Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Ede Verslag 15-424 - Eenheid GKv - NGK 1

 

D.J. Bolt

14-06-14

 

De vergadering van de vrijgemaakte generale synode Ede besteedde een groot deel van haar vergadering vandaag aan de zaak van eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NKG). Er lagen naast enkele revisievoorstellen vijf voorstellen met conceptbesluiten ter tafel om te komen tot eenheid met deze kerken. We hopen de synodebehandeling van deze voorstellen komende week op de bekende wijze te verslaan maar het is goed om de hoofdlijn van de genomen besluiten nu al weer te geven. Het gaat uiteindelijke om zeer belangrijke besluiten die de koers van onze kerken al dan niet zouden bevestigen.

 

Samengevat luiden de besluiten:

 

Besluit 1

De brief van de NGK met de uitnodiging om de GKv en de NGK per 31/10/16 in staat van hereniging te verklaren wordt in behandeling genomen. Zie ook besluit 5.

 

Besluit 2

Met blijdschap kennis te nemen van de rapportage over de deputatengesprekken tussen GKv en NGK en de resultaten daarvan.

 

Besluit 3

De openstelling van de ambten voor vrouwen in de NGK is geen belemmering meer voor eenwording.

 

Besluit 4

Over te gaan naar samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid.

 

Besluit 5

Dankbaar te zijn voor de uitnodigingsbrief (zie besluit 1) en deze te beschouwing als een aansporing op de weg van eenwording.  

 

Het is duidelijk dat hiermee een fundamentele stap is gezet op weg naar eenheid met de NGK. En ook dat de vrouw in het ambt in de NGK geen enkele belemmering meer is, noch dat dat een probleem is binnen de GKv. We komen op dit laatste later nog terug.

 

We moeten tot ons diep verdriet constateren dat de GKv hiermee door de bocht is. De koers van deze kerken werd er definitief door bevestigd. Het doet extra pijn dat de besluiten met grote meerderheden werden genomen, besluit 4 zelfs met de grootste meerderheid! Slecht één ouderling stemde tegen, br. P. van Oudheusden, zijn naam wordt met eer vermeld. We vragen ons verbijsterd af: hoe is dit mogelijk geweest? Waar zijn die voorgangers gebleven waarvan we hadden gehoopt en verwacht dat ze krachtige tegenweer zouden bieden?

 

Volgende week hopen we het gebruikelijke verslag te leveren en in een impressie nader op deze mijlpaal in te gaan. En ook de consequenties te overwegen die de besluiten hebben  voor ons verdere kerkelijke leven.

 

De Here zij ons en de kerken die we liefhebben genadig.