Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Bezinning

 

D.J. Bolt

28-01-23

 

Donderdag 19 januari jl. werd er een (eerste) regionale bezinningsavond gehouden in Drachten, georganiseerd door de Kerngroep Bezinning GKv (KBG). We geven er een impressie van.

De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 50 personen. We zagen GKv-ers, broeders en zusters uit DGK en GKN.

 

Tussen haakjes, voor de actuele gegevens over de regiovergaderingen, raadpleeg https://bezinninggkv.nl/2023/01/regioavonden, want er zijn wijzigingen. Zo is de Voorhof in Apeldoorn niet meer beschikbaar maar vervangen door de Eben Haëzerkerk,
Zonnedauw 8 te Apeldoorn.

 

Opening

 

De avond werd geleid door ds. S.M. Alserda, emeritus predikant van de GKv. In zijn openingswoord schetste hij de verontrusting in GKv, voortkomend uit de besluiten van verschillende generale synoden, en in het bijzonder uit de fusie met de NGK. Er leven veel zorgen en vragen, volgens de predikant, o.a. over de omgang met de Bijbel, over de nieuwe kerkorde waarin geen binding aan de gereformeerde belijdenis meer wordt gevraagd. Wat zijn de motieven en achtergronden van de vele veranderingen?
Hij constateerde dat kerkenraden de gemeenten niet informeren over de grote veranderingen. Daarin ziet de KBG een belangrijke taak zoals bijvoorbeeld gerealiseerd met de uitgave van het boek Het Woord in geding en de voorlichting in regionale bezinningsavonden.
Het gaat om ons om 'bezinnen, informeren en verbinden', niet om in een bepaalde richting te sturen maar in gesprek te komen. Ieder zal zijn individuele keuze moeten maken, aldus Alserda.

 

Referaat ds. H.J. Room

 

Het onderwerp van de predikant was de omgang met de Schrift zoals die in het synoderapport Elkaar van harte dienen (Goes) werd gevolgd. Hij raadde aan daarvoor het genoemde boek van de KBG te lezen. De drie delen daarin -  1. Omgang met de Schrift, 2. Schrift en belijdenis, 3. Schrift en kerkorde – kunnen het best gelezen worden in de volgorde 2, 3, 1.

Deze avond wordt dan met name aandacht gegeven aan de onderwerpen in deel 1 -Omgang met de Schrift en deel 3 - Schrift en kerkorde

 

We zien af van een verslag van de lezing. We raden onze lezers aan het boek van de kerngroep te lezen waarin op een grondige en heldere manier het onderwerp aan de orde komt. De lezing was er in feite een samenvatting van.

 

Referaat mr. P.T. Pel

 

Mr. Pel liet zien dat een kerkorde niet saai is maar een heel belangrijke functie vervult in de orde van de kerk. Zij bevat fundamentele regels die, als het goed is, van Boven komen, uit Gods Woord zijn afgeleid. Net als voor een huwelijk gelden ook voor de kerk regels om samen te leven onder Jezus Christus als Heer van de kerk.

Pel laat vervolgens principiële verschillen zien tussen de vorige kerkorde in de GKv en de nieuwe die in de GKv-NGK fusie geldig wordt.

 

Ook van Pel's lezing geven we geen verslag, het genoemde boek bevat ook voor dit onderwerp een uitgebreide analyse. Wel is het misschien goed de conclusies van de spreker te vermelden. In de nieuwe kerkorde

 • zijn de verwijzingen naar de christelijke leer verzwakt,
 • is de binding aan de belijdenis verzwakt,
 • is er sprake van lokale vrijheid, te typeren als een independentistische ontregeling,
 • is de bescherming tegen dwaling en valse leer verzwakt.

Gesprek

 

In een bespreking konden allerlei vragen worden gesteld en opmerkingen gemaakt. Verder toelichting op fundamentele zaken als binding aan de belijdenis, vrijheid van exegese, tucht bleek niet overbodig te zijn. Opnieuw werd er op aangedrongen kennis te nemen van de inhoud van Het Woord in geding.

 

Perspectieven

 

Hoe houden we elkaar vast? Dat is een belangrijke vraag volgens de sprekers. Er is versnippering naar alle kanten, zo valt te constateren. Daarom stelt de KBG zich ten doel

 1. informeren van verontrusten in de GKv,
 2. tot stand brengen van een bredere verbinding en vereniging.

Daarbij is het niet de bedoeling naast DGK en GKN een derde kerkverband te vormen. De droom is een gereformeerde oecumene van hen die gereformeerd willen blijven. Daarbij wordt ook gedacht aan PKN/GB, CGK en HHK.

 

De situatie van verontrusten in de GKv is heel verschillend, soms is er een gesprek maar vaak lukt het ook niet. Er is verschil in positie van voorgangers en gemeenteleden. Sommige gemeenten, Capelle aan den IJssel Noord en Urk hebben al besloten niet me de fusiekerk mee te gaan. En de vraag is ook hoelang binnen deze combikerk (GKV/NGK)  het orthodox gereformeerde geluid nog getolereerd zal worden.  

 

De kerngroep leden stelden expliciete vragen aan de aanwezigen als: wie blijft (toch nog) in de GKv en wie onttrekt zich? En wie wil er meedoen als de kerngroep zich verbreedt tot een vereniging of stichting? De response was bepaald mager.

Ook stelden aanwezigen vragen naar de relatie met PKN/GB, de confessionelen in de PKN, de CGK. Is er een 'herverkaveling' mogelijk van kerken zodat weer een 'gewone' gereformeerde kerk ontstaat?

 

Reflectie

 

We willen nog kort iets aangeven van gevoelens die deze bijeenkomst bij ons heeft opgeroepen. Kort, want dit is niet de goede plek en voor ons ook niet het goede moment om een brede analyse te geven van de richting waarin de KBG kennelijk denkt en werkt. Daarom stellen we nu slechts een aantal vragen dat tot verdere bezinning zou kunnen leiden:

 • Is de koers van de GKv (samen met NGK) niet al definitief bepaald?
 • Is het niet zinloos via een niet-kerkelijke organisatie daar alsnog proberen verandering in te brengen?
 • Wordt per 1 mei niet ieder gedwongen principieel te kiezen tussen gereformeerd te blijven of daarvan kerkelijk af te zien?    
 • Is blijven in de GKv/NGK niet onverantwoord t.a.v. met name de jeugd van de kerk?
 • Wat betekent handhaving van de belijdenis m.n. art. 28 NGB voor zowel het persoonlijke als het gemeentelijke leven?