Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode DGK Lutten – Nieuws 3

 

D.J. Bolt

04-06-22

 

De Generale Synode Lutten is gesloten! De meeste vergadering die werd geopend op 25 september 2021 ondervond veel vertraging door de coronapandemie. Maar zaterdag 21 mei jl. konden de werkzaamheden worden afgerond met toespraken van ds. E. Heres en ds. M.A. Sneep.

Een van de belangrijke zaken die op deze synode werd behandeld betrof eenwording met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). De synode stuurde onderstaande brief aan deze kerken.

 


 

Aan:     De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

 

p/a deputaat-scriba br. J.F. de Leeuw

Prinsesselaan 11

3851 XM Ermelo

info@gereformeerdekerkennederland.nl

 

Van:     De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK)

 

p/a M. Dijkstra, scriba 2

Stedesingel 16

9408HL Assen

0592-788671

predikant@mdijkstra.com

 

Datum:               21 mei 2022

 

Onderwerp:     Besluit GS Lutten inzake de GKN

 

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

 

Graag laten we u via deze weg weten wat de Generale Synode van Lutten in haar zitting op 7 mei j.l. naar aanleiding van het gezamenlijke rapport van deputaten ACOBB en EGB heeft besloten met betrekking tot kerkelijke eenwording tussen DGK en GKN.

 

We zijn dankbaar en blij dat op de synode in een goede en positieve sfeer is gesproken over de inhoud van de rapportage en over de voorstellen die de deputaten ACOBB en EGB in hun gezamenlijke rapport hebben gedaan. De synode is dankbaar voor het werk dat in de afgelopen jaren onder Gods zegen gedaan mocht worden door de deputaten ACOBB en EGB en voor de (vele) constructieve gesprekken die er zijn geweest tussen de beide deputaatschappen.

Tijdens de vergadering kwam naar voren het hartelijke verlangen om in gehoorzaamheid aan het hoofd van de kerk, Jezus Christus, verder te gaan richting kerkelijke eenheid met de broeders en zusters van de GKN.

 

In lijn met het rapport van de gezamenlijke deputaten hecht de synode er aan om de vervolgstappen naar kerkverbandelijke eenheid gezamenlijk met de GKN te doen in een parallel traject van beide kerkverbanden en gelijktijdige synodes uitlopend op een gecombineerde synodevergadering van beide kerkverbanden. Helaas is het zo gelopen dat er van dit gezamenlijke vervolgtraject (nog) geen sprake kon zijn. Dat is dan ook de reden dat de synode (nog) geen erkenning van de GKN heeft kunnen uitspreken. Maar het is het hartelijke verlangen en het vurig gebed van de synode dat via deze weg de wederzijdse erkenning toch zo spoedig als mogelijk kan worden uitgesproken en DGK en GKN kunnen verenigen!

 

We zien dit als onze oecumenische roeping, om in liefde tot Jezus Christus, in gehoorzaamheid aan het Woord en de wil van de Vader er alles aan te doen om toe te werken naar kerkelijke eenwording en zo als kerken en broeders en zusters gezamenlijk te mogen optrekken in die ene, heerlijke dienst aan onze Drie-enige God.

 

We wensen u veel wijsheid en krachten toe bij uw vergadering en besluitvorming. We hopen van harte dat er zo snel mogelijk een gezamenlijk vervolg mag komen richting kerkelijke eenwording. Want broeders, ons hart gaat naar u uit!

 

Met een hartelijke broedergroet, namens de synode DGK Lutten,

 

ds. E. Heres, preses

ds. M.A. Sneep, assessor

ds. C. Koster, eerste scriba

ds. M. Dijkstra, tweede scriba

 

Bijlage

 

Uitspraak 1 t/m 3. De synode van DGK, bijeen op 7 mei 2022,

 1. heeft met teleurstelling kennisgenomen van het feit dat het binnen de GKN niet haalbaar is gebleken om een buitengewone GS samen te roepen.
 2. stemt in met de inhoudelijke lijn van het aanvullend rapport van deputaten ACOBB/EGB.
 3. spreekt uit dat in ondergeschikte zaken die niet strijdig zijn met Gods Woord en de gereformeerde belijdenis, wederkerig de een de ander broederlijk draagt.

Gronden bij uitspraak 3

 1. De DGK/GKN zijn te kennen als ware kerk van Christus aan de hand van de kenmerken: de onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht;
 2. De verschillen in de kerkelijke praktijk tussen beide kerkverbanden op het gebied van kerkregering (vrouwenstemrecht), en liturgie (formulieren- liederen en leespreken), rechtvaardigen niet om langer gescheiden op te trekken

Besluit 1. De synode van DGK, bijeen op 7 mei 2022, besluit een brief naar de GS van de GKN te sturen met daarin verwoord dat DGK de hartelijke wens heeft en de verplichting ziet jegens Jezus Christus, het hoofd van de kerk, om verder te werken aan kerkelijke eenheid met de GKN.

 

Gronden

 1. DGK en GKN zijn te kennen als ware kerken van Christus aan de hand van de kenmerken van art. 29 NGB: De onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht.
 2. De gesprekken van de afgelopen jaren tussen wederzijdse deputaten hebben dit bevestigd.
 3. De verschillen in praktijk die er tussen beide kerkverbanden zijn, rechtvaardigen niet om langer gescheiden op te trekken.

Besluit 2. De synode van DGK, bijeen op 7 mei 2022, besluit om deputaten ACOBB opdracht te geven de contacten met de deputaten van de GKN voort te zetten en op verzoek ook met de plaatselijke kerken.

 

Gronden

 1. In de aanloop naar de komende synode van de GKN kunnen er zaken zijn die om toelichting of nadere bespreking vragen.
 2. Het wegnemen van belemmeringen die plaatselijk de éénheid in de weg kunnen staan is primair een zaak van de plaatselijke kerken, maar de deputaten kunnen daarin begeleiden.
 3. Deputaten ACOBB komen, aangezien zij betrokken zijn bij de kerkverbandelijke contacten, het meest in aanmerking om vraagbaak te zijn en waar nodig hulp te bieden.