Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode Dalfsen 2024 – Impressie 3

 

D.J. Bolt

10-02-24

 

Op 20 januari 2024 behandelde de Generale Synode Dalfsen 2024 een bezwaarschrift  tegen een besluit van de Generale Synode Lutten 2021-2022. Het ging om het volgende besluit (acta pagina 50, besluit 1, is vastgesteld op 7 mei 2022):

 

Besluit 1:

DGK heeft de hartelijke wens en ziet de verplichting jegens Jezus Christus, het Hoofd van de kerk, om verder te werken aan kerkelijke eenheid met de GKN.

 

Grond 1:

DGK en GKN zijn te kennen als ware kerk van Christus aan de hand van de kenmerken van art. 29 NGB: De onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht. Aan GS Dalfsen, Eenwording van DGK-Kerkverband en GKN-Kerkverband.

 

Echter br. C.A. Teunis heeft bezwaren tegen het besluit sinds hij heeft geconstateerd dat ná dit besluit de GKN in oktober 2022 lid zijn geworden van de International Conference of Reformed Churches (ICRC). Dat feit moet z.i. meegewogen t.a.v. de eenwording met de GKN. Daarom deed hij op 5 januari 2024 het volgende gemotiveerde verzoek aan de synode van Dalfsen (samengevat).

 

Verzoek

De kerkelijke eenwording van DGK-Kerkverband en GKN-Kerkverband niet aan te gaan gedurende de tijd dat de GKN en de CGK tegelijk lid zijn van de ICRC.
 

Gronden

 1. Verandering van de kerkelijke situatie noodzaakt aanpassing van de kerkelijke besluitvorming.
 2. Krachtens hun lidmaatschap van de ICRC streven GKN en CGK naar eenheid van geloof. Zie doelstelling 1 en 2 van de ICRC.
 3. De CGK geven in de praktijk van hun kerkelijk leven er blijk van dat zij dwalingen in hun kerkgemeenschap gedogen en niet effectief bestrijden, ook hoopt de CGK op blijvende eensgezindheid met NeGK.
 4. Dwaling gedogen is zonde tegen het tweede gebod.
 5. Op zonde rust geen zegen.
 6. Dwaal niet! Zie 1 Cor. 6:10.
 7. Vrouw in het ambt. Zie 1 Timotheüs 2:12.
 8. Praktiserende homoseksualiteit. Zie Rom. 1:26,27, Gen. 19:5-7,13,24-25.
 9. Samenwerking in gemeenten en de leer CGK/NeGK. Zie 1 Tim. 6:20, 21.
 10. Gods Woord is in geding, de Schrift leert om niets aan het woord te veranderen. Zie Deut. 4:2, Openb. 22:18,19.

Bespreking

 

Er ligt een concept beantwoording van het moderamen ter tafel.

Na een korte bespreking waarin de gronden van het concept nog iets werden aangepast en aangevuld, is het definitieve conceptbesluit als volgt verwoord:

 

Conceptbesluit

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) bijeen op 20 januari 2024 te Dalfsen besluit om het verzoek van br. C.A. Teunis, d.d. 05-01-2024, om de kerkelijke eenwording van DGK-Kerkverband en GKN-Kerkverband niet aan te gaan gedurende de tijd dat de GKN en de CGK tegelijk lid zijn van de ICRC, af te wijzen.

 

Overwegingen:

 1. ICRC is een conferentie en geen kerkelijke vergadering waar kerkelijke besluiten worden genomen.
 2. Bevorderen van eenheid van geloof en de meest volledige broederschap aanmoedigen is opdracht van Christus om eenheid te zoeken met allen die Jezus Christus als hun Zaligmaker aannemen.
 3. De CGK beschuldigen van 'gedogen van dwalingen' is ongegrond gezien de synodale besluiten van de CGK over de 3 aangehaalde zaken. Geduld staat niet gelijk aan gedogen.
 4. Appellant verzwijgt ten onrechte dat Schriftgetrouwe lidkerken van CGK juist het gedogen langs de kerkelijke weg aanvechten. Volgens de geldende synodale besluiten van de CGK is er geen ruimte binnen de CGK voor vrouwelijke ambtsdragers (GS besluit april 2022). Ook is van kracht het synodale besluit van CGK (2013) dat homoseksuele relaties worden afgewezen.

Grond:

De appellant toont niet aan dat de GKN door hun lidmaatschap van de ICRC de kwalificatie 'ware kerk' verloren hebben.

 

Stemming
Het voorstel wordt tot besluit verheven met 8 stemmen voor, 3 tegen en 1 onthouding.