Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 23 - Boegeroep in Drachten-ZuidWest?

 

D.J. Bolt
25-06-11

GKv Drachten-ZW diende een revisieverzoek om een deel van de opdracht die GS Zwolle-Zuid aan de deputaten 'M/V in de kerk' gaf, te laten vallen. De synode behandelde het verzoek op 10 juni 2011.

 

De bespreking werd voorbereid door de synodecommissie Drenthe. Prof.dr. M. te Velde adviseerde haar.

 


Boegeroep in Drachten-ZuidWest?

 

 Commissie - Ds. Leeftink

Het advies dat we van prof. Te Velde hebben gekregen, hebben we in eigen woorden en enigszins gecorrigeerd verwerkt in ons voorstel. We moeten niet zoals Drachten-ZuidWest wil 'theologische paarden voor de kerkelijke wagens spannen'. Dat zijn we met Te Velde eens.

 

BESPREKING RONDE 1

 

Ds. Oostland

De grond spreekt van "niet voldoende gemotiveerd" en van "slechts één kerk". Waar ligt het accent? Afwijzing moet toch om de eerste reden zijn?

 

Commissie - Ds. Leeftink

Er is zes jaar na de start van het traject slechts één kerk die bezwaar maakt. Dat is bijzonder weinig, zij het, dat er wel individuele kerkleden hebben gereageerd. Ook al ben je er ongelukkig mee, het proces nu stoppen op verzoek van één kerk, is onjuist.

 

AMENDEMENTEN

 

Ds. Ophoff

Laat de laatste zin van de grond helemaal vallen. Want één kerk kan terecht iets vragen. Dus de zin heeft geen toegevoegde waarde. Kan ook het gevoel van moedeloosheid bewerkstelligen als die regel gehandhaafd wordt.

 

BESPREKING RONDE 2

 

Br. Ziedses des Plantes

"Mees vindt" in het [oorspronkelijke?, djb] commissievoorstel moet zo niet in de acta.

 

Ds. Harmannij

Het amendement Ophoff is mij sympathiek. Maar wat blijft er dan over? De opdracht is in de breedte van de kerk niet weersproken. Of leeft het niet in de kerken?
We moeten niet om een kerk die 'boe roept' ons terugtrekken en stoppen. Dus de zin er in laten.

 

Commissie- Ds. Leeftink

Ik kan er wel mee leven als de zin wordt geschrapt.

 

Ds. Ophoff

Drachten-ZuidWest roept niet 'boe'. Je moet de zin op zijn eigen merites beoordelen. Wanneer er goede gronden worden aangevoerd dan behoort een synode deze in zijn overweging te betrekken. De zin kan het gevoel geven dat het geen zin heeft bezwaren aan te leveren. Een beetje zakelijk formuleren is ook nodig.

 

STEMMING

 

Besluit

- Amendement Ophoff (zin laten vervallen): aanvaard, V35T00O01

- Voorstel: aanvaard, V35T00O01

 

 

Bijlage

 

Voorstel: commissie Drenthe

 

Materiaal:

brief van de Gereformeerde Kerk te Drachten Zuid-West d.d. 7 januari 2011 met het verzoek om een deel van het besluit van de GS Zwolle-Zuid 2008 met betrekking tot het onderwerp M/V in de kerk te laten vervallen of te wijzigen (Acta art. 44 besluit 4, 7, 8 en 9) in die zin, dat bezinning op en besluitvorming over vragen op dit terrein pas kan plaatsvinden nadat de opdracht tot wetenschappelijke bezinning door de Theologische Universiteit is afgerond. Opdrachten die door de GS Zwolle-Zuid 2008 aan deputaten verstrekt zijn, dienen meegenomen te worden bij de wetenschappelijke studie aan de Theologische Universiteit.


Besluit:

aan het verzoek van de Gereformeerde Kerk te Drachten Zuid-West niet te voldoen.


Grond:

de kerk van Drachten Zuid-West draagt geen nieuwe argumenten aan waarom de GS Zwolle-Zuid 2008 geen drieledige vervolgopdracht mocht geven aan deputaten M/V in de kerk als vervolg op de weloverwogen synodebesluiten van de GS Amersfoort-Centrum 2005 en de rapportage van het door deze GS benoemde deputaatschap. Sinds de kerken in 2005 voor de weg van een studiedeputaatschap gekozen hebben, is er een proces in gang gezet dat zowel voor als na de besluitvorming in 2008 bij de kerken kennelijk niet op breed gedragen bezwaren stuit. Het zou niet terecht zijn om op grond van een niet voldoende gemotiveerd verzoek van slechts één kerk dit proces nu te stoppen.

 

Toelichting commissie Drenthe

De GS Amersfoort-Centrum 2005 wees het voorstel voor een studiedeputaatschap ‘homofilie’ af en stemde in met een studiedeputaatschap ‘vrouwen in de kerk’. De opdracht was beperkt (a. door middel van een probleemanalyse, vooral op basis van empirisch onderzoek, met medewerking van de Theologische Universiteit, in kaart te brengen welke vragen en problemen de kerken signaleren rond het thema ‘vrouwen in de kerk’; b. een plan van aanpak te maken dat beschrijft op welke wijze we kunnen komen tot een goed onderbouwd schriftuurlijk antwoord op de vragen en problemen die uit het onderzoek naar voren komen – Acta art. 52).

De GS Zwolle -Zuid 2008 wees bezwaren tegen het empirisch onderzoek af en gaf een drieledige vervolgopdracht:

  1. wetenschappelijke bezinning door de Theologische Universiteit;
  2. bezinning binnen de kerken en
  3. voorbereiding van praktische besluiten op korte termijn door deputaten M/V in de kerk.

Dit leidde tot een behoorlijke uitbreiding van de opdracht in vergelijking tot 2005.

Als commissie hebben we prof. dr. M. te Velde geraadpleegd. Hij gaf aan ongelukkig te zijn met het fenomeen van studiedeputaatschappen. Dat is, om het met K. Schilder te zeggen, ‘theologische paarden voor kerkelijke wagens spannen’. Het gevaar van zich steeds verder uitbreidende en verdiepende studieopdrachten is niet denkbeeldig. Daarom heeft hij in 2005 geadviseerd om geen studiedeputaatschappen ‘homofilie’ en ‘vrouwen in de kerk’ in te stellen. 

 

Wat het revisieverzoek van de kerk van Drachten Zuid-West betreft moet echter gezegd worden, dat de kerken in 2005 weloverwogen gekozen hebben voor het instellen van dit studiedeputaatschap. Daar tegen is vanuit de kerken nagenoeg geen bezwaar gemaakt, ook niet na de vervolgopdrachten in 2008. Dus zelfs als de GS Harderwijk 2011 van mening is dat het achteraf niet verstandig was om dit deputaatschap in te stellen, dan zou het nog niet logisch en redelijk zijn om op grond van een niet voldoende gemotiveerd verzoek van slechts één kerk een weloverwogen en door de kerken gedragen besluit om gezamenlijk na te denken over de vraagstukken rondom de inzet van vrouwen in de kerk alsnog stop te zetten.

 

Wat de overige argumenten van de kerk van Drachten Zuid-West betreft: de raad geeft niet aan waarom een GS geen bezinningsopdracht aan een deputaatschap zou mogen geven  en wel aan de Theologische Universiteit. Hoewel men over de wenselijkheid van mening verschilt, is het niet ongebruikelijk dat een synode voor een specifiek onderwerp een deputaatschap met deskundige leden benoemd, zodat niet voor elk onderwerp exclusief een beroep op de Theologische Universiteit gedaan hoeft te worden.