Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 23 - Kerk en Eenheid 7/DOE

 

D.J. Bolt

02-07-11

 

Op 11 juni 2011 besprak de synode ook het werk van de Deputaten Overleg Eenheid (DOE). Het deputaatschap is een werkgroep van de drie kerkelijke deputaatschappen voor de kerkelijke eenheid in GKv, CGK en NGK. 

De samenstelling van het deputaatschap is GKv 2, CGK 3 en NGK 2 personen.

In het Rapport deputaten kerkelijke eenheid bijlagen 7a-d worden de resultaten van de werkgroep beschreven. Het rapport is te vinden op www.gkv.nl.

 

De bespreking vond plaats in aanwezigheid van de deputaten de brs. N.M. Kramer, J.A. Schelling, O. Westra, ds. J.H. Messelink, ds. D.W.L. Krol en ds. J. Wesseling.

 

Kerk en Eenheid 7/DOE

 

Preses

De voorstellen kerkelijke eenheid zijn aan de orde en wel het onderdeel DKE-DOE.

 

Deputaten – Br. J.A. Schelling

De stukken zijn in gezamenlijkheid door NGK en CGK aanvaard. Bij wijziging zullen we die ook weer in gezamenlijkheid moeten vaststellen.

 

Commissie - Ds. Nap

We zijn ons bewust van deze gezamenlijkheid. Maar op voorstel van prof. Te Velde hebben we toch maar de gronden helemaal weggelaten want de besluiten hebben hun eigen evidentie.

 

Verder waarschuwde prof. Te Velde ons voor aanvaarding van 'het Model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente' en de 'Handreiking uitnodigings- en toelatingsbeleid bij de kerkelijke viering van de maaltijd van de Heer'. Daar moeten we voor oppassen, volgens hem. Daarom is 'aanvaarding' vervangen door 'met instemming kennis nemen van…'. Dat laat onverlet dat hij wat de inhoud betreft het wel eens is met de deputaten.

 

Ds. Van Dijk

Ik beperk mij tot bijlage 7d waar ik vragen bij heb. Die bijlage bevat de Handreiking voor de toelating tot het Heilig Avondmaal. Dat begint al bij de titel "…kerkelijke viering van de maaltijd van de Heer". Waarom wordt hier niet gewoon 'Heilige Avondmaal' gebruikt? In de drie kerken wordt zó over die maaltijd gesproken. Er is toch geen ruimte deze maaltijd op bijvoorbeeld een vrouwenvereniging te vieren?

 

Een gast wordt "uitgenodigd", zo wil men, want het gaat om een positieve insteek. De werkorde formuleert "ontvangen van gasten". Maar waarom formuleert men niet toelaten tot het Heilig Avondmaal? Dat heeft een functionele waarde: het staat tegenover afhouden.
Ik ben verbaasd over het voorstel. Elke preek en elk Avondmaal nodigt uit. Maar er is een moment van toelaten. Dat is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. We moeten letten op wat de kerken hebben gezegd, en daarom ook haar terminologie gebruiken.

Vergelijk het met wat de Kamerling zei: Wat is er op tegen om gedoopt te worden?

 

Onder 5d: "nu en na deze maaltijd openstaat voor de beoefening van de christelijke gemeenschap". Maar het gaat toch om de gemeenschap hier, de plaatselijke gemeente? Dat zou ik gestipuleerd willen zien.

 

Ds. Oostland

Ik vind hetzelfde als Van Dijk. De kerkenraad heeft een actieve rol. Dat is wel niet zo in de NGK, maar wel in de regelingen van de CGK. Waarom is dat verdwenen?

 

Deputaten – Ds. Messelink

"Kerkelijk viering", is een kwestie van spraakgebruik. Dat is niet zo belangrijk.
Het andere discussiepunt is wel belangrijk. Het gaat over het toelaten van gásten. Dat is minder gericht op censuurachtige zaken. Gasten vragen om deel te mogen nemen. Toelaten is dan niet zozeer de toepasselijke technische term, maar uitnodigen. Dat valt wel ongeveer samen met toelaten maar klinkt vriendelijker.

Wat ons betreft, is er niets op tegen, om de term 'uitnodigen' te handhaven. Bij de vraag van de Kamerling ging het in de terminologie ook niet om toelaten of afhouden. Het antwoord aan hem zat er al in, deze verwijzing is dus niet van toepassing.

 

Wat Oostland betreft, twee dingen. In model 5d wordt er gesproken met de kerkenraad van deze plaatselijke gemeente, dus is het overbodig de gekozen formulering te veranderen. En verder moeten we de discussie over A'foort 2005 nu niet overdoen. Daar is hier nu niet de plek voor.

 

Deputaten - Br. Schelling

De rol van de kerkenraad is gewoon gebleven. In 6 wordt met nadruk gevraagd vooraf met kerkenraad contact op te nemen.

 

Commissie – Ds. Nap

Niets meer te zeggen.

 

AMENDEMENTEN

 

Preses

Welke waarde heeft dit stuk? Zouden we er geen amendement op kunnen indienen? Of moeten we aangeven dat we er met verbazing kennis van nemen?

 

Deputaten - Ds. Messeling

Als er amendementen op worden aangenomen moeten we naar de onderhandelingstafel terug.

 

BESPREKING RONDE 2

 

Ds. Van Dijk

Dank voor de reacties. In de werkorde gaat het over ontvangen van gasten, dat moet je in een kader zetten. In uitnodigen zit iets extra's, ook al blijft het initiatief bij de gast.

 

Ds. Harmannij

Blij met dit stuk. Het vorige had een wat hogere insteek en was toen te hoog gegrepen. Nu heeft het een minimale insteek, een bodem waarop je elkaar als drie kerken vindt. Die bodem moeten we wel handhaven en ons er aan houden.

Fijn, als de synode er met dankbaarheid kennis van zou nemen. Maar het is nog niet het eindproduct.

 

STEMMING

 

Besluit 1: aanvaard, V35T00O01

Besluit 2: aanvaard, V35T00O01

Besluit 3: aanvaard, V31T01O04

Besluit 4: aanvaard, V31T01O00

 

 

Bijlage

 

DOE

Conceptbesluiten versie 2

(Commissie Fryslân)

 

Materiaal:

  1. rapport van DKE (met de bijlagen 7a, 7b, 7c, 7 d);
  2. brief van Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Oost d.d. 13 februari 2011 met het verzoek om deputaten op te dragen de verschillen in regelgeving tussen de drie kerkverbanden CGK, GKv en NGK in kaart te brengen en zich erop te bezinnen hoe hiermee moet worden omgegaan in een samenwerkingsgemeente; mag er niet van worden uitgegaan dat in zo’n gemeente de meest strikte regeling (bijvoorbeeld m.b.t. de toelating van gasten aan het Avondmaal) gehanteerd wordt?

Besluit 1:

het werk van de DOE-groep te continueren (bijlage 7a).

 

Besluit 2:

het gewijzigde “Constituerende document” (bijlage 7b) te aanvaarden.

 

Besluit 3:

van het “Model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente” (bijlage 7c)  en van de “Handreiking uitnodigings- en toelatingsbeleid bij de kerkelijke viering van de maaltijd van de Heer” (bijlage 7d) met instemming kennis te nemen.

 

Besluit 4:

niet aan het verzoek van de kerk te Bunschoten-Oost te voldoen.

 

Gronden:

  1. de opdracht is overbodig, omdat deze verschillen bij deputaten bekend zijn en beoordeeld worden en, indien nodig, ingebracht in adviezen met betrekking tot concept-samenwerkingsovereenkomsten. Daarbij geven deputaten zich elke keer rekenschap of de gekozen oplossingen vallen binnen de gereformeerde leer en het gereformeerde kerkrecht;
  2. de Regeling voor plaatselijk contact voor kerken zonder landelijke overeenstemming is volledig van kracht, hetgeen betekent dat de zaken waarover de kerk te Bunschoten-Oost haar vragen stelt in de derde alinea van haar brief, hier niet gelden. Er kan immers pas een samenwerkingsgemeente zijn, wanneer er eerst volledige erkenning van de twee (of drie) gemeentes is en er geen sprake is van zaken die landelijke eenheid (nog) in de weg staan;
  3. bij het geconstateerde verschil in benadering t.a.v. gasten aan het avondmaal is er voldoende overeenstemming in de onderliggende principes. Dat verschil hoeft daarom eenwording niet in de weg te staan.