Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Goes Verslag 04 – Buitenlandweek 4/Bespreking

 

D.J. Bolt

18-01-20

 

Na de toespraken kregen de synodeleden onder leiding van preses ds. D.W.L. Krol gelegenheid voor een reactie. We geven ze hier samengevat weer.

Er was slechts behoefte aan één ronde. Daaraan werd deelgenomen door br. Bouma, br. Feenstra, ds. De Jong en br. Van Winden.

 

Reacties op toespraken

 

Het zijn ernstige toespraken die pijn doen. Ze geven heel veel verdriet. Waarom toch?

We herkennen veel uit ons kerkelijk verleden toen we zo spraken. Op de vorige synode is hier ook al door BBK intensief over gesproken. Toen bleek al dat de bezwaren bleven. En ze zijn steeds ernstiger geworden.

De twee afgevaardigden van CanRC en FRCA refereerden aan warme banden die er nog steeds zijn, zowel persoonlijk als kerkelijk. Daar zijn we blij mee. Ook met de FRCA delen we ontzettend veel in de kerk en in zaken van het geloof. En daar komt het toch op aan? We love you. We willen elkaar vasthouden. Het is bot als je relatie radicaal verbreekt.
De spreker doet een dringende oproep de relatie op een ander niveau van kerkelijke contact voort te zetten..

 

Er zijn veel heftige woorden gebruikt. Dat was verwacht en is behoorlijk binnengekomen. We nemen het mee en gaan er serieus over nadenken.

Zijn wij veranderd? Dat is zeker waar. Ooit was er een kerk waarin polygamie, verkiezing van alleen mannen, slavernij waren gelegitimeerd. Voorgangers zeiden: de vrouw is in afgeleide zin beeld van God. Gemaakt om het leven van de man te veraangenamen (Sikkel). Ook werd apartheid goedgekeurd. Was de paus de antichrist. Stond de vloek van Gen 3:16 in het huwelijksformulier. En werd het alleenrecht op juiste uitleg van de Bijbel geclaimd. Wij zijn veranderd en daar ben ik blij om.

Bij de viering van het Avondmaal gisteravond zag ik de Koreaanse afgevaardigden ja-knikken toen het o.a. over de verzoening ging. Die herkennen we samen. Daarna gingen we samen staan voor de uitgesproken belijdenis van Jezus Christus, één God, één kerk enzovoort. We vierden het Avondmaal, een maaltijd van Jezus' mensen die niet volmaakt zijn.
Er is veel meer dat ons verbindt dan ons scheidt.

 

We hebben hele stevige en harde woorden gesproken over eigenmachtige uitleg van de Schrift in afgelopen veertig jaar. Daar heb ik spijt van. Gods Woord is betrouwbaar maar laat niet stil staan. Ik aanvaard de bijbeluitleg van anderen maar hoop dat ook ten aanzien van mijn uitleg die ook gebaseerd is op Gods onfeilbaar Woord. Op de laatste dag zal ik rekenschap van mijn harde stellingnames moeten geven, zie Heb 13:17.

 

I love you, ondanks de harde woorden soms aan de synode. We zouden niet meer trouw aan het Woord zijn, dat aantasten. Ik betreur dat spreken ten diepste. Door een eerdere spreker werden al voorbeelden gegeven waarin we zijn veranderd. Veranderen móet ook. Als 'we willen dat alles blijft zoals het is, dan moet álles veranderen', zei iemand al eens. We willen eerbied jegens het Woord betrachten, maar ook veranderen om hetzelfde te blijven.

We zouden een ander fundament hebben, losgeslagen van onze ligplaats? Maar het kan ook zijn dat we naar betere plek varen. Ik proef heel sterk gehechtheid aan en geloof in traditie. Maar dan kun je op een dwaalspoor terecht komen. We zaten in de ware kerk, dat was vanzelfsprekend, dat hoor je in de denkbeelden van de broeders. Maar overweeg ook eens de open deur van de Zuid-Koreanen.
Heroverwegen dus naar twee kanten, ook door sprekers die de oproep tot bekering deden.

 

Commissie BBK – ds. Leeftink

Vooraf: hoe zit het met die ICRC-brief gericht aan de GKv Synode en die niet ontvangen werd? Kan daar nog verduidelijking over worden gegeven?

 

De zaak houdt ons intensief bezig. Paulus heeft drie brieven aan Korinthe geschreven. De derde die wij niet hebben ontvangen wordt wel de 'tranenbrief' genoemd. Paulus blijkt daarin terneergeslagen, heeft tranen in de ogen, laat weten hoe lief hij de gemeente heeft. Dat is vergelijkbaar met de kerken die hier hebben gesproken. We begrijpen de teleurstelling, het welbewust denken en het klimaat. Zo ging het ook in ons GKv verleden.
Toch doe ik een appel de relatie niet te verbreken of die weer te herstellen. Deze synode laat de band met elkaar zien. De synode van 2017 heeft niets bindends opgelegd. Meppel 2017 wilde niet over het geloof heersen. Het is zoals Calvijn zegt: Als in de kerk de zuivere bediening van Gods Woord en de sacramenten veilig is moet je deze als echte kerk accepteren en niet afwijzen, zelfs bij fouten in de bediening. Die zullen wel duidelijk gemaakt worden, vergelijk Paulus. Als het niet om de kern van godsdienst gaat moeten we bij elkaar blijven. Overigens zegt Calvijn ook dat hij niet de kleinste dwaling door de vinger wil zien.
We hebben net als Paulus zegt in 2 Kor. 3, geen nieuwe aanbeveling nodig. Maar laten we bouwen aan een nieuwe relatie, de kansels open laten voor elkaar, staande op hetzelfde fundament. En samen door de Heilige Geest bij het licht van Gods Woord tot conclusies komen.

 

BBK - Br. Bakker

We hebben inderdaad die ICRC-brief gekregen. Het spijt ons dat die niet is verzonden aan de synode en verontschuldigen ons daarover. De brief had een indringende inhoud. De ICRC vroeg om opschorting van het MV-besluit en bood hulp aan. Wilde dat de zorgen van de buitenlandse kerken op de tafel van de synode kwamen te liggen. Er sprak ook heel veel verdriet en pijn uit.

We hebben wel meteen actie ondernomen, brieven van kerken verzameld en er een begeleidend schrijven bijgevoegd maar helaas, dit werd niet de synode toegezonden. Dat zal alsnog gebeuren.

 

Wij zijn geroerd door het 'wij houden van jullie'. Maar daar wil ik iets aan toevoegen. Aan liefde moet ook inhoud worden gegeven. Zoals een wat filosofische definitie luidt: 'Liefde is een zijnswijze die er op gericht is dat de ander tot zijn recht komt'. Die is dus niet juridisch maar erop gericht de ander tot de rechte verhouding tot God en tot zijn bestemming te laten komen. Dat is de verantwoordelijkheid die we t.o.v. elkaar hebben.

 

Groepsbespreking

 

Na de reacties op de toespraken werden acht groepen geformeerd, samengesteld uit synode- en buitenlandafgevaardigden. Na de bespreking was er gelegenheid al of niet persoonlijk iets terug te koppelen van hetgeen besproken was. Daarbij werd duidelijk dat niet iedereen op dezelfde lijn zat.
We geven daar iets uit weer.

 

Relatie en eenheid

 

Er zouden grote verschillen zijn tussen het denken in Canada en Amerika enerzijds en Europa, m.n. Nederland, anderzijds. In de eerste is er meer een 'systeemdenken met als uitkomst 'ja of nee''. Maar er moet dieper worden doorgesproken over wat je beweegt, zegt en ziet. Eenheid is er wat betreft het geloof in de drieenige God.

De zusterkerkrelatie heeft de laatste tijd een te zwaar accent gekregen. Die wordt ook beïnvloed door grote geografische afstanden en belangrijke verschillen in cultuur tussen ons en landen als Indonesië, Korea, Australië, Brazilië bijvoorbeeld.

Heroriëntatie m.b.t. kerkelijke relaties is nodig. Misschien moeten we op een ander niveau contact onderhouden. Dat is wel moeilijk met de FRCA die maar één niveau contact kent. Maar misschien is er een creatieve oplossing te vinden in overleg met BBK en de andere buitenlandse kerken. In elk geval blijft de verticale band met Christus en die maakt ons een. 

 

Prediking

 

Verbreek niet de banden, wordt gesteld, houdt ze op een lager niveau in stand. Toch is dit merkwaardig. Want inmiddels is het zo in de GKv dat je als predikant het orthodox gereformeerde geluid over VIA niet meer op de kansel durft te preken. Als je het wel doet, lopen mensen weg en word je niet meer uitgenodigd om te komen preken. Hetzelfde geldt voor homoseksualiteit. Trouwen met een ongelovige? Het mag niet volgens Paulus, maar in Emmen doet men het wel, met kerkelijke huwelijksbevestiging.   

Men zegt wel dat er geen sprake van een nieuwe hermeneutiek is, maar de Bijbel wordt duidelijk anders gelezen. Een gevolg is dat GKv-predikanten terecht niet meer zonder nader onderzoek op buitenlandse kansels kunnen worden toegelaten.

 

Ook wordt 'evangelische' prediking op kansels van de GKv gesignaleerd. Het is te hopen dat de toenemende verzwakking van de prediking niet algemeen is. Wordt de kansel langzamerhand niet een 'podium'?  

 

Dialoog

 

Je moet de Bijbel niet vooringenomen lezen maar met een leeg hoofd. Het verbod op de vrouw in het ambt is wel expliciet, maar impliciet is er toestemming. Vergelijk dit maar eens met polygamie.
Trek je niet terug en versterk niet eigen positie maar blijf openstaan voor wederzijdse uitwisseling. Sta open voor een andere uitleg van de Bijbel. Als de standpunten tegengesteld zijn moet je in het midden gaan zitten, volgens Aristoteles. Maar niet uit elkaar gaan. Dus ondanks alle emoties in alle rust verder gaan met de discussie. Daarbij kunnen ook familierelaties worden benut om bij elkaar te blijven.

 

Fundament

 

Er wordt gezegd dat het fundament is verloren gegaan. Maar wat is je fundament? Dat is toch Jezus? Als het fundament het Woord zou zijn is bij elke onzekerheid daarover gelijk het fundament weg. Nee, de waarheid is Jezus Christus.

De vorige synode stelde twee lijnen van exegese naast elkaar. Maar het is beter te blijven zoeken naar een gezamenlijk commitment. Vergelijk slavernij, daar zeggen we ook niet tegelijk ja en nee tegen?

 

Dwalende gelovigen

 

Het heeft verschrikkelijk pijn gedaan, zegt een afgevaardigde, dat de Australische FRCA na toelichting en uitleg van MV-besluiten, heeft gezegd dat wij een nieuwe hermeneutiek zouden hebben ingevoerd en toegepast en daarmee ontrouwe gelovigen zijn geworden. Inmiddels heeft ds. Anderson aangegeven dat het gaat om dwalende gelovigen.

Daar is mee te leven. Hartelijk dank.