Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een wolkje als eens mans hand


Redactie een in waarheid
22-10-11We ontvingen de volgende persverklaring van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen.


Persverklaring

 

De Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend), die zich begin vorig jaar van de GKV te Dalfsen heeft  vrijgemaakt (zie de verklaring op de website: www.gereformeerde-kerk-dalfsen.nl) heeft zich sindsdien tot doel gesteld de eenheid te zoeken met allen die zich in waarheid stellen op het vaste fundament van apostelen en profeten.  Met De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) zijn er in de afgelopen maanden vruchtbare gesprekken gevoerd die er toe hebben geleid dat er verdere toenadering wordt gezocht tot de DGK. Met dankbaarheid constateert de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) dat er een wederzijdse erkenning van elkaar is als Kerk van Christus.

 

In gehoorzaamheid aan het gebod tot eenheid tussen kerken die daadwerkelijk staan op het fundament dat Christus Zelf gelegd heeft, zal de kerkenraad aan de eerstkomende synode van De Gereformeerde Kerken, die volgende maand hoopt bijeen te komen, het verzoek doen om in gezamenlijk overleg de weg tot kerkelijke eenheid te banen. De kerk te Dalfsen stelt zich voor dat de GKD en de DGK gedurende een bepaalde tijd naar elkaar toe zullen groeien.

 

Deze contacten met De Gereformeerde Kerken hebben er helaas toe geleid dat de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) (voorlopig kerkverband) het contact met de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) hebben opgeschort. Geve de HERE dat ook hier belemmeringen worden weggenomen.

 

 

Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend)

 


 Verwarring

 

De kerkelijke verwarring in onze dagen is groot. Binnen de GKv groeit de onverbondenheid en vervreemding. Het lijkt hoe langer hoe meer dat 'ieder doet wat goed is in zijn ogen'. Niets lijkt te dol, zie bijvoorbeeld het voorgaan van een Anglicaanse geestelijke compleet met  Engels kerkkoor in een vrijgemaakte/christelijke gereformeerde kerkdienst te Harlingen[1]. En onze synoden maar druk zijn met allerlei voorschriften, formulieren en formules voor de kerkdienst. Terecht werd in Harderwijk geconstateerd dat deze synodeactiviteiten voor veel gemeenten achterhaald zijn. Harlingen levert het publieke bewijs.

 

Afgescheiden

 

Maar ook onder hen die de GKv inmiddels hebben verlaten is de verwarring en versplintering niet gering. Er zijn op dit moment drie kerkelijke 'entiteiten' te onderscheiden: De Gereformeerde Kerken (DGK), de GKN (Gereformeerde Kerken in Nederland) en de Gereformeerde Kerk van Dalfsen (dolerend).

De DGK ontstond in 2003, telt ongeveer 1500 leden verdeeld over 11 gemeenten/preekplaatsen. Er is een actieve predikant, ds.S. de Marie en een emeritus dr. P. van Gurp. De kerken leven samen naar de Dordtse kerkenorde.

 

De GKN is ontstaan na 2008 nadat de synode van Zwolle-Zuid alle bezwaren tegen de schorsing en afzetting in 2006 van ds. E. Hoogendoorn van Kampen-Noord had verworpen. Het 'kerkverband' bestaat uit de zgn. 'Ichthus-gemeente' in Kampen en verder voornamelijk uit allerlei gemeenschappen die zich hebben afgescheiden van de DGK. Aan dit verband zijn de predikanten R. van der Wolf en E. Hoogendoorn verbonden. Het kerkverband wordt als 'voorlopig' aangeduid en is voor zover bekend nog niet kerkelijke gestructureerd. Het telt naar schatting ongeveer 700 leden.

 

De Gereformeerde Kerk (dolerend) van Dalfsen ontstond in 2010 als een afscheiding van de vrijgemaakte kerk van Dalfsen. Aan deze gemeente is ds.E. Heres verbonden. Deze gemeente (tussen 75 en 100 leden) staat op zichzelf en heeft zich tot nu toe niet aangesloten bij een van de eerder genoemde verbanden.

 

Streven naar eenheid


De Dalfser kerkenraad en gemeente hebben van meet af aan toenadering gezocht tot beide kerkengroepen. Daartoe zijn gesprekken gestart zowel met DGK als met de GKN. Het laatste verband was evenwel niet bereid de gesprekken voort te zetten zolang de Dalfser gemeente niet expliciet voor aansluiting bij haar had gekozen.

Van DGK zijde was er wel bereidheid om te spreken over mogelijke eenwording. Zoals uit het persbericht kan blijken is daarin belangrijk voortgang geboekt. De "wederzijdse erkenning van elkaar is als Kerk van Christus" vormt een stevige basis om ook verder door te spreken over allerlei zaken die nu nog verschil van inzicht opleveren en belemmering vormen voor volledige eenwording. Uit het persbericht kan blijken dat men daar ook tijd voor wil nemen. En dat lijkt verstandig: het zal tijd vergen om met een verschillende geschiedenis en achtergrond naar elkaar toe te groeien.

Opmerkelijk is dat kerkenraad en gemeente in dit bericht nadrukkelijk de deur naar de GKN open houden. Dat past bij de insteek die deze gemeente en haar predikant van meet af aan hebben gekozen: een 'oecumenisch willen' dat in de kerkelijke praktijk ook daadwerkelijk gevolg moet krijgen in werken aan toenadering en vereniging van hen die bij elkaar horen. Met de bede daarvoor valt van harte in te stemmen.

 

Een wolkje

 

Kerkenraad en gemeente hebben nu een voorstel aan het DGK-verband gedaan. Het woord is dus aan de synode van deze kerken die de komende maand gaat beginnen. Wat zou het mooi zijn als blijkt dat na al de jaren van afscheiding en scheuring er nu een eind komt aan veel versplintering en de broeders en zusters elkaar weer vinden op de enige basis zoals die in het persbericht werd erkend. Dan kan het wolkje misschien uitgroeien tot een heuse stortbui en vele dorstige zielen van hen die (nog niet) gingen, verkwikken. Als de Here daar zijn zegen aan zou willen verbinden!
Laten we Hem daarom vaak vragen.

 

Redactie een in waarheid  [1] ND20/10/11.