Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

DGL en GKN schrijven geschiedenis

 

J. Wieringa

18-05-24

 

Op zaterdag 16 maart 2024 hebben de afgevaardigden van de DGK-synode (GS Dalfsen 2024) en de GKN-synode (GS Kampen 2023) samen vergaderd. Voor het eerst in de geschiedenis van DGK en GKN, samen als voltallige synoden om tafel!

 

Het was nog geen gezamenlijke synode. Maar wel twee synoden die broederlijk met elkaar overleg voerden om te spreken over hoe de vereniging van beide kerkverbanden het beste georganiseerd kan worden. Een spannende dag, waar verwachtingsvol naar was uitgezien. Over de vergaderopstelling was nagedacht, een U-vorm. De beide moderamina aan het hoofd en de rest van de afgevaardigden aan de twee vleugels, tegenover elkaar. Niet symbolisch bedoeld maar wel duidelijk, zodat je in elk geval wist wie bij wie hoorde. Verder waren ook DGK-adviseur ds. E. Heres en GKN-deputaat-scriba br. J.F. de Leeuw aanwezig om de vergadering te dienen.

 

Ds. C. Koster, de preses van de GS Dalfsen 2024 opende de bijeenkomst, met een korte overdenking over Joh. 19:31-37. Na het zingen van de eerste drie verzen van Gezang 32 werd de HEERE om Zijn zegen over deze bijzondere vergadering gevraagd. De preses van de GS Kampen 2023, ds. J.R. Visser, kreeg vervolgens de leiding over de vergadering van deze dag. Ds. M.A. Sneep mocht beginnen met een toelichting op de stukken die voor deze vergadering door de moderamina aan de afgevaardigden waren gestuurd. Deze gingen over de manier waarop de vereniging van beide kerkverbanden kan worden vormgegeven. O.a. voorstellen voor zaken die overeengekomen en vastgelegd moeten worden en voorstellen voor opdrachten en instructies aan de onderscheiden deputaatschappen.

 

Daarna kregen de afgevaardigden de gelegenheid te vertellen welke verwachting ze hebben, wat ze vinden van de stukken die zijn ontvangen en waar ze in het bijzonder aandacht voor willen vragen. Er werd waardering uitgesproken voor de voorbereiding van deze dag. De stukken gaven een goede basis om tot besluiten te komen. Niet iedereen was even blij met het besloten karakter van dit overleg, maar er is wel blijdschap dat er eindelijk samen vergaderd kon worden. In alles wat er werd gezegd klonk dan ook vooral veel dankbaarheid door.

 

“Uit volle borst werd Psalm `150 gezongen."

 

Er werd in ronden vergaderd. Eerst een informatieve ronde, vervolgens een ronde waarin de vragen en opmerkingen werden besproken en ook amendementen konden worden ingediend. In de derde ronde vond dan de besluitvorming plaats. Eerst is er op deze manier besloten wat voor de vereniging van beide kerkverbanden vastgelegd en overeengekomen zou moeten worden. Dit is in de besluiten terug te vinden als de punten a t/m j (te vinden op www. dgkh.nl/gs-dalfsen-2024). Alle 24 afgevaardigden stemden in met de definitieve tekst van het voorstel! Vreugde en dankbaarheid alom en daarom werd uit volle borst Psalm 150 gezongen, want er was alle reden om de HEERE te loven met grote vreugde!

 

Vervolgens werden ook de opdrachten en instructies voor de onderscheiden gezamenlijke deputaatschappen behandeld. Ook hierover werd na zorgvuldige bespreking overeenstemming bereikt. De eerste stap in het verenigingsproces was voorbereid! Nu moesten de synoden afzonderlijk nog besluiten over de in het overleg aangenomen voorstellen. Alle afgevaardigden van beide synoden gingen ermee akkoord dat die stemming in elkaars aanwezigheid plaats zou hebben. Als eerste ging de GS Dalfsen 2024 onder voorzitterschap van ds. Koster over tot stemming. Alle afgevaardigden stemden in met de voorstellen! Vervolgens ging ook de GS Kampen 2023 onder voorzitterschap van ds. Visser over tot stemming, en ook daar gingen alle handen omhoog. De voorstellen werden unaniem door beide synoden aangenomen! De eerste stap in het verenigingsproces was gezet. Looft de HEER want Hij is goed!

 

De besluiten die op deze dag door beide synoden zijn genomen, zijn terug te vinden op de website: www.dgkh.nl, onder het kopje Generale Synode (Dalfsen 2024).

 

HOE GAAT HET NU VERDER?

Zolang we nog twee kerkverbanden zijn nemen de afzonderlijke synoden elk hun eigen besluiten. Daarom moesten beide synoden elk apart de hiervoor genoemde voorstellen aannemen als besluit. De synode van de GKN is afgewerkt en kon op 16 maart worden afgesloten. De (vervroegde) DGK synode is nog maar net begonnen, en daar liggen diverse rapporten en zaken die nog behandeld moeten worden. Gelet op de aanstaande vereniging met de GKN is het verstandig om terughoudend met voorstellen uit de huidige deputatenrapporten om te gaan. Verder zijn er enkele bezwaarschriften binnengekomen die behandeld moeten worden. Voor dit alles zijn commissies aan het werk gezet om de synode te dienen van advies over de behandeling van deze zaken.

 

De synode hoopt op DV 8 juni en 15 juni alle zaken die nu nog behandeld moeten worden te kunnen afhandelen. 15 juni zal in principe de laatste vergaderdag van de synode van Dalfsen 2024 zijn. Dit is een korte voorbereidingstijd, korter dan normaal. Dit heeft alles te maken met het besluit dat op 16 maart is genomen om op DV 5 oktober 2024 een gezamenlijke buitengewone synode bij elkaar te roepen die de vereniging tot stand moet brengen. Deze gezamenlijke buitengewone synode zal bestaan uit een buitengewone DGK-synode met afgevaardigden van de DGK-classes en een buitengewone GKN-synode met afgevaardigden van de GKN-classes. Beiden wijzen ze een moderamen aan en de moderamina samen vormen dan het moderamen van de gezamenlijke buitengewone synode. Een ‘grote’ synode dus!

 

"Laten we de HEERE danken voor wat Hij gaf."

 

Ter voorbereiding op deze synode moet in enkele maanden heel wat werk verzet worden. De diverse deputaten hebben de opdracht gekregen om zich samen te buigen over de beste manier van het ineenschuiven van de deputaatschappen. Er is ook een deputaatschap ingesteld dat alle voorbereidingen gaat coördineren en de voortgang zal bewaken. Ook de moderamina zijn aan het werk gezet. Zij moeten besluiten voorbereiden ten aanzien van de naam van het verenigde kerkverband en de classes-indeling van het verenigde kerkverband. En verder ook een Huishoudelijk Reglement met regelingen voor de Generale Synode van het verenigde kerkverband en een MODEL Huishoudelijk Reglement met regelingen voor de classes van het verenigde kerkverband.

 

Er is veel werk te doen en 5 oktober is dichtbij. Wat een zegen dat we al zover zijn en dat het werk voortvarend opgepakt wordt. Als we in gehoorzaamheid aan de HEERE ons blijven toevertrouwen mogen we zegen op het werk verwachten. Laten we de HEERE danken voor wat Hij gaf en bidden om kracht, wijsheid en gehoorzaamheid voor het werk dat nog moet gebeuren. Immers: Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter!

 

 

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Bazuin, editie mei 2024.