Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GKN herkent DGK als Christus' kerken 1

 

D.J. Bolt

20-10-18

 

De Gereformeerde Kerken (hersteld, DGK) ontvingen een belangwekkende brief van de synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). In deze brief wordt de uitgestoken hand van eerstgenoemde kerken aanvaard en kunnen de gesprekken tussen beide kerken op termijn weer worden hervat.

Om de brief te begrijpen, eerst een kort overzicht van de gebeurtenissen de afgelopen drie jaren.

 

Gebeurtenissen

 • Juni 2015
  DGK nodigen GKN uit voor een open gesprek.
   
 • September 2015
  GKN besluiten om een oriënterend gesprek aan te gaan met deputaten DGK.
  .
 • Januari 2016
  Een oriënterend gesprek vindt plaats tussen afgevaardigden van DGK en GKN.
   
 • Maart 2016
  De GKN-synode stuurt een brief naar de DGK-synode 2018 met verzoek eerst de instructie aan hun deputaten te wijzigen. In deze instructie staan oordelen over de GKN die een open gesprek in de weg zouden staan. De onderwerpen die DGK wil bespreken beperken de bandbreedte van het katholiek belijden en geloven en stelt kerkelijke afspraken op gelijke hoogte met Gods Woord. 
   
 • Maart 2016
  DGK-deputaten sturen een brief naar GKN waarin wordt aangegeven dat de punten in hun instructie geen oordelen of voorwaarden inhouden, het zijn gesprekspunten.
   
 • Oktober 2016
  De GKN-synode laat een commissie een reactie voorbereiden op de brief van DGK- deputaten.
   
 • December 2016
  De GKN-synode besluit om een mondelinge toelichting te gaan geven op de brief die de GKN in maart 2016 verzond aan DGK.
 • Februari 2017
  GKN geeft een mondelinge toelichting op haar brief van maart 2016. Deputaten DGK en GKN verklaren gezamenlijk dat alleen Schrift en belijdenis het fundament van de kerk vormen. Op grond daarvan kunnen verdere gesprekken plaatsvinden.
   
 • Maart 2017

De GKN-synode geeft haar deputaten opdracht de oriënterende gesprekken met DGK voort te zetten: doorgesproken zal moeten worden over het functioneren van Schrift en belijdenis als fundament van de kerken en over de katholiciteit van de kerk. Rapportage aan GKN-synode van oktober 2018.

 • Maart 2018
  Na drie oriënterende gesprekken met DGK-deputaten sturen de GKN-deputaten hun een uitgebreide brief: publicaties in De Bazuin vormen obstakels die eerst weggenomen moeten worden vóór er weer samensprekingen kunnen zijn. 
   
 • Maart 2018
  De GKN-synode besluit overeenkomstig de brief van haar deputaten de samensprekingen te stoppen zolang er niet officieel afstand is genomen van de publicaties in De Bazuin.
   
 • April 2018
  De DGK-synode (Lansingerland) geeft aan dat artikelen in De Bazuin geen officiële verklaringen van het kerkverband zijn.
  De principiële aspecten en perceptie van de recente kerkgeschiedenis moeten worden besproken om wederzijdse bezwaren weg te nemen. De GKN worden gezien als kerken die willen staan op het fundament van apostelen en profeten hetgeen de basis is voor verdere gesprekken.
  De uitnodiging tot samenspreking (synode Groningen 2014/15) blijft onverminderd van kracht.
   
 • Oktober 2018
  De GKN doet een nieuwe stap.

Een nieuwe stap

 

Nu is er dus een nieuwe stap gedaan door de synode van GKN. Op de website van GKN vonden we

 

'Met het besluit ten aanzien van de DGK willen we de opdracht tot eenheid die Christus o.a. in Johannes 17 geeft, graag verder gestalte geven. We weten ons daarin door Christus zelf geroepen. We steken in dit besluit onze hand met liefde naar de DGK uit. In de gesprekken die er waren hebben we deze kerken herkend als kerken van Christus. Wij zijn daar blij om. Dat betekent dat we de veroordelingen uit het verleden achter ons laten en ook verder willen. Om die herkenning ook echt vorm te gaan geven. Om die punten te bespreken die buiten Schrift en belijdenis om nog in de weg staan voor daadwerkelijke kerkelijke eenheid. Daarbij is gezamenlijke herkenning als kerken van Christus nodig. We zien er naar uit dat de DGK ook deze stap zet. Om samen in diepe afhankelijkheid en liefde voor de HERE aan die daadwerkelijke eenheid te werken.'  

 

Een zeer verheugend bericht! GKN geeft gehoor aan Christus' opdracht om eenheid met DGK verder vorm te geven. In liefde wordt nu de sinds 2015 uitgestoken hand van DGK aanvaard. GKN spreekt formeel uit deze kerken te herkennen als kerken van Christus, en wil nu ook wezenlijke stappen zetten op weg naar samengaan van beide kerkverbanden.

En we noteren ook met blijdschap dat GKN DGK niet langer veroordeelt als niet-katholiek-gereformeerd, zoals destijds in de beruchte brief van maart 2016. Dat is verleden tijd. GKN ziet wat haar betreft geen verschilpunten meer t.a.v. de Schrift en de belijdenis die een vereniging zouden verhinderen. 
Samen in afhankelijkheid en liefde voor de HEERE één worden, wat zal het een feest zijn als dat werkelijkheid kan worden!

 

Natuurlijk moet er verder met elkaar doorgesproken worden. Immers samengaan van kerken kan pas als er over en weer erkenning is als kerken van Christus. 'Herkenning' gaat daaraan vooraf. Wat ons betreft zijn er nog vragen, we willen die in de volgende editie ook stellen. Maar deze stap van GKN is er niet minder belangrijk om en heeft ook belangrijke gevolgen voor o.a. verontrusten in de GKv. Zij hoeven zich niet meer door negatieve berichtgeving geremd voelen om lid te worden van DGK. Immers deze kerken zijn kerken van Christus, zoals zij nu ook herkend worden door de broeders van GKN!

 

Eenwording van broeders en zusters die bij elkaar horen omdat ze hetzelfde ware geloof aanhangen is een zaak van veel spreken met elkaar en veel gebed. Maar altijd zal bedacht moeten worden dat niet wij de kerk maken noch eenheid tot stand brengen. Het gaat om Christus Jezus, de Koning der koningen, de Heer van de kerk, die is zijn Lichaam. Hij werkt willen en werken door zijn Geest ook als het gaat om kerkelijke eenheid. Van die kerk belijden we in de Heidelbergse Catechismus (Zondag 21):

 

Wij geloven van de heilige, algemene, christelijke kerk dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht Zich een gemeente, die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt.

Hij doet dit door zijn Geest en Woord in eenheid van het ware geloof.

En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben en eeuwig zal blijven

 

Wij verstaan onder de gemeenschap der heiligen dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Here Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven. En ook dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken.

 

Wij belijden met de woorden 'vergeving van de zonden' dat Christus voldaan heeft, en dat God daarom nooit meer denken wil aan al mijn zonden, ook niet aan mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang moet strijden. Maar God schenkt mij uit genade de gerechtigheid van Christus, zodat ik nooit meer door Hem veroordeeld word. 
 

Deze kerk heeft een diep geheim, dat maakt dat zij fundamenteel verschilt van welke andere instantie ook in de wereld. Een geheim dat ook te maken heeft met de weg naar eenheid tussen DGK en GKN. Hoor maar, click hier.

 

Wordt vervolgd