Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Katholieke Kerk 3

 

D.J. Bolt

28-04-18

 

Zoals gemeld lagen er twee verzoeken op de synodetafel van Lansingerland in het kader van relaties met buitenlandse kerken en die het werk van BBK betreffen: van de Liberated Reformed Church at Abbotsford (LRCA) en van DGK Dalfsen.

De synode besprak deze verzoeken uitgebreid. We geven hier de genomen besluiten weer.

 


 

LRCA

 

Verzoek

 

'… wij stellen de Generale Synode Lansingerland voor het minderheidsrapport te verwerpen en alleen het meerderheidsrapport te aanvaarden om te gebruiken in contacten met de Presbyteriaanse kerken.'

 

Synode

 

Overwegingen:

 1. LRCA kan en mag als buitenlandse zusterkerk toezien op DGK. In het kader van deze relatie ligt het in de rede om dit stuk in behandeling te nemen.
 2. DGK heeft de Westminster Standards niet als officieel belijdenisgeschrift.
 3. Het wel of niet hebben van de WS als belijdenisgeschrift is als zodanig geen goede reden om wel of niet in contact te treden om een zusterkerk relatie aan te gaan.
 4. GS Groningen heeft besluiten genomen die voorzien om op een juiste wijze in contact te trede met presbyteriaanse kerken die de WS wel hebben.
 5. De GS Groningen heeft het meerderheids- en minderheidsrapport niet overgenomen, maar slechts als studierapporten willen gebruiken bij contact met buitenlandse kerken die de WS hebben. De synode Groningen heeft geen inhoudelijke beoordeling gegeven over beide studierapporten.
 6. DGK is niet gebonden aan beide studierapporten
 7. De mogelijkheid dat we het niet eens zouden zijn met het minderheidsrapport, dwingt ons nog niet om het meerderheidsrapport aan te nemen als visie van DGK.
 8. LRCA geeft geen nieuwe klemmende argumenten, op grond waarvan revisie gerechtvaardigd zou zijn.
 9. LRCA toont niet aan dat deze besluiten daadwerkelijk schadelijk zouden zijn voor de contacten met buitenlandse kerken.
 10. LRCA stelt onterecht dat de GS Emmen al besloten heeft tegen het minderheidsrapport toen het rapport van deputaten BBK werd aanvaard met betrekking tot LRCA. Dit is een manier van redeneren die het kerkelijk leven en –besluitvorming in een houdgreep houden.
 11. LRCA toont niet aan dat de GS Emmen het rapport van br. Vantil heeft aanvaard inzake de WS.

Besluit

 

de Generale Synode Lansingerland van De Gereformeerde Kerken (hersteld), in vergadering bijeen op 21 april 2018 te Hasselt besluit niet te voldoen aan het verzoek van LRCA om het minderheidsrapport te verwerpen en alleen het meerderheidsrapport aan te nemen om in contacten met Presbyterianen te gebruiken.

 

Gronden:

 1. LRCA vraagt om aanpassing van besluit 6.01 van de GS Groningen, maar zij komt niet met dusdanig nieuwe en klemmende argumenten die verandering van besluit 6.01 GS Groningen rechtvaardigen.
 2. LRCA toont niet met nieuwe en klemmende argumenten aan dat besluit 6.01 GS Groningen schadelijk zou zijn voor de kerken.
 3. GS Groningen heeft besloten het meerderheids- en minderheidsrapport slechts als studierapporten te gebruiken bij contacten met buitenlandse kerken die de WS als geloofsbelijdenis hebben.
 4. De kerken zijn niet gebonden aan beide studierapporten.
 5. Grond 4 bij besluit 6.01 GS Groningen spreekt voor zich en wijst een goede weg inzake contacten met kerken die de WS als belijdenisgeschrift hebben.

 

DGK Dalfsen

 

Verzoek

 

'… Met de zusterkerk te Abbotsford het gesprek aan te gaan over de rechtmatigheid van haar afscheiding van de CanRC en over haar kerkelijke positie nu.'

 

Synode

 

De Generale Synode Lansingerland van De Gereformeerde Kerken (hersteld) in vergadering bijeen op 21 april 2018 te Hasselt

 

Besluit [1]

de brief van DGK Dalfsen ontvankelijk te verklaren en in behandeling te nemen samen met het rapport van commissie 5.

 

Grond:

Vanwege de zorgen en vragen die er leven met betrekking tot de visie van de LRCA op de katholiciteit van de kerk.

 

Besluit [2]

 1. De GS erkent dat de GS van Emmen en de GS van Groningen ten onrechte hebben gesteld dat de mogelijkheid om met bezwaren voort te gaan in de kerkelijke weg aan leden van de CanRC ontnomen is.
 2. om met de zusterkerk te Abbotsford het gesprek aan te gaan over de katholiciteit van de kerk met betrekking tot de rechtmatigheid van hun afscheiding en haar kerkelijke positie van nu.
 3. om met de CanRC deputaten verder door te spreken over het ontstaan en bestaan van de LRCA.

Gronden:

 1. Uitspraken van de LRCA over kerken die de WS als belijdenisgeschriften hebben roepen de nodige vragen op over hun visie op de katholiciteit van de kerk.
 2. In het kader van een zusterkerkrelatie kun je, als er redenen zijn voor zorgen, dat bespreekbaar maken met de zusterkerk.
 3. In de uitspraken van GS Emmen en de GS Groningen zijn wel beschuldigingen van de LRCA aan het adres van de CanRC over het verval geuit en overgenomen, maar deze zijn nog niet allemaal bewezen of onderbouwd.
 4. Bij het onderzoek naar de beweegredenen van de LRCA om tot afscheiding van de CanRC te komen zijn de CanRC niet voldoende gehoord.

 

Impressie

 

De besluiten werden genomen na een intensieve bespreking in broederlijke sfeer. Duidelijk is dat de synode de katholieke afslag heeft genomen op het cruciale kruispunt waarvan dr. Van Gurp gewaagde. Nu zal het er op aankomen goede grondige gesprekken te gaan voeren met zowel de LRCA als met de Canadian Reformed Churches.

Als de situatie rond LRCA kan worden opgeklaard is dat ook van groot belang voor de relaties tussen DGK enerzijds en CanRC, FRCA en VGKSA anderzijds. Want voortdurend kun je horen dat 'Abbotsford' een obstakel is voor het aangaan van goede verdergaande kerkelijke relaties. Wat zou het verheugend zijn als op dat punt voortgang kan worden geboekt. Het vraagt om veel gebed.