Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Woelige wereld

 

D.J. Bolt

23-09-23

 

Achter ons ligt de mooie zomer. Een nieuw seizoen is begonnen. De Bijbelstudieverenigingen zijn weer opgestart. We gaan weer aan de slag.
Ook met ons internetmagazine een in waarheid. Want er is veel aan de hand, héél veel! Ieder die zijn of haar ogen en oren open houdt ziet een wereld waarin in vrij korte tijd alle rust lijkt te zijn verdwenen en grote bedreigingen groeien, kortom een woelige wereld.

Vanuit ons kleine hoekje willen we waarnemen, signaleren, analyseren, waarschuwen. Om het Bijbels te zeggen, we willen proberen de tijd te duiden, zoals Christus zegt in Luk. 12:54ev. Leven wij langzamerhand niet in een wereld die steeds meer kenmerken vertoont van de tijd voor de wederkomst van Hem, Luk. 21:25 ev.?

Een korte rondblik.

 

Wereld

 

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we van een zekere geopolitieke rust genoten. Natuurlijk was er eens de 'koude oorlog', en waren er ook heftige uitbarstingen van geweld op de Balkan. Maar het liep niet verder uit de hand. En dus genoten we van een wel-aangenaam welvarend leven zonder veel zorgen over de toekomst.
Maar die situatie is drastisch veranderd!
Er wordt een strijd van leven en dood uitgevochten in het oosten van Europa. Waarbij de bange vraag is of die geen voorfase van een nieuwe wereldoorlog zal zijn. Zeker nu totalitaire nucleaire machten als China en Noord-Korea zich solidair verklaren met de agressieve kremlinkriminelen. 

We hebben begrijpelijk veel aandacht voor Oekraïne maar hoeveel geweld is er ook niet in andere gebieden op de aardbol. Soedan, Somalië, Nigeria, Niger, Libië, Myamar, Armenië … en ga maar door. Onrust, opstanden, geweld, oorlogen, vluchtelingen.

 

Ook de situatie in het machtigste land ter wereld, de Verenigde Staten, baart zorgen. Wat een tegenstellingen en onderlinge haat heerst er tussen de belangrijkste politieke groeperingen. Gaat het wel goed in dit land dat door zijn macht zoveel invloed heeft op de wereldvrede en –stabiliteit?

Die vraag moet ook gesteld worden t.a.v. het op een na grootste volk ter wereld, China.

We zijn zo naïef geweest om vanuit die aardhoek geen gevaar te duchten en hebben ons op veel gebieden volstrekt afhankelijk gemaakt van het daar heersende alles omvattende totalitaire regiem. Zodat ons leven, zelfs ons denken, de sticker 'made in China' dreigt te krijgen. En, wat gaat er gebeuren als Taiwan hetzelfde lot ondergaat als de Krim?

 

Nog iets. Een nieuwe technologische revolutie is bezig zich in de samenleving te voltrekken: kunstmatig intelligentie (Artificial Intelligence). Niemand kan nog overzien wat de invloed ervan zal worden maar de technologie lijkt een beheersende factor in de samenleving te gaan worden die de invloed en betekenis van voorgaande industriële- en informatietechnologische revoluties ver zal overtreffen. De kernvraag is of de samenleving nog door de mens zal worden beheerst of door deze technologie.

 

Ondertussen leven we als mensheid met al deze wereldproblemen op een aarde die tekenen vertoont van groeiende onherbergzaamheid. Het wereldhuis waarin wij als mensen mogen wonen dreigt bouwvallig te worden door onze vervuiling.

 

Vechten voor vrijheid én vechten tegen vervuiling. Het kenmerkt het leven van de wereldburger nu. Het is gedaan met de rust die we ons lange jaren dachten te kunnen permitteren.

 

Land

 

Ons land gonst als een wespennest waarin gepord is. Sinds de val van het kabinet zijn we in rep en roer, op weg naar nieuwe samenstellingen van de Tweede Kamer en de regering. We kijken in het hart van onze democratie en zien allerlei geesten openbaar worden. Wat bezielt ons land en volk?

We zien hoe ongelooflijk verdeeld ons volk is met zijn twintig politieke partijen. Het postmoderne ideologische individualisme beleeft hoogtijdagen. Waar zijn de breed gedragen geestelijke overtuigingen? Waar gaan we heen nu op grote schaal ervaren en bekwame politici de Tweede Kamer verlaten en nieuw jong talent (zegt men) hun plaats gaat innemen om een nieuwe 'bestuurscultuur' te introduceren? Zou het nu allemaal beter worden…?

 

Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer gekenmerkt door materialisme. Geld en bezit beheersen het leven. Het overgrote deel van de politieke debatten en gesprekken in de media gaan daarover.

Daarnaast kent de losbandigheid haast geen grenzen meer. Trots is men op Nederland als 'gidsland': ons land dat als eerste het zgn. homo'huwelijk' invoerde. Die 'vooraanstaande' positie die men wil behouden door o.m. het zogenaamde 'meerouderschap' wettelijk in te voeren waarbij kinderen tot maximaal vier 'ouders' mogen hebben ...


Gezag voor de overheid is tanend, dwingende burgerlijke ongehoorzaamheid wordt verheerlijkt (blokkade A12 bijvoorbeeld). Waar blijft adequate handhaving? Wetsovertreders kunnen hun gang blijven gaan en daarmee de politie frustreren en overbelasten.

 

Kerk

 

Wat gebeurt er ook veel op kerkelijk gebied in Nederland!

Ons land ontkerkelijkt op enorme schaal. We noemden het al eens eerder: sinds 2004 heeft de PKN ongeveer een miljoen leden verloren. Deze week lazen we het bericht dat volgens insiders in Noord-Holland er wel eens 140 van de 168 roomse kerken zou kunnen moeten sluiten …
Overigens, in vrijwel elk dorp of elke stad zie je kerkgebouwen die verbouwd zijn tot woonappartementen of als onderkomen voor winkelnering zijn overgenomen. Uiterlijke tekenen van innerlijke secularisatie.

Hoe komt dat toch? Welke geesten in de lucht zijn hier bezig?

 

Die vraag moet ook gesteld worden aan de zgn. 'gereformeerde gezindte'. Want ook daar zijn fundamentele ontwikkelingen. We hebben op deze website jarenlang nauwlettend de veranderingen in de GKv gevolgd en geconstateerd dan met de fusie van GKv en NGK een nieuw kerkverband is ontstaan waar het Woord niet meer veilig maar 'in geding' is. Waar homoverbintenissen als 'huwelijken' worden ingezegend en samenlevende homo's  'gewoon' ambtsdrager' kunnen zijn. Vrouwen in strijd met de Schrift zijn toegelaten tot alle ambten, om maar wat te noemen. Sinds de eeuwwisseling zijn uit deze kerken tienduizenden leden vertrokken en een aanzienlijk aantal gemeenten opgeheven.

 

We denken in het bijzonder ook aan de ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Als we het goed zien is de strijd daar principieel vergelijkbaar met die in de gewezen GKv. Er zal daar gekozen moeten worden: wil men de lijn GKv/NGK gaan volgen of 'gewoon', dat is Bijbels confessioneel gereformeerd zijn? Er gebeuren in de CGK veel dingen die we niet begrijpen en waar we op in willen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de aanstelling van een protestantse hoogleraar kerkleer aan de gereformeerde universiteit van de CGK.


Een ander kerkverband, de Hersteld Hervormde Kerk, verdient ook onze aandacht. Wat weten we eigenlijk van deze kerk? Wat is haar fundament? In deze kerk is m.n. in de zgn. 'bevindelijke' hoek veel beroering over de betekenis van het aanbod van genade aan de mens. Er zijn verontrustende publicaties verschenen over kerk en Israël. Alleszins de moeite waard om er de komende tijd aandacht aan te geven, ook in verband met de kleine oecumene.  
 

En natuurlijk voelen we ons bijzonder betrokken bij de ontwikkelingen van de kleine kerkverbanden DGK en GKN. Begin november zal daar gesproken en besloten worden over eenheid. Zij horen bij elkaar immers want staan op hetzelfde fundament, zo is wederzijds erkend.
En hoe gaat het met de drie overgebleven GKv gemeenten, die niet met de NgK meegingen? Zij gaan toch niet nog weer een derde kerkverband vormen? Zodat in het slechtste geval 1+1=4?
Kortom, het verdient onze intense aandacht.   

 

Licht

 

Wat een zorgen en moeiten allemaal! En dan deden we nog maar een 'hap en een snap' uit de meest opvallende zaken.
Maar we laten ons niet ontmoedigen en gaan opgewekt verder. Want we geloven vast dat Jezus Christus regeert en alle dingen in Zijn macht heeft. Het kan heel duister worden in de wereld en dat zal het ook worden. Maar de duisternis overwint niet maar het Licht. Christus komt weer en daarhéén leiden alle dingen, ook al (door)zien we het niet steeds. 

Daarom gaan we rustig verder. Luisteren gespitst of we de voetstappen van onze Koning horen komen. Werken zolang het dag is en we nog de vrijheid hebben openlijk voor Hem uit te komen en Hem te volgen.

En proberen elkaar tot een hand en een voet te zijn om staande te blijven in een woelige wereld.

 

De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat den loop der tijden:
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
De adem van Zijn lippen overmant
De tegenstand.

 

(Gezang 31:2, Gereformeerde Kerkboek)