Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode Dalfsen 2024 – Impressie 1

 

D.J. Bolt

27-01-24

 

Op zaterdag 13 januari 2024 vindt de opening en constituering van de Generale Synode Dalfsen 2024 plaats. De vergadering wordt geopend door br. F.W. Velthuis van samenroepende De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Dalfsen

 

Onderzoek credentiebrieven en presentie

 

Classis Noord-Oost

 

J. Bouwhuis

H. Folkers

G. A.E. Rodenboog

J.A. Sikkens

Ds. M.A. Sneep

J. Wieringa

 

Classis Zuid-West

 

Ds. G. den Dulk

Ds. P. Heres

Ds. C. Koster

G.J. de Marie

L. Menninga

G.G. Plaggenmars

 

De afgevaardigden stellen zich voor.

 

 

 

Verkiezing moderamen

Na enige stemrondes zijn verkozen

 

Preses: ds. C. Koster

Assessor: ds. M.A. Sneep

Scriba 1: ds. P. Heres

Scriba 2: br. J. Wieringa

 

Constituering van de synode
De leiding van vergadering wordt overgedragen aan ds. Koster en de synode geconstitueerd. Alle afgevaardigden betuigen hun instemming met de belijdenis van de kerk.

De publieke vergadering wordt kort geschorst voor intern overleg.

 

Verslaggever. D.J. Bolt en RD-journalist A. de Jong krijgen op hun verzoek toegang tot de synodevergaderingen voor verslaan van de besprekingen onder de voorwaarden als vermeld in het synodereglement.

 

Sluitingsdatum voor toezending van de relevante stukken aan de synode is 1 april 2024.

 

Besluit van de GS Kampen van de GKN inzake erkenning DGK

 

Het onderwerp zal in meerdere ronden worden besproken. Op deze synodedag is er alleen gelegenheid tot nader informeren over de besluiten van de GKN Kampen 2023 en daarover van gedachten te wisselen.

We vatten de bespreking samen en geven er een indruk van.
Voor het tweede deel van de bespreking neemt assessor ds Sneep de leiding over van ds. Koster die wegens verplichtingen elders de vergadering eerder moest verlaten. Br. F.W. Velthuis neemt als secundus van ds Koster zijn plaats in.

 

Ronde Informatief


Er blijkt een grote mate van eenstemmigheid en eenheid van gevoelen te zijn t.a.v. eenheid met de GKN. Alle afgevaardigden zijn heel blij en dankbaar dat overgegaan kan worden tot wederzijdse erkenning van elkaar als ware kerken van Jezus Christus. Dat wij zó mogen samenleven als Zijn lichaam naar art. 28 NGB, elkaar steunen en samen meewerken aan het kerkvergaderende werk van onze Heer. Hiermee komt een einde aan een jarenlange zondige scheiding en verscheurdheid. Op hetzelfde fundament gaan we als broeders en zusters met de geloofskenmerken uit ons doopsformulier Christus volgen. We vinden elkaar in de eenheid van het ware geloof zoals dat in de conceptbesluiten 1 en 2 (zie bijlage) is verwoord, besluiten die al door de GKN synode zijn aangenomen.

 

Naast deze grote blijdschap is er ook bezorgdheid over de aanpassingen die de GKN synode heeft gemaakt van het oorspronkelijke deputatenbesluit 3 (zie bijlage). Dat besluit behelsde, kort gezegd, dat zodra de kerken elkaar als ware kerken zouden hebben erkend op korte termijn een gezamenlijke synode zou worden gehouden en de broeders van beide kerkverbanden samen de verdere praktische vervlechting van de kerkverbanden gestalte zouden geven. Maar de GKN synode nam een alternatief voorstel aan waarin allerlei zaken eerst nog door synodes van de afzonderlijke kerkverbanden moeten worden besproken en afgehandeld.

 

De afgevaardigden vrezen dat op deze wijze de daadwerkelijke eenheid gemakkelijk op de lange(re) baan kan worden geschoven. Een aanvullend voorstel van de ACOBB noemt een datum in maart 2025 voor het bijeenkomen van de eerste gezamenlijke synode, maar dat is ook alweer een jaar verder. En wat als verschillende zaken nog niet klaar zijn?
Bovendien in sommige gemeenten is het proces van samengaan al ver gevorderd, zoals bijvoorbeeld in Zwolle. Hoe moet dat dan verder? Zou het niet een belangrijk krachtig signaal zijn, ook naar buiten toe, als er gelijk één kerkverband ontstaat?
 

Met de besluiten 1 en 2 is principieel verklaard dat er geen kerkscheidende zaken meer zijn. Aan de GKN zou de vraag gesteld moeten worden wat de achtergrond van de wijziging van het deputatenbesluit 3 is. Wat is de meerwaarde van die nog te houden afzonderlijke synodes? En wat is de impact als de nu geplande datum van maart volgend jaar niet gehaald wordt, kanselruil herzien bijvoorbeeld…?

 

Beter is dat we alle weerstand en mogelijk wantrouwen laten varen en gezamenlijk verder gaan op basis van de Schrift, de belijdenis en de kerkorde. Op broederlijke wijze praktische verschillen en overblijvende verschillen van inzicht doorspreken. Net als bij de Vereniging van 1892
Daarbij moet ook worden bedacht dat openstelling van elkaars kansels en het Heilige Avondmaal vraagt om toezicht zoals dat in o.a. in art.1 KO wordt gevraagd en in NGB 30-32 wordt beleden. Daarvoor moeten alle kerken meedoen want het naast elkaar bestaan van classes geeft onenigheid. Net als het hebben van verschillende opleidingen voor de Dienst van het Woord.    


Een algemene conclusie uit deze ronde zou als volgt kunnen worden verwoord: dat de afgevaardigden van gevoelen zijn de GKN kerken als ware kerken van Christus te willen erkennen en ook daaraan verbinden op zo kort mogelijke termijn de eenheid in Christus in de praktijk te willen realiseren o.a. door zo spoedig mogelijk in een eerste gezamenlijke synode bijeen te komen om verdere eenwording uit te werken en vorm te geven.

 

De vragen die er leven zullen voorafgaand aan de synode vergadering van 20 januari 2024 aan het moderamen van de GKN synode worden toegestuurd. Voor deze vergadering is ook het GKN moderamen uitgenodigd.

 

Sluiting

 

Na het zingen van Ps 138:1 wordt de vergadering gesloten met gebed door ds. Sneep.

 

Bijlage – Concept besluiten
 

Door GS Kampen 2023 op 02-12-23 aangenomen voorstellen

 

Voorstel besluit 1

De synode van de xxxx bijeen op xxxx besluit om de DGK/GKN te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten.

 

Gronden:

De DGK/GKN zijn te kennen als ware kerk van Christus aan de hand van de kenmerken van art. 29 NGB: de onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht;

De gesprekken in de afgelopen jaren tussen wederzijdse deputaten hebben dit bevestigd.

De verschillen in praktijk die er tussen beide kerkverbanden zijn rechtvaardigen niet om langer gescheiden op te trekken.

 

Voorstel besluit 2

De synode van de xxx bijeen op xxx besluit dat erkenning van DGK/GKN inhoudt:

Erkenning van elkaars ambten en ambtsdragers

Openstelling van de kansels voor elkaars dienaren van het Woord

Aanvaarding van elkaars attestaties

 

Voorstel besluit 3

De GS Kampen besluit, dat de kerkverbanden GKN en DGK, na en mét de wederzijdse erkenning, in staat van vereniging zijn en het proces daartoe in gang gezet moet worden door betrokken deputaatschappen de opdracht te geven gezamenlijk tot voorstellen voor beide eerstvolgende synodes te komen, om, na goedkeuring door beide afzonderlijke synoden, door een gezamenlijke synode de voorstellen te bekrachtigen en beide kerkverbanden samen te doen smelten.

 

Opdracht:

Het in kaart brengen van onderling nog bestaande verschillen; een voorstel hoe a. bestaande verschillen in de praktijk naast elkaar voort kunnen bestaan en b. bestaande verschillen eventueel weggenomen kunnen worden door de praktijk op elkaar af te stemmen; waar mogelijk in gezamenlijkheid taken uit te voeren en de kerken te dienen.

 

Voorstel besluit 4

De GS besluit een deputaatschap in te stellen ter voorbereiding van de daadwerkelijke eenwording. Dit deputaatschap werkt samen met het deputaatschap DGK aan de volgende opdrachten:

 

Opdracht:

Het in kaart brengen van verschillen in vigerend kerkrecht, synodale reglementen, plaatselijke regelingen en andere mogelijke knelpunten; een voorstel hoe bedoelde verschillen op elkaar kunnen worden afgestemd en eventueel weggenomen; een voorstel voor de naam van het gezamenlijke kerkverband na de vereniging; een voorstel voor de indeling van het kerkverband en het voorbereiden van een gezamenlijke GS.

 

Voorstel besluit 5

De GS besluit een commissie in te stellen, die plaatselijke kerkenraden, waar nodig en gewenst, hulp geeft in lokale moeiten ten aanzien van de eenwording.

 

Het oorspronkelijke deputatenvoorstel 3

De synode besluit om, zodra wederzijdse erkenning van DGK en GKN als ware kerken heeft plaatsgevonden, in onderling overleg zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synode te beleggen, die tot taak heeft om vereniging van beide kerkverbanden tot stand te brengen.