Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Knoll'n of citroen'n in Ten Boer (8)

D.J. Bolt
26-10-07

1 eigen
"begrijpelijk"
begrijpelijker voor ons,   ergerWeltfremd .

denkend dier 2 plus
mens
nieuwe leer geschiedenis mij Die sprak en het was er.
Majesteitschennis

MOZES DACHT = GOD ZEI?

'God zei'   ste 'God zei' toeval-  


"ER ZIJ LICHT"
En het was er! En Hij zag dat het goed was


tien keer achterelkaar 3 "God zei" aanpassing 4
5 6 breekijzer
geïnspireerd God zei God zei? zei


Genesis 1 en het vierde gebod


7 scheppingsdagen 8
Kwakkel ds. J.J.T. Doedens 9

Schriftkritiek

zo kan ik ook alles kloppend krijgen. Dit is toch je reinste Schriftkritiek  
Schriftkritiek

10 11 12

HET SCHOT TUSSEN GENESIS 1 EN 2, 3

dat-God-heeft-geschapen, dat-de-mens-in-zonde-is-gevallen. geen geschiedenis.
vertelvorm de vrouw didactische plaatjes bij Mozes' praatjes kaders feitelijkheidStory as Torah protohistorisch Genesis 13
14
15
Schriftkritiek

16


al gauw te scherp voorzichtiger te manoeuvreren. open discussie in eigen kring altijd tegenstellingen toedekken 17

zélf 18 19

eerste liefde elkaar 20EVALUATIE

21 22


23

het verdedigen van de zuivere leer tegen ketterijen en dwalingen24.
Schuivend Schriftgezag,25

fundamenteel
26 erediensten 27Ja, ik ben inderdaad veranderd!


28


Geen bezinnen, maar doen! 29knoll'n. 

1 ND, Bijbelstudie over het gespreide bedje van Genesis 1, october 2004(?) 

2 De orang-oetang mannetje dat in Blijdorp uitbrak en aan de haal ging met een mensenvrouw. 

3 Nog even afgezien van andere handelingen die God rechtstreeks worden toegeschreven. 

4 Opbouw van 15 en 29 october 1999. Zie verder Flits 23 - Een paard van Troje? in de rubriek 'In de pers'. 

5 Zie hierboven ook het aangehaalde van dr. S. Paas. 

6 Gen. 3:1. 

7 Ex. 20:11. 

8 Ik laat hier de opvattingen van prof. dr. W. den Otter buiten beschouwing. Maar ook in zijn boek Harmonie tussen Bijbel en natuur blijft een grondige confrontatie met het vierde gebod uit. Het krijgt nauwelijks aandacht in het kader van het probleem of de dagen in Genesis 1 historisch zijn. 

9 J.J.T. Doedens in Woord op schrift, pag. 98ev. In feite past ds. Doedens een soort cirkelredenering toe waardoor het lijkt alsof het toch allemaal past. Hij begint met het feit dat de sabbat bekend was vóór de wetgeving op de Sinaï. Op basis daarvan, zo hypothetiseert hij, heeft Mozes het scheppingsverhaal gecomponeerd. Vervolgens laat hij Mozes' toevoeging aan het vierde gebod weer verwijzen naar zijn (Mozes') eigen scheppingsbeschrijving. Een mooi circel die hij zelfs in een plaatje laat afdrukken. Het is als een hond die in zijn eigen staart bijt. Maar al in twee hoofdstukken van de Schrift is daarmee dus wel het 'God sprak' vervangen door 'Mozes bedacht'.
Doedens beroept zich hierbij op prof. J.P. Lettinga (1988) Notities bij de Hebreeuwse tekst van de Tien geboden (I), in J. Douma De tien geboden II; Vierde tot zesde gebod, 181-193.
 

10Ex. 31:18, Deut. 9:10. 

11 Ex. 20:1 

12 Zie het deputatenrapport Zondag, Heerlijke dag over Vierde Gebod en Zondag, oktober 2004, pag. 27 en mijn weerlegging in de De brief aan de generale synode in de rubriek Ethiek. Of in de brochure Dies Domini, Een RUSTige Dag, pag. 93ev. 

13 Is zo te spreken eigenlijk niet beledigend voor de almachtige Schepper die riep en het stond er? 

14 a.w., p39. 

15 Niet alleen de schepping in Genesis 1 maar ook de schepping van de vrouw als beschreven in Genesis 2. 

16 ND, dd 2004 (?) Bijbelstudie over het gespreide bedje van Genesis 1. 

17 Prof. dr. J. Douma, Hoe gaan wij verder?, p. 44 

18 Lees b.v. zijn reactie op het artikel van de brs. A.J. Flipse, H.R. Flipse (jr) en S.J. Driessen in het ND van 22 aug. 2007. Geen argumenten maar (alweer) over de toon: "Kritiek is goed, maar in welke stijl? In de stijl van de houthakker of van de houtsnijder? In het laatste geval gaat men behoedzaam met z'n broeders om. Ik mis dat bij de schrijvers van het Ingezonden". En daarmee is prof. Douma weer klaar met argumenten tegen oerknal en evolutietheorie.  

19 Een broeder die woont in Zuid-Amerika(!) schreef ons in een reactie op het artikel van de vorige week dat het eigenlijk de omgekeerde wereld aan het worden is. Jullie, zei hij, proberen de aanvallen op het begin van de Bijbel te pareren maar in feite zouden Douma c.s. de scheppingsleer moeten verdedigen. Het minste wat hij zou moeten doen is en plein public zich verantwoorden voor zijn grote ommezwaai. Een terechte opmerking, lijkt me. 

20 Prof. dr. J. Douma, Hoe gaan wij verder?, pag. 110. 

21 Voor degenen die zich nog meer willen verdiepen in deze zaken wordt verwezen naar de vele artikelen die A. Capellen e.a. schreven over (de dagen van ) Genesis 1, rubriek Rond de Schrift. 

22 Zie dr. M.J. Arntzen in Over Schrift en Belijdenis, in de rubriek 'In de pers'. 

23 Men zich ook eens voorstellen wat dit bij jongeren teweegbrengt als enerzijds in de catechisatiemethode Follow up de oerknal wordt afgewezen maar tegelijkheid onze (vroegere) hoogleraar ethiek dat toch wel een heel plausibel onderdeel vindt van de theorie over het ontstaan van het heelal. 

24 Art. 18 KO. 

25 In zijn lezing gaf prof. Kwakkel ook aan dat hij "sinds begin van dit jaar" (2006) veranderd was van opvatting over de betekenis van hemel in Gen. 1: 1: In het begin schiep God de hemel en de aarde. 'Hemel' is voor hem niet meer de woningplaats van God en de engelen maar 'gewoon' wat wij de dampkring noemen, het firmament. Hij heeft niet nader aangegeven hoe hij daartoe is gekomen en wat de argumenten daarvoor zijn. Graag zou ik daar meer van willen weten. Want als hij gelijk heeft, wat is de hemel als woonplaats van de geesten dan wel? En wanneer werd die geschapen? Zijn er dan nog allerlei andere zaken die buiten het scheppingsverhaal in Genesis door God tot stand zijn gebracht? En wanneer dan? Komt je niet in strijd met veel teksten in de Schrift over de hemel? Het zou wel goed passen bij de kaderhypothese. Daar is de interpretatie van de details van Genesis 1 geheel gecomponeerd op de toonsoort 'begrijpelijkheid'. Maar daar is Kwakkel geen aanhanger van. Hier moet toch wel helderheid over komen, lijkt me.  

26 Prof. H.J. Selderhuis (CGK) 

27 Het is een algemeen verschijnsel aan het worden in onze postmoderne wereld. In de Anglicaanse kerken "bloeien inmiddels wel zo'n vijfhonderd proeftuinen: fresh expressions" (ND 22/10/07). 

28 Vergelijk Jac. 3:5. 

29 Prof. Te Velde lijkt daarin een leerling van de Anglicaanse geëmeriteerde bisschop Finney: "Toen ik bisschop was zei ik vaak tegen mensen die met een plan kwamen: vraag me niet of het mag, want dan weet je dat ik nee moet zeggen, maar doe het gewoon. (ND 22/10/07) 

Waar zijn toch de voorgangers in onze kerken die hier protest tegen (durven) aan te tekenen?