Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een nieuwe predikant!

 

D.J. Bolt
06-02-16

 

Zaterdagmiddag 30 januari werd kandidaat M.A. Sneep bevestigd als Verbi Divini Minister, dienaar des Woords van de gereformeerde kerk te Groningen/Adorp (DGK). In een ruim bezette Opstandings-kerk in stad Groningen die voor deze gelegenheid gehuurd was van de GKv, bediende de nestor (94 jaar!) van De Gereformeerde Kerken, dr. P. van Gurp het Woord en bevestigde de predikant. Een samenvatting van de preek is hieronder te vinden.

Ds. Sneep deed zijn intrede in Adorp in de er onmiddellijk op volgende zondag. Ook van zijn preek bieden we een samenvatting. De preek kan ook in zijn geheel worden beluisterd, click hier. (NB. De opname is van DGK Opeinde, 31/01/16, 's middags.)

Na de dienst betoonden de preses van de kerkenraad van Adorp, br. Sikkens, ds. M. Dijkstra namens de classis Noord-Oost en ds. Van Gurp als docent hun blijdschap met de komst van ds. Sneep. Tenslotte sprak de kersverse predikant een dankwoord waarin hij warempel al bijna accentloos een Gronings gezegde wist uit te brengen, nait soezen moar doun. Het deed de aanwezige autochtone Grunningers, in- of uitwonend, natuurlijk veel deugd. Evenals het feit dat dr. Van Gurp verklaarde dat het Gronings (evenals het Fries, red. EIW) een streektaal is… 

 

Het zal duidelijk zijn dat de gemeenten in Noord-Nederland zeer verheugd zijn met en dankbaar zijn voor de komst van deze predikant en zijn gezin. De kerken zijn al lange tijd vacant, Opeinde bijvoorbeeld al 13 jaar! En hoewel ds. Sneep formeel niet aan Opeinde verbonden is, zal er wel inhoud worden gegeven aan een goede relatie door een uitgebreid consulentschap. En het deed bepaald goed dat Sneep gelijk op de intrede-zondag 's middags al in Opeinde voorging en ook daar hetzelfde Woord bracht als die morgen in Adorp. Met steun vanuit het kerkverband kan zo wellicht de frequentie van leesdiensten worden teruggedrongen, waarmee overigens niets ten nadele wil gezegd zijn van broeders die zich daarvoor inspannen.

Met ds. Sneep telt het kerkverband van DGK nu 5 predikanten in actieve dienst en twee emeriti. Verder is 1 student met de vooropleiding bezig.

 

Bij de handoplegging klonken de woorden:

 


God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot dit ambt, versterke u, verlichte u door zijn Geest en leide u zó in de uitoefening van uw ambt, dat u daarin gehoorzaam bent en uw werk vrucht draagt, tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon Jezus Christus.
Amen.


We hebben het met heel ons hart meegesproken.
 Ds. Sneep en zijn gezin

 

De predikant is met zijn gezin gaan wonen in Zuidhorn, een vrij groot forensendorp op ongeveer tien kilometer van de stad Groningen. Het dorp is mooi strategisch gelegen wat betreft de afstanden tot de noordelijke gemeenten.
Het gezin telt vier kinderen, het vijfde kindje wordt over enkele weken verwacht.

 

 

V.l.n.r.: Fabiaan, Juriaan, ds. Sneep, mevr. Sneep, Daniël, Loïs.


Machiel Andries Sneep werd geboren op 14 augustus 1980 in Zaandam, nu Zaanstad, als tweede in een gezin met zes kinderen.

Na het VWO volgde hij de opleiding tot registeraccountant aan de universiteit van Nyenrode. De studie werd bekroond met de mastergraad alsmede de postmaster Register Accountant.

Tot 2011 werkte Sneep als registeraccountant bij EY in Rotterdam daarna nog tot maart 2013 bij een klein kantoor in Zoetermeer. Overigens heeft hij zich aan het begin van zijn studie theologie laten uitschrijven uit het RA-register.


September 2011 begon ds. Sneep naast werk - 1 dag studeren en 4 dagen werken - aan de vooropleiding Grieks. Het volgende jaar kon aan de opleiding tot de dienst des Woords binnen De Gereformeerde Kerken worden begonnen. Hierbij is een aantal vakken extern ingekocht. Zo is basis-Hebreeuws gedaan en gehaald aan de Theologische universiteit in Apeldoorn, als ook de vakken Inleiding in het OT, Inleiding in het NT, en Filosofie. Voor het vervolg van het Hebreeuws is aan de eigen opleiding de voortreffelijke methode van prof. Jagersma gebruikt.

Na een half jaar parttime kon daarna 2,5 jaar fulltime worden gestudeerd. De predikant is de HERE dankbaar dat Hij dit op bijzondere wijze mogelijk heeft gemaakt zodat de studie zelfs ruim binnen de normale duur van 5 jaar kon worden afgerond.

 

Het zal fans het hart sneller doen kloppen: ds. Sneep is een echte voetballiefhebber. Hij vindt het heerlijk om zo energie kwijt te raken en nieuwe op te doen, een echte uitlaatklep. Nu hangen de schoenen even aan de wilgen. Maar hij gaat proberen of je er misschien in de Groningse dreven lekker op kunt hardlopen. Hoewel, twijfelt hij, het kan hier in het open vlakke land wel knap hard waaien!
Wij zouden zeggen: nait soezen moar doun!
  

Bevestigingspreek dr. P. van Gurp
Samenvatting


Lezen 2Tim. 3:1-9; Openb. 19:1-9; 22:17-21.
Tekst: 2Tim. 4:1-5.

Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2Tim. 4:1-5.

Het is goed om m.n. voor de kinderen iets te vertellen over wat er precies gaat gebeuren en wat een en ander betekent. In deze dienst wordt een broeder bevestigd in het ambt van predikant. Hij wordt predikant van de gemeente van Groningen en mag preken in alle gemeenten van het kerkverband.

Eerst lezen we een formulier waarin staat wat het ambt van predikant inhoudt. Daarop moet hij enkele vragen beantwoorden, bijvoorbeeld beloven dat hij zich trouw zal houden aan het Woord van God, de Bijbel, zowel in de leer als in zijn leven.  

Dan gaat hij knielen. Zo geeft hij aan dat hij zich in alles onderwerpt aan de Here. Vervolgens legt de voorganger hem de rechterhand op het hoofd en geeft hem namens de Here zijn zegen met de bede om kracht en wijsheid van de Heilige Geest zodat zijn werk vruchten mag dragen. Je kunt dat vergelijken met de priesterlijke zalving in het Oude Testament.

 

De bruidegom Jezus Christus geleidt zijn bruidsgemeente op de weg naar de bruiloft door de dienst van de vriend van de bruidegom.

 

1 – Inhoud van die dienst.

2 – Imitatie van die dienst.

3 – Zwaarte van die dienst.

 

1 – Inhoud van die dienst

 

Timotheus heeft heel veel voor Paulus betekend. Hij is als een zoon voor hem geweest. Zij hebben ook heel veel samen gedaan. Timotheus heeft ook een goede opvoeding gehad van Eunice en Loïs.
Timotheus prediking moet zijn als de roep van een heraut bij de komst van de bruidegom. Hij moet het betrouwbare Woord verkondigen van de komst van de Bruidegom die vol blijdschap is over zijn bruid die zich voor hem heeft versierd.

 

De gemeente is de bruid. Zij reist naar de stad van de Koning, de Godsstad waar de bruiloft van het Lam is aangericht. De Koning komt spoedig. Daar moet de heraut de gemeente bewust van maken. Hij moet als vriend van de bruidegom hem luid aankondigen, zoals in de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Zo'n aankondiging kun je nóg horen bij bijvoorbeeld de opening van de Staten-Generaal.
Het is de taak van de predikant de gemeente als reine maagd, zonder vlek of rimpel, stralend en onbesmet voor Christus te stellen. Zo zijn wij in blijdschap op weg, hoewel die blijdschap gemakkelijk is te schenden maar eenmaal zal die niet meer enden. We zitten vaak met zoveel plannen vast in dit leven. Tegelijk zeggen we en moet dat ook uitstralen: kom Here Jezus, kom spoedig!
Maar dat kan maar niet zomaar. Daarvoor wordt de vriend van de Bruidegom ingeschakeld. Zijn prachtige taak is inzicht te geven, te bemoedigen, te vermanen. En erop aandringen gelegen of ongelegen. Dat gaat niet in eigen kracht maar daarvoor is de gegeven Parakleet, de Trooster. Die doet inzicht verwerven. Door Hem wordt kennis van ellende verkregen, de verlossing gevonden bij Jezus Christus en geleerd te wandelen in dankbaarheid voor de Here.
 

Paulus en Timotheus zullen het moeilijk hebben gehad onder Nero. Waaruit bleek nu Christus' koningschap? Maar Paulus blijft daaraan in geloof vasthouden. En dat geldt ook voor ons in onze tijd. Zie wat er gebeurt als de zegels worden verbroken (Openb. 6). Dan gaan de paarden de wereld over draven: het rode – mensen vermoorden elkaar; het vale – er wordt dood en verderf gezaaid.  Maar het witte paard gaat voorop: Christus Koning die overwint. Dat troost en geeft moed om verder te gaan.


De predikant is een afgezant. Hij is het die namens Christus vraagt: laat u met God verzoenen. De gemeente mag hem ontvangen als een engel, ja als Christus zélf. Door zijn leiding, troosten en vermanen wordt u de rechte weg gewezen en kunt u die gaan, in vrede en blijdschap op weg naar de bruiloft.

 

2 – Imitatie van die dienst

 

Er komt een tijd dat de mensen dit evangelie niet meer zullen verdragen. Want altijd is er de duivel die bezig is alles kapot te maken. Ook predikanten kunnen hun taak verzaken door mensen naar de mond te praten om de sympathie van mensen te winnen of door heerszuchtig optreden. Altijd ligt de verzoeking om als God te zijn op de loer.

De duivel heeft óók zijn profeten. En dan gebeurt het dat de mensen de gezonde leer niet kunnen verdragen en dat ze zoeken naar wat het verwende gehoor streelt. Sympathieke leraars zoeken die koersen op eigen inzicht en eigen recht. Dat is al begonnen in het paradijs waar mensen zelf wilden beslissen over goed en kwaad. Dat wordt steeds erger. Er ontstaat een mens zonder Christus, zonder toekomst, zonder uitzicht en vreugde. Gevoel is bepalend. Je ziet het in zaken van leven en dood, seksualiteit en huwelijk, zondagsrust. Dat lijkt vrijheid maar betekent duivelse slavernij.    

Het Woord van God daarentegen is betrouwbaar, de leer gezond makend. Als onze zielen opmerken welke antwoorden God geeft maakt dat de samenleving gezond. Daarin ligt ook de taak van de vriend van bruidegom.
Maar de duivel, de vader van de leugens, heeft veel valse leraren. Ze zijn volgens Calvijn als een nest uitzwermende wespen. Daarentegen zijn betrouwbare voorgangers als sterren die Christus niet uit zijn hand laat vallen.

 

3 – Zwaarte van die dienst

 

De dienst van een predikant vraagt alles, gelegen of ongelegen. Het is geen 40-uurs job maar een voortdurend klaarstaan. Dat vraagt opoffering. Het werk vraag nuchterheid zoals de Here zelf heeft gezegd. Het gaat gepaard met veel lijden, vergelijk Paulus in zijn dienstwerk. Zoals de Here Jezus is vervolgd zal ons deel ook kruis dragen zijn.
Wie is daartoe in staat? Maar de vriend van de Bruidegom heeft de beloften van Here. Hij zal de kracht geven om vol te houden door zijn Geest.
De gemeente moet zich gewillig aan de goede Herder onderwerpen. Zodat ook zij met haar dienstknecht kan delen in de vreugde op de weg die uitkomt op de bruiloft van het Lam.
 

Jullie, jonge mensen, krijgen straks catechisatie van deze dominee. Zo leren jullie ook de weg kennen. Er komt veel op jullie af, niet te overzien. Als deze tijd van veel verzoekingen niet ingekort zou worden zou niemand behouden worden.

Maar de Morgenster gaat op in onze harten. Daardoor wordt het licht. En zo zullen we samen, jong en oud, delen in de vreugde van de komende bruiloft.

Ik kom spoedig, zegt de Here Jezus.

 

Amen
 


 

 

Foto G. van Dijk


Intredepreek ds. M.A. Sneep

Samenvatting

 

Lezen: 2Petr. 1:1-21; Openb 22:6,7,16.
Tekst: 2Petr. 1:19.

 

En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, tot dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 2Petr. 1:19.

Belangrijke woorden van een stervende zijn om nooit meer te vergeten. Zo iets gebeurt ook in de 'afscheidspreek' van Petrus. Hij zal spoedig sterven en dus afscheid moeten nemen, weet hij van de Here Jezus Christus.
Maar zijn deze afscheidswoorden eigenlijk niet een ongelukkige keuze bij de intrede van uw predikant?
Toch niet. Want wij zijn allemaal mensen die vergankelijk zijn, voorbijgangers in dit leven. Mensen komen en mensen gaan. En daarom is het goed juist aan het begin niet te wijzen op mijzelf maar op wat blijvend en veel vaster is. Namelijk het profetische Woord. Want het eeuwige Woord van God blijft altíjd. Gefundeerd op het getuigenis van apostelen en profeten moet het blijven klinken, stralen. Een helder licht in deze zo duistere wereld.

 

Gods vaste profetisch Woord: een Licht in de duisternis

 

1 - Betrouwbaar licht

2 - Ontdekkend licht

3 - Overwinnend licht


1 - Betrouwbaar licht

 

Petrus wil bij zijn levenseinde de christenen in het vroegere klein Azië vastheid geven. Vastmaken van hun roeping en verkiezing door het profetische Woord. Want ook toen waren er al die het Woord van God een fabeltje, een mythe noemden. Petrus waarschuwt voor spotters en valse profeten met verderfelijke afwijkingen in de leer, zelfs dat de komst van Jezus Christus en Zijn heerlijkheid fabels zouden zijn.
Echter Petrus zegt: wij hebben het profetische Woord dat des te vaster is! En tegen Timotheüs: Bewaar het goede pand dat u is toevertrouwd! Maar is dat niet wat hoogdravend, hoogmoedig, absoluut? Zo 'wíj hébben'?
Nee, het is een uitroep in verwondering en van genade! Het gaat om het profetische Woord dat toevertrouwd is aan de kerk van Christus door Zijn Geest. Betrouwbaar, want de profetie is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Gods profetische Woord!

Daarom is het Woord blijvend en 'des te vaster'! Petrus verbindt dit profetische Woord met de verheerlijking van Christus op de heilige berg. Petrus is met Johannes en Jakobus oog- en oorgetuige geweest. Ze hebben het van Hem gehoord: Dit is mijn geliefde Zoon! Vervulling van de oude profetie!
Het profetisch Woord is 'des te vaster' om de aanwezigheid van die drie getuigen. En zo, zegt het Woord, 'staat een zaak vast'. Op de berg waren zij getuigen van de vervulling van Psalm 2 en van Jesaja 42. De HERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt (psalm 2).  En Jes. 42: Zie mijn knecht, Die Ik ondersteun, Mijn uitverkorene, In Wie Mijn ziel een welbehagen heeft.
Christus Jezus schitterde daar in Zijn glorie. Maar heel het OT wijst er telkens weer op dat de Christus móest lijden en sterven om zó tot Zijn heerlijkheid in te gaan (Luk. 24). Op dat betrouwbare profetische Woord, verankerd in Jezus Christus, bouwen ook wij.

Jonge mensen, veel mensen vinden Gods Woord niet onfeilbaar meer. Maar ik zeg jullie met nadruk: er staat geschreven! Dat zei Jezus Christus zélf bij de verzoeking in de woestijn als tegenweer tegen de satan. Daarom geloof al Gods eigen woorden. Zonder te twijfelen. God staat voor de betrouwbaarheid garant, Hij verzegelde het met het kostbare bloed van Zijn geliefde Zoon. En dat licht van het profetische Woord is een helder, het is een ontdekkend licht.

 

2 - Ontdekkend licht

 

Petrus zegt: En gij doet wel, er acht op te geven als op een lamp, die schijn in een duistere plaats.
Steeds klinkt in de Bijbel opnieuw dat God een welbehagen heeft in zondaren en de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf. Zijn Geest wil in ons hart werken om dat heerlijk Evangelie ons eigen te maken, ons geloof te versterken. Achtgeven op en luisteren naar het Woord en zijn prediking is nodig omdat we anders in onze zonden blijven en het eeuwig duister wordt in ons leven. We moeten het lezen, horen en geconcentreerd biddend overdenken. Want het is de HERE die met dat Woord door Zijn Geest in ons wil werken!
Daarom jonge mensen: lezen en studeren! Dwars tegen de geest van deze tijd in met zijn beeldcultuur. Zo leer je de God van dat Woord kennen en het Licht van de wereld, Jezus Christus.

Dat Woord is als een heldere lamp die schijnt in een duistere, vieze vuile plaats. Daardoor wordt de vuiligheid zichtbaar. Het werpt profetisch licht op waar het naar toegaat met deze wereld, maar het brengt óók de vuiligheid van ons eigen zondige hart aan het licht. Pijnlijk, maar het licht leidt de gelovige op de juiste weg van Gods beloften van redding en verlossing door het bloed van Jezus Christus.

Christus trekt ons uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Dat lichtende Woord met al Zijn schatten mag ik u volhardend prediken zondag aan zondag. Zo spreekt de Heere Jezus Christus zelf tot u. Met zijn profetisch Woord kom ik u thuis bezoeken om te vertroosten, als het nodig is te bestraffen, te vermanen met alle geduld en onderricht.

Laten we dicht bij dit Licht blijven, of daar misschien weer opnieuw acht op geven. Een helder licht zoals van de Morgenster, dat onoverwinnelijk is en niet te doven.

 

3 - Overwinnend licht

 

Wat betekent die Morgenster? Petrus ziet de ster samen met de nieuwe dag opkomen. Het wordt weer licht. Dat was van bijzondere betekenis voor hem. Want hij wilde niet van Christus' lijden weten, stelde zelfs een permanent tentenkamp voor op de berg. De Morgenster was nog niet opgegaan in zijn onwetende en onwillige hart. Nog zag hij niet in dat Jezus koos voor de buitenste duisternis aan het kruis op Golgotha. Zo alleen kwam er weer het licht in de wereld, in het leven van Petrus en in dat van al Gods kinderen.
Later verkondigde Petrus dat op de Pinksterdag. Hij geloofde dat God op veel momenten en manieren tot de vaderen gesproken had. Door de profeten, en tenslotte in de laatste dagen door de Zoon (Hebr. 1).

De HERE belooft hier de blinkende Morgenster, Christus, die opgaat in uw harten. Hoe heerlijk, hoe onuitsprekelijk wonderbaar. Dat gebeurt door de prediking van het Evangelie. Kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus laat een krachtig licht schijnen in onze harten. In alle moeiten, zorgen, aanvechtingen ontvangen we uit dat Woord het nodige licht. Zodat we meer en meer onze zonden leren kennen en door Christus' Geest veranderd worden. Worden als lichtende sterren, die de Heere Jezus liefhebben.

Als we zien op die Blinkende Morgenster gaat de duisternis wijken en breekt dat heldere Licht door in onze levens. We gaan ook hier vol van verwachting stralen als een licht op de berg. De Morgenster als Boodschapper van de nieuwe dag, nu al in beginsel, straks helemaal. De ster uit Jakob die bij de wederkomst van Christus definitief opgaat over Zijn kerk. Waar God haar tempel is en het Lam. En het hemelse Jeruzalem de zon en de maan niet nodig heeft want de heerlijkheid van God verlicht haar. Door het Lam dat haar lamp is.

 

Amen.