Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 19 - Revisieverzoek Kerkelijke Eenheid


 

D.J. Bolt
02-07-11

 

Ooit namen de kerken het besluiten dat officiële gebeurtenissen in kerkgenootschappen waarmee geen contact is dat gericht is op kerkelijke eenheid, niet zullen worden bijgewoond (GS Middelburg 1933 en Ommen 1993). Maar in het huidige 'oecumenische' klimaat in de GKv ligt dat niet meer lekker. Er lagen verzoeken van de GKv te Bedum en Wezep, ondersteund door Bergschenhoek, Putten en Zaamslag, om die besluiten in te trekken want het is "een kwestie van goed fatsoen" om op zulke uitnodigingen in te gaan.

 

Op 13 mei 2011 sprak de synode erover en nam een beslissing. De commissie Fryslân bereidde de bespreking voor met een conceptbesluit, zie bijlage 1.

 

Revisieverzoek kerkelijke eenheid

Deelname aan vertegenwoordiging andere kerkgenootschappen.

 

Commissie - Ds. Prins

Vroeger was er een 'alles of niets' benadering. Nu zien we meer reliëf in de werkelijkheid. Er is verschillende contact op allerlei niveaus zonder dat kerkelijke eenheid wordt beoogd.

 

BESPREKING RONDE 1

 

Ds. Gunnink

Wat is de verantwoording van de commissie m.b.t. het niet meer volgen van de argumenten van Middelburg?

Besluit grond 1 is onjuist.

Besluit grond 2 is waar maar wat zeg je daarmee?

Bij besluit grond 3 is de vraag of het de goede naam van mensen of van God ten goede komt. Als je met 'goed fatsoen' moet zondigen…
Er is afstand tussen de kerken. Dit besluit is ook veel te algemeen.

 

Ds. Van Dijk

Als grond 1 juist is dan is grond 3 dat niet, want de overweging vindt dan plaatselijk plaats.

 

Br. Ziedses de Plantes

Ben het eens met Van Dijk.

Laatste zin van grond 3: wat doet versturen hier?

 

Ds. Leeftink
Het materiaal is erg sober in vergelijking met de waarde van de zaak. Wat is nu dan de afspraak?

Gronden: het gaat niet om 'goed fatsoen'. Dan wordt het eigenlijk een automatisme. Er moet nog steeds een plaatselijke afweging plaatsvinden. Stel bijvoorbeeld dat er in de andere kerkgemeenschap een homofiele samenlevende predikant wordt bevestigd.

De zaak heeft raakvlakken met de NationaleSynode. Hoe hangen deze samen?

 

Ds. Feenstra
We zijn hier eerder mee bezig geweest. Toen is het afgewezen. Het gaat om de erkenning van kerken. Ik vraag me af of dit de manier is om dat duidelijk te maken. Met briefjes komen we er niet, dat is niet het geëigende middel. Bezoek betekent geen erkenning van die kerk. Je hoeft je principes niet overboord te zetten als je gaat, maar doe het niet op deze manier.

 

Commissie - Ds. Prins

Middelburg geeft helemaal geen inhoudelijke argumenten, zie de acta van Ommen. Daar ging het om een brief van A'foort-West. In de grond van het besluit staat dat Middelburg geen inhoudelijke argumenten heeft aangevoerd.

Als je naar de grondregel handelt dan laat je dit aan de plaatselijke kerken over.

 

Grond 2 wijzigen in de zin van: een uitnodiging aannemen betekent niet dat verschillen worden verdoezeld.

 

We staan open voor een correctie van grond 3, het 'goed fatsoen'. Moet nog helder worden geformuleerd.

 

Commissie - Ds. Nap

Grond 3 vervalt bij aanname van grond 1, zonder de verschillen te verdoezelen.

 

Commissie - Ds. Prins

Het bijwonen van een officiële gebeurtenis in een kerk waarmee geen contact is gericht op kerkelijke eenheid, betekent niet dat de bestaande kerkelijke verschillen worden ontkend.

 

AMENDEMENTEN

 

Grond 2 ook laten vallen: grond 1 zegt alles.

 

BESPREKING RONDE 2

 

Br. Wendt

Ik hecht aan grond 2 omdat GS Ommen als grond geeft: …"wegen uiteen gaan…". Met grond 2 geef je aan dat je er nu anders over denkt. Dat is niet in tegenspraak met grond 1.

 

Ds. Gunnink

Als Ommen wel argumenten gebruikt moeten die geargumenteerd weerlegd worden.
Het is beter te weigeren op zo'n verzoek in te gaan en tegelijk om een gesprek te vragen.

 

Ds. Wesseling

We moeten grond 2 niet weglaten omdat we een geschiedenis hebben. Beter nog uitbreiden met dat bijwonen niet betekent dat je de eredienst geheel voor je rekening neemt.

 

Br. Judels

Zie de generale zin in de brief van Bedum. Is die zin ook een reden voor dit voorstel?

 

Ds. Feenstra

Blijft over dat het in de vrijheid van de kerken is. Dan is het klaar en kan grond 3 geschrapt worden.

 

Commissie - Ds. Prins

We moeten niet grond 2 laten vallen, omdat daarmee aan Ommen wordt gerelateerd. Aanvaarden van een uitnodiging betekent geen instemming met alles.

Wat Gunnink betreft, het is inderdaad niet dé manier om je te profileren als gemeente van Christus. Maar het kán beide. Het ene sluit het andere niet uit.

 

Br. Judels

Die zin uit Bedums brief over "verontruste synodalen …", die zin wordt niet gemotiveerd weerlegd in dit voorstel.

 

Commissie - Ds. Nap

We laten het eerste deel weg bij grond 1. Wat overblijft is: "Het verdient de voorkeur...". Of "Het behoort tot de vrijheid van de kerken … ".

 

Preses

Morgen afronden. Want kunnen nu niet allerlei wijzigingen in het amendement aanbrengen.

 

[Helaas heb ik de afronding van deze bespreking niet bijgewoond en ken dus ook niet de amendementen en bijbehorende stemverhoudingen. Wel wordt in bijlage 2 het definitieve besluit weergegeven zodat met enig plussen en minnen door degene die daar vreugde in schept, gereconstrueerd kan worden wat er allemaal veranderd is aan het oorspronkelijke commissie Fryslân concept. djb]

 

Bijlage

 

Bijlage 1 - Concept voorstel commissie Fryslân

 

Revisie

 

Materiaal:

 1. brief van de Gereformeerde Kerk te Bedum d.d. 1 februari 2010, waarin revisie gevraagd wordt van de besluiten van de GS Middelburg 1933 en Ommen 1993 inzake het bijwonen van officiële gebeurtenissen in andere kerkgenootschappen;
 2. brief van de Gereformeerde Kerk te Wezep d.d. 29 december 2010, met eenzelfde verzoek als onder 2; de Gereformeerde Kerken te Bergschenhoek, Putten en Zaamslag hebben zich bij dit verzoek aangesloten.

Besluit 5:

 1. in te stemmen met het verzoek van de Gereformeerde Kerken te Bedum en Wezep;
 2. de uitspraak van de GS Middelburg 1933 (Acta, art. 245-1) en die van de GS Ommen 1993 (Acta, art. 67-2) ter zake van het bijwonen van een officiële gebeurtenis in een kerk waarmee geen contact is gericht op kerkelijke eenheid, vervallen te verklaren.

Gronden:

 1. het is in overeenstemming met de grondregel van ons kerkrecht dat meerdere vergaderingen zich alleen bezighouden met zaken die in mindere vergaderingen niet kunnen worden afgehandeld. Het verdient daarom de voorkeur om aan de vrijheid van de kerken over te laten om in eigen verantwoordelijkheid te bepalen in welke gevallen een vertegenwoordiging wordt gestuurd;
 2. aanwezigheid in een eredienst staat niet gelijk aan deelname aan en instemming met (alle onderdelen van) deze dienst;
 3. het aannemen van een uitnodiging voor een officiële gebeurtenis in een kerk waarmee we niet in gesprek zijn, komt de goede naam van de gemeente van Christus ten goede. Bovendien is het versturen en honoreren van een uitnodiging niet meer dan een zaak van goed fatsoen.

Bijlage 2 - Besluit

 

Revisie DKE, vertegenwoordiging bij officiële gelegenheden

 

Materiaal: 

 1. brief van de Gereformeerde Kerk te Bedum d.d. 1 februari 2010, waarin revisie gevraagd wordt van de besluiten van de GS Middelburg 1933 en Ommen 1993 inzake het niet bijwonen van officiële gebeurtenissen in kerkgenootschappen waarmee geen contact is dat gericht is op kerkelijke eenheid; de kerk vraagt om intrekking van het verbod, omdat afwijzen van dergelijke uitnodigingen de gemeente van Christus geen goed doet en het versturen en honoreren van uitnodigingen een zaak van goed fatsoen is;
 2. brief van de Gereformeerde Kerk te Wezep d.d. 29 december 2010, met eenzelfde verzoek als onder 1, met als belangrijkste grond dat in dezen geen uitspraak nodig is die alle kerken bindt; de Gereformeerde Kerken te Bergschenhoek, Putten en Zaamslag hebben zich bij dit verzoek aangesloten.

Besluit:

 1. in te stemmen met het verzoek van de Gereformeerde Kerken te Bedum en Wezep;
 2. de uitspraak van de GS Middelburg 1933 (Acta, art. 245-1) en die van de GS Ommen 1993 (Acta, art. 67-2) ter zake van het niet bijwonen van een officiële gebeurtenis in een kerk waarmee geen contact is gericht op kerkelijke eenheid, vervallen te verklaren.

Gronden:

 1. het behoort uit de aard der zaak tot de vrijheid van de plaatselijke kerken om in eigen verantwoordelijkheid te bepalen in welke gevallen een vertegenwoordiging wordt gestuurd;
 2. aanwezigheid bij een officiële gebeurtenis in een plaatselijke kerk waarmee geen contact is gericht op kerkelijke eenheid betekent niet dat bestaande kerkelijke verschillen worden ontkend of dat, in geval van bijwonen van een kerkdienst, ingestemd wordt met (alle onderdelen van) deze dienst.