Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Meppel Berichten

 

D.J. Bolt

01-04-17

 

In deze publicatie hopen we regelmatig samenvattingen en indrukken te geven van wat we elders vonden. We doen dat door dit document steeds een update te geven met nieuwe berichten die dan bovenaan worden geplaatst. De nieuwste informatie wordt daarbij steeds van de vorige gescheiden door een getrokken streep en de editiedatum.

 


 

Editie 01-04-17

 

Synodeverslag 2e vergaderweek 23-25 maart 2017
Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor de GS)

 

GS bezint zich drie dagen op belangrijke onderwerpen


De Generale Synode heeft zich in de aanloop naar definitieve besluitvorming in de besloten vergaderingen van 23-25 maart 2017 bezonnen op een drietal belangrijke onderwerpen. Dit zijn kerkelijke eenheid; de op te richten Gereformeerde Theologische Universiteit en het rapport over M/V en ambt. Ook werden publiek besluiten genomen over de Geestelijke Verzorging Militairen en een antwoordbrief aan de Classis Utrecht over een door deze classis gevraagde andere werkwijze van de GS.

 

Kerkelijke eenheid
Over kerkelijke eenheid (besluitvorming is voorzien in mei 2017) sprak de GS in aanwezigheid van een groot aantal deputaten over de notitie ‘Als het tij verloopt, verzet men de bakens – Gedachten over kerkelijke eenheid’. Deze notitie is als bijlage 5 gevoegd bij het deputatenrapport.
De bedoeling van de bespreking was dat de synodeleden en de deputaten zich verdiepten in de vraag of men anders is gaan denken over kerkelijke eenheid in vergelijking met dertig jaar geleden toen het deputaatschap voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken werd opgericht.
 

De aanwezigen spraken met elkaar over vragen als: herkent u zich in wat de notitie schetst? Bent u blij met deze ontwikkelingen? Hoe kijkt u aan tegen ontwikkelingen binnen de ons omringende kerkgenootschappen en waarover bent u kritisch gestemd? Hoe oordeelt u over de belijdenissen van de kerk als graadmeter van zuiverheid? Welke rol spelen ouderen en jongeren in het proces om tot kerkelijke eenheid te komen?
De Geloofsbelijdenis van Nicea werd gezien als een belangrijke belijdenis in het contact met andere christenen. Gesignaleerd werd, dat de jongeren in de kerk meer letten op de ‘software’ van  kerk (geloof, liefde, gebed, samen kerk zijn) dan op de ‘hardware’ (belijdenissen, kerkelijke besluiten, kerkgrenzen).
 

Ds. Henk Messelink, voorzitter van het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid, dankte de leden van de GS voor de geboden gelegenheid aanwezig te zijn. “We willen graag verder nadenken over de positie van de kerk, in relatie tot en binnen de opdrachten die de GS ons heeft gegeven. Positief waarderen wij de gevoelens van daadkracht die we proefden, maar belangrijk blijft, dat we onze besluiten zorgvuldig en goed onderbouwd nemen”.

 

Gereformeerde Theologische Universiteit
De synode sprak uitgebreid over de plannen voor de nieuwe Gereformeerde Theologische Universiteit, die men in of nabij Utrecht denkt te vestigen. Gevolg daarvan is, dat er dan een eind komt aan het bestaan van de Theologische Universiteiten te Kampen (GKv) en Apeldoorn (CGK). Ook de Nederlands Gereformeerde Kerken, die al hebben ingestemd met de plannen, gaan bij het doorgaan van de plannen deel uitmaken van de nieuwe theologische universiteit. Daarnaast zullen theologen uit de Gereformeerde Bond binnen de PKN gaan meewerken.
 

Nadat Leen Hordijk, voorzitter Raad van Toezicht, en Roel Kuiper, voorzitter College van Bestuur, een toelichting op de plannen hadden gegeven, werden de synodeleden bevraagd op hun persoonlijke visie op de plannen. Dat leverde een vijftal gespreksonderwerpen op, die in groepen besproken zijn: de organisatorische opzet, de financiële aspecten zoals kosten, quota en vestigingsplaats, de communicatie met de achterban, een visie op verdere uitbouw van de nieuwe universiteit en het contact en overleg met de andere gesprekspartners in dit project. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats op D.V. 20 april 2017.

 

Rapport M/V en Ambt
De synode heeft zich diepgaand bezonnen op het rapport van de deputaten M/V en ambt, dat de titel ‘Samen dienen’ draagt. Doelen waren de ‘overdracht’ van het rapport van deputaten aan de synode en het in hun aanwezigheid ‘eigen maken’ van de inhoud ervan. Inhoudelijke discussies volgen in een later stadium.
 

Eerst vond een bespreking in groepen plaats waarin de deputaten en de synodeleden elkaar vertelden welk proces ieder op dit dossier heeft doorgemaakt. Daarna introduceerden achtereenvolgens Avelien Haan-Kamminga (voorzitter deputaatschap), Kees de Ruijter en Frans Wisselink het rapport. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde als de omgang met de pijnpunten, de invloed van de cultuur, de rol van de hermeneutiek en de invloed van de zwijgteksten.
 

Vervolgens voerden Erik de Boer en Jannet de Jong-Wilts het woord over de onderwerpen bijbel en ambt, de geschiedenis van de ambten, de ambtsleer, de inzet van vrouwen in de vroegchristelijke kerk, het onderwijs in de huwelijksformulieren die binnen de GKv door de jaren heen zijn gebruikt en de taak en roeping van vrouwen in de kerk. De rij sprekers werd afgesloten door Ria Nederveen-van Veelen en Jurn de Vries, die stil stonden bij de katholiciteit van de kerk, de mogelijke impact van te nemen besluiten en de opties en adviezen.
 

In haar slotwoord sprak Avelien Haan-Kamminga van een markeringsmoment. “Wij deputaten komen in een nieuwe rol, maar blijven graag betrokken. Ons rapport bevat een aantal bouwstenen, maar er blijft ruimte voor een andere invulling. U als synode moet nu uw afwegingen gaan maken. Wie pijnpunten voelt, adviseer ik nog eens terug te gaan naar de pijnpuntennotitie. De deputaten wensen u wijsheid en Gods zegen bij het verder doordenken en bespreken van het rapport en onze voorstellen”.
 

Het overleg werd afgesloten met het bespreken van de manier waarop het rapport wordt behandeld. Vooralsnog wordt uitgegaan van drie vergaderdagen in de maand juni 2017, maar de vergadering ervaart de urgentie van voortzetting op een eerder tijdstip.
De presentaties van de deputaten, zo is besloten, zullen binnen enkele dagen gepubliceerd worden op de website GKv.nl, zodat belangstellenden daarvan kennis kunnen nemen. De GS komt weer bijeen in de week van 4-8 april; dan vinden de zogenaamde Buitenlanddagen plaats.

 

Synode unaniem achter beleid geestelijke verzorging militairen
De synode had niet veel tijd nodig om unaniem in te stemmen met het beleid rond de geestelijke verzorging van militairen (GVM). Met vier krijgsmachtpredikanten leveren de GKv een substantiële bijdrage aan het totale contingent van 45 protestantse predikanten. Met de begeleiding van deze vier broeders is ook de belangrijkste taak van de deputaten aangegeven.
 

Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels gaf met zijn enthousiaste betoog een inkijk in dit bijzondere onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht die 50.000 militairen omvat. Binnen de geestelijke verzorging zijn 135 personen actief. De omvang ervan wordt bepaald door het aantal geregistreerde leden van kerkgenootschappen. Zo zijn er 4 miljoen rooms-katholieken en 2 miljoen protestanten. Ubels: “Ondanks de scheiding van kerk en staat bestaat er geen discussie over de geestelijke begeleiding van militairen vanuit de kerken. Sterker, deze begeleiding wordt -zeker tijdens missies- zeer gewaardeerd”. Zowel Ubels als deputatenvoorzitter Barend Hop hielden hun gehoor voor, dat de begeleiding van uitgezonden militairen door de kerkelijke achterban voor de uitgezondene en zijn gezin van groot belang zijn.

 

GS blijft bij huidige werkwijze
De Classis Utrecht schreef een brief aan de synode waarin de vinger bij het vergaderschema van de synode werd gelegd. De Classis signaleerde dat het voor jongere ambtsdragers lastig is om zich naar de synode te laten afvaardigen, m.n. vanwege de vergaderingen op zaterdag en deed de suggestie om veel minder overdag te vergaderen en om minder omvangrijke synodes te organiseren. De classes Assen, Dordrecht-Gorinchem, Groningen, Hoogeveen, Kampen en Zwolle, en de kerkenraad van de GKv Hattem Centrum betuigden steun aan deze problematiek.
 

De GS oordeelde dat de aangedragen oplossingen op bezwaren stuiten. Veel agendapunten hangen met elkaar samen en moeten in hun onderlinge samenhang besproken worden. Hoe het synodewerk ook wordt georganiseerd, er zal veel tijd in moeten worden geïnvesteerd. De synode bekijkt daarbij wel kritisch of bepaalde zaken werkelijk via de synode moeten lopen.
De suggestie om door de weeks in de avonduren te vergaderen stuit op geografische problemen voor bijvoorbeeld afgevaardigden uit Zeeuws-Vlaanderen of uit het noorden van Groningen. Bovendien is juist voor deze synode een vergaderschema vastgesteld dat wat minder belastend is voor het gezin. Tenslotte werd dankbaar geconstateerd dat er in onze gelederen diverse jongere ambtsdragers aanwezig zijn en werd de hoop uitgesproken dat hun aantal op komende synodes ook substantieel zal zijn. Het komt de besluitvorming ten goede als jongeren en ouderen deelnemen aan de beraadslagingen.

 

Bezoek buitenlandse kerken aan synode
Van maandag 4 april t/m zaterdag 8 april krijgt de synode bezoek vanuit de buitenlandse kerken. Voor de afgevaardigden die vanuit alle continenten naar Nederland toekomen, is er een speciaal weekprogramma gemaakt. Ga naar www.gkv.nl/synode voor meer informatie hierover. De dagen zelf kunt u volgen via www.facebook.com/gkv.nl.

 


 

Editie 18-03-17

 

Opheffing deputaatschap Zending, Hulpverlening en Training

ND 10/03/17

 

Er leven zorgen in de GKv over de toekomst van de zending. De generale synode Meppel (GSM) vroeg zich af of de kerkleden zich nog bij het zendingswerk betrokken (blijven) weten. Ouderen misschien wel maar jongeren worden steeds minder bereikt voor dit werk, ze hebben niet zoveel met 'het instituut' kerk en zending.

 

De synode besloot het deputaatschap Zending, Hulpverlening en Training op te heffen.  De Verre Naasten (DVN) blijft als uitvoerende landelijke organisatie wel actief maar krijgt dus als organisatie geen meer aandacht van vrijgemaakte synoden.

Plaatselijke kerken kiezen nu zelf waaraan ze hun zendingssteun geven. Soms kiezen ze niet voor DVN maar voor andere organisaties.

 

Nieuw deputaatschap Diaconale Zaken

ND 10/03/17

 

De vrijgemaakt-gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken gaan in een gezamenlijk Deputaatschap Diaconale Zaken verder coöpereren op diaconaal gebied.