Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode DGK Lutten - Impressie 4

 

D.J. Bolt

09-0426-22

 

Nadat de beperkende coronamaatregelen vrijwel allemaal waren opgeheven kwam de generale synode op 5 maart 2022 in vierde zitting weer bijeen.
We geven indrukken van het gebeuren op deze zittingsdag.

 


 

Opening

 

Preses ds. E. Heres opent de vergadering leest Ps 93 en laat dit lied zingen.

Naar aanleiding hiervan spreekt hij een kort openingswoord.

 

God is koning van eeuwigheid. Dit jubelende psalmwoord is bemoedigend want met zo'n Koning hoeven we niet bang te zijn. Hij weet waar Hij naar toe wil met de wereld en met zijn volk.

De jubelroep is geen loze belijdenis maar vormt een schild voor bezorgde gedachten. Ook als we nu we schokkende beelden zien die mogelijk het begin van een wereldoorlog zijn. We worden niet geregeerd vanuit Washington, Peking of Moskou.

Er lijkt wél aanleiding voor vrees. Vers 3 gaat over rivieren als beeld van machten en volken die voortdurend in beweging zijn. Maar ze lopen stuk op de troon van God, moeten zich schikken naar Zijn wil. Menselijk machten zijn groot maar groter dan alles en iedereen is de Heere, heerlijk in de hoge hemel.
Oppositie tegen deze God is er niet alleen in Rusland, China en Noord-Korea. De antigoddelijke geest van wetteloosheid heeft in de westerse Babelcultuur ook een hoge vlucht genomen. In zo'n wereld wijst de Psalm naar de Heere in de hoogte, naar Jezus Christus door Wie de Vader alle dingen regeert. Gods regeerplan spreekt van verlossing en heil. Wat Hij zegt is betrouwbaar. Wij zijn gekocht en betaald op Golgotha. Dat geeft troost en houvast in een wereld vol terrorisme. De satan is overwonnen. Zo kunnen we gesierd met heiligheid schuilen bij het woord van onze Koning. In heilig respect voor Hem en in de kracht van Gods genade doen we gelovig ons werk op de synode.

 

Alle afgevaardigden zijn aanwezig net als vier maanden geleden, de broeders C. Houweling en J. Wieringa als secundi. Adviseur ds. H.G. Gunnink is verhinderd.

 

Gedenken

 

De vergadering staat bij monde van de preses een ogenblik stil bij het overlijden van ds. P. van Gurp op 26 november 2021.

 

Deze broeder was gesierd met vele rijke gaven die hij besteedde in de dienst van Gods koninkrijk en Christus' kerk. Hij heeft veel betekend voor het kerkverband van de GKv. Zo had hij al een actief aandeel in het werk van de generale synode van Berkel Rodenrijs, 70 jaar geleden. De vorige zitting van onze synode woonde hij nog bij als adviseur BBK.
Wij hadden deze broeder bij het bereiken van de leeftijd van 100 jaar een minisymposium willen aanbieden maar door corona moest het worden uitgesteld en helaas is dat nu achterhaald.

We gedenken een voorganger die in kerkelijke crises herder was voor schapen zonder herder. Hij heeft de goede strijd van het geloof gestreden en wist dat ook hij als zwak en zondig mens mocht schuilen bij de Heere. Zijn sterven betekent doorgang naar hemelse heerlijkheid, met de vaste belofte van de opstanding uit de dood.

Laat dat de troost zijn voor allen die hem moeten missen.

 

De vergadering en verdere aanwezigen zingen Ps27:7.

 

Mededelingen moderamen

 

Het is de bedoeling op de komende zitting van 9 april de rapporten van het deputaatschap ACOBB te bespreken. Het gaat m.n. om de behandeling van de relatie met de GKN en bijdragen van de gemeenten m.b.t. deze zaak.

De slotzitting zal plaats kunnen vinden op 21 mei a.s. zoals het er nu uitziet.

 

Op de volle agenda stonden naast standaard punten de volgende te behandelen onderwerpen:

 

1 - Rapport deputaten BBK en gerelateerde documenten

2 - Aanvullend rapport deputaten ZSM (Zorg Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties)

3 - Aanvullend rapport deputaten Liturgische Voorzieningen

4 - Aanvullend rapport deputaten Financieel Beheer

5 - Aanvullend rapport deputaten ad art. 19 KO

6 - Brief Raadscollege en Redactie De Bazuin inzake statuut

7 - Appelschrift en brief br. H. Plaggenmars

8 - Rapport Commissie van Goede Diensten

 

1 - Rapport deputaten BBK en gerelateerde documenten

 

De synode behandelde achtereenvolgens de voorstellen van de synodecommissie 3 die het werk van de deputatie BBK beoordeelde en concrete voorstellen formuleerde. We geven er samenvattend een indruk van.

 

1a - Liberated Reformed Church Abbotsford (LRCA)

 

Op de vergadering van 30 oktober werd dat deel van het BBK-werk dat de relatie met de LRCA betreft al behandeld en afgerond. Er moest alleen nog gestemd worden over de voorstellen.

Maar afgevaardigde br. T.L. Bruinius meldde dat hij nog niet zou kunnen stemmen over de conceptbesluiten, en voortzetting van de bespreking nodig vond. Zijns inziens zou het deputatenrapport onvoldoende recht doen aan LRCA en strijdig zijn met het negende gebod.

 

De vergadering gaat hierin niet mee. De zeer uitvoerige informatie van BBK werd breedvoerig besproken met de deputaten en synodecommissie in de vergadering van 30 oktober. Dat leidde uiteindelijk tot vaststelling van de conceptbesluiten, met een belangrijke aanpassing op het punt van de toepassing van zusterkerkrelatieregels.
De stemming over de besluiten werd destijds verdaagd naar de volgende vergadering omdat enkele broeders graag tijd wilden hebben een en ander nog eens goed te overwegen voordat zij hun stem uitbrachten. De gehele vergadering ging daar destijds mee akkoord met de afspraak dat de stemming dan ook zou plaatsvinden zonder opnieuw de discussie in te gaan.

 

Na een korte bespreking verwerpt de vergadering met 9 tegen 3 stemmen het voorstel om opnieuw de discussie over de conceptvoorstellen m.b.t. LRCA in te gaan.

 

Commissievoorstel - Besluit t.a.v. relatie met LRCA

 

De synode constateert

 1. dat uit het contact met LRCA is gebleken dat de LRCA in haar visie afwijkt van de gereformeerde leer over de katholiciteit van de kerk, waar het gaat om kerken die de Westminster Standards als belijdenis hebben.
 2. dat er geen grond was en is om zich af te scheiden van de CanRC

De synode besluit

 1. De zusterkerkrelatie met LRCA op dit moment nog te handhaven.
 2. De LRCA op te roepen terug te keren tot het onderhouden van de gereformeerde belijdenis ten aanzien van de katholiciteit van de kerk.
 3. De LRCA op te roepen de gereformeerde kerkorde te aanvaarden, zoals die van toepassing is in de CanRC.
 4. De LRCA op te roepen zonder voorwaarden terug te keren naar de CanRC.
 5. De deputaten opdracht te geven om de LRCA hierin optimaal te begeleiden

Gronden

 1. LRCA wijkt af van de gereformeerde leer als het gaat om de belijdenis van de katholiciteit van de kerk. Binnen een zusterkerkrelatie heeft DGK dan roeping om de LRCA daarop aan te spreken en op te roepen tot bekering.
 2. Er is niet aangetoond dat in de CanRC de gereformeerde leer niet meer werd of wordt bewaard, beleden of verdedigd.
 3. Er was en is geen sprake van een algemeen en breed verval in de CanRC.
 4. De gemeenteleden hadden geen grond om zich af te scheiden van de CanRC.
 5. Het vermeende afval is door LRCA onvoldoende via de kerkelijke weg aan de orde gebracht toen men nog lid was van de CanRC.
 6. In overeenstemming met art. 27, 28 en 29 NGB zullen de gelovigen zich bij de kerk moeten voegen op iedere plaats waar God haar gesteld heeft.

De regels 4 en 5 van een zusterkerkrelatie luiden als volgt:

 1. De kerken zullen elkaars attestaties aanvaarden, wat ook betekent het toelaten van de leden van de desbetreffende kerken tot de sacramenten op vertoon van die attestaties.
 2. De kerken stellen in principe de kansels voor elkaars predikanten open met inachtneming van de bepalingen, voor het eigen kerkverband aanvaard.

Besluit 1 bevatte oorspronkelijk de zinsnede ‘maar de regels 4 en 5 voor het onderhouden van een zusterkerkrelatie op te schorten’. Maar al in de vorige vergadering, 30 oktober 2021, werd die per amendement geschrapt.

 

Het voorstel wordt met 10 tegen 2 stemmen aangenomen.

 

Vervanging

 

Afgevaardigde br. Bruinius wil zich bij de uitkomst van de stemming niet neerleggen en deelt mee zijn deelname aan de synode te beëindigen. De vergadering acht dat bij monde van de preses zeer betreurenswaardig en verzoekt br. Bruinius dringend om op zijn voornemen terug te komen. Het zou goed zijn in elk geval er eerst nog met het moderamen over door te spreken. Br. Bruinius blijft echter bij zijn besluit en verlaat de vergadering.

De preses vertolkt het gevoelen en verdriet van de synode met de woorden: 'We laten u node gaan'.

 

Na een korte schorsing van de vergadering neemt br. B. Wimmenhove als secundus (classis Noord-Oost) de plaats van de vertrokken afgevaardigde in en zo kan het werk van de synode weer voltallig voortgang vinden.

 

Appels van LRCA

 

In de vergadering van 30 oktober 2021 zijn ook twee appels van LRCA aan de orde gesteld. De stemming over deze conceptbesluiten werd ook verdaagd naar deze vergadering.

De voorstellen luiden:

 

Commissievoorstel – Besluit t.a.v. appel van LRCA verzoek 1

 

De Generale Synode, in vergadering bijeen op 30 oktober 2021, besluit niet te voldoen aan verzoek 1 van LRCA dat de GS Lansingerland de brief van DGK Dalfsen onontvankelijk had moeten verklaren en dat dit besluit nietig zou moeten zijn.

 

Gronden:

 1. LRCA vraagt om aanpassing van besluit 6.02 van de GS Lansingerland, maar zij komt niet met dusdanig nieuwe of terechte argumenten die verandering van besluit 6.02 van de GS Lansingerland rechtvaardigen.
 2. De GS Lansingerland noemt in grond 2 bij besluit 2: als er redenen tot zorg zijn binnen een zusterkerk relatie, kunnen zaken met de zusterkerk worden besproken.
 3. DGK Dalfsen heeft het onder 2 genoemde gedaan volgens de daarvoor geldende kerkordelijke bepalingen in art. 47 KO waar gesproken wordt over de relatie met buitenlandse kerken.
 4. De LRCA is een buitenlandse zusterkerk en valt onder de bepaling van art. 47 KO, waarbij het contact niet rechtstreeks tussen kerken verloopt, maar dit via de Generale Synode en/of daarvoor benoemde deputaten verloopt.
 5. Hoor en wederhoor toepassen inzake vragen van DGK Dalfsen over LRCA was een reden van het besluit van de GS Lansingerland.
 6. DGK Dalfsen verzocht slechts om gesprek om duidelijkheid te krijgen over een aantal belangrijke punten over LRCA .
 7. De bewering van DGK Dalfsen dat de kerkelijke weg nog open lag voor LRCA was weldegelijk relevant voor de GS Lansingerland, omdat dit de wettigheid en katholiciteit van de kerk raakt.
 8. Deputaten hebben uit de gesprekken met LRCA aangetoond dat de zorgen en vragen die er leefden over de katholiciteit van de kerk en de visie op het hanteren van de Drie Formulieren van Enigheid en de Westminster Standards bij LRCA terecht waren.
 9. DGK Dalfsen had het recht om na hun Vereniging met DGK in revisie of appel te gaan tegen de toen vigerende besluiten binnen DGK.

Commissievoorstel – Besluit t.a.v. appel van LRCA verzoek 2

 

De Generale Synode, in vergadering bijeen op 30 oktober 2021, besluit niet te voldoen aan verzoek 2 van LRCA dat de door GS Lansingerland gegeven gronden 1, 3 en 4 bij besluit 2 betreffende de brief van DGK Dalfsen ongeldig zijn en deze besluiten dus niet genomen hadden mogen worden.

 

Gronden:

 1. De gronden bij besluit 1 hierboven.
 2. De synode besloot om het gesprek aan te gaan met LRCA over hun actuele visie op de katholiciteit van de kerk, de rechtmatigheid van hun afscheiding en hun kerkelijke positie nú. In dat gesprek kon informatie uit het verleden gedeeld worden.
 3. Van lichtvaardig en onverhoord oordelen is dan ook geen sprake.
 4. LRCA toont niet aan dat in de CanRC de gereformeerde leer niet meer werd of wordt bewaard, beleden of verdedigd.
 5. Er was en is geen sprake van een algemeen en breed verval in de CanRC.
 6. Het vermeende afval is door LRCA onvoldoende via de kerkelijke weg aan de orde gebracht toen men nog lid was van de CanRC.
 7. LRCA toont niet aan dat genoemde gronden onschriftuurlijk zijn of strijdig zijn met de belijdenis en kerkorde.
 8. Omdat er op de GS Emmen veel onduidelijk was over de situatie in de CanRC besloot de GS Groningen dat deputaten in contact zouden treden met de CanRC te Abbotsford om wederhoor toe te passen met betrekking tot de gang van zaken rond de vrijmaking van Abbotsford.

Stemming

 

Beide conceptvoorstellen komen tegelijk in stemming:

 

Voor            : 11

Tegen          : 0

Onthouding : 1

 

Beide voorstellen zijn hiermee synodebesluiten geworden.

 

1b – Canadian Reformed Churches

 

Na enige discussie de mate van gedetailleerdheid van de instructies voor de deputaten besluit de Generale Synode Lutten het eenvoudig te houden bij

 

Het contact met de CanRC voortzetten en zo mogelijk intensiveren.

 

1c – Free Reformed Churches of Australia

 

De synode besluit

 1. het contact met de FRCA voortzetten om te komen tot herstel van een zusterkerkrelatie
 2. toelichting geven over de zusterkerkrelatie met de LRCA en de verhouding tot de CanRC.

1d - Evangelical Presbyterian Church Northern Ireland

 

Er heeft vroeger een zusterkerkrelatie bestaan met de GKv. Met DGK is er al vanaf 2018 geen echt contact meer geweest.

De synode besluit
 

het contact met de EPC NI voortzetten.

 

1e - Evangelical Presbyterian Church England and Wales

 

Het aangenomen besluit luidt

 1. het contact met de EPC EW voortzetten
 2. door middel van verdere gesprekken onderzoeken of we op dezelfde grondslag staan. Op grond van de ingewonnen informatie kan de volgende synode besluiten al dan niet het contact voort te zetten.

1f -Free Church of Scotland (continuing)

 

Ook met deze kerk besluit de GS

 

het contact voortzetten.

 

1g - Reformed Church of Korea en de kerk van ds. Song

 

De synode besluit, gezien ook onze beperkte mogelijkheden als kerken

 

deze contacten niet voort te zetten vanwege de kloof in cultuur en taal.
 

De vraag wordt gesteld of de FRCA die ook veel dichter 'in de buurt' van deze kerken wonen niet beter het contact zouden kunnen onderhouden. Zouden wij ons niet meer moeten focussen op Europa?

 

1h - BERG Giessen

 

De synode besluit dat deputaten BBK

 

zullen onderzoeken – zo mogelijk samen met deputaten van de GKN – of het contact met BERG Giessen kan worden voortgezet.

 

1i - Evangéliumi Református Egyház Oekraine (ERE)

 

De deputaten wordt opgedragen:

 1. Het contact met ERE kerken zo mogelijk intensiveren om hen (nog) beter te leren kennen zodat een verantwoord kerkelijk contact kan worden aangegaan. Daartoe wordt een onderzoek gedaan naar de praktijk t.a.v. kerkelijke contacten en hun vormgeving zoals dat gebeurt in de CanRC en FRCA.
 2. De kerkelijke situatie van gereformeerden en presbyterianen en hun relaties daar verder in kaart te brengen.
 3. Binnen DGK kerken deze kerken plaatselijk/landelijk voor het voetlicht halen zodat zij gesteund kunnen worden in gebed en met activiteiten.

Er is een brief binnengekomen van een van de predikanten van ERE, ds. Z. Tóth waarin hij aangeeft dat het BBK-rapport m.b.t. de kerkregering van de RPCCEE kerken geen geheel correcte weergave is van de werkelijkheid. Het rapport zal op dit punt gewijzigd worden op de website van DGK.

 

1j - Reformed Presbyterian Church of Central and Eastern Europe (RPCCEE)

 

De synode besluit de deputaten op te dragen

 

het contact met de RPCCEE voortzetten.

 

1k - Web magazine ‘Reformed Continua’

 

De Generale Synode Lutten, in vergadering bijeen op 30 oktober 2021 besluit dat deputaten BBK het volgende zullen doen t.a.v. het magazine

 1. Het webmagazine minimaal 1x per jaar uitbrengen.
 2. Informatie verstrekken over onze kerken en ontwikkelingen in en buiten onze kerken.
 3. Deze informatie dient erop gericht te zijn dat Engelstalige kerken goed geïnformeerd worden over de kerkelijke situatie in met name Nederland.
 4. informatie verstrekken, indien nodig, over contacten met andere buitenlandse kerken.

1l - Voorstel aangaan van nieuwe contacten

 

De vraag is hoe nieuwe kerkelijke relaties tot stand kunnen komen. Het voorstel is om de deputaten een onderzoek te laten doen.

 1. Zij zullen zich bezinnen op de vraag wat de juiste manier is om een nieuw contact met een kerk of kerkverband in het buitenland te zoeken, aan te gaan of uit te breiden. En welke rol daarin weggelegd is voor de plaatselijke kerken en de kerkelijke weg, mede gelet op artikel 30 van de kerkorde.
 2. Zij zullen van deze bezinning tijdig rapport uit brengen aan de synode

Maar vanuit de vergadering wordt tegengeworpen dat hiervoor al regels bestaan. Op de synode van 1981 is hiervoor al een instructie (3) geformuleerd. Dit voorstel kan daarom vervallen.

 

2 - Aanvullend rapport deputaten ZSM
(Zorg Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties)

 

Deputaten: br. P. Drijfhout, zr. J. van der Wal-de Haan

 

In de bespreking-impressie van 16 oktober hebben we beknopt beschreven wat er komt kijken als er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, zie Generale Synode Lutten – Impressie 2.1, click hier.

Kernpunten in de bespreking toen waren: kunnen we als klein kerkverband zelf wel een professionele en vooral onafhankelijke, veilige organisatie opzetten zodat seksueel misbruik op een adequate en Schriftuurlijk verantwoorde manier kan worden behandeld? En, als gebruik wordt gemaakt van bestaande instituten op dit gebied, welk is dan een goede keuze?

Deputaten meldden de vorige zitting dat sinds januari 2021 in de Gereformeerde Gemeenten en de 'Gereformeerde Gemeenten in Nederland' een onafhankelijk en zelfstandig landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in kerkelijke relaties opereert, maar dat zij daar gezien de tijd nog geen onderzoek naar hadden kunnen doen. Dus besloot de synode alvorens besluiten te nemen eerst nog nader onderzoek te laten doen. En zo lag er lag nu een aanvullend rapport van deputaten ZSM op tafel ter bespreking.

 

Meldpunten

Er zijn twee meldpunten voor seksueel misbruik in 'reformatorische hoek':

 

Stichting Reformatorisch Meldpunt (SRM)

Dit niet-kerkelijke meldpunt gaat over seksueel misbruik binnen familierelaties (incest) of in andere vertrouwensrelaties.

Het is slechts aanspreekpunt en adviesinstantie voor mensen in nood. Er is geen begeleiding en onderzoek.
In de bespreking komt dit meldpunt niet of nauwelijks aan de orde.

 

Stichting Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische kerken (SLM)

Dit onafhankelijke professionele meldpunt is sinds januari 2021 werkzaam voor de Geref. Gemeenten, de Geref. Gemeenten in Nederland en de Oud Geref. Gemeenten in Nederland en wordt door hen bekostigd. Maar het stichtingsbestuur is geen directe verantwoordelijkheid schuldig aan deze kerken. Wel ontvangen zij geanonimiseerde informatie.
Men wil ook voorlichting gaan verzorgen.

 

Coördinatoren verbonden aan dit meldpunt doen de intake. Deze worden ingehuurd van reformatorische stichtingen als De Vluchtheuvel, KOC Diensten en De Schuilplaats, professionele organisaties op het gebied van psychosociale problemen. Een coördinator adviseert, consulteert en begeleidt tot aan een eventueel in te schakelen vertrouwenspersoon, ook uit genoemde reformatorische stichtingen.

Een klachtencommissie (KC) wordt ingeschakeld als een klacht tegen de dader bij de kerkenraad moet worden ingediend. De KC beoordeelt de feiten, doet hoor- en wederhoor om na te gaan of er sprake is van seksueel misbruik van ambtsdragers en adviseert wat daarbij een passende maatregel is. Op basis van haar advies kan een kerkenraad vanuit zijn opdracht dan handelend optreden.

 

In de samenwerkende reformatorische kerken heeft op dit moment ieder kerkverband een eigen deskundige klachtencommissie. Maar in de toekomst wil men toewerken naar één gezamenlijk commissie om naar binnen en naar buiten zoveel mogelijk onafhankelijkheid te bereiken. Een eventueel beroep kan via de kerkelijke weg plaatsvinden.

 

Bespreking

 

In de bespreking komt ook nog even weer Hulpverleningscentrum SMKR aan de orde waarin o.a. CGK, NGK, GKV, VGKN en HHK samenwerken. Maar het vertrouwen er in is niet groot m.n. doordat de normen op seksueel gebied in sommige aangesloten kerken nogal aan het verschuiven zijn, hoewel daarbij ook overwogen werd dat de CGK en HHK bij het centrum zijn aangesloten. Wat ook een moeilijk punt is, is dat adviezen bindend zijn voor kerkenraden.

Gefocust wordt daarom verder op wat het SLM en hun gerelateerde organisaties voor DGK zouden kunnen betekenen.

 

Centraal in de discussie staat de vorming van een klachtencommissie (KC) die in het hele gebeuren rond de behandeling van misbruik een cruciale rol speelt. Kan van een interkerkelijke commissie gebruik worden gemaakt? Of moeten we zelf zoiets samenstellen?

Verschillende afgevaardigden zijn beducht voor een 'eigen fabricaat'. Want we zijn een klein kerkverband waarin de 'lijntjes' vaak maar heel kort zijn. Juist in zulke tere zaken als seksueel misbruik vormt dat een groot gevaar voor objectiviteit en onafhankelijk oordelen. Bovendien, hebben we wel voldoende professionaliteit hiervoor in huis?

De genoemde drie reformatorische kerken willen zelfs van drie naar één centrale KC terwijl ze samen honderd keer zo groot in ledental zijn als wij.

 

Is overigens in deze situatie 'interkerkelijkheid' wel zo'n groot probleem als het gaat om een KC bestaande uit leden van kerken met een orthodox gereformeerd karakter? Adviezen van hun KC zijn niet bindend, hoewel  ook niet vrijblijvend.

Dus aansluiten bij die ene voorziene centrale KC?
Maar volgens deputaten kan dat niet zomaar want daarvoor moet worden deelgenomen in de stichting. En aangezien daarvoor de statuten moeten worden aangepast, kan dat jaren kosten voor alles geregeld is.

 

Toch drijft de vergadering in de richting van op de een of andere wijze aansluiten bij SRM. Er komen misschien nog van allerlei moeiten maar we moeten wel verder gedurende de tijd dat we nog niet van de KC van SLM gebruik kunnen maken. Want de ontwikkelingen op seksueel gebied gaan door, denk aan o.a. de gender-problematiek. Maar de vraag is: hoe dan?
Misschien zijn er voor een onafhankelijke KC toch nog voldoende personen verspreid over het land te vinden? In elk geval kan er voor professionaliteit gebruik worden gemaakt van organisaties als Vluchtheuvel, etc.
 

De bespreking kan nog niet worden afgerond. Er moet op dit punt nog nadere klaarheid komen. Op voorstel van de preses zal er op 9 april a.s. verder worden gesproken en worden dan ook besluiten genomen.

 

3 - Aanvullend rapport deputaten Liturgische Voorzieningen

 

Deputaten kregen van de synode op 16 oktober 2021 opdracht om antwoorden te vinden op een drietal vragen m.b.t. het Gereformeerd Kerkboek met HSV. We geven de vragen en antwoorden kort weer.

 

Welke mogelijkheden zijn er tot eventuele herdruk bij Jongbloed?

Het kan, maar de minimale afnameverplichting is nog niet duidelijk (1500 à 2000?). Er zal in de kerken voorlopig nog wel geen grote vraag zijn. Desgevraagd meldt ook de GKN dat daar de behoefte niet heel groot is, op dit moment 100 stuks voor 2022. Ook buiten DGK en GKN is er wel interesse , mogelijk zou het ook om 100 exemplaren gaan voor 2022.

 

Hoeveel aanvragen voor verkoop van kerkboeken zijn er concreet van buiten DGK?

Er is twee keer een aanvraag van buiten DGK is geweest. Het ging om vijf exemplaren per keer. Ook is er vanuit Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg belangstelling getoond.
Wij kunnen de Bijbels met kerkboek niet tegen een gereduceerde verkopen want de huidige prijs is de kostprijs en is al heel laag.

 

Informeren bij kerkenraden hoeveel kerkboeken zij verwachten nodig te hebben de komende vijf jaar.

De deputaten hebben na consultatie van de gemeenten de volgende schattingen gemaakt:
Een aantal kerken verwacht nodig te hebben       : 263

Aanvulling door verlies en slijtage ca                    : 100

De huidige voorraad van de Bijbelstudiebond       : 428

De conclusie is dat er voldoende voorraad is voor de komende 5 jaren.

 

Deputaten manen de kerken niet te gaan hamsteren om de bijbelvoorraad zo lang als mogelijk is breed beschikbaar te houden. Gezien de voorraad kan er incidenteel aan mensen in DGK verkocht worden. Bedacht moet worden dat er dus niet zomaar een herdruk mogelijk is.

 

De Bijbels worden bewaard en verkocht door de Bijbelstudiebond. Het deputaatschap Financieel Beheer heeft hiervoor een lening verstrekt aan de Bijbelstudiebond.

 

Bespreking

 

De generale synode stemt unaniem in met de antwoorden en voorslagen van de deputaten zoals kort weergegeven.

 

4 - Aanvullend rapport deputaten Financieel Beheer

 

Het pensioenstelsel in Nederland is aangepast. We worden steeds ouder en dat betekent dat er meer pensioenpremie bijeen moet worden gebracht om financieel onbezorgd van 'de oude dag' te kunnen genieten.

Deputaten Financieel Beheer (FB), de brs. E, Korevaar en H.J. Mooibroek hebben daar verstand van en proberen de synodebroeders inzicht en goede adviezen te geven. Als voorbereiding ligt een aanvullend rapport op tafel.

 

De huidige emeritaatsovereenkomsten moeten uiterlijk 1 januari 2026 zijn aangepast. Deputaten vragen machtiging om daarvoor voorlichting te gaan geven aan de kerken, aan CVBs en boekhouders. In het nieuwe stelsel zal er minder pensioen kunnen worden opgebouwd en dat betekent een groter taak van kerken bij pensionering van hun predikanten. De emeritaatsovereenkomsten zullen daarvoor op een verstandige manier moeten worden gewijzigd

 

Het voorstel van deputaten is helder. Het pensioenopbouwpercentage vanaf 2021 tot en met 2025 is bij wet verplicht 1.25% i.p.v. 1.75%. Daarna gaat in het nieuwe pensioenopbouwsysteem het percentage weer naar 1.75%.

De huidige pensioenpolis, de 'Mantelpolis' bij Zwitserleven, wordt herzien en aangepast, zodat die voldoet aan het nieuwe pensioenstelsel. Overigens kan overstappen naar een andere Mantelpolis ook niet zomaar, bovendien lijkt dat geen voordeel op te leveren.

 

Er wordt geopperd om de financiële belasting van de pensioenen te spreiden over de kerken, hoewel dat wat in tegenspraak lijkt met art. 13 KO dat aangeeft dat de gemeente verantwoordelijk is voor het pensioen van haar predikant.

De nieuwe regeling van Nu Pensioen is lager in kosten maar de predikanten moeten zelf gaan beleggen. Daarvan is het resultaat natuurlijk niet zeker. Het blijft van groot belang dat de kerkenraden zich verantwoordelijk weten voor de pensioenen van hun predikanten.

 

Stemming

 

Met 8 voor, 1 tegen en 3 onthoudingen stemt de GS in met het beleid van deputaten FB

Unaniem is men akkoord met een nieuwe opdracht voor onderzoek naar het dragen van de emeritaatskosten door de gezamenlijke kerken.

 

5 - Aanvullend rapport deputaten ad art. 19 KO

 

Art. 19 regelt financiële steun aan theologische studenten. Daarvoor hebben deputaten een uitgebreide conceptinstructie op tafel gelegd die veel ruimte biedt om in onkosten van studenten te voorzien. Maar is de tijd al wel rijp om dit aan te nemen?
En zonder een regeling krijgen deputaten carte blanche en dat is ook niet de bedoeling.

Daarom wordt de synodecommissie die deze zaak heeft voorbereid, gevraagd om in overleg met deputaten een en ander uit te werken, zodat er voor ondersteuning een kader is dat door deputaten gehanteerd kan worden.

 

6 - Brief Raadscollege en Redactie De Bazuin inzake statuut

 

Op basis van hun werkervaringen van de afgelopen paar jaren stellen het raadcollege en de redactie van het familieblad De Bazuin een nieuw statuut voor. Dat betekent o.a. dat het Raadscollege wordt vervangen door een (kleinere) Raad van Toezicht en de huidige redactionele werkwijze – publiceren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het redactieteam - wordt vastgelegd. De redactie legt van haar werk tweemaal per jaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

Het concept statuut wordt zonder verdere bespreking door de synode unaniem aanvaard.

 

7 - Appelschrift en brief br. H. Plaggenmars

 

Het appelschrift is formeel niet ontvankelijk aangezien de classes Noordoost en Zuidwest hier al over hebben gehandeld.

Verschillende broeders afgevaardigden spreken hun verdriet er over uit dat de zaak die in het appelschrift aan de orde wordt gesteld (opheffing van DGK Hasselt) zo uit de hand is gelopen. Er moet aandacht voor regels zijn maar het is zo pijnlijk dat broeders elkaar niet meer hebben kunnen bereiken bij verschil van inzicht. De stukken getuigen van de onmacht daartoe.

 

Beide voorstellen van deputatenappelschriften worden aangenomen.

 

De preses wenst br. Plaggenmars, die aanwezig is op de publieke tribune, toe dat hij deze besluiten kan aanvaarden en er vrede bij kan vinden.

 

8 - Rapport Commissie van Goede Diensten

 

Op donderdag 24 september 2020 is er een gesprek geweest tussen afgevaardigden van de kerk te Mariënberg (De Ark) en de Commissie van Goede Diensten (CGD), aangesteld door de synode Lansingerland 2017. Van CGD waren aanwezig ds. C. Koster, br. B. Lourens en br. G. de Marie - van De Ark br. J.M. Teunis, br. Rademaker en br. M. R. Vermeer.

 

Voor de CGD is de basis voor het gesprek haar instructie van GS Lansingerland. De gesprekspunten daarin zouden aan de orde moeten komen.

De kerkenraad wil een mondelinge toelichting geven op de vermeende onjuistheid van beschuldigingen aan zijn adres door de GS Lansingerland. Dat heeft de kerkenraad van De Ark al eens eerder per brief (22 maart 2018) verzocht aan de GS Lansingerland. Maar deze heeft dat schrijven onontvankelijk verklaard.

De Ark gaf duidelijk aan niet over de gesprekspunten in de instructie te wilden spreken, eerst moeten beschuldigingen aan de orde worden gesteld.

Echter de CGD acht zich daartoe niet bevoegd, en zo ontstaat er een impasse.

Ook het verdere verloop van de bijeenkomst geeft geen aanleiding het gesprek voort te zetten.

 

Bespreking

 

Er is diep verdriet dat het destijds satan lukte om broeders in Mariënberg uit elkaar te drijven. En nu zijn er signalen dat de gemeente De Ark uit elkaar lijkt te vallen.
 

De synode overweegt op welke wijze een eventueel nieuw contact gestalte zou kunnen krijgen als er positieve signalen mochten komen. Dat zou kunnen met de CGD als die beschikbaar blijft. Ook zou het gesprek via de classis, een genabuurde gemeente of eventueel met deputaten ACOBB gevoerd kunnen worden.
 

De CGD heeft de afgevaardigden van De Ark aangeraden, als zij vinden dat de besluiten onschriftuurlijk zijn, een revisieverzoek te richten aan de volgende (dat is deze) synode te richten, wel met de kanttekening dat ontvankelijkheid een punt van bespreking zou zijn.

Maar De Ark heeft geen verzoek ingediend.

 

De synode gaat met 11 stemmen voor en 1 onthouding akkoord met het werk en advies van de deputaten. En daarmee is tegelijk deze commissie opgeheven. 
 
9 - Persoonlijke rondvraag en censuur volgens art. 48 KO

 

Enkele broeders refereren van het vertrek van br. Bruinius dat in verschillende opzichten zwaar is gevallen en als niet gepast is ervaren. Een verzoek om een nader gesprek met hem zal worden besproken door het moderamen.

 

 

Na een enerverende dag wordt de synode  om ongeveer 16.15 uur op christelijke wijze gesloten.