Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Herder en leraar in Lutten

 

D.J. Bolt

09-03-24

 

Zondag 3 maart 2024, feest in de gemeente van DGK Lutten!

De broeders en zusters daar ontvingen twintig jaar na hun vrijmaking in 2004 een eigen herder en leraar: ds. C. Koster.

De (streek)gemeente van DKG Lutten, ongeveer 150 leden, had al zolang een eigen predikant ontbeerd. Maar er werd jarenlang ondersteuning geboden vanuit de genabuurde gemeente van Dalfsen met een uitgebreid consulentschap van ds. E. Heres. Dat consulentschap kon dus nu beëindigd worden. Het bijzondere is dat ds. Koster nu consulent van de vacante Dalfser gemeente is geworden! Voor ds. Heres betekent het overigens niet dat hij nu ineens meer van zijn emeritaat kan genieten want hij is met ingang van deze dag consulent van DGK Opeinde  (welkom!).

 

Voor de bijzondere gelegenheid werd het kerkgebouw van de PKN afgehuurd om de gemeente en de vele gasten te kunnen ontvangen. Het eigen prachtige gebouw staat slechts ongeveer 600m verder aan dezelfde weg, zie foto hierboven. De gasten die dat wilden konden na de uitstekend verzorgde lunch er een bezoekje aan brengen en het bezichtigen. De kerk heeft een echt pijporgel, 'gevoelig van toon' zoals gedemonstreerd werd door de organist van de morgendienst br. E. Lamberink. En, even voor kenners, hoewel klein is, heeft het een Subbas 16' in het pedaal, een sterke steun in de begeleiding van de lofzang! 


Maar het ging op deze zonovergoten en uitstekend georganiseerde dag natuurlijk om de bevestiging en intrede van de nieuwe predikant, ds. C. Koster. Hiervóór was hij predikant van DGK Lansingerland. Een hele overgang dus. Dat is het altijd voor een predikant als hij een beroep aanneemt naar een ander plaats maar de overgang van West- en naar Oost-Nederland is natuurlijk wel een factor. Het zal even wennen worden voor hem, zijn vrouw en hun vier kinderen.

 

Maar in elk geval de pastorie (in Hardenberg) is met veel inspanning op tijd klaar gekomen en inmiddels betrokken. En de kinderen hebben al hun draai gevonden op de school, zo hoorden we.  

 

Het werd een heel blijde dag. Ds. E. Heres bevestigde ds. Koster in de morgendienst en 's middag deed ds. Koster zijn intrede. We geven hieronder samenvattingen van de Woordbedieningen. Na de middagdienst kregen verschillende afgevaardigden de gelegenheid de nieuwe Luttense predikant toe te spreken. En natuurlijk was er de gelegenheid het predikantsechtpaar welkom te heten en de zegen van de Heere toe te wensen.

We laten er het een en ander van zien.

 

 

Bevestigingsdienst
Ds. E. Heres

 

Lezen: 2Tim. 3.

Tekst: 2Tim. 3:14-17

 

De apostel Paulus roep de ambtsdrager Timotheus op om trouw te blijven vasthouden aan de leer van Gods Woord.

1 – Noodzaak van de oproep

2 – Geheim van de oproep

3 – Doel van de oproep

 

1 - Er woedt een wereldwijde strijd rond het gezag en uitleg van de Heilige Schrift. Mensen willen zelf leesregels bepalen voor wat er in betrouwbaar is. Maar Paulus waarschuwt Timotheus voor komende zware tijden. Hij schetst een samenleving die bepaald niet fraai is. Waarin mensen zich in het middelpunt plaatsen. Waarin met een duivelse geraffineerde tactiek de tijdgeest bijvoorbeeld vrouwen beïnvloedt waardoor hele gezinnen, families dwaalwegen inslaan. Vergelijk het met de in onze dagen zo machtige invloed en het tijdsbeslag van de media die onze huizen binnendringen. We zien hoe vandaag kerklidmaatschap, kerkkeuze en kerkzijn ter discussie staan. De evangelische volwassendoop en –gebedsgenezing, om wat te noemen, imponeren. Theïstisch-evolutionaire ideeën en vrijzinnigheid ondermijnen het geloof van velen in het Woord van God. Zo kan het gebeuren dat in één generatie een hele gemeente verdwenen is.
 

2 – 'Houd vast wat u geleerd is!' Paulus, geroepen gezant van Christus, bindt zijn geesteskind Timotheus zijn onderwijs op het hart. Geleerd in de Heilige Schrift, toen nog de boeken van het Oude Testament. Ook onze kinderen moeten opgroeien met de Bijbel. Zij moeten erin leren lezen, er vertrouwd mee raken. Want het gaat om niet minder dan de kennis van het oordeel van God, de eeuwige dood én de redding door Jezus Christus, de vrede die er alleen is door Hem!

We hebben te maken met ondermijning van het gezag van de Schrift. De enige troost in leven en sterven is in geding. Men zegt bijvoorbeeld: ''t Gaat niet om een boek maar om een Persoon, Jezus'. Echter het gaat om de Christus die komt in het gewaad van de Heilige Schrift daarmee het verstand opent, ontvankelijk maakt door kracht van God. De hele Schrift is door God ingegeven, 'geademd', is van goddelijke oorsprong. Dáárom geldt voor ieder, maar in het bijzonder voor voorgangers: blijf trouw vasthouden aan de Schrift.

 

3 – In de laatste dagen wordt de kerk in de engte gedreven, aangevochten door allerlei ongeloof. Maar zegt Paulus, de Schrift is nuttig om onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Óók om op te voeden! Het is een krachtbron die het leven van Gods kinderen vernieuwt, herstelt door geloof en bekering.
Die roeping is te blijven bij de gezonde leer. Dat steekt nauw. Dit leven is gericht op de eer van God en het heil van naasten. Zonder dat gaat het leven te gronde. Alléén kunnen we dat niet, de Heilige Geest is nodig, en Die is ons ook beloofd. Zo kunnen we trouw vasthouden aan het Woord, draagt ons leven vrucht door Gods kracht. En worden geleid op de weg naar het eeuwig zalig leven.

 

Bevestiging

 

Het formulier voor de bevestiging van Dienaren des Woords werd gelezen. Het verwoord op een indrukwekkende wijze de diepe betekenis van het ambt met zijn verplichtingen. Maar ook vermaant het de gemeente tot een goede houding ten opzichte van haar onderherder van Christus.  

Na zijn ja-woord op de vier vragen ontving ds. Koster de zegen van de Heere.   

 

 

Ondertekening

 

In de kerkorde van de gereformeerde kerken is bepaald dat predikanten de drie formulieren van eenheid van deze kerken zullen ondertekenen (art. 53 KO). Daartoe dient het zgn. Ondertekeningsformulier. De predikant belooft o.m. dat hij zal houden aan de leer van die in de belijdenissen is vervat en deze zal leren en verdedigen. Bij een bedenking ertegen belooft hij deze niet te zullen uitdragen maar te laten onderzoeken.

Na de dienst werd het formulier gelezen door de preses van de kerkenraad br. A. Hutten waarna ds. Koster deze ondertekende.

 

 

Intrededienst

Ds. C. Koster

 

Lezen: Mat. 10:1-15

Tekst: Mat. 15:21-28

 

Jezus Christus' grenzeloze ontferming

1 - voor Israël.

2 - voor de wereld.

 

Jezus verblijft in het heidense gebied van Tyrus en Sidon. Dat lijkt vreemd, immers Hij heeft Zijn discipelen geboden met het evangelie naar de Joden te gaan, en niet naar de heidenen. Hoe kan dit?
Jezus heeft grote wonderen gedaan in Israël, genezingen, het vrederijk gepredikt, gevraagd Hem te aanbidden. Maar Farizeeërs en Schriftgeleerden hebben Hem verworpen. Hij houdt zich immers niet aan hun wetten? En daarom sluiten ze hun harten voor Hem. Hun godsdienst bestaat uit leringen van mensen, is uiterlijke liefde, mist de hartelijke liefde voor Christus. Zo is het gekomen dat Jezus tijdelijk is uitgeweken naar het buitenland.

Daar treft hij een Kananese vrouw, van oorsprong een heidin dus. Ze heeft een door een duivel bezeten dochter. De moeder vraagt Jezus: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Maar bizar zoals Jezus reageert: ze lijkt wel lucht voor Hem. En de discipelen willen haar ook nog laten wegsturen. Maar dan motiveert Hij Zijn houding op basis van zijn opdracht, namelijk: Hij is alleen gezonden naar de verloren schapen van Israël. Evenwel, de leden van Gods verbond met dit volk verwerpen Hem. Ze hebben wel het teken van het verbond maar missen echt geloof!

Daar zit ook een ernstige waarschuwing voor ons in. Vrijwel iedereen hier is gedoopt, komt naar de ware kerk, kent kerkgeschiedenis, houdt zich aan regels. En dat is zeker niet zonder betekenis. Maar de kernvraag is: Heb je Jezus Christus lief? Is dat je eerste liefde? Zoek je Hem is alles? Zo ja, dan ben je een gezegend mens, ben je welkom bij Hem!

 

2 – De vrouw volhardt, ze knielt en bidt: Heere help mij. De nood van dochter is haar nood. Nog een keer stelt Jezus haar op de proef en noemt haar zelfs een heidens hondje. Maar dan blijkt dat het geloof van de vrouw echt is. Ze gaat mee in Christus' typering en weet daarmee haar oprechte geloof te belijden: honden eten kruimels die kinderen morsen. Aan Jezus' voeten ontvangt zij de hoogste plaats: ontferming van de Heiland. Ontferming dat is: dat je krijgt wat je niet verdient en niet krijgt wat je wel verdient. De vrouw wordt zo een voorbeeld van ontferming voor Israël.

Het gebeuren leert ons in Jezus te geloven. Zijn Woord bevrijdt, Hij ontfermt zich en laat niemand staan die zijn hart aan Hem geeft, Hem de eerste plek in het leven geeft. De liefde van God overstijgt alle grenzen zoals hier blijkt. Dat werd ook al duidelijk in de beloften aan Abraham. Het is te zien in het geslachtsregister in Mat. 1 met namen als Tamar en Rachab. Want God heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon zond zodat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft!

Maar dat ging niet 'zomaar'. De kruisweg over Golgotha moest nog worden gegaan, ook Zijn lijden was grenzeloos! Zodat Zijn ontferming er is voor Israël en alle volken. Voor ieder die in Hem gelooft!

 

Toespraken en felicitaties

 

Na de dienst was er gelegenheid om de predikant, zijn vrouw en kinderen toe te spreken en te feliciteren. Daar werd intensief gebruik van gemaakt!
Br. A. Hutten, preses van de Luttense kerkenraad, sprak als eerste. Hij memoreerde dankbaar de steun die ds. E. Heres als consulent heeft geboden en de goede en vruchtbare samenwerking met hem in de vacante periode. Daar komt nu een eind aan met de komst van ds. Koster: een geschenk van de Heere, zo verwelkomde hij de nieuwe predikant. Predikanten hebben als dienaren van het Woord een rijke en grote taak, groter dan welke wereldleider ook. Predikant en gemeenteleden zijn we immers burgers van een eeuwig rijk met een eeuwige Koning.
De verantwoordelijkheid van een predikant is groot. Maar zijn taak hoeft niet in eigen kracht te worden gedaan: God is er.
Welkom, zo besloot br. Hutten zijn toespraak, de zegen van de Heere zij met u.

 

De preses gaf vervolgens het woord aan:  

  • Br. F.W. Velthuis, namens classis Zuid West en DGK Dalfsen
  • Ds. M.A. Sneep, namens de classis Noord Oost en de genabuurde kerk DGK Groningen
  • Br. J. Houweling, namens DGK Lansingerland
  • Ds. E. Heres, die als consulent een woord van afscheid sprak.
    Tenslotte kreeg ds. Koster het woord. Hij ervoer al de liefde van de gemeente zoals die o.a. voor een prachtige gave woning heeft gezorgd. Na alle drukke werkzaamheden rond afscheid, verhuizing en intrede ziet hij er naar uit aan de slag te gaan in de gemeente, te werken onder ouderen en jongeren, aan de verdere relatie met GKN.

Samen zongen we daarna nog Ps. 117.

 

Tot slot

 

Het was een blijde dag. Je merkte het aan de broeders en zusters. Er was ook weer een mooie gelegenheid om velen te ontmoeten die anders niet dagelijks het pad kruisen. Even elkaar zien,  zoals broeders uit GKN en GKv. Even bijpraten waar mogelijk.
En hoe diep en indrukwekkend deze dag met zijn erediensten en gewichtige onderdelen ook was, vrolijke noten ontbraken niet. We kunnen het niet laten er eentje te verhalen.

 

Br. Velthuis van Dalfsen memoreerde dat hij in zijn openingswoord van de synode Dalfsen 2024 had verteld van een grootschalig onderzoek dat zou hebben aangetoond dat nergens in Nederland zo gelukkige mensen wonen als in Dalfsen. Alles geweldig, van werk tot winkels. 'Och', zei hij toen, 'Wel een beetje sneu voor die mensen die nog steeds geloven dat er niets boven Groningen gaat …'

Maar, ontdekte hij, laat nu ds. Koster oorspronkelijk óók uit Groningen komen! Oef!
Br. Velthuis voelde dat er iets gladgestreken moest worden. Daarom bood hij de nieuwe predikant behalve oorspronkelijke Dalfser moppen, koekjes van 1784, ook een echte verse Groninger metworst aan. Met een blond biertje erbij. En trots vermeldde hij: ambachtelijke gebrouwen in de Vechtdal-brouwerij - 'hoe kan het ook anders' - te Dalfsen...

 

Tja. Dat zal ook nodig zijn, zeg ik als Groninger, bij zulke ouwe moppenkoekjes …
Maar afgezien daarvan, het initiatief van br. Velthuis is wellicht een prachtig voorbeeld hoe kleine kerkelijke strubbelingen kunnen worden vereffend met Groninger vleeswaren en Dalfser spiritualiën!

Ter navolging!