Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Meppel Berichten – Besluiten van de RCUS

 

Redactie een in waarheid

07-10-17

 

Van de Reformed Church in the United States (RCUS) ontvingen we de Acta van hun 271st Synode gehouden van 15-18 mei 2017 in de Northland Reformed Church, Kansas City, MO. In de Acta komt ook de relatie met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt aan de orde. Er wordt aandacht geschonken aan de MV-besluiten die toen nog moesten worden genomen en alvast stevig gewaarschuwd dat toelating van de vrouw in de ambten vergaande consequenties zal hebben voor de relatie met deze kerken.
 

Afgevaardigden van de RCUS zijn ook aanwezig geweest op de 'buitenlandweek' van GS Meppel. Het is interessant om er kennis van te nemen hoe de RCUS reageert op de ontwikkelingen in de GKv. We geven hieronder het gedeelte van hun Acta dat daarop betrekking heeft.

 


 

RCUA relaties met buitenlandse kerken

 

Betreft: De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv)

 

De 270ste Synode van de RCUS heeft onze commissie opgedragen een brief aan de GKv op te stellen (zie blz. 76 van het Synodeverslag). Op aanwijzing van de Synode hebben wij de volgende brief aan onze Nederlandse broeders doen toekomen:

 


 

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) (GKv)

 

Geachte broeders,

 

Wij groeten u in de naam van onze geliefde Heere Jezus Christus.

 

Door middel van deze brief berichten wij u dat de 270ste Synode van de Gereformeerde Kerk in de Verenigde Staten (RCUS) op haar vergadering van 16-19 mei 2016 in Bakersfield, Californië, USA, ten aanzien van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland de volgende maatregel heeft aangenomen:

 

Dat de Synode van de GKv 2017 wordt bericht dat,

gezien onze zusterkerkrelatie en de daarvoor overeengekomen regelingen,

en gezien onze vorige vermaanbrief (zie hierbij gevoegde brief van 5 juni 2013) aan de Generale Synode GKv 2014 betreffende

  • de Theologische Universiteit Kampen (TUK),
  • de vrouw in het ambt en
  • samensprekingen teneinde tot eenheid met de NGK te komen

waarin de Synode van de RCUS u laat weten dat, indien de GKv op haar Synode 2017 doorgaat ons vermaan te negeren en in strijd met de Schrift en de Drie Formulieren van Eenheid (DFE) voortgaat op de huidige weg van deformatie,

dat de RCUS haar zusterkerkrelatie met de GKv zal verbreken en onze zusterkerkrelatie als beëindigd zal beschouwen.

 

Indien echter de GKv synode 2017 aangeeft dat zij met betrekking de hierboven genoemde zorgen terugkeert tot de erkenning van het volle gezag van de Schrift en de Drie Formulieren van Eenheid, onze normale relatie zal worden voortgezet.

 

Broeders, het doet ons verdriet dat tot deze maatregel moest worden overgegaan. Het was niet gemakkelijk deze stap te nemen, maar het is wel een stap die naar onze mening noodzakelijk is vanwege de ernst van onze zorgen over wat wij als een verslechterende situatie binnen de GKv zien. Ons gebed is dat het verbreken van onze zusterkerkrelatie geen stap is die we zullen moeten nemen, maar dat onze betrekkingen met de GKv op een stevige Confessionele en Bijbelse grondslag zullen blijven bestaan. Wij zouden blij zijn met enig bericht van uw kant om deze hoop te doen toenemen.

Daartoe wensen wij u alle zegen toe bij uw beraadslagingen ter synode.

 

Wij gaan ervan uit dat onze afgevaardigden uw synodevergadering 2017 zullen bijwonen en zien uit naar nadere gegevens daaromtrent.

 

Hoogachtend,

 

namens de Synode van de RCUS


 

In 2016 heeft uw commissie verslag uitgebracht over een vragenlijst die de subcommissie M/V en ambt van de GKv aan de zusterkerken heeft verzonden om meer te weten te komen over de inzichten en praktijken van zusterkerken. Een subcommissie van de IRC, bestaande uit de predikanten Maynard Koerner, Jim Sawtelle en Michael McGee heeft op het onderzoek gereageerd.

 

Tenslotte heeft een delegatie, bestaande uit de predikanten Maynard Koerner en Jim Sawtelle, de Buitenlandweek van 3-8 april 2017 van de GKv bijgewoond. In deze week werden onze afgevaardigden hartelijk ontvangen en vriendelijk benaderd. Zij konden de Theologische Universiteit Kampen bezoeken en een aantal colleges beluisteren. Ook werden zij door de Synode van de GKv ontvangen en kregen ruime gelegenheid hun zorgen te uiten. Een volledig rapport van het bezoek zal aan de Synode worden voorgelegd.

 

Afgesloten met een verwijzing naar de GKv-site, waarop een Engelse versie staat van het rapport van de subcommissie Man/Vrouw van de GKv: http://bbk.gkv.nl/english/gs-2017.

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster