Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Bunbury 2018 - Vooruitblik

 

Redactie een in waarheid

03-03-18

 

De Free Reformed Churches of Australia (FRCA) houden dit jaar weer een generale synode. De kerken hebben een zusterkerkrelatie met de GKv.
We zijn zeer belangstellend naar het wel en wee van de FRCA waar we ons mee verbonden voelen. We hopen regelmatig informatie door te geven om zo mee te kunnen leven. We houden ons daarom aanbevolen voor berichten uit het Australische continent! Dat mag in het Engels.

 

Vandaag nemen we een voortuitblik over van dr. W. Bredenhof, inmiddels welbekend op deze site. Er staan belangrijke zaken op de agenda van de synode! De 'post' stond eerder op zijn website YINKAHDINAY, internetblog 20-02-18.
 


 

Vooruitblik op de FRCA Synode Bunbury - 2018

 

Dr. W. Bredenhof

 

Dit jaar is weer een synodejaar voor de Free Reformed Churches van Australië (FRCA).

Zo de Heere wil zal de synode Bunbury op 18 juni van start gaan. Hoewel de kerk van Bunbury gastheer van de synode is, zullen de bijeenkomsten gehouden worden in de lokaliteiten van de Southern River church (Perth metro, WA). De rapporten van de deputaatschappen en de voorstellen van de kerken zijn vanaf  nu beschikbaar (zie de site van dr. W. Bredenhof – YINKADINAY).

 

Hieronder geven we een kort overzicht van de interessantere onderdelen die op de agenda staan. Omdat ik naar deze synode ben afgevaardigd, geef ik hier niet mijn standpunten of mening. Wat volgt zijn alleen de feiten en dat doe ik zo objectief mogelijk.

 

Oecumenische betrekkingen

 

Iedereen zal ongetwijfeld uitzien naar wat de FRCA synode met betrekking tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv) zal besluiten. De afgevaardigden voor Betrekkingen Zusterkerkrelaties geven de aanbeveling de zusterkerkrelatie met de GKv te beëindigen. De gronden zijn:

  • de GKv heeft besloten vrouwen tot alle kerkelijke ambten toe te laten,
  • door de “nieuwe hermeneutiek” aan te nemen is de GKv afgeweken van de duidelijke instructies in Gods Woord en heeft zich ontrouw betoond door zich er niet geheel aan te onderwerpen, en
  • “er is geen adequaat antwoord gekomen, laat staan berouw, op eerdere vermaningen.”

Mocht deze aanbeveling worden opgevolgd, dan zal de FRCA de eerste van de GKv zusterkerken zijn die de banden met haar doorsnijdt. Hieraan is de aanbeveling van Deputaten Theologische Opleiding gekoppeld dat dan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) ook niet langer wordt gezien als een acceptabele optie voor FRCA broeders die een theologische opleiding willen.

 

Tegelijk zijn voorstellen ingediend om zich te bezinnen op oecumenische betrekkingen met andere kerken. Een voorstel van de kerk van Launceston (en nadien overgenomen door de Classis Noord op 20 oktober 2017) vraagt de synode een commissie te benoemen om te onderzoeken of een relatie met de Southern Presbyterian Church en de Evangelical Prsbyterian Church mogelijk is. De gemeenten van deze kerken bevinden zich in Queensland, New South Wales en Tasmanië.

Een ander voorstel, van de Southern River church, vraagt de synode een soortgelijk onderzoek te doen met betrekking tot de Orthodox Presbyterian Church in Noord-Amerika.

 

Theologische opleiding

 

De FRCA oriënteren zich om te komen tot het oprichten van een eigen seminarie. Momenteel worden FRCA studenten naar het Canadian Reformed Theological Seminarie in Hamilton, Ontario, gezonden.

In artikel 17 van de FRCA Kerkorde stellen de kerken dat zij “zo mogelijk een instelling voor de opleiding van predikanten in stand zullen houden”. De vraag is of dit inderdaad mogelijk is. Daarom werd de Deputaten Theologische Opleiding opgedragen de haalbaarheid van het oprichten van een seminarie in Australië te onderzoeken en daarover te rapporteren. Het blijkt dat de helft van de kerken het haalbaar acht, maar de andere helft niet. De afgevaardigden zelf zijn verdeeld over de vraag. Hun rapport komt daarom met twee aanbevelingen. De ene aanbeveling luidt - omdat een seminarie in de nabije toekomst haalbaar is - er plannen moeten worden gemaakt om in 2021 (na de volgende synode) deze op te richten. De andere aanbeveling is dat niet te doen omdat dit momenteel niet haalbaar is - misschien wel op middellange termijn (over 9-15 jaar).

 

Om de dingen nog interessanter te maken, er ligt ook een voorstel van Rockingham over dezelfde zaak. Omdat de haalbaarheid om een theologische opleiding te onderhouden zou zijn aangetoond, luidt hun voorstel dat "de FRCA, overeenkomstig Kerkorde art. 17, zonder verder oponthoud of besluiteloosheid moeten voortgaan met de oprichting van onze eigen opleiding.”

 

Book of Praise

 

Jarenlang hebben de FRCA het Canadian Reformed Book of Praise gebruikt. Hier zitten echter wel nadelen aan. De FRCA kerkorde verschilt bijvoorbeeld van de Canadese kerkorde. Achterin het Book of Praise staat de CanRC kerkorde. Zou het niet goed zijn als de eigen Australische kerkorde erin zou staan? Geleid door deze en andere overwegingen heeft onze vorige Synode besloten deputaten op te dragen zich in te zetten voor een Australisch Book of Praise.

Deputaten hebben hun opdracht vervuld en de synode zal een keuze uit zes of zeven verschillende opties moeten maken:

 

Versie I

NKJV bijbelvertaling in de liturgische formulieren en belijdenissen, hoofdletters voor de persoonlijke voornaamwoorden voor God, de FRCA kerkorde opgenomen in het boek. Hierbij zijn er vervolgens nog drie sub-opties:

  1. Met de 19 extra gezangen die door de CanRC zijn aangenomen en in hun Book of Praise 2014 zijn opgenomen;
  2. Met slechts een paar van de extra gezangen;
  3. Zonder de extra gezangen

Versie II – ESV bijbelvertaling in de liturgische formulieren en belijdenissen, persoonlijke voornaamwoorden voor God zonder hoofdletters, de FRCA kerkorde opgenomen in het boek.

Hierbij zijn er dan weer dezelfde drie sub-opties als hiervoor genoemd.

 

Versie III
Er is nog deze derde mogelijkheid. Maar de deputaten waren het er niet over eens of die opgenomen moest worden. Versie III is namelijk gewoon het CanRC Book of Praise uit 2014, waarbij dan iedere kerk aan elk lid een exemplaar van de FRCA kerkorde verstrekt.

 

De deputaten hebben al een naam voor het nieuwe liedboek: Sing to the Lord: Anglo-Genevan Psalter.

 

Naast het rapport van deze deputaten, zijn er ook voorstellen binnengekomen vanuit de kerken. Rockingham heeft verscheidene voorstellen ingediend om de berijming van sommige psalmen te verbeteren. En Southern River heeft een voorstel gedaan om alle 19 extra gezangen uit het Book of Praise 2014 op te nemen.
 

Conclusie

 

Er staan ook andere zaken op de agenda, maar dit zijn enkele van de opmerkelijkste. In de komende weken zullen de FRCA kerkenraden de rapporten en voorstellen bekijken. Ik denk dat de synode 2018 talloze brieven zal ontvangen van kerken die zich met dit materiaal bezig houden. Het gaat vast en zeker interessant worden! Deze synode kan wel eens een keerpunt voor de FRCA worden.

 

 

Dr. Wes Bredenhof is predikant van de Free Reformed Church te Launceston, Tasmanië, Australië.

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster