Ethiek

Plaatselijke kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Bezoekvoorziener

 

D.J. Bolt

23-03-24

 

De kerk van Christus wordt in Zijn naam geregeerd door ouderlingen, 'onderherders'. We duiden ze veelal aan als 'ambtsdragers . Ze hebben geen eenvoudige taak. Er komt heel veel op hen af. We hebben het nog weer eens uitvoerig gehoord bij de bevestiging en intrede van ds. C. Koster in de gemeente van DGK Lutten.
Behalve dat het een zware taak is met veel verantwoordelijkheid

 

'Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.' (Hebr.13:17).

 

kost het de broeders vaak ook heel veel tijd. En dat naast gezin en baan! Het is niet zelden woekeren met de tijd om alles eerlijk en voldoende aandacht te geven.

 

Kunnen we in onze gemeenten ambtsdragers misschien ondersteunen bij de uitvoering van hun taken? Dat gebeurt in zeker opzicht al m.b.t. 'preekbeurten'. Immers, in veel gemeenten zijn preekvoorzieners aangesteld met als taak afspraken te maken met predikanten van elders om diensten te komen leiden als de eigen predikant niet voorgaat of de gemeente geen eigen predikant heeft. En er worden leesdiensten geregeld als geen enkele predikant beschikbaar is. Ook het orgeldienstrooster wordt daarbij bijgehouden. Een zeer belangrijke functie dus, die behoorlijke inspanning en tijd vergt en veel werk uithanden neemt van de broeders ambtsdragers! 

 

Maar zouden we hen op een vergelijkbare manier ook niet nog verder kunnen ondersteunen? We denken aan het tijdrovende werk van afspraken maken voor de (reguliere) huisbezoeken in de gemeente. Want dat is niet meer zo eenvoudig als vroeger, mede door de uitgebreid ingevulde agenda van veel kerkleden. We kennen nog de tijd dat van de kansel werd afgekondigd welke 'adressen' in de nieuwe week hun ambtsdragers konden verwachten, met tijd en uur! Haast niet meer voor te stellen! Maar zouden we toch niet moeten proberen in die richting wat creatieve ondersteuning van onze broeders te vinden zodat zij meer tijd kunnen hebben voor al hun belangrijk(er) zaken dan afspraken maken? We doen een voorzet.

 

De kerkenraad stelt een bezoekvoorziener – niet-ambtsdrager - aan, eventueel meerdere, zo nodig. Zijn of haar taak is de huisbezoeken te plannen van een of meer ambtsdragers. Daartoe levert elke ambtsdrager die van deze dienst gebruik wil maken, een lijst met namen van 'zijn' gemeenteleden aan de bezoekvoorziener. Daarop kan de  meest gewenste volgorde van huisbezoeken en de eigen beschikbare dagdelen worden aangegeven. Op basis van deze lijst maakt de bezoekvoorziener dan de afspraken met gemeenteleden.
Uiteraard zullen er regelmatig wijzigingen voorkomen. De bezoekvoorziener ontvangt deze en verwerkt die, en zal regelmatig en tijdig de betreffende ambtsdrager een bijgewerkt overzicht zenden.

 

Goed idee? Laten we het maar eens een jaar proberen en ervaring opdoen!