Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

ICRC 1 - Wat is dat?

 

D.J. Bolt

06-04-24

 

De ICRC, waar gaat dat over? Het acroniem staat voor International Conference of Reformed Churches, oftewel Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken. Het is dus geen kerk maar een organisatie die volgens de naam bedoeld is als een conferentie, waar mensen elkaar kunnen spreken. Waar gereformeerde kerken van over de hele aardbol elkaar kunnen ontmoeten, kennismaken, ondersteunen, bemoedigen.

Laten we proberen iets meer van deze instantie te weten te komen. Dat is belangrijk omdat de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) er inmiddels ook lid van zijn geworden.

 

De laatste ICRC-conferentie vond plaats in 2022 in Zuid-Afrika. Dr. Carlo Janssen (Canadian Reformed Churches) was 'secretaris verslaglegging' ervan. Het ICRC 2022 Persbericht dat hij van de conferentie maakte bevat een schat aan waardevolle informatie die ons een goed zicht kan geven waar de ICRC voor staat en waar ze mee bezig is. Daarom geven we het door ons uit het Engels vertaalde verslag hieronder in extenso weer. We hopen in volgende edities op enkele zaken nader in te gaan.
      

ICRC 2022 Persbericht

 

De 10e vierjaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC) vond plaats van 13 oktober tot en met 18 oktober 2022, in het Windhoek Country Club Resort in Windhoek, Namibië, georganiseerd door de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika. Deze bijeenkomst zou oorspronkelijk plaatsvinden in oktober 2021, maar was uitgesteld vanwege wereldwijde reisbeperkingen door de COVID pandemie.

 

Basis

De basis van de ICRC is

 

"de Heilige Schrift van het Oude en Nieuwe Testament zoals beleden in de Drie

Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels) en de Westminster Standards (de Westminster Confession of Faith, de Larger en Shorter Catechisms)."

 

Doel

Het doel van de ICRC is:

 1. de eenheid van geloof die de lidkerken in Christus hebben, tot uitdrukking te brengen en te bevorderen;
 2. het aanmoedigen tot de meest volledige kerkelijke gemeenschap onder de lidkerken;
 3. het vergemakkelijken en bevorderen van de samenwerking tussen de lidkerken op gebieden als zending, theologisch onderwijs en dienst van barmhartigheid;
 4. het bestuderen van de gemeenschappelijke problemen en kwesties waarmee de lidkerken worden geconfronteerd;
 5. het bieden van een gereformeerd getuigenis aan de wereld.

Lidmaatschap

 

Bij de start bestond de ICRC uit de volgende 34 lidkerken:

 1. African Evangelical Presbyterian Church (AEPC (Kenya))
 2. Associate Reformed Presbyterian Church (ARPC (USA & Canada))
 3. Calvinist Reformed Churches of Indonesia (CRCI (Indonesia))
 4. Canadian Reformed Churches (CanRC)
 5. Christian Reformed Churches in The Netherlands (CGK)
 6. Christian Reformed Churches of Australia (CRCA)
 7. Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW)
 8. Evangelical Presbyterian Church of Ireland (EPCI)
 9. Free Church of Scotland (FCS)
 10. Free Church of Scotland Continuing (FCS-C)
 11. Free Church in Southern Africa (FCSA)
 12. Free Reformed Churches of North America (FRCNA)
 13. Free Reformed Churches in South Africa (FRCSA)
 14. Heritage Reformed Congregations (HRC (USA & Canada))
 15. Independent Reformed Church of Korea (IRCK)
 16. Kosin Presbyterian Church in Korea (KPCK)
 17. Orthodox Presbyterian Church (OPC (USA & Canada))
 18. Presbyterian Church of Eastern Australia (PCEA)
 19. Presbyterian Church of Uganda (PCU)
 20. Presbyterian Free Church of India (PFCI)
 21. Reformed Church in the US (RCUS)
 22. Reformed Churches in Brazil (RCB)
 23. Reformed Churches in Indonesia (RCI (Indonesia))
 24. Reformed Churches in South Africa (RCSA)
 25. Reformed Churches in the Netherlands (liberated) (GKv)
 26. Reformed Churches of New Zealand (RCNZ)
 27. Reformed Churches of Spain (RCS)
 28. Reformed Presbyterian Church of India (RPCI (India))
 29. Reformed Presbyterian Church of Ireland (RPCI (Ireland))
 30. Reformed Presbyterian Church of North America (RPCNA)
 31. Reformed Presbyterian Church of North East India (RPCNEI)
 32. Sudanese Reformed Church (SRC)
 33. United Reformed Churches of Congo (URCC)
 34. United Reformed Churches of North America (URCNA)

Om verschillende redenen konden de FCSA, PCEA en RCS niet persoonlijk aanwezig zijn op deze conferentie. Verschillende afgevaardigden van wel aanwezige kerken konden ook op het laatste moment niet aanwezig zijn, velen om gezondheidsredenen.

 

Nieuwe leden

Aanvragers van het lidmaatschap, en dus ook vertegenwoordigd op de Conferentie, waren:

 1. Anugraha Reformed Presbyterian Church of Bangalore, India (ARPCBI)
 2. Evangelical Reformed Church in India (ERCI (India))
 3. Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)
 4. Reformed Presbyterian Church of Africa (RPCA (Uganda))
 5. Reformed Presbyterian Church of Central and Eastern Europe (RPCCEE (Hungary, Ukraine, Romania))

Toelating tot het lidmaatschap vereist dat de kerk voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in de ICRC Constitutie en daarbij wordt gesteund door twee lidkerken van de ICRC. Alle kerken voldeden hieraan.

 

Beëindiging van het lidmaatschap

Op de ICRC 2017 werd de GKv geschorst als lid daar haar praktijk met betrekking tot het kerkelijk ambt niet langer in overeenstemming was met de Basis van de ICRC. Op aanwijzing van haar meeste vergaderingen heeft de CanRC met steun van de OPC een motie ingediend dat het ICRC-lidmaatschap van de GKv zou moeten worden beëindigd als de GKv op gespannen voet bleef handelen m.b.t. de Basis.

Bijna alle volwaardige lidkerken op de ICRC 2022 stemden voor de motie: één kerk onthield zich van stemming, geen enkele kerk stemde tegen.

De beslissing werd met pijn in het hart genomen omdat de GKv sinds het begin in 1982 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de vorming en de leiding van de ICRC.

Met de beëindiging van één lidkerk en de toelating van vijf nieuwe kerken, is het totaal aantal lidkerken nu 38.

 

Benoemingen

Tot lid van het uitvoerend orgaan van de ICRC en voor de duur van ICRC 2022 werden benoemd:

 • Als voorzitter: ds. dr. Douw Breed van de RCSA, de gastkerk van ICRC 2022.
 • Als vice-voorzitter: dr. Aaron Bae van de KPCK, de aangewezen gastkerk voor ICRC 2026.
 • Als secretaris voor correspondentie: ds. dr. James Visscher van de CanRC.
 • Als secretaris voor verslaglegging: ds. dr. Karlo Janssen van de CanRC (invallend voor ds. dr. Peter Naylor van het EPCEW, die in 2020 om gezondheidsredenen ontslag nam).
 • Als penningmeester: de heer Kyle Lodder van de CanRC.
 • Als coördinator van de commissies: ouderling Mark Bube van de OPC.
 • Voor de periode na de ICRC 2022 is ds. dr. Karlo Janssen benoemd tot secretaris correspondentie en ds. dr. Albert Coetsee van de RCSA tot secretaris verslaglegging.

Gebedssamenkomsten

Op de avond van 12 oktober werd een gebedssamenkomst gehouden. Plaatselijke predikant ds. Henning Venter verwelkomde afgevaardigden en beschreef de Gereformeerde Kerken in Namibië. Plaatselijke predikant ds. dr. Paul de Bruyn preekte over Efeziërs 4:7-16. Hij wees erop dat de opdracht van iedereen, en dus ook de leiding van de kerk, is elkaar te dienen. En dat we worden aangemoedigd het kinderlijke bij het vervullen van deze opdracht af te leggen om in Christus te groeien tot volwassenheid. Zo kunnen we de waarheid spreken in liefde.
 

Op de ochtend van 13 oktober leidde de vertrekkende voorzitter, ds. dr. Dick Moes van de URCNA, de openingssamenkomst. Zijn boodschap concentreerde zich op Genesis 2:1-3. Hij wees erop dat ons doel de eeuwige Sabbat is waarop hemel en aarde elkaar ontmoeten. Op aarde moeten we er op gericht zijn God aan elkaar te weerspiegelen hetgeen mogelijk is gemaakt in Christus.

 

Verder begon elke dag met een gebedssamenkomst onder leiding van een predikant van de gastkerk, de RCSA. De dag door werd Gods lof bezongen met liederen gekozen uit het Anglo-Geneefse Psalter en het Trinity Psalter-Hymnal.

 

Papers en panels

Een kernactiviteit van de ICRC is de presentatie van verschillende papers, discussiestukken, rond een thema. Deze papers worden 's avonds gepresenteerd, gevolgd door een paneldiscussie de volgende ochtend.

 

Het thema voor de ICRC 2022 was Theologisch Onderwijs. De volgende papers werden gepresenteerd:

 • "Seminaries: een centrum voor theologisch onderwijs, opleiding of geestelijke ontwikkeling" door eerwaarde dr. Mohan Chacko, professor aan het Presbyterian Theological Seminary in Dehradun, India.
 • "Modellen of alternatieve strategieën voor training van de ambtsdienst" door ds. dr. Douw Breed, emeritus predikant van de RCS van Waterkloofrand in Pretoria en buitengewoon onderzoeker van het Noord-Westen Universiteit in Potchefstroom, Zuid-Afrika.
 • "Het gezag van de Schrift in diverse situaties en ethische contexten" door ds. dr. Henk van den Belt, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Door de paneldiscussies, gevoed door vragen uit de zaal, werden de lidkerken ondersteund in hun  toerusting van de heiligen voor het betonen van barmhartigheid en de opbouw van het lichaam van Christus

 

Rapporten

De ICRC 2022 ontving met dankbaarheid rapporten van:

 • de secretaris voor correspondentie en de penningmeester;
 • de Theologische Onderwijscommissie;
 • het Diaconaal Comité;
 • het Missiecomité;
 • het Publicatiecomité dat verantwoordelijk is voor de website van de ICRC en de publicatie van het driemaandelijkse Lux Mundi.

Elk verslag werd in discussie gegeven.
Enige aandacht ontving de functionaliteit van Lux Mundi.
Het Diaconaal Comité kreeg een beter hanteerbaar mandaat.

 

Bemoediging

Elke middag van de conferentie werd tijd gereserveerd om de delegaties van de kerken de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, bilateraal of multilateraal. Zo konden kerken elkaar bemoedigen, hun banden met elkaar versterken en elkaar leren kennen.

 

Gastvrijheid

De ICRC genoot van de gracieuze gastvrijheid van het Windhoek Country Club Resort en de twee RCSA gemeenten in Windhoek. De conferentie ervoer een warme en vreugdevolle gemeenschap met collega's afgevaardigden, waarnemers en andere gasten.

 

Verslagen en volgende ICRC

Het verslag van de ICRC 2022, de rapporten aan de ICRC 2022 en de papers die werden gepresenteerd aan de ICRC 2022 zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van de ICRC: www.icrconline.com.

 

De volgende vergadering van de ICRC staat gepland voor medio oktober 2026, georganiseerd door de Kosin Presbyteriaanse Kerk in Korea.

 

Ds. dr. Karlo Janssen

ICRC 2022 Secretaris verslaglegging

 

Tot zover het bericht over de conferentie van 2022.

 

Wordt vervolgd