Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode DGK Lutten - Impressie 1

 

D.J. Bolt

09-10-21

 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken (hersteld) is van start gegaan.  Zaterdag 25 september jl. werd deze geconstitueerd, zoals dat plechtig heet.

 

De opening werd al verschillende malen uitgesteld door de corona-perikelen. Maar nu de beperkende maatregelen aanzienlijk zijn verzacht kon eindelijk dit belangrijke kerkenwerk beginnen.

 

De synode kwam bijeen in de Sint-Lambertuskerk in Heemse, ook wel het witte kerkje genoemd, een kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse.

Op de publieke tribune telden we 16 personen.

 

We hopen de komende tijd impressies te geven van het werk van deze synode.

 

Afgevaardigden (primi)

 

Br. J. Bouwhuis

Br. T.L. Bruinius

Ds. M. Dijkstra

Br. A. van Egmond

Ds. E. Heres

Ds. C. Koster

Br. B. Lourens

Br. L.M. Prins

Br. K. Schaak

Ds. M.A. Sneep

Br. K.J. Trip

Br. F.W. Velthuis

 

Opening

 

De kerk van Lutten was samenroepende kerk. Br. Schaak opende de vergadering op christelijke wijze en leidde de vergadering samen met br. Bouwhuis, naar de constituering.
Zie voor de openingstoespraak van br. Schaak elders in deze editie.

 

Moderamen

 

Allereerst moest het moderamen van de synode worden verkozen. Na enkele stemmingsronden was het resultaat

 

Preses          : Ds. E. Heres

Scriba 1        : Ds. C. Koster, voor de acta

Scriba 2        : Ds. M. Dijkstra, voor synode-scribaat

Assessor       : Ds. M.A. Sneep

 

Constituering

 

De Voorzitter br. Schaak droeg de leiding over aan ds. Heres, preses van de synode.
Deze verzocht de broeders persoonlijk deze vraag te beantwoorden

 

'Ik vraag u, broeders afgevaardigden, om uw instemming te betuigen met de aangenomen belijdenis van de kerken en te beloven om het werk ter synode te doen in onderworpenheid aan de Schrift en in gebondenheid aan de belijdenis van de Kerk.

Ik verzoek de afgevaardigden om te verklaren dat ze aldus beloven door hoofd voor hoofd te antwoorden met 'ja' en daarbij te gaan staan.'

Alle afgevaardigden legden deze belofte af.

 

Commissies

 

De synode verdeelde het voorbereidende inhoudelijke synodewerk over vier commissies.

 

Commissie I  

Zending en evangelisatie; seksueel misbruik.

 

Samenstelling : brs Bruinius, Lourens, Prins

Adviseur(s)     : ds. H.G. Gunnink, ds. S. de Marie

Behandeling   : 16 oktober

 

Commissie II

Opleiding Dienst des Woord; Appelzaken; Commissie Goede Diensten; overige zaken.

 

Samenstelling : br. Van Egmond, ds. Sneep

Adviseur(s)     : ds. H.G. Gunnink, ds. S. de Marie

Behandeling   : 16 oktober, 30 oktober    

 

Commissie III        

BBK; appelzaken gerelateerd aan BBK

 

Samenstelling : brs. ds. Dijkstra, Lourens, Schaak

Adviseur(s)     : geen

Behandeling   : 30 oktober

 

Commissie IV         

ACOBB, DGK-GKN; input gemeenten

 

Samenstelling : brs. Bouwhuis, Trip, Velthuis

Adviseur(s)     : ds. H.G. Gunnink, ds. P. van Gurp

Behandeling   : 20 november       

 

Reservedatum: 27 november

 

Quaestor


Het financieel reilen en zeilen van de synode werd in handen van br. Sj. van der Meulen (DGK Opeinde) gelegd.

 

Sluiting

 

De synode wordt op 27 november gesloten, eventueel provisorisch afhankelijk van de resultaten van het overleg in het ACOBB deputaatschap.

 


 

Besluiten

 

Tijdens deze eerste synodezitting werden de volgende besluiten genomen en mededelingen gedaan:

 1. De sluitingsdatum voor inkomende stukken is 25 september 2021, met uitzondering van stukken die betrekking hebben op de onderwerpen van Commissie IV (relatie DGK-GKN). Voor de laatste geldt als sluitingsdatum 6 november a.s.
   
 2. Adviseurs worden naar oud gereformeerd gebruik niet voor de hele duur van de synode benoemd maar per onderdeel van het synodewerk zoals verdeeld over de commissies.
   
 3. De synode zal voortaan plenair vergaderen in het kerkgebouw van DGK Dalfsen.
   
 4. Er is een verzoek van de Liberated Reformed Church of Abbottsford (LRCA) om een verklaring op deze openingsvergadering voor te lezen . De brief gaat inhoudelijk in op de relatie LRCA en DGK. De synode acht het daarom beter dat de brief aan de orde komt bij het werk van commissie III.
  De LRCA zal worden uitgenodigd voor de synode.