Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Nederlands Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 2

 

D.J. Bolt

14-06-14

 

Zaterdag 14 juni a.s. vindt op de synode van Ede de bespreking plaats van het voorstel van de Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) om de weg naar eenheid van GKv en NGK in te slaan (zie Nederlands Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 1, in de rubriek Kerkverband).

Het belooft een spannende vergadering te worden. Immers nog steeds spelen de kwesties van de binding aan de gereformeerde belijdenis en de vrouw in het ambt een hoofdrol in de verhouding tussen deze kerkengroepen.

Ondertussen komen er wel steeds meer dwarsverbindingen tussen de kerken op plaatselijk niveau. En niet alleen daar, ook allerlei organisaties nemen alvast een voorschot op een toekomstige eenheid.

Afwijzing van de deputatenvoorstellen betekent opluchting bij velen die menen dat vereniging confessioneel niet verantwoord is op dit moment. Tegelijk valt te vrezen dat een ander besluit ook een kerkelijke explosie geeft. Zeker nu de, laten we zeggen, progressieve hoek van de GKv al een zware teleurstelling heeft te verwerken gekregen m.b.t. de vrouw in het ambt.

 

We geven onderstaand een aantal samengevatte berichten in de media waaruit de nodige conclusies kunnen worden getrokken. De berichten zijn geordend op datum, het meest recente bovenaan.

 


 

14-06-14 Opbouw 19/04/14

Opbouw en De Reformatie gaan in 2015 één blad uitgeven, "dankbaar, enthousiast en vol vertrouwen". Waarom? "Nog intensiever gaan samenwerken past bij de landelijke ontwikkelingen in de beide kerkgenootschappen waar de meeste van onze lezers toe behoren: de NGK en GKv. Tussen plaat­selijke gemeenten groeit herkenning en ontstaat hartelijke samenwerking. Waar het uiteengaan van de wegen tussen beide bladen in 1957 en tus­sen beide kerken in 1967 voor veel spanning en verdriet zorgde, mag hel feit dat we elkaar weer vinden dankbaar maken."

"Omdat in beide kerken dezelfde thema's en vragen leven, is er veel overlap tussen Opbouwen De Reformatie, en principiële verschillen zijn er niet."

 

14-06-14 Opbouw 05/04/14

Jaco Weij theologiestudent (NGK) geeft wat van zijn ervaringen met vrijgemaakten.

Hij constateert dat de GKv en de NGK de laatste jaren naar elkaar zijn toe gegroeid, en dat er een verlangen is om samen verder te gaan. Dat merk je ook aan de TU in Kam­pen, daar wandelt hij al zo'n vier jaar rond als theologiestudent en ik voel me er beslist geen vreemde. Sterker nog: ik voel me er heel goed thuis.

"En het goede nieuws is: studenten uit de NGK kunnen het nieuwe TU programma nu combineren met de Nederlands Gerefor­meerde Predikantenopleiding (NGP). Bovendien is er nu een 'uitruilprogramma' voor studenten uit de NGK. In­middels studeert er in Kampen een tweede NGP-student. 

 

14-06-14 Opbouw 22/03/14

De Open Hof (CGK/NGK) en de Kapelkerk (GKv) in Alkmaar zijn begonnen met het gezamenlijk werken in kringen. Er zijn 22 kringen gevormd voor de leden van de drie kerken. Er is gekozen voor een intensieve start door in de veertigdagentijd wekelijks samen te komen voor een maaltijd, bijbelstudie en gesprek rond het boek De Ontmoeting van Jos Douma. Daarna is het de bedoeling om eens in de twee weken bij elkaar te komen. Verder worden alle middagdiensten gezamenlijk gehouden, en regelmatig zijn er ook 's morgens gezamenlijke diensten en is het jeugdwerk is volledig geïntegreerd.

 

14-06-14 Opbouw 22/02/14

De NGK Nijverdal en de GKv Nijverdal liggen op koers om per 1 januari 2015 één gemeente te vor­men, zegt NGK-predikant Herman Scheffer. Bottlenecks zijn er niet geweest wel sfeerverschillen tussen beide gemeenten. "Bij de GKv was het in de diensten en op bijbelkringen iets formeler dan bij ons. Eerst gaat het soms wat stroefjes. maar dan groeit er een band. Als je el­kaar beter leert kennen, leer je open te staan voor elkaars stijl en manier van werken en verdwijnen die verschillen geleidelijk."

 

14-06-14 Gereformeerde Kerkbode Noorden 08/02/14

Ds. J. Kuiper probeert in te schatten wat er gebeurt in de GKv. Volgens hem "markeert de synode een omslagpunt in de kerken. Voor de duidelijkheid: ik denk daarbij niet aan een soort markering waarbij het gaat om de vraag of we wel luisteren naar Gods woord in de Bijbel. maar om een an­dere manier van kerkzijn met elkaar." Het gaat wel naar een "losser verband". Hij ziet dat in "het voorstel van de deputaten kerkelijke eenheid om samensprekingen aan te gaan met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Aanleiding daarvoor was de conclusie dat we in feite op dezelfde manier met de Bijbel omgaan. al leidt dat in de praktijk nog tot andere con­clusies. bijvoorbeeld tot nu toe met betrekking tot de vrouw in het ambt."

En: 

"Natuurlijk ligt er ook een kerkrech­telijk verschil. Zij vormen een losser verband van kerken. Maar kennelijk zijn we in de praktijk zo naar elkaar toegegroeid dat dat dit geen pro­bleem meer is. Ook wij zijn een losser verband gaan vormen. Langzamer­hand raken we het idee kwijt dat een synode alles kan en moet regelen. De nieuwe kerkorde (ook een onderwerp voor de komende synode) laat dat hier en daar ook zien. Het past in een trend in de maatschappij: decentraal wat kan. centraal wat moet. Dat was overigens altijd al een uitgangspunt voor gereformeerd kerkrecht. maar de verdeling tussen decentraal en centraal is altijd een punt van discus­sie geweest."

 

14-06-14 RD 03/02/14
Het blad maakt melding van het kersvers verkozen moderamen van de synode te Ede en interviewt dr. P.L. Voorberg, preses. Daarin komen ook de NGK ter sprake:

"Als het gaat, om de relatie met de Nederlands Gereformeerde Kerken, die recent uitspraken te streven naar hereniging met de GKV, zegt dr. Voorberg zich te wil­len inzetten voor een gebaar naar deze kerken. "Maar wel binnen de kaders die in ons kerkverband Zijn afgesproken voor het aangaan van contacten met andere kerken.""

 

14-06-14 Opbouw 14/12/13
Op 30 november kwam op de Landelijke Vergadering te Zeewolde ook het di­aconaat aan de orde. De Centrale Diaconale Commissie (CDC) verantwoordde zich voor haar werk in de afgelopen jaren en presenteerde haar plannen voor de komende jaren. Daarin staat de toerusting van de diakenen en via hen de toerus­ting van de (diaconale) gemeente centraal. Dat gebeurt wat de commissie betreft maximaal in samenwerking met de diaconale instanties van GKv en CGK, in het bijzonder via het Diaconaal Steunpunt, én via grotere samenwerking binnen de NGK met het Missionair Steunpunt en Toerus­ting 2.0, die beide ook bezig zijn met gemeentetoerusting."

 

14-06-14 Gereformeerd Kerkblad Noorden 18/10/13
Uit het kort verslag van de GKv classisvergadering van 18 september 2013 in Leeuwarden.
"Uit de rondvraag naar artikel 41 KO wordt vermeld dat de kerk van Franeker-Sexbierum in gesprek is met de CGK Franeker over samen­voeging van de middagdiensten en dat de kerk van Heerenveen eind augustus een informele gemeentelijke ontmoetingsdag met de NGK Heerenveen heeft gehad."

 

14-06-14 Kerkblad GKv Groningen-Oost 12/10/13
Attestatie aangevraagd door X en Y met twee gedoopte dochters naar de NGK Groningen (Tehuisgemeente).

 

14-06-14 De Bouwsteen 15/09/13
"Attestaties (worden) alleen maar afgegeven als gemeenteleden vertrekken naar een zusterkerk. Dat zijn landelijk gezien alle GKV- en CGK-­kerken, en plaatselijk vaak ook de NGK-kerken. Maar met bv. de PKN­-kerken en alle gemeentes uit de evangelische en baptistische richting hebben we geen volledige bijbelse overeenstemming over de belangrijkste geloofspunten. Als iemand de overstap maakt naar zo'n gemeente, geven we geen attestatie mee. Wel delen we die overstap aan de gemeente mee en krijgt men, als men dat wil, alle gegevens mee. Vroeger werd die overstap altijd als een onttrekking meegedeeld, maar sinds begin vorig jaar hebben we als kerkenraad van Peelo besloten om dat niet meer zo negatief af te kondigen."

 

14-06-14 Opbouw 05/09/13

Ds. J. Smit wijdt een beschouwing aan zijn Nederlands gereformeerde kerken. We nemen daaruit wat gegevens over.
Op 1 januari 2013 hadden deze kerken ruim 33.000 leden.  Deze "club" is "klein maar fijn" maar er is wel sprake van een voortgaande krimp. De kerkverlating neemt toe, versnelt zelfs en de mis­sionaire werfkracht blijft klein. Naar schatting zijn uit NGK 8.350 leden vertrokken zonder zich bij een andere kerk aan te melden. Daarom moet er volgens Smit "vol ingezet" worden op versterking van missionaire werfkracht en versterking van de betrokkenheid op de samenleving en een open houding naar de jongerencultuur.

En ook vereniging tussen de GKv en de NGK. De beide kerk­verbanden zijn op landelijk en plaatselijk niveau naar elkaar toegegroeid en er is geen sprake meer van belang­rijke verschillen. "Het bereiken van een 'staat van vereni­ging: vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief, ligt in de lijn van deze ontwikkeling." Bij 28 van de 88 NGK's is al sprake van samenwerking.is van een dergelijke samenwerking. Daarnaast slaan De Reformatie en Opbouw regelmatig de handen ineen. "En als klap op de vuurpijl () is er een rapport van een vrijgemaakte adviescommissie: 'Ook vrouwen moeten in de Gereformeerde Kerken (vrijge­maakt) predikant, ouderling of diaken kunnen worden".
"De posities die aan het eind van de revolutionaire jaren '60 mijlenver uit elkaar lagen, bewegen langzaam maar zeker naar elkaar toe." De 'staat van vereniging' lijkt "binnen handbereik te komen".

 

14-06-14 Opbouw 06/04/13
De NGK en de Gkv in Nijverdal zijn van plan om per 1 januari 2015 één gemeente te vormen. Dat hebben de kerkenraden van beide gemeenten besloten. Bij een peiling eind 2012 onder alle gemeenteleden van zestien jaar en ouder bleek er een groot draagvlak te bestaan voor de vorming van één gemeente. Zo'n 85 procent van de leden van beide gemeenten deed aan de peiling mee en van hen stemde 85 procent met de plannen in. Ds. Scheffer verwacht daarin geen hob­bels meer: "Veel thema's zijn de afgelopen jaren al doorgesproken en steeds hebben we gemerkt dat we in alles dicht bij elkaar staan. Dat geldt voor de plaats van jon­geren in de gemeente, onze verantwoordelijkheid naar de samenleving, de tucht, de liturgie, enzovoort. Het geldt ook voor de plaats van vrouwen in de gemeente. Wij kennen in de NGK Nijverdal geen vrouwelijke ambtsdra­gers, maar er zijn gemeen­teleden die dat wel graag zouden willen. De Gkv wil, binnen de kerkelijke kaders die zich landelijk ontwik­kelen, het gesprek daarover graag voeren."

 

14-06-14 De Reformatie 05/04/13
Zr. H. Sytsma, eindredacteur van De Reformatie refereert aan het vorig jaar gehouden congres 'Kerk tussen muren en mensen' dat Opbouw en De Reformatie samen organiseerden. In de pauze tussen de workshops zei iemand tegen haar: 'Wat zou het mooi zijn om aan het einde van de dag met elkaar avondmaal te vieren hè?' Er heerste een "diepe overtuiging dat we op hetzelfde fundament staan - Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane Heer".

 

14-06-14 Opbouw 09/03/13
De leden van de NGK Ede hebben op 3 maart samen met de leden van de GKv Ede-Noord en de GKv Ede-Zuid het avondmaal gevierd. Het was een uitvloeisel van de wederzijdse erkenning als ge­meenten van Jezus Christus die enkele jaren geleden werd uitgesproken. Eerder werd al een gezamenlijke dienst van verootmoediging en dank­baarheid gehouden, om stil te staan bij het herstel van de breuk die in de jaren zestig in Ede werd geslagen. Voorgangers waren de predikanten Peter Sinia (NGK) en Henk van Hemmen (GKv) en de pre­dikanten Ton Vos (NGK) en Jan Matthijs van Leeuwen.
Vrouwelijke ambtsdragers van de NGK deden alleen dienst bij de vieringen in het NGK-kerkgebouw en niet bij de vieringen in het GKv-kerkgebouw.
De NGK Ede en de twee GKv-gemeenten in Ede zullen vanaf nu optrekken als zusterkerken die tot ver­schillende kerkverbanden behoren.