Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Spakenburg-Noord - Brief aan gemeente

 

Spakenburg, 6 maart 2020

Geliefde broeders en zusters,

 

Afgelopen jaar is een ingrijpend jaar geweest met alle ontwikkelingen in de Noorderkerk. Als Comité Noorderkerk Blijven hebben wij het gesprek gezocht met de kerkenraad en een aantal brieven gestuurd. Wij maakten bezwaar tegen de losmaking van onze predikant ds. Wiersma, welke losmaking alles te maken heeft met de huidige koers die de kerkenraad voorstaat en die wij afwijzen.  Uit antwoorden die we kregen en uit individuele gesprekken, die met ouderlingen zijn gevoerd, is het ons duidelijk geworden dat de kerkenraad niet van plan is de huidige koers ter discussie te stellen. Wij hebben de raad opgeroepen de door haar gekozen richting niet in te slaan en haar stellingname niet langer vol te houden. Helaas heeft de kerkenraad geen gehoor gegeven aan deze oproep. Het betreurt ons dit te moeten constateren.

 

Vasthouden aan het Woord

 

We kunnen elkaar niet langer blijven vasthouden. Dit te moeten schrijven doet ons veel pijn. We zien ons genoodzaakt om als zelfstandige gemeente verder te gaan om vast te houden aan de gereformeerde leer en levensovertuiging. Wij moeten afscheid nemen omdat wij ondubbelzinnig vast willen houden aan het Woord. Wij zijn geroepen om de stem van de Goede Herder te volgen (Joh. 10: 3). In bijgevoegde Verklaring vindt u een nadere verantwoording.

We zijn ons ervan bewust dat er hierdoor een breuk ontstaat met de GKv en in het bijzonder met de GKv Spakenburg-Noord. Wij hebben dat niet gezocht, maar voelen ons in geweten verplicht om deze weg nu te gaan, in alle ootmoed en in besef van afhankelijkheid van onze God. Maar deze breuk is naar onze vaste overtuiging geen breuk met de kerk van Christus zoals de HERE die in ons land geleid heeft door Reformatie, Afscheiding en Vrijmaking heen. Wij willen geen nieuw kerkgenootschap vormen. We zullen alles in het werk stellen om tot eenheid te komen met allen die Christus willen volgen en daadwerkelijk willen staan op het fundament dat Hij gelegd heeft, het Woord van apostelen en profeten.

 

We vinden het van groot belang om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan. Wij van onze kant zetten ons in om in alle communicatie over de onontkoombare scheiding Bijbelse wijsheid en zachtmoedigheid te betrachten. Laat het duidelijk zijn dat we niemand veroordelen en dat we zeker niet oordelen over iemands persoonlijk heil. Dat laten we aan de HERE over. Hij kent onze harten en bedoelingen. We weten ons afhankelijk van Hem en van zijn genade.

 

Zelfstandige gemeente

 

Als gemeente presenteren we ons als de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)(voortgezet) Bunschoten-Spakenburg. We komen voort uit de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), maar willen niet mee in de huidige koers. Er is inmiddels een (voorlopige) kerkenraad gevormd die de gemeente zal leiden. Predikant is ds. H.Sj. Wiersma.

 

 

Vanaf zondag 15 maart 2020 zullen D.V. erediensten worden belegd in het kerkgebouw De Fontein van de CGK, Bikkersweg 7, 3752 WV Bunschoten-Spakenburg.

De aanvangstijden zijn 12.00 uur en 19.00 uur. Wij hopen u in onze diensten te ontmoeten.

 

 

Wij beseffen dat de aanvangstijd van 12.00 uur verre van ideaal is. Het zal het onderling samenzijn van families, zoals velen dat kennen, kunnen bemoeilijken. Wij willen u aansporen dit toch geen belemmering te laten zijn om de diensten te bezoeken. Laat dat onze principiële keuze zijn. We zijn overigens al hard bezig om hiervoor een oplossing te vinden.

 

Lid worden

 

Wij verwelkomen u ook graag als lid in onze gemeente. Wij nodigen u uit zich aan te melden bij ons kerkelijk bureau, br. H.H. Meinema, Noorderzate 8, email: noordblijven@kpnmail.nl of via onze website https://www.gkv-bs.nl

 

Steun

 

Vindt u het belangrijk dat onze gemeente er is en wilt u ons steunen, dan vragen we allereerst om uw gebed.

Ook stellen we het zeer op prijs wanneer u ons financieel wilt steunen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL42RABO0349984514 t.n.v. Geref. Kerk (vrijgem.) Bunschoten-Spakenburg.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat deze brief vragen en emoties oproept. Wees ervan overtuigd dat het ook ons niet onberoerd laat. We staan naast u en willen elkaar tot steun zijn. Neem daarom gerust contact met ons op.

 

Namens het comité NoorderkerkBlijven / Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)(voortgezet) Bunschoten-Spakenburg,

 

Peter Korlaar                                                                                                  

Hille Meinema

 

PS. Goed om te weten wanneer u onze diensten bezoekt: We zijn gast in de Fontein. We gebruiken vooralsnog de NBV en het Gereformeerd Kerkboek (graag van thuis meenemen, want niet alles komt op de beamer).