Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode Dalfsen 2024 – Persbericht

Persbericht 

 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) heeft in haar vergadering op zaterdag 20 januari 2024 te Dalfsen, in lijn met het besluit van GS Lutten 2022 en volgend op het besluit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) op 1 december 2023, besloten de Gereformeerde Kerken Nederland te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Dit houdt in het erkennen van de ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels voor elkaars predikanten en het aanvaarden van elkaars attestaties. 

Verder is besloten om zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synodevergadering van DGK en GKN te beleggen, die tot taak heeft om vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven. Dit om de kerkelijke eenheid die er nu is zichtbaar te maken voor elkaar en voor de buitenwereld.

 

Besluiten GS Dalfsen 20-01-2024 inzake eenheid DGK-GKN

 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) bijeen op 20 januari 2024 te Dalfsen besluit:

 

Besluit 1

De Gereformeerde Kerken Nederland te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten.

 

Gronden:

 1. De GKN zijn te kennen als ware kerk van Christus aan de hand van de kenmerken van art. 29 NGB: de onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht;
 2. De gesprekken in de afgelopen jaren tussen wederzijdse deputaten hebben dit bevestigd.
 3. De verschillen in praktijk die er tussen beide kerkverbanden zijn rechtvaardigen niet om langer gescheiden op te trekken.

Besluit 2

Dat erkenning van de Gereformeerde Kerken Nederland inhoudt:

 1. Erkenning van elkaars ambten en ambtsdragers
 2. Openstelling van de kansels voor elkaars dienaren van het Woord
 3. Aanvaarding van elkaars attestaties

Besluit 3

Dat wij hierdoor kerkelijk één zijn en besluit om dit zichtbaar te maken voor elkaar en de buitenwereld door met elkaar zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synodevergadering te beleggen, die tot taak heeft om vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven.

 

Gronden:

 1. Het is de opdracht van de HEERE dat Zijn kinderen die één zijn in geloof ook daadwerkelijk samen één lichaam vormen (1Kor. 12 en Ef. 4).
 2. De directe eenwording geeft een krachtig signaal aan de plaatselijke kerken en kerken buiten het verband en dient zo het kerkvergaderend werk van Christus.
 3. De bestaande verschillen tussen beide verbanden zijn niet kerkscheidend.
 4. De eenheid van de kerken ligt niet in eenvormigheid, maar de eenheid in het kerkelijk samenleven dient wel de vrede in de kerken (art. 32 NGB en art. 67 KO).
 5. Wederzijdse erkenning als ware kerken rechtvaardigt op grond van het Christus’ kerkvergaderend werk, zoals beleden in de NGB art.27-29, geen verder gescheiden optrekken.
 6. Het uitstralen van eenheid van Gods kinderen naar de kerkelijke wereld in binnen- en buitenland en naar heel de maatschappij dient de opdracht van Christus om één lichaam te zijn, nu in onvolkomenheid, straks volkomen.