Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Bij het einde van de BGJ

 

Ds. E. Heres, Dalfsen

22-10-11

 

De Bond van de Gereformeerde Jongerenverenigingen is niet meer.  Op de algemene ledenvergadering van 19 augustus jl. is besloten om de bond op te heffen.  De directe reden is het verder teruglopende ledenbestand en gebrek aan middelen.  Je zou kunnen zeggen dat de gereformeerde jeugdbond een stille dood sterft. Want er is in de pers nauwelijks aandacht aan gegeven. Toch is het einde van deze bond niet zonder betekenis maar een teken aan de wand.

Een aantal moedige gereformeerde jongeren heeft tot op het laatst geprobeerd het werk van de bond voort te zetten. Zij gaven het mooie blad ‘Stimulans’ uit. Ook in het afgelopen jaar werd er nog een Bondsdag georganiseerd.  Maar de belangstelling liep steeds verder terug, het aantal aangesloten jeugdverenigingen werd steeds kleiner.

 

Waarom is het verdwijnen van de BGJ een teken aan de wand? Als een instituut een kwijnend bestaan lijdt, kan je het toch beter opheffen?  Inderdaad dat kan nodig zijn.

Maar daarom is het nog wel een besluit dat treurig stemt. Omdat het getuigt van de neergang van dat wat eens een bloeiend onderdeel was van het kerkelijke leven van de gereformeerde kerken. De Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag is opgericht in 1888. Twee jaar na de Doleantie van 1886. Terecht is het oprichten van deze bond getypeerd als een mooie vrucht van reformatie van de kerk. De mannen van het begin zagen de dreiging van het methodisme en kozen voor een stevige gereformeerde ondersteuning van het jeugdverenigingswerk.  De bond is in woelige wateren geweest, in de tijd van de Vrijmaking van 1944 en in de tijd van de Buiten Verbandkwestie. Maar gedurende bijna 125 jaar is er door Gods genade prachtig werk gedaan ten behoeve van de jeugd van de kerk. Er is veel aan kadervorming gedaan. Vanuit de regionale afdelingen werden de meetings belegd.  Er is enorm veel studiemateriaal uitgegeven. Wat zijn er veel mooie schetsen uitgegeven over de Bijbelboeken en over de belijdenisgeschriften.  Juist omdat er een landelijke organisatie was, was het ook mogelijk om zoveel studiemateriaal uit te geven.

 

Verenigingswerk is een prachtige vorm van in praktijk brengen van de ‘gemeenschap der heiligen’. En zoals zusterkerken in een kerkverband elkaar nodig hebben, zo hebben ook studieverenigingen van de jeugd (en natuurlijk ook van de mannen en de vrouwen) elkaar nodig. Je hebt die steun ook nodig om, door Gods genade, samen belijnd gereformeerd te blijven. In het verleden hebben onnoemlijk veel jongeren de strijd van het geloof geleerd, door samen, schouder aan schouder, te studeren en op verenigingsavonden te discussiëren. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Om samen te ontdekken de grote daden die de HERE in de geschiedenis gedaan heeft. Om gewapend te worden tegen de dwalingen. Ja want, de mannen van het begin zagen het gevaar van het methodisme.

 

Maar ziet gereformeerde jeugd vandaag wel het gevaar van de charismatische stromingen en van het nieuwe modernisme?  Een Amerikaanse theoloog noemt Nederland: ‘een laboratorium voor de vernietiging van het christendom’. Het is niet meer ‘in’ om vast te houden aan de traditionele dogma’s van de kerk. Laat staan dat jongeren er nog intensief studie van maken. Zal kerkjeugd vandaag in Nederland de ontwikkelingen leren onderkennen? Zullen ze er tegen gewapend zijn? Het jeugdwerk zoals de BGJ dat voorstond en wilde bevorderen wordt als ‘verouderd’ beschouwd.  ‘Niet meer van deze tijd’.  Maar wat is er voor in de plaats gekomen?  Moeten we niet zeggen dat mooie instrumenten die de HERE in Zijn genade gegeven heeft in de afgelopen jaren eenvoudigweg verwaarloosd zijn?

Als de jeugd van de GKV niet meer leert de wapenrusting aan te doen en de strijd van het geloof te leren, dan is zij zeer beklagenswaardig. 

 

En wij, met onze kleine groepjes? Ik wens onze jongeren toe dat ze weer moedig aan de slag gaan, met Gods hulp. Er is gelukkig nog heel veel goed studiemateriaal beschikbaar, waar weer vele verenigingsavonden mee gevuld kunnen worden.

We mogen de HERE bidden dat er ook nu nog weer mooie vruchten te zien zullen zijn van kerkreformatorische stappen. Actieve studie en inzet voor een goede verenigingsavond is nooit ‘uit de tijd’. Het is altijd actueel om de Schrift te onderzoeken met het oog op heel de wijze van dienst die God van ons eist. Gereformeerde jongeren leren een brede visie op het leven. Niet eng, maar breed!

De apostel Johannes schrijft in 1 Joh. 2:14b:

 

‘Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het Woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen’.