Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een uitgestoken hand

 

Redactie een in waarheid

09-06-18

 

De Generale Synode Lansingerland heeft een brief gestuurd aan de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). We laten hem hieronder in extenso volgen. De brief is overigens ook te vinden op de site van de DGK kerken, click hier.


 

Generale Synode

Lansingerland 2017-2018 van

De Gereformeerde Kerken

in Nederland

 

Aan Gereformeerde Kerken Nederland

p/a deputaat-scriba br. J.F. de Leeuw

Prinsesselaan 11

3851 XM Ermelo

info@gereformeerdekerkennederland.nl

 

Van C. Koster, scriba II van de GS DGK Lansingerland 2017-2018

Duindigtstraat 7

2665 HS Bleiswijk

dsckoster@gmail.com

 

Datum 2 juni 2018

 

Geachte broeders,

 

De generale synode van De Gereformeerde Kerken (DGK) heeft in de afgelopen maanden vergaderd. Op zaterdag 7 april 2018 heeft de synode gesproken over twee brieven die afkomstig waren van twee synodes van uw kerken. Het betrof de brief van 12 maart 2016 en de brief van 17 maart 2018. Ook lag ter tafel het rapport van de deputaten van onze kerken, die in gesprek zijn geweest met deputaten van uw kerken.

 

De synode spreekt haar hartelijke dankbaarheid uit over de gesprekken die er geweest zijn tussen de deputaten. Dankbaarheid voor het feit dat er in de gesprekken ook vooruitgang is geboekt, onder Gods zegen. Er is sprake van verdere toenadering en met betrekking tot een aantal aspecten is er ook meer duidelijkheid gekomen. Juist omdat er sprake is van erkenning over en weer als kerken die willen staan op het fundament van de Heilige Schrift en die zich binden aan de gereformeerde belijdenis en die de kerkregering zo willen inrichten, dat deze in overeenstemming is met Schrift en belijdenis. Juist daarom is het goed en belangrijk om elkaar te spreken. Door middel van open gesprekken kom je verder. En kan je onderzoeken of het ook daadwerkelijk mogelijk is om niet alleen te spreken met elkaar, maar ook te werken aan verdere toenadering en, als de Heere het geeft, kerkelijke eenwording. Want we twijfelen er niet aan, geachte broeders, dat het zoeken naar deze kerkelijke eenwording over en weer wordt ervaren als roeping van Christuswege en als vurige wens.

 

In de gesprekken die hebben plaatsgevonden zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd en enkele onderwerpen konden al worden afgerond, omdat daar overeenstemming over is. De synode nam hier met dankbaarheid kennis van. Tegelijk is nog niet doorgesproken over alle onderwerpen die door beide kerken op de agenda zijn geplaatst. Wat duidelijk werd uit uw beide brieven en uit de rapportage van onze deputaten is dat u niet alleen in maart 2016 maar ook nu, maart 2018, dat u gesprekken alleen wilt voortzetten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bepaalde uitspraken en formuleringen van DGK-zijde ziet u als belemmeringen, die eerst door DGK zouden moeten worden weggenomen, alvorens er verder gesproken kan worden tussen de deputaten van beide kerkverbanden. Wat u daarin als een bijzondere belemmering hebt ervaren is een artikel in het kerkblad van onze kerken, de Bazuin. In dat artikel werd een aantal citaten gegeven van vroegere synodebesluiten met betrekking tot uw kerkverband en uit een brochure die ontstaan is in een plaatselijk conflict in de kerken. De synode heeft haar teleurstelling uitgesproken over het feit dat een artikel in het blad De Bazuin voor u een zodanig struikelblok is dat het verdergaand gesprek belemmert. Immers het betreffende artikel, dat op persoonlijke titel geschreven is, kan niet beschouwd worden als een officiële uitspraak van het kerkverband van DGK, ook al is het geplaatst in het kerkblad van ons kerkverband.

 

De deputaten van onze kerken hebben uw synode er op gewezen (dd. 22 maart 2016) dat de instructie, zoals de synode van Groningen 2014-2015 dat aan deputaten heeft gegeven, gesprekspunten waren, die van de kant van onze deputaten ter tafel dienden te worden gebracht. Dus geen oordelen en geen voorwaarden, maar gesprekspunten, waarover doorgesproken dient te worden. De huidige synode sluit zich bij deze interpretatie aan, zo is het geschreven en bedoeld in de instructie van toen. De synode is dankbaar dat u niet twijfelde aan de uitleg van onze deputaten en hoopt dat het misverstand, wat blijkbaar gerezen is, bij dezen weggenomen is. De synode acht het daarom zeker zinvol om de gesprekken weer voort te zetten. Het liefst zelfs zo spoedig mogelijk en op korte termijn. Wij zien dit niet alleen als zinvol, maar ook als een roeping van Gods wege, juist omdat er zoveel herkenning is over en weer. In de beoogde gesprekken kunnen wat ons betreft de onderwerpen aan de orde komen, die nog op de agenda open zijn gebleven. Dan kan er ook gesproken worden over oordelen over en weer en de perceptie van het verleden, zoals deze in uw kerken en in onze kerken leeft. Wat zou het goed zijn om ook hierover te spreken. Zodat na gesprekken de veroordelingen uit het verleden ook echt tot het verleden kunnen gaan behoren. Zodat we elkaar niet (langer) veroordelen, maar juist samen verder mogen gaan. De Heere geve het!

 

Omdat er voortgang is geboekt heeft de synode in haar laatste vergadering de instructie van onze deputaten gewijzigd, ten opzichte van de vorige instructie. Het is goed om daarbij te melden dat, als de gesprekken een goede voortgang hebben, de deputaten ook de bevoegdheid hebben om een synode bijeen te roepen om de uitkomsten van de gesprekken te bespreken. Dit alles kunt u, samen met de synodebesluiten van onze synode inzake uw kerken, vinden in de bijlage van deze brief en later in de publieke acta van onze synode.

 

We wensen u veel wijsheid van de Heere in uw vergadering en besluitvorming. En we hopen van harte dat er zo snel mogelijk een vervolg kan worden gegeven aan de gesprekken. Want, broeders, ons hart gaat naar u uit.

 

Met een hartelijke broedergroet,

namens de synode DGK Lansingerland,

 

M.A. Sneep, preses

E. Heres, assessor

B. Lourens, eerste scriba

C. Koster, tweede scriba

 

Bijlagen

 

1. Besluit inzake GKN

2. Instructie deputaten ACOBB van DGK inzake de GKN

 

Bijlage 1

 

De Generale Synode van Lansingerland van De Gereformeerde Kerken (hersteld) in vergadering bijeen te Zwolle op 7 april 2018

 

overweegt

 1. dat het gewraakte artikel in de Bazuin slechts citaten weergeeft van stukken uit de Acta van de vorige DGK-synode, en uit een brochure van DGK Zwolle. Wel is het plaatsen van dit artikel ongelukkig qua timing.
 2. dat via het voeren van gesprekken tussen afgevaardigden van DGK en de GKN de perceptie en de principiële aspecten van de recente kerkgeschiedenis van beide kanten besproken kan worden en zo bezwaren over en weer ook weggenomen kunnen worden.
 3. Dat het voor deze gesprekken van belang is dat er over de te bespreken fundamentele zaken overeenstemming is bereikt.

besluit

 1. met teleurstelling kennis te nemen van het feit dat de GS van GKN van 17 maart 2018 door het stellen van de eis aan het kerkverband van DGK om zich publiek te distantiëren van een artikel in het blad De Bazuin een onbillijke en niet te rechtvaardigen voorwaarde stelt voor de voortzetting van de gesprekken tussen DGK en GKN.
 2. de uitnodiging tot het gesprek, gedaan door de GS van Groningen 2014/15, te handhaven, in afwachting van de reactie van de GKN, om alsnog met elkaar de gesprekken te vervolgen over de overgebleven onderwerpen.
 3. uit te spreken de GKN te zien als kerken die willen staan op het fundament van apostelen en profeten, wat de basis moet zijn voor verdere samensprekingen.
 4. een brief te doen uitgaan naar het kerkverband van de GKN, waarin de uitnodiging tot gesprek wordt herhaald en waarin de intenties van de gehandhaafde uitnodiging worden toegelicht.
 5. deputaten ACOBB op te dragen diligent te blijven op mogelijke openingen voor gesprek met de GKN en hen te machtigen dit gesprek aan te gaan.

Gronden

 1. Het gewraakte artikel in De Bazuin is als zodanig geen officiële verklaring van het kerkverband van DGK. Over de betreffende inhoudelijke aspecten van het artikel kan een synode pas uitspraken doen nadat de beoogde gesprekken daarover tussen DGK en GKN gevoerd zijn.
 2. Er wordt ten onrechte aan voorbijgegaan dat de deputaten ACOBB de wettige vertegenwoordigers zijn van het kerkverband, in het gesprek met de GKN.
 3. Ook al wordt er door de GKN een belemmering gezien voor de voortgang van het gesprek en kan voortgaand contact niet worden afgedwongen, dat neemt niet weg dat de uitnodiging van de GS van Groningen 2014/15 onverminderd van kracht blijft vanuit de toen geformuleerde roeping.
 4. De brieven van de GKN d.d. 12 maart 2016 en 17 maart 2018 vragen om beantwoording door de synode. Tevens bevestigt de synode dat zij het handelen van de deputaten in de afgelopen periode heeft goedgekeurd.
 5. Het voeren van de gesprekken namens de synode behoort tot de taken van de deputaten ACOBB. 

Bijlage 2

 

Aan de deputaten is opgedragen, wat betreft het contact met de GKN

 

17. Zij zullen contact zoeken met de landelijke vergadering van de GKN om zo mogelijk te komen tot gesprekken, waarbij het volgende wordt nagestreefd:

 1. Vaststellen of DGK en GKN op het zelfde fundament staan (het fundament van apostelen en profeten, Efez. 2:20) en daarop ook hetzelfde bouwwerk bouwen (1 Kor. 3: 10 vv.: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken).
  Er zal dan ook in de onderlinge gesprekken duidelijkheid moeten komen of er overeenstemming is over fundamentele zaken zoals omgaan met de Schrift, de Gereformeerde belijdenis en de kerkorde en het functioneren daarvan.
 2. van de kant van DGK zullen de volgende gespreksondewerpen aan de orde komen:
  1. de leer over de kerk (art. 27-29 NGB) met name de katholiciteit van de kerk;
  2. het samenleven naar de gereformeerde kerkorde, met daarbij te betrekken
   1. het gezag van meerdere vergaderingen (art. 35 KO)
   2. Het functioneren van art. 31 KO met betrekking tot appelzaken
   3. het functioneren van art 67 met betrekking tot te zingen liederen in de eredienst;
  3. Scheuringen en schorsingen;
 3. De resultaten van het contact met GKN te rapporteren op de volgende generale synode.
 4. In geval van zeer positieve bevindingen m.b.t. het onder 17 a.-b. genoemde, zo nodig aan deputaten ad. art. 49 voor te leggen of er reden is om een vervroegde synode bijeen te roepen.