Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Ede Verslag 18-503 – Yachad F&B TUK

 

D.J. Bolt

24-01-15

 

De synode van Ede is juni 2014 provisorisch gesloten. Dat betekent dat de vergadering formeel beëindigd is en alleen voor specifieke opdrachten of beslissingen nog weer bijeenkomt. Zo waren er dan vrijdag 16 en zaterdag 17 januari jl. opnieuw zittingen in het kerkgebouw van de GKv te Ede.

 

De agenda:

 

Vrijdag 16 januari 2015 – GS Ede Verslag 17-503 - OOG TUK HKO

- Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten OOG

- Deputaten Administratieve Ondersteuning [niet bijgewoond]

- Commissie van Beroep in predikantszaken [comité]

- Theologische Universiteit

- Herziening Kerkorde

 

Zaterdag 17 januari 2015 – GS Ede Verslag 18-503 - Yachad F&B TUK

- Voorstel GKv Ommen-West m.b.t. evangelieverkondiging aan Joden

- Financiën & Beheer

- Ontvangst nieuwe docenten Systematische Theologie TUK


 

Zaterdag 17 januari 2015

 

Opening

 

Ds. W. van der Schee opent de vergadering op christelijke wijze en spreekt de vergadering toe n.a.v. 1Petr.1:8,9 (BGT).

 

Absenties

- Ds. A.A.J. de Boer is ziek.

- Br. Huisman vervangt br. P.G. Bakker(ziek)

- Ds. L.W. de Graaf komt later.

 

Voorstel GKv Ommen-West

 

[Deze bespreking is een vervolg van die op zaterdag 14 juni 2014. Daar is helaas geen verslag van op deze site.

Zie voor het voorstel van Ommen-West Bijlage 1]

 

Welkom

De preses heet afgevaardigden van de GKv Ommen-West en Yachad welkom:

 

- Ds. J. Haveman, voorzitter Yachad

- Zr. A. Huisman, secretaresse Yachad

- Ds. H. Hoksbergen, voorzitter Raad van Toezicht Yachad

- Ds. H.J. Siegers, secretaris Raad van Toezicht Yachad

- Ds. A.M. de Hullu, predikant GKv Ommen-West

- e.a.

 

[Yachad is een organisatie van GKv Ommen-West ter bevordering van de evangelieverkondiging onder het Joodse volk]

 

GKv Ommen-West - Ds. A.M. de Hullu

De kerk van Ommen-West heeft het werk van evangelieverkondiging onder het Joodse volk 20 jaar gedaan. Maar zij kan dit werk niet meer alleen dragen, zowel financieel niet als wat menskracht betreft. Daarom is het voorstel dat dit door het landelijk kerkverband wordt gedragen.

Het werk is ook erg veranderd. Het contact is veel breder geworden. Het moet op een andere manier moeten onderhouden onder verantwoordelijkheid van het kerkverband. Het werk gaat ons aan het hart. We doen een appel op u om door een landelijk deputaatschap de betrokkenheid tussen de kerken en Israël gestalte te geven.

 

Yachad - Ds. H.J. Siegers

Wij hebben als kerken een taak hier. Daarbij gaat het niet om de staat Israël. Het gaat om 'Israël' als in bijbels spraakgebruik. Dat werk is ook niet beperkt tot Joden in Israël maar strekt zich wereldwijd uit. Daarbij negeren we niet de Palestijnen. Met hen komen we ook in aanraking.

 

Het werk is nu 'liefhebberij' van enkelen. Maar er zijn nu principiële vragen aan de orde of wij als gezamenlijke kerken hier een taak hebben. God is met Israël begonnen: eerst was het evangelie voor Israël. Jezus Christus kwam tot het zijne. Jezus is Jood. Het heil ontspringt in Israël. Daarom moeten we iets met dat volk hebben. Via het Jodendom stroomt het heil de wereld in. Zo kwam het evangelie naar ons toe.

We moeten ons niet verheffen, zie Rom. 11. Gelovigen uit de heidenvolken vormen geen nieuw boom maar worden als takken geënt. Van Bruggen zegt bij Rom. 11 dat heidenchristenen Joden niet als onbelangrijk kunnen achten. Zij staan op hun schouders. Israël draagt de heidenen. De Wortel is de Messias.

Uitroeiing van de Joden is nooit Gods bedoeling geweest. We moeten steeds herinnerd worden aan onze afkomst, anders zagen we de tak door waarop we zitten. Als kerken moeten we met de Joden te maken willen hebben. Hun verwerpen van Christus moet niet als afgedaan worden beschouwd. We moeten hen afgunstig maken door een leesbare brief van Christus te zijn, door zijn verzoenend werk te laten zien. Dat is de opdracht voor de volken. Het zou vreemd zijn als we hier geen taak zouden zien.

 

Had Paulus het alleen over zijn generatie? Nee, zie maar de doorwerking volgens het tweede gebod. Natuurlijk heeft Paulus gedacht aan Joden in zijn tijd en het bloedbad dat toen heeft plaatsgevonden. Maar het gaat in Rom. 9:1 boven zijn eigen persoonlijke gevoelens uit. Wat hij daar zegt is niet tijdgebonden. Dat zeggen we toch ook niet van de zaak van M/V? De beloften blijven gelden. Ontrouw van een volk is niet het einde van Gods trouw. De beloften aan Abraham zijn blijvend. Joden zijn vijanden geworden maar God blijft hen lief hebben. Daarom moet er een appel blijven uitgaan. We blijven voorgoed verbonden, dát moet onze insteek blijven. We zouden niet achter moeten blijven bij Christian Witness for Israel (CWI). God blijft trouw aan Israël. Laten we bidden om ontferming voor de Joden. Bidden én doen.

Denk ook aan het nieuwe Jeruzalem met op zijn poorten Joodse namen!

 

Yachad - Ds. J. Haveman

Israël werk behoort organisatorisch maar ook principieel ondergebracht te worden in het landelijk verband. Maar de synodes hebben nooit deze conclusie getrokken. Daarom doen wij nu het voorstel om landelijk formele verantwoordelijkheid te aanvaarden. Yachad als organisatie zou het kunnen blijven uitvoeren. Financieel zou dat geen extra consequenties hoeven hebben. Financiële deputaten hebben daarvoor al groen licht gegeven.

Dit heeft ook een moreel aspect. Het geeft landelijk meer armslag, ook in de contacten met Israël en organisaties daar evenwichtiger relaties.

 

Het strategisch beleid van de synode is vermindering van het aantal deputaatschappen. Maar kwaliteit gaat boven kwantiteit. Men zou Yachad willen onderbrengen onder het bestaande zendingsdeputaatschap Mission. Maar daartegen is principieel bezwaar, dat mist de nodige fijngevoeligheid. Dan wordt voorbij gegaan aan het feit dat er belangrijke raakvlakken zijn met een zelfde, een gedeelde voorgeschiedenis: we geloven in dezelfde Schepper en hebben dezelfde Tenach. Dat is een principieel andere situatie dan bij zending onder heidenvolken.

 

We moeten niet uitvlakken wat er in 2000 jaar tussen kerken en Joden is gebeurd. Onze boodschap wordt argwanend ontvangen. Er moet veel gebeuren om dat weg te nemen. We sluiten aan bij de visie van Van den Brink en van der Kooi: van oude tijden heeft Israel al kennis van God. Van hen zijn de verbonden. Daarom moeten we met hen in gesprek.

 

We moeten onze Joodse medeburgers steunen. Goede voorlichting geven over de bijzondere positie van het Joodse volk. Een heldere gereformeerde visie formuleren en brengen. Dat samen met de CGK en de NGK oppakken.

Met het voorstel worden we uitgedaagd weer de koers als vanouds te gaan volgen. En vormen we weer minder een uitzondering in de gereformeerde wereld.
De opdracht is: Maak hen jaloers zodat bedekking van hun gezicht valt.

 

BESPREKING RONDE 1

 

Ds. Van Wijnen

Dit spreken is me uit het hart gegrepen, het raakt mij. Openb. 21 gaat over de poorten van de hemelse stad Jeruzalem. Over de zeer indrukwekkende toekomst. Jezus Christus is uit Israël geboren.

Ik wil het pleidooi van harte ondersteunen. Met de titel van het boekje van J.P. Tazelaar zeggen: Gij blijft mij onvergetelijk. Geef aandacht aan onze taak die hier ligt.

Dat is ook plaatselijk van grote betekenis. Dat moeten we niet vergeten! Daarom zou ik in besluit 2 ook meer nog de geschiedenis willen verwerken. We moeten het samen in het kerkverband oppakken want dat is nodig.

 

Ds. W.L. de Graaf

U hebt wat met Israël. Ik persoonlijk niet zoveel, maar ben er wel theologisch mee bezig. Ik werd getriggerd door uw zeggen over de tak doorzagen. We zouden schatplichtig aan Israël zijn. Maar we hebben niet een eensluidend oordeel en zicht op Israël. Daar moeten we theologisch over doordenken.

 

In besluit 5 zou grond 1 beter kunnen worden opgenomen als een taak. Vergelijk ook het boek Wake Up waar, rijp en groen, van alles wordt geponeerd.

 

Ds. De Rijke

Het is een gloedvol betoog om te overtuigen. Er zijn verschillende dingen die aanspreken. Wie ben ik om dit niet te willen doen. Maar ik ben uiteindelijk toch niet overtuigd geraakt. Want wat moeten we als eerste taak zien?

God is wel met Israël begonnen en het volk had een belangrijke taak en rol. Maar voor de kinderdoop beginnen we bij Genesis 1 niet Genesis 12. Zijn we schatplichtig aan Israël? Natuurlijk moeten we wel iets doen maar dat hoeft niet met een speciaal deputaatschap daarvoor. We stellen ons niet boven Israël. Nog steeds zijn ze niet zo apart dat er een apart deputaatschap voor nodig is.

 

Ds. Van der Schee

Dit onderwerp heeft een geschiedenis. Maar het lijkt niet door te dringen bij groep mensen in de kerken. Wat is het belang van dit volk? Iedereen heeft wel Joods bloed. Aparte positie claimen voor Israël heeft te maken met 'denken in volken'. Met onze verhouding van takken met de stam of de relatie tussen takken onderling. Rabbijnse theologie zit ons in de weg. Theologisch is er geen reden om te doen alsof het Israël van vandaag de stam is waaraan we verplichtingen aan hebben.

De visie van Siegers is niet zo gereformeerd. En ook niet van oude tijden. Wees er trots op dat we geen generaal deputaatschap hiervoor hebben.

 

Twee dingen worden verondersteld: dat Israël een aparte plaats heeft, en dat het aparte aandacht verdient. Het is beide niet waar.

Dé kerk heeft allang aandacht voor Joden gehad. En het móet nog steeds, nog zovéél. Israël is er vol van en het allang zat. Als kerken zie ik er geen enkele rol voor ons. Eerst de Jood en dan de Griek betekent nú: eerst en primair bij ónze naaste beginnen.

 

Waarom kan dit niet bij Mission? Zij zijn goed in contextualisatie. Het is daar alleen maar een variatie op. Voor de bijzondere plaats van en onze verantwoordelijkheid voor Joden zijn geen argumenten.

 

Br. De Jong

Als de theologische argumenten waar zijn, dan hoort het bij de landelijke kerken. Maar dat heeft als nadeel dat het dan ver van ons bed is. Er zijn bovendien al zoveel kerken mee bezig. Ik ben er niet erg voor.

 

Ds. Tigelaar

Het is volstrekt helder dat de keuze wordt bepaald door de theologie. Delen we de visie van Yachad? Het voorstel is iets gewijzigd maar toch is de drive de Yachad visie. Net als Van der Schee moeten we de boom en takken anders neerzetten. En werd Van Bruggen wel terecht geciteerd? Je mag je mening hebben in de gereformeerd wereld maar geef dit verhaal een plek net als alle andere missions.

 

Br. Poutsma

Ik ben niet overtuigd dat het Joodse volk de eerste plaats verdiend. Wel moeten we niet onze taak t.a.v. de Joden verzaken, die blijft belangrijk. Maar tegelijk is de taak aan alle volken het evangelie te verkondigen. Ook de nieuwe KO wijst niet in de richting om hen missionair met prioriteit te zoeken. Onze taak willen we vorm geven in mission, en daar valt ook Israël onder.

We hebben een structuurwijziging doorgevoerd om weer plaatselijke kerken verantwoordelijk te laten zijn. Waarom dan nu weer naar specifieke landelijke deputaten, dat is tegendraads. Daarom taken onderbrengen bij Mission.

 

Ds. Sytsma

Ik sluit me aan bij Van der Schee, Poutsma en Tigelaar. Het verhaal getuigt ook van een

te sombere kijk op Israël. Juist Joden hebben Jezus Christus verworpen. Maar als je het vergelijkt met Japanners, die verwerpen Hem nog meer. U spreekt over Israël alsof we met hen zijn verbonden. Maar ze zijn zeer geseculariseerd.

 

Ds. Zomer

Ik sluit me aan bij Van Wijnen. Het is zo nodig dat we aan onze afkomst herinnerd worden. Zo nodig ook in de theologie. Dat is een van de sterke punten van het voorstel. We moeten het niet wegstoppen in Mission. Ik vind wél dat besluit verzwakt is doordat het woordje 'eerste' (bijbelse opdracht) is weggehaald. We zouden weer kunnen invoegen 'bijzondere' of 'voorname' als typering.

 

Principiële zaak? Wat is nou precies principieel hier­? Israël heeft wel een andere benadering nodig. Het volk moet ook opgeroepen worden tot geloof en bekering.

 

Ds. Voorberg als afgevaardigde

Ik zou Siegers willen uitdagen om iets meer te zeggen over 'dezelfde Schepper' en de 'gezamenlijke Tenach'. Want dat is een oppervlakkige redenering, gaat over de buitenkant. Inhoudelijk is er een enorme afstand tussen Israël en ons.

 

Yachad – Ds. Siegers

Ik begrijp Van der Schee precies: we moeten niet in volken denken. Je moet inderdaad denken vanuit het koningschap. Maar er is wel een volk dat een aparte plaats heeft gekregen dat door God apart is gezet. Op de nieuwe aarde zijn er geen volken meer.
We moeten niet in percentages denken. Het gaat om dat specifieke volk. Gaat niet om onze visie maar wel om een visie die in de kerken een plaats heeft. Dan zien we Israël staan en willen we hen het evangelie van Jezus Christus vertellen. De kerk heeft daar een taak. Je kunt de taak verdelen. Je kunt niet alles aanpakken, maar Israël kun je niet negeren. Juist omdat er daar van alles rondloopt moet je er ook de gereformeerde visie er uitdragen. Dat moet je steunen.

 

De zegen voor de wereld in Gen 1 is na de zandloper Israël weer uitgewaaierd in het NT. Wij zijn als takken ingeënt. Maar de belofte is aan Abraham gegeven. Dat volk is een aparte. Wij worden daaraan verbonden.

We kunnen de taken verdelen. Maar het gaat erom als kerken samen een taak te zien. Dat komt zo uit de Bijbel voort.

 

T.a.v. ds. Voorberg: Het gaat om dezelfde Schepper en Tenach. Dat betekent niet dat we de Schepper op dezelfde manier vereren. Maar zij kunnen die God kennen en de Tenach lezen, zij het met een bedekking. We willen dat met het volk Israël op dezelfde basis lezen.

 

We hebben 'eerste' laten vallen om de bezwaren vanuit de synode ertegen. Spreek toch wel gewoon uit dat we die taak hebben en dat we iets willen betekenen. En het uitgangspunt delen dat Israël apart gezet is en dat we daar als kerken iets mee hebben te doen.

 

Yachad – Ds. Haveman

Wat de Tenach betreft, een mooi voorbeeld. Een vanuit het Joodse geloof nu belijdend christen wilde vroeger nooit het NT lezen. Maar hij ontdekte dat lezen van Ps 22 lezen van NT teksten betekent. Daar kun je bij aansluiten. Christus is aangekondigd. Kijk ook naar de geschiedenis van de Emmaüsgangers. Die werden vanuit de Schrift onderwezen.

 

Geen bezwaar om besluit 2 iets uit te breiden met referentie aan de geschiedenis.

 

T.a.v. W.L. de Graaf: Die grond kan inderdaad als taak worden opgevat, maar blijft toch ook een goede grond. Er moet een goede visie op worden ontwikkeld.

 

T.a.v. Poutsma: We kunnen dit werk niet onderbrengen bij Mission. En de plaatselijke kerk en de regio kunnen het niet meer af, daarom moet het landelijk gedragen worden.

 

T.a.v. Zomer: 'eerste' is er bewust uit gehaald om u tegemoet te komen. Laat nu staan wat er staat.

 

GKv Ommen-West – Ds. De Hullu

Waarom willen wij als GKv ook nog naar Israël terwijl ieder er al zit? Als je het zo stelt, lijkt het alsof wij er niet al zijn. Maar wij zijn al 20 jaar actief in Jeruzalem. Met Bat Tsion is destijds contact gelegd. Het gaat nu om versterking en om het werk op een andere, meer passende manier voort te zetten.

 

Br. H.H. Bouma

'Moslim en evangelie' zijn ook niet in Mission ondergebracht. Daarom dit werk ook niet.

 

AMENDEMENTEN EN TEGENVOORSTEL

 

Tegenvoorstel ds. De Rijke

Ik heb een tegenvoorstel: We spreken wel uit dat we positief staan t.o.v. het werk maar dat we het niet in een landelijk deputaatschap willen onderbrengen.

 

Besluit 1:

geen deputaatschap Kerk en Israël te benoemen

 

Grond:

 

1. De verkondiging van het evangelie onder Joden is onderdeel van de ‘mission’ van de kerken; deze synode heeft de kerken aangespoord met het oog op die ‘mission’ samen te werken in het Landelijk Samenwerkingsverband. Bij dat beleid past geen generaal deputaatschap voor evangelieverkondiging onder Joden.

 

Besluit 2:

De kerk van Ommen-West en Yachad te adviseren om voor de evangelieverkondiging onder het Joodse volk, in samenwerking met Mission tot een goede inbedding daarvan te komen in de (nieuwe) organisatieopzet van Mission, om zo verbreding van het draagvlak hiervoor te realiseren.

 

Grond:

1. Ommen –West zoekt met Yachad naar verbreding van het draagvlak voor de evangelieverkondiging onder het Joodse volk

2. Mission heeft duidelijk gemaakt wat zij zou kunnen betekenen voor Yachad.

 

Amendement br. H.H. Bouma

Om concrete stappen te doen wil ik aan besluit 5.3 en 5.4 toevoegen: 'en waar mogelijk ook tot concretisering van samenwerking te komen'. (overgenomen)

 

Amendement ds. W.L. de Graaf

Werken aan visie (besluit 5/grond 1): grond 1 wordt taak 5.3: "De kerken dienen ...". (overgenomen)

 

Amendement Van Wijnen

Besluit 4 grond 1 vervallen. (vervalt wordt niet gesteund)

 

Aan besluit 2 een tussenzin aan de uitspraak toe te voegen. De hele zin wordt:
uit te spreken dat de gereformeerde kerken de evangelieverkondiging onder het Joodse volk, om die goed van de grond te laten komen, nu door het kerkverband moeten oppakken.' (overgenomen).

 

BESPREKING RONDE 2

 

Ds. Van der Schee

Het besluit 2 zegt nu weer iets heel anders dan de oorspronkelijke tekst. Hoe kan dit weer zomaar gebeuren? We verliezen daar misschien weer uren tijd aan.

 

Ds. Tigelaar

Die zin van ds. Siegers: 'Visie moet in de kerken een plaats krijgen'. Daardoor wordt ik nog meer tegen het voorstel. Ik voel me daar bijna door gemangeld. Ik ben dus van harte voor het tegenvoorstel.

 

Ds. S.W. de Boer

Van het tegenvoorstel besluit 2 loopt de zin met de gronden niet goed. Ik ben het eens met het tegenvoorstel.

 

Ds. H.H. Bouma

Ik ben tegen het tegenvoorstel. We moeten de hete aardappel niet voor ons uitschuiven maar nu doen.

 

Ds. Vreugdenhil

Ik ondersteun hartelijk de tendens van het tegenvoorstel.

Als het een taak van het kerkverband is dan gaat het om mission. Grond 1 zou anders moeten worden geformuleerd. Dus doe het via Mission, dat is immers een onderdeel van het kerkverband.

 

BESPREKING RONDE 2
 

Yachad – Ds. Siegers

Besluit 1 legt geen achterliggende visie vast. Er wordt niet meer besloten dan dat het besluit uitspreekt. Dat is niet 'de Yachad visie'.

 

Yachad – Ds. Haveman

We zijn niet voor het tegenvoorstel en zouden verdrietig zijn als dat het resultaat zou worden. Historisch gezien is dat dan een gemiste kans. Yachad heeft afgesproken dat het niet gaat participeren in Mission. Daar is Yachad organisatorisch en principieel op tegen.

 

Het amendement van Van Wijnen nemen we over.

Het amendement van Bouma is akkoord.

 

Er is wel een status aparte voor Moslims maar voor het Joodse volk niet. Dat is vreemd Pak nu de gelegenheid die wordt geboden. Het is een belangrijk signaal dat we een boodschap aan Israël hebben.

 

T.a.v. Tigelaar: In besluit 5 staat alles nog open. Op de volgende synode kunt u over die visie spreken. Dan kan het een brede visie van de kerken worden.

 

Ds. De Rijke

Ik heb me laten overtuigen door ds. Vreugdenhil: zijn grond komt onder besluit 1.

Amendementen W.L. de Graaf en H.H. Bouma zijn overgenomen.

 

STEMMING

Eerst komt het meest verstrekkende tegenvoorstel van ds. De Rijke in stemming.
Tegenvoorstel: V28T05O01, aangenomen.

 

Daarmee zijn de voorstellen van Ommen-West verworpen en komen ook de gerelateerde amendementen niet meer in stemming.

 

Preses

Ik begrijp dat dit voor Ommen-West en Yachad schokkend is. Ik wens u sterkte toe om dit te verwerken.

 

Financiën en beheer

 

De definitieve budgettabel wordt vastgesteld, zie Bijlage 2.

 

Verder vergadert de synode in comité over

- Invorderingsbeleid

- Brief Joh. Dekens

 

Ontvangst nieuwe docenten

 

Preses

Graag willen we dr. Hans Burger en dr. Dolf Te Velde met zijn vrouw welkom heten en onze waardering uitspreken dat u uw benoemingen hebt aangenomen.

U bent benoemd als docenten in de systematische theologie, u gaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling daarvan, bijdragen aan de predikantsmaster en de internationale researchmaster, deelnemen aan onderzoeksprogramma's van de universiteiten van Apeldoorn en Kampen en bijdragen aan postacademische vorming. Het is een uitgebreide taakopdracht. Maar de synode heeft er alle vertrouwen in dat deze omvangrijke taak bij u in goede handen ligt.

We zijn blij dat we hiervoor docenten uit eigen gelederen vonden. U bent aan de TUK gepromoveerd en hebt daarna op allerlei wijze bijgedragen aan het academische onderwijs. U hebt zich zo weten te ontwikkelen dat wij u met alle vrijmoedigheid hebben kunnen beroepen en daarna konden benoemen. U bent ook een goede aanvulling op elkaar en in staat elkaar scherp te houden. We verwachten daar heel veel van.

 

Via het College van Bestuur hebben we uw CV gezien, uw publicaties en uw werk aan de TU en zijn daarvan onder de indruk. U bent al zo productief voor de universiteit en dat niet alleen wetenschappelijk. U bent ook predikant of dat geweest en hebt dus ervaring in de pastorie en hebt daar uw sporen verdiend. Dat is van groot belang vooral voor de opleiding tot de dienst des Woords. We zijn daar bijzonder blij mee.

 

Van dr. Burger vielen zijn activiteiten voor het onderzoekprogramma Best op. Uw drive is allerlei items opnieuw te doordenken vanuit het thema In Christus, het onderwerp van uw dissertatie. Dat is een heel inspirerende benadering en we zijn ook heel erg blij dat u zo dit onderzoek verricht.

 

Dr. Te Velde werkt samen met andere wetenschappers aan een heruitgave van de Synopsis Purioris Theologiae. Het eerste van drie delen is daar onder uw redactie afgelopen jaar van uitgekomen. Dat is zeker een felicitatie waard.
Uit uw publicaties de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat u bereid bent nieuwe wegen in te slaan om inzicht in het Woord van God te verdiepen en te verrijken. U doet duidelijk meer dan herhalen en voorlezen van oude standpunten. Daar zijn we blij mee. Dat is ook een taak van een broeder die is vrijgesteld voor onderzoek.

 

Uw werk is niet makkelijk. Vernieuwing kan weerstand oproepen. Er wordt veel wijsheid gevraagd om op het juiste tijdstip de juiste dingen te zeggen. En wellicht soms het zwijgen er toe te doen. Wij wensen u die wijsheid van harte toe.

Kerkleden rekenen u na, en letten scherp op wat er in Kampen te berde wordt gebracht. Ze lezen met aandacht en kritisch mee. Dat vormt een extra stimulans voor u. We hopen dat u in die uitdagende situatie ook vruchtbaar voor de kerken kunt zijn.

 

Ook de overheid evalueert het onderwijs kritisch en stelt niet geringe eisen. Daar hebt u als medewerkers van de universiteit mee te maken om universiteit te mogen blijven. Daaraan zult u een bijdrage leveren.

 

We zijn blij dat u betrokken bent bij het wel en wee van de gereformeerde kerken. Dat kan blijken uit wat u schrijft in bladen die onder ons verschijnen. Dingen die u hebt gezegd in allerlei geledingen. We zijn blij met uw betrokkenheid.

We hopen dat God u kracht geeft om uw inzicht te blijven tonen. We wensen ook de echtgenotes sterkte zodat u het werk samen kunt dragen. Daar gaan we van uit. We betrekken graag de vaders en schoonvaders in de felicitaties.

God zegene u zodat u op een christelijk ontspannen wijze uw werk kunt doen met vreugde en tot eer van God onze Vader.

 

(De docenten ontvangen bloemen.

Gez. 161: 1 wordt gezongen.)

 

Dr. J.M. Burger

Ik ben verbaasd over mijn leven. Over wat in je schoot wordt geworpen, je overkomt. Ik ben dankbaar voor wat God gaf. Voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen.
Ik hoop dat we als docenten elkaar zullen aanvullen. Wat dat betreft is het mooi dat ik in Franeker woon, en Dolf de Synopsis heeft uitgegeven. Dat zijn precies de dingen die Herman Bavinck aan het begin van zijn carrière als dogmaticus gedaan heeft. Dat we waardige opvolgers van Bavinck zullen mogen zijn.
Ik hoop dat we, zoals Paulus spreekt in 1Kor. 4, betrouwbare beheerders van de geheimen van God mogen zijn. Waar gaat het om in het evangelie? Hoe kunnen we dat in deze tijd op een verstaanbare manier verwoorden, bijbels theologisch en systematisch theologisch? Ik hoop er aan bij te kunnen dragen dat studenten het evangelie leren kennen en leren denken vanuit het evangelie. Niet op een voorspelbare manier maar op een ware manier. Zodat we op een goede manier de gereformeerde traditie voortzetten. Ik hoop uw vertrouwen niet te beschamen. Mijn gebed is dat ik daarbij dicht bij God mag blijven, en dicht bij Jezus en de Bijbel. Bid voor ons.

 

Dr. D. te Velde

Vandaag doet u als kerken een flinke investering door ons met z'n tweeën in de systematische theologie aan het werk te zetten. Dat is geen overbodige luxe. Er zijn stevige uitdagingen. In de GKv zijn de meeste vanzelfsprekendheden wel verleden tijd. Geloof en inspiratie halen we uit heel verschillende hoeken. Er groeien verschillen in het lezen van de Bijbel en het toepassen ervan. De charme van systematische theologie is hoe je juist dán in actie kunt komen. Als vanzelfsprekendheden wegvallen dan komen de vragen naar de basis weer aan de orde om zo duidelijk krijgen wat je gelooft en waarom. We moeten elkaars geloofstaal leren verstaan. En dat je elkaar de ruimte geeft om in verbondenheid in Christus elkaar in liefde te aanvaarden. Elkaar openlijk vragen te stellen naar Gods wil en weg. In een nieuwe zetting hoop ik in Kampen daarop door te gaan en materiaal aan te dragen voor het geloofsgesprek in de gemeente.

 

De postchristelijke context stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Met een interne christelijke dogmatiek kunnen we niet meer toe. Religie ligt kritisch onder de loep. Als we als kerk overeind willen blijven dan moeten we ons confronteren met de grote vragen en tegenstrijdigheden van deze tijd. In die confrontatie zullen de diepe waarheid en de bevrijdende kracht van het evangelie blijken. Daarvoor moeten we wel de geloofsinzichten, –begrippen en -argumenten in een nieuw frame durven zetten. Die koppelen aan de vragen van deze tijd. Kritiek en vragen van buiten zullen niet zoveel verschillen met die leven in ons eigen hart.
Eeuwenlange gereformeerde theologie heeft met verwondering de reddende openbaring van God in Christus ontvangen en verwerkt. Ik heb in mijn onderzoek ervaren dat de gereformeerde traditie een schat aan inzichten biedt die we voor onze situatie van vandaag opnieuw vruchtbaar kunnen maken. Vragen en antwoorden komen in steeds nieuwe configuraties naar voren. Inzichten uit vroegere perioden kun je niet zomaar voor dood en begraven verklaren. Nieuwe en oude schatten te voorschijn halen, dat is ook iets voor de systematisch theoloog. Laat je maar verrassen.

Werken hieraan brengt een pittige verantwoordelijkheid met zich mee. Ik begin er met veel plezier aan. Ik ervaar deze taak als een duidelijke roeping. Het evangelie van Jezus Christus heeft mij gegrepen en heeft mijn hart. In het onderwijs gaat het om andere, soms wat indirecte abstractieniveaus. Toch zullen God en zijn heil in onze wereld en ons leven de drive zijn. Dat is zo hoog, zo breed en zo diep, daar ben je nooit mee klaar. Om de verwondering daarover te mogen delen neem ik graag deze benoeming aan.

 

Preses

Dank u voor uw goede woorden. En ik wens u toe dat u in de geest van wat u hebt gezegd zegenrijk zult kunnen werken in de kerken.

 

(gebed)

 


 

BIJLAGEN

 

Bijlage 1 – Voorstel GKv Ommen-West

 

NIEUWE CONCEPT BESLUITTEKST                                                          

Kerk en Israël

 

Materiaal:

1. brief met bijlage van de Gereformeerde Kerk te Ommen-West (13-12-2013), waarin de kerkenraad voorstelt om de opdracht voor de evangelieverkondiging onder het Joodse volk terug te nemen en in handen te geven van een generaal deputaatschap;

2. nota Kerk en Israël, ontwerp voor een gereformeerde visie, door ds. E.J. Oostland en ds. H.J. Siegers.

 

Besluit 1:

uit te spreken dat het een bijbelse opdracht is voor de christelijke kerk om Jezus Christus bekend te maken aan het Joodse volk.

 

Gronden:

1. Het is de taak van de kerk aan alle volken, Joden en niet-Joden, het evangelie van Christus te verkondigen (Handelingen 1:8 e.v.a)

2. Tegelijk heeft het Joodse volk een bijzondere positie (Deuteronomium 7:6-8, Matteüs 15:24 (par), Handelingen 3:26, Romeinen 1:16, 9:4,5, 11:29, Efeze 2:11vv, Openbaring 21:12 e.a.)

3. Voor Joden en niet-Joden is er alleen redding door het geloof in Jezus Christus (Romeinen 1:16, 10:10,11)

4. De kerk uit de niet Joodse volken moet zich altijd bewust blijven dat zij de redding uit Israël ontvangen heeft (Johannes 4:22, Handelingen 13:47, Romeinen 11:17,18)

 

Besluit 2:

uit te spreken dat de gereformeerde kerken de evangelieverkondiging onder het Joodse volk als een zaak van het kerkverband beschouwen.

 

Gronden:

1. de Gereformeerde kerken hebben sinds 1875 het werk onder de Joden beschouwd als een zaak van het kerkverband (Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te ’s Hertogenbosch 1875, art. 93);

2. nadat GS Kampen 1951 had besloten het werk onder de Joden over te laten aan de plaatselijke kerken (Acta, art 82), heeft GS Berkel 1996 deze opdracht toevertrouwd aan de kerk van Ommen en deputaten BBK opgedragen met de kerk van Ommen en de uitvoerenden contact te onderhouden.

 

Besluit 3:

de kerk van Ommen-West van haar taak te dechargeren.

 

Gronden:

1. omdat de taak haar te omvangrijk werd heeft de kerk van Ommen-West om decharge verzocht;

2. de Classis Ommen heeft besloten om haar financiële steun aan deze taak te beëindigen;

3. een belangrijke overweging, zowel voor de kerkenraad als voor de classis, was hierbij dat het Israëlwerk geen verantwoordelijkheid is van een plaatselijke kerk alleen, of een regionaal kerkverband maar van het landelijke kerkverband.

 

Besluit 4:

een deputaatschap Kerk en Israël te benoemen.

 

Gronden:

1. de evangelieverkondiging onder het Joodse volk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerken;

2. de naam Kerk en Israël geeft herkenbaarheid bij andere deputaatschappen en organisaties.

 

Besluit 5:

deputaten op te dragen:

1. de evangelieverkondiging onder het Joodse volk te bevorderen;

2. binnen de kerken te werken aan de bewustwording van de bijzondere positie van het Joodse volk in de geschiedenis van Gods heil;

3. contact op te nemen met de CGK en de NGK om te bezien of samenwerking op dit terrein mogelijk en wenselijk is;

4. te onderzoeken of samenwerking met het Centrum voor Israël Studies (CIS) mogelijk en wenselijk is;

5. overleg te voeren met deputaten Mission om te bezien of samenwerking mogelijk en wenselijk is;

6. als adres te fungeren voor mogelijke andere organisaties op dit terrein.

 

Gronden:

1. de kerken zijn gediend met een duidelijke gereformeerde visie op de positie van het Joodse volk in de heilsgeschiedenis;

2. gelet op de grote diversiteit van organisaties op dit terrein is het wenselijk om samenwerking te zoeken met kerken en organisaties  die de gereformeerde visie delen;

3. omdat de CGK participeert in het CIS is het wenselijk om na te gaan of ook onze kerken daarmee zouden kunnen samenwerken of daaraan zouden kunnen deelnemen.

 

Besluit 6:

deputaten een budget toe te kennen van 12.000,- per jaar.

 

Bijlage 2- Definitieve budgettabel

 

[

- NZAD: Niet Zelf Administrerende Deputaatschappen

- ZAD: Zelf Administrerende Deputaatschappen

- CAR: Centrale Algemene Reserve

- OOG: Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten

- CD: Centrum Dienstverlening

- RvA: Raad van Advies

]

 

 

NZAD B 2014 B 2015 B 2016 B 2017
 
105 Man/Vrouw in de kerk 2.500 2.500 2.500 2.500
 onderzoeks budget M/V   8.000 8.000 4.000
…… Man/Vrouw en ambt - 4.000 4.000 4.000
110 Kerkorde 9.000 6.000 6.000 6.000
111 Bemiddeling en begeleiding 4.000 4.000 4.000 4.000
111a Commissie van beroep in predikantszaken 1.500 1.500 1.500 1.500
112 RvA Huwelijk en Echtscheiding 1.000 750 750 750
113 Hoger beroep 4.300 5.000 5.000 5.000
120 Bijbelvertaling - opgeheven 600 150 150 150
122 Liturgie 4.900 4.050 3.600 3.600
123 Steunpunt Liturgie 25.000 25.800 26.100 26.400
126 Mediazaken 1.000 2.250 2.250 2.250
130 Doven en slechthorenden 114.500 111.000 112.500 114.000
131 Geestelijke verzorging militairen 7.000 3.945 3.345 3.945
132 Seksueel misbruik in kerkelijke relaties 6.100 5.800 5.800 5.800
133 Meldpunt seksueel misbruik 11.500 14.430 14.430 14.430
140 Generaal diaconaal deputaatschap 5.000 4.700 4.600 4.500
150 Aanvullende steun missionaire projecten 342.000 313.500 281.000 242.000
 onderzoeks budget ASMP   9.000 9.000  
…… Deputaten aanvullende steun mis. projecten   1.500 1.500 1.500
…… Studiedeputaatschap SHOCK   5.000 3.500 1.500
170 Kerkelijke eenheid 7.500 12.000 12.000 7.000
181 Betrekkingen buitenlandse kerken 116.300 118.650 105.650 112.250
188 art. 11 KO hulpbehoevende kerken 41.000 69.000 92.000 105.000
189 art. 11 KO deputaten 4.000 4.000 4.000 4.000
190 Kerk en overheid 11.500 11.700 11.900 12.100
195 Financiën en beheer 17.300 20.950 21.050 21.150
196 Synodekosten 60.000 56.000 56.000 56.000
198 Administratieve ondersteuning 88.500 65.650 65.650 56.650
Kerkelijke lasten €4.000,=/jr betaald vanuit renteopbrensten      
Subtotaal NZAD 886.000 890.825 867.775 821.975
         
ZAD        
141 Diaconaal steunpunt 105.200 103.000 101.000 99.000
151 Praktijkcentrum (v/h OOG-CD) 595.100 300.000 300.000 300.000
160 Bureau Studiefinanciering 190.000 190.000 190.000 190.000
161 Theologische Universiteit 1.821.000 1.722.181 1.710.111 1.699.050
180 Zending, hulpverlening en training 350.000 340.000 PM PM
180a Herstructureringsbijdrage ZHT   50.000 50.000 50.000
191 Archief en documentatiecentrum 144.000 136.000 136.000 136.000
Subtotaal ZAD 3.205.300 2.841.181 2.487.111 2.474.050
         
Totaal generaal begrotingen 4.091.300 3.732.006 3.354.886 3.296.025
Vermindering CAR -261.000 -205.353 -200.000 -200.000
Totaal generaal voor berekening quotum 3.830.300 3.526.653 3.154.886 3.096.025
Aantal zielen (2015-2017 schatting) 121.600 120.900 120.200 119.500
Quotum per ziel  € 31,50  € 29,17  € 26,25  € 25,91
      inschatting inschatting