Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Kerken in Canada 10

 

D.J. Bolt

18-06-16

 

De Canadese kerken hebben ook een zusterkerkrelatie (Ecclesiastical Fellowship) met de Église réformée de Québec, de Franstalige provincie van Canada. In dit (grote)deel van het land is ook een (piep)klein kerkverband. Twee afgevaardigden van deze kerken waren op de synode te Dunnville aanwezig en hielden samen een toespraak.

Opnieuw is het boeiend om te horen van gereformeerde kerken in een geheel andere zetting dan wij zijn gewend vandaag. Hoe leven zij met slechts 5(!) gemeenten met in totaal ongeveer 350 zielen…?
Maar tegelijk is er (weer) herkenning. Worstelen met 'de preekvoorziening', liederen en muziek, omgang met (theïstisch) evolutie en de scheppingsdagen, zaken die in Nederland nog steeds een prominente rol spelen in discussies.
Echter vooral valt op de gedrevenheid om het evangelie te brengen in een volstrekt seculiere omgeving.

We kunnen er van leren. En leren er voor te bidden.

 


 

Toespraak tot Generale Synode Dunnville 2016

Door Ds. Ben Westerveld en Ds. Winston Bosch

namens Église réformée de Québec (Gereformeerde Kerk van Québec)

Interkerkelijk comité

17 mei 2016

 

Geachte en geliefde broeders in Christus,

 

Onder dankzegging aan onze hemelse Vader richten wij ons tot u als uw zusterkerk voor de Frans sprekende mensen van God in de provincie Quebec.

 

In november 2013 gaven we aandacht aan de 25ste verjaardag van de stichting van de Église réformée du Québec (ERQ). We vierden deze mijlpaal met een uitje voor de gezinnen en dankten in een dienst onze Here voor zijn genade en trouw.

De ERQ is een klein kerkverband van vijf gemeenten en een totaal ledenaantal van 359 belijdende leden en doopleden. Aan de ene kant zijn wij een broos lichaam, zoals uw rapport ook opmerkt, maar tegelijk vertegenwoordigen wij een duidelijk Gereformeerd getuigenis in de provincie Quebec. Ons bestaan, onze volharding in het geloof, onze trouwe op Christus geconcentreerde prediking, onze getalsmatige groei door nieuwe bekeerlingen en onze geestelijke groei naar volwassenheid, samen met onze invloed op het protestants – evangelische geluid in Quebec, geven alle getuigenis van ons levende geloof.

 

Daar onze laatste broederlijke toespraak tot de Generale Synode Carmen-West in 2013 plaatsvond, willen wij u nu weer graag op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen sindsdien binnen de ERQ.

 

Zoals door de CCCNA ['BBK' voor het Noord-Amerikaanse continent, djb] is gerapporteerd, heeft de ERQ-synode met vragen over de scheppingsleer geworsteld. Drie opeenvolgende synodes onderzochten de uitleg van Genesis 1 en 2, de ondertekening van de belijdenis door ambtsdragers, alsook verschillende voorstellen om de Schriftuurlijke waarheid te verdedigen zonder daarbij de eenheid van de Kerk in gevaar te brengen. De synode van mei 2014 nam een voorstel aan dat interpretaties van Genesis 1 anders dan de strikte zes maal vierentwintig uur zou toestaan. Drie moties, grotendeels 'geleend' van zusterkerken die al met het onderwerp schepping hadden geworsteld, werden achtereenvolgens onderzocht door het predikantencomité met als doel aanvaardbare grenzen te stellen m.b.t. interpretaties binnen de ERQ. Op onze laatste synodevergadering in februari 2016 werden de drie moties aangenomen.

 1. Wij namen een verklaring aan die de Bijbelse en confessionele leer samenvat en bevestigt. De verklaring, aangenomen door de URCNA synode van 2001, werd aangepast en zo gewijzigd dat zij in overeenstemming is met onze ondertekening van de Westminster Confessie. Wij hebben ook de verklaring verwijderd die theïstische evolutie verwerpt, omdat wij menen dat een bevestiging van onze belijdenis niet daarnaast nog een verklaring over een wetenschappelijke theorie vereiste.
   
 2. We hebben echter wel een aanbevolen reeks vragen voor examens van predikantskandidaten en predikanten die zich bij de ERQ voegen, aangenomen. In deze examens moet de geëxamineerde de evolutietheorie afwijzen, terwijl hij bovendien de hermeneutische en theologische achtergrond van zijn standpunt moet kunnen uitleggen. Deze examenprocedure is rechtstreeks overgenomen van de aanbeveling die door de 71ste Algemene Vergadering van de OPC werd aangenomen.
   
 3. De ERQ synode heeft ook de motie aangenomen die de kerkenraden erop wijst de kerkorde te volgen waar het gaat om tucht over ambtsdragers met ketterse leringen.

Broeders, wij vragen uw gebed omdat deze zaak nog niet is afgerond. De ERQ-synode moet nog op een brief van één van onze kerkenraden reageren, waarin de synode wordt gevraagd de zes-dagen interpretatie van de schepping als enig aanvaardbare leer aan te nemen. U bent er ongetwijfeld van op de hoogte dat onze broeder, Paulin Bédard, een uitgebreide verdediging van dit standpunt in zijn boek In Six Days God Created heeft beschreven. Waar de meeste van onze ambtsdragers zich houden aan de zes-dagen uitleg, heeft de ERQ in het verleden ook andere interpretaties toegelaten. Bid dat we Gods waarheid in een geest van liefde en eenheid mogen leren.

 

Het verblijdt ons dat het Hoofd van de Kerk doorgaat met het verwekken van godvruchtige mannen om zijn volk in Quebec te dienen.

In januari 2015 werd David Castonguay bevestigd in het ambt van Woord en sacrament om de St-Jean gemeente in Montreal te dienen. Uiteindelijk wil hij legerpredikant worden. Broeder Castonguay is de eerste predikant die in ruim 25 jaar ERQ bevestigd is en die uit Quebec zelf komt.

Ds. Jean Zoellner nam een beroep aan als decaan aan Farel, het Gereformeerd Theologisch Seminarie.

Ds. Karis Mpindi, geboren in de Democratische Republiek Congo en opgegroeid in de Verenigde Staten, werd in de gemeente van St-Jean in Montreal bevestigd. Drie ouderlingen werden bevestigd.

Eén gemeente van de ERQ is nog steeds vacant. Afgelopen zaterdag, 14 mei, hebben acht ambtsdragers en zestien niet-ambtsdragers de dag doorgebracht met studie over de roeping om de Kerk als predikant of ouderling te dienen. We bidden dat verscheidene van deze mannen uiteindelijk een roeping krijgen de Kerk in Quebec te dienen.

 

Twee opdrachten van de synode wachten nog op afronding. Aan het Education Comité is opdracht gegeven een officiële liturgie voor de bevestiging van predikanten en ouderlingen te schrijven. Het Ministerial Comité (Comité van predikanten) heeft een ontwerpvoorstel neergelegd voor de examinering van mannen voor het predikantschap evenals voor de ontvangst van predikanten van zusterkerken. Definitieve rapporten zijn in aantocht.

 

De ERQ gaat door met het aangaan van zusterkerkrelaties buiten Quebec. We hebben niet alleen een zusterkerkrelatie met de Canadian Reformed Churches (CanRC), maar ook met de Presbyterian Church in America (PCA), de Orthodox Presbyterian Church (OPC), de United Reformed Church in North America (URCNA).

In november 2015 heeft de ERQ de afgevaardigden van de dertien lidkerken van NAPARC ontvangen. We danken onze Here voor een groeiend bewustzijn van ons gezamenlijke Gereformeerde getuigenis door heel Noord Amerika.

 

De ERQ synode stemde in met ondersteuning van een muziekcentrum onder toezicht van onze kerkenraad in Charny. Het muziekteam zal opvoedkundig materiaal samenstellen om verbondskinderen Bijbelse en catechetische waarheden door middel van liederen bij te brengen. Hoewel al financiële steun was ontvangen zijn er nog geen nieuwe liederen gecomponeerd door een ernstig conflict met de voornaamste muziekleider.

 

Uw synode geeft de aanbeveling dat de kerken “de ERQ steunen met gebed en ook financieel in hun missionaire pogingen en speciale projecten bijdragen.”

 1. Wij vragen graag uw steun om de missionaire afspraken tussen de CanRC van Owen Sound en de ERQ van St-Georges voort te zetten. Uw steun stelt broeder Paulin Bédard in staat Gereformeerde artikelen te schrijven en te vertalen voor de nieuwe website Ressources chrétiennes. Predikanten en gelovigen uit Quebec, Frankrijk en Franssprekend Afrika raadplegen deze site regelmatig.
   
 2. Wij willen uw gemeenten ook vragen te overwegen het speciale project ter vertaling en publicatie van The Covenant of Love, geschreven door wijlen ds. Clarence Stam te steunen. In 2013 heeft de ERQ synode toegestemd een vertaalproject te ondersteunen onder toezicht van de kerkenraad van de St-Marc gemeente in Quebec City. Een vertaler is aangenomen om Gereformeerde boeken in het Frans te vertalen en om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor publicatie en verspreiding. The Covenant of Love zou een prachtige bron zijn om gelovigen in onze kerken en vanuit de hele Franssprekende wereld verder op te bouwen.

Wij sluiten deze broederlijke toespraak graag af met het uitspreken van onze waardering voor het werk van de CCCNA, voor hun regelmatige bezoeken aan Quebec en voor hun eerlijke, broederlijke gedachtewisselingen.

Dankbaar zijn we ook voor de groeiende contacten tussen leden van onze respectievelijke kerkverbanden. Wij ontvangen vaak bezoekers van uw kerken, en verscheidene jongeren en volwassenen hebben aan kortlopende missieprojecten in Quebec City en St-Georges deelgenomen.

Aan de andere kant zouden we graag meer kanselruil zien. Als enige van uw predikanten of docenten de taal van Johannes Calvijn spreken, zouden we het op prijs stellen hen op onze kansels te kunnen verwelkomen. Veel van onze predikanten spreken de taal van Shakespeare en zouden blij zijn met een uitnodiging om op uw kansels te preken.

 

Als u met het werk van de generale synode klaar bent en als herders naar uw plaatselijke gemeenten terugkeert, mag u er zeker van zijn dat wij voor u en uw trouwe getuigenis bidden.

Moge onze genadige Here ons met blijdschap vervullen bij de prediking van het Evangelie van waarheid en leven.

 

Met broederlijke toegenegenheid,

 

Ds. Ben Westerveld

Ds. Winston Bosch

 

Afgevaardigden

Interkerkelijk Comité van de ERQ

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster