Printen

GS Ede Verslag 01-406/Info F&B, info TUK

 

D.J. Bolt
08-03-14

 

Opnieuw hopen we de besprekingen te verslaan van een synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt, nu de synode van Ede. Daarbij willen zoveel mogelijk zakelijke informatie geven zodat de lezer een goede indruk krijgt van de besprekingen en resultaten van de meeste vergadering van de kerken. We willen dat doen op een samenvattende en zoveel mogelijk objectieve manier, d.w.z. dat steeds gepoogd zal worden de essenties van de bijdragen van afgevaardigden en deputaten inhoudelijk weer te geven en dat dus zonder commentaar van de verslaggever.
Over het algemeen zullen we alleen de besprekingen weergeven en niet meditaties en (welkomst)toespraken tenzij ze duidelijk gerelateerd zijn aan de behandeling van een onderwerp of zaak. 
De verslagen worden getiteld als GS Ede Verslag / meestal gevolgd door een korte aanduiding van besproken onderwerpen. staat voor het volgnummer van het verslag, gevolgd door het weeknummer.

 

Daarnaast zullen we ook af en toe persoonlijke impressies publiceren. Deze geven een indruk en evaluatie van de besprekingen en hun resultaten. In de impressies klinkt over het algemeen wél een eigen opvatting door. Deze publicaties zijn getiteld GS Ede Impressie /. Ook hier wordt de identificatie gevolgd door het onderwerp van de impressie.

 

We streven ernaar het verslag van de zittingen in een synodeweek (vaak vrijdag en zaterdag) op de eerstvolgende publicatiedatum van een in waarheid op de site te kunnen zetten maar kunnen dat niet garanderen (zoals al uit de verschijning van dit verslag blijkt).
De rubriek voor de verslagen is Synodeverslagen.

 


 

Generale synode Ede – week 406

Op zaterdag 14 februari 2014 hield de synode zogenaamde informatieronden, de ene over Financiën & Beheer (F&B) en de ander over de Theologische Universiteit te Kampen (TUK).
Ook kwam er een bezwaar van de kerkenraad van GKv Ten Boer tegen een van de afgevaardigden, ds. W. van der Schee, aan de orde. De behandeling daarvan vond plaats achter gesloten deuren. Na afloop van het beraad werd een persbericht uitgegeven tezamen met het gerelateerde synodebesluit. De publicatie die de aanleiding vormde voor dit agendapunt en genoemde stukken zijn opgenomen in Bijlage 1.

Opening

De preses dr. P.L. Voorberg opent de vergadering op christelijke wijze. Hij houdt een korte meditatie over Fil. 2:1-22.

Er worden een aantal mededelingen gedaan. O.a. dat overwogen wordt een bezinningsdag achter gesloten deuren te houden over een tweetal spannende onderwerpen, namelijk Vrouw in het ambt en de Appelbrief van GereformeerdeKerkBlijven.

Informatieronde Financiën & Beheer

De preses spreekt waardering uit voor het vele werk dat door F&B wordt gedaan.

Deputaten F& B – Br. H. Post

Br. H. Post licht de werkzaamheden en resultaten van het deputaatschap toe m.b.v. een power point presentatie. Veel informatie is te vinden in het Rapport deputaten financiën en beheer, zoals dat te vinden is op de synodesite. We zien er daarom vanaf een uitgebreide samenvatting van zijn toespraak te geven. Maar misschien is wel interessant een aantal 'krenten' uit de financiële pap hier voor het voetlicht te halen.

 

Financieel beheer

F&B heft centraal één quotum, een bedrag per ziel en verdeelt dat. De deputaten voeren ook de administratie van kleinere deputaatschappen, de grotere doen dat zelf. Beleid is het streven naar meer centralisatie van de administraties.

 

Er is veel aan verdere financiële inrichting en stroomlijning gedaan. De afgelopen jaren is de verhouding tussen F&B en de andere deputaatschappen beter geregeld en genormaliseerd.  Zo is ook de overlap van F&B en de TUK op dit gebied aangepakt en is daarover in 2013 een akkoord bereikt.


F&B heeft een belangrijke taak in het adviseren van de synode op het punt van begrotingen, de hoogte van het quotum en de omvang van de Centrale Algemene Reserve (CAR).

Het deputaatschap legt verantwoording aan de synode af. De synode moet het beleid toetsen.

 

Reserves

De CAR is ingesteld in de plaats van reserves van individuele kleine deputaatschappen en kan dus beperkter van omvang zijn. De reserve wordt beheerd door F&B. In 2013 bedroeg deze 1.650.000. Maar er is maar 820.000 als reserve nodig. Het voorstel is het surplus van de CAR  te gebruiken voor vermindering/egalisering van het quotum over de jaren 2014-2017.

 

Naast de CAR zijn er ook nog specifieke reserves voor deputaatschappen (ADC, BBK, GDD, etc). Totaal bedragen die 1.435.000. Daarin is niet de TUK begrepen. Voor de universiteit is een aparte risicoreserve ingericht voor het geval de rijkssubsidie (1.200.000) wegvalt. In die pot zit nu 2.000.000, gevuld door een deel van de rijksbijdragen.

 

Risico's

Het deputaatschap constateert diverse risico's m.b.t. zijn meerjarenbegroting. Zo moet het Praktijkcentrum zich nog bewijzen, er is ook nog geen begroting voor bekend. En wat zijn de gevolgen van het verminderen van het aantal Particuliere Synodes?
Een belangrijke factor is de daling van het ledental. F&B rekent met een afname van het zielental van 122.500 (1/10/13) naar 119.500 in 2017. Maar er zijn indicaties dat de daling sneller zou kunnen verlopen. Daar komt bij dat het 'geefgedrag' ook verandert in de kerken: er wordt minder aan kerkelijke en meer aan niet-kerkelijke doelen gegeven.

 

Quotum

Door m.n. het onttrekken van ongeveer de helft aan de CAR kan naar verwachting het quotum worden verlaagd: van 33,40 op de begroting van de synode van Harderwijk naar 27,46 in 2017, om vervolgens structureel op 29,40 terecht te komen.

 

BESPREKING RONDE 1

 

Ds. L.W. de Graaf
Over de onzekerheden: het praktijkcentrum (PC) wordt gerund door de TUK, dus daar hoeft geen onzekerheid over te bestaan. De Gereformeerde Hogeschool wordt gevoed uit een eigen geldstroom. Het OOG werkt budgetneutraal, het krijgt betaald voor zijn diensten.

 

Br. Van Arkel

Er is niets gezegd over de 55 miljoen tekort m.b.t. emeritering. Hebben we daar niets over te zeggen?

 

Br.  Van Oudheusden
Waar is de specificatie van budgetten te vinden?

 

Ds. De Rijke

Er is 2 miljoen gereserveerd voor als de rijksbijdrage wegvalt. Waarom zou die wegvallen? En als dat het geval is, moeten wij de TUK dan wel overeind houden? Hoe belangrijk is dat?

Deputaten F& B – Br. H. Post

De Rapportage van het PC moet nog komen. Hoe het zit met de risicoverdeling moet nog blijken. Daar moeten we nu geen uitspraak over doen. We komen met een aanvullend advies.

 

Die 55 miljoen is een zaak van de VSE. De synode kan hier niets over te zeggen, want de kerken bepalen rechtstreeks het beleid. In GS Harderwijk is er wel steeds zorg  over uitgesproken en de synode is ook vertegenwoordigd in de werkgroep. Binnenkort wordt er een klankbordgroep geformeerd. In september wordt  definitief afgesproken hoe met deze zaak om te gaan.

 

Zie voor specificatie van budgetten bijlage 3 in het beleidrapport. De meerjarenbegroting bedraagt 4 miljoen maar de vraag is hoe dat verdeeld wordt. Er zal nog een specificatie van worden gegeven.

 

De rijksbijdrage van de TU kan wegvallen maar het risico is niet groot want deze bijdrage is vastgelegd in een rijkswet. Als het gebeurt, is een lange termijn nodig om het quotum weer te verhogen. Daarom heeft de synode van Amersfoort-Centrum een overbruggingsfonds afgesproken. Komt de rijksbijdrage te vervallen dan moet de synode beslissen wat er moet gebeuren.

 

BESPREKING RONDE 2

 

Ds. Van der Schee
De synode bepaalt dus het beleid t.a.v. de universiteit. Hoe gaan wij dat dan doen?

 

Br. H.H. Bouma

Het PC is er voor de kerken. Daarom zouden basisvoorzieningen gratis moeten zijn en alleen bijzondere dingen moeten worden betaald door de gebruikers.

 

Ds. Van Wijnen

Er is een geweldige inspanning geleverd door F&B.

 

Ds. Van den Geest

Er zijn kritische geluiden over de voorlichtingsbrochure gehoord. Kan daar iets meer over verteld worden? Want die zou bedoeld zijn om mensen te motiveren. Zijn er niet andere betere dingen te doen om mensen te motiveren? En is er niet een andere denkwijze nodig?

 

Br. Wezeman

Hoe bewaakt F&B de balans tussen beleid en betaling van beleid? M.n. van activiteiten die op de interne markt opereren? Hoe zit het met tarieven en concurrentie? Het is van groot belang zicht te houden op de vertaling van het beleid in te bereiken omzet, en ook op de controle daarop. Hoe doen we dat? Hoe is het toezicht op deze winkelnering geregeld?

Deputaten F& B – Br. H. Post

Uit een aanvullende rapportage van de TUK blijkt geen verandering. Op dit punt is er dus nu zekerheid.

 

Vragen over het PC moeten we aanhouden tot de rapportage ontvangen is.

 

Dank voor de complimenten.

 

De discussie over de beweging op de grens van inhoudelijk beleid en de financiële effecten hebben we al eerder gevoerd.  Dat is een punt voor veel activiteiten in de zachte sector. De methode en de organisatie kennen hun grenzen. F&B heeft daar aandacht voor. Tarieven moeten reëel zijn, beperkte schaalgrootte kan kostenverhogend werken. Misschien moet er vaker worden gekeken of je het wel zelf moet doen. Maar deze vragen vallen buiten de informatieve ronde. In de eindbehandeling kan er weer op worden teruggekomen.

 

De invalshoek van wat we moeten en willen doen en waarom, en dan kerkleden daarvoor  motiveren is ook al aan de orde geweest in het rapport Dragelijke Lasten. Maar je komt wel in een lastige spagaat. Want de realiteit laat zien dat de bijdragen uit kerken lager worden, de inkomsten stagneren. De financiële invalshoek moet wel meegenomen worden.

Griffier - Br. Jonkman

Er was kritiek op de folder. Moest die wel in papieren vorm? Maar dat  is een bewuste keuze geweest want dan is de kans groter dat mensen hem lezen. Maar we horen graag later uw mening hierover.

 


Behandeling brief GKv Ten Boer

Behandeling in comite.
Zie Bijlagen 1 en 2.

 


Informatieronde Theologische Universiteit (TUK)

Leiding tweede preses br. Wezeman.

Theologische Universiteit/Raad van Toezicht - Ds. J. Ophoff

Deze instructiemiddag is bedoeld om thuis te raken in de rapportage van de universiteit [zie synodewebsite]. Na Harderwijk is in twee ronden, 2011 en 2012 informatie verschaft. Daarom kan er nu met een beperkte rapportage worden volstaan.
Op de vorige synode is een proces in gang gezet om de universiteit een inhaalslag te laten maken. Anders zou ze haar wetenschappelijke status niet waar kunnen maken. Er zijn veel ordenende zaken aangepakt zoals de statuten.  Er is een leerstoel christelijke identiteit ingesteld, waarvoor prof. dr. R. Kuiper is benoemd.

Er wordt nagedacht over samenwerking met andere opleidingen. En heel belangrijk is de versterking van positie door internationalisering.

 

In 2012 is goedkeuring verleend om verder te streven naar strategische versterking door verdere samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn, onze natuurlijke partner. En ook met de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Het is al jaren beleid om onderzoek te integreren. Maar ook in onderwijs moet voortdurend gezocht worden naar samenwerking.

Onderzoek naar een nieuwe locatie van de universiteit hangt af van de samenwerking met andere instellingen. Daar is nu nog niets over bekend. Het CGK besluit in 2013 geeft nieuwe mogelijkheden, veroorzaakt een stroomversnelling. Misschien kan er nog deze synode meer over worden verteld.

 

Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in beleid, internationalisering en financiën. Er is een extra budget. Met F&B zijn goede afspraken gemaakt over investeringen, de omgang met mee- en tegenvallers. De relatie met F&B geeft geen spanning en moeiten meer.

 

Er is hard gewerkt aan het PC dat werkt op het terrein van de praktische theologie, onderzoek, kennisverwerving en dienstverlening. Daar komt nog een rapportage over.
Zo is er meer menskracht voor de relatie tussen kerken en onderzoek. De relatie met de TUK is van belang voor praktijkgericht onderzoek.

 

In 2012 is het statuut opnieuw vastgesteld. Het bestuur is opgedragen aan het College van Bestuur, met daarin prof. M. Te Velde en drs. J. de Jong als directeur. Prof. Te Velde gaat over de operationele processen.
Het toezicht is geregeld in de Raad van Toezicht met vijf mensen, twee predikanten en verder deskundigen op het gebied van wetenschap, beleid en financiën.

De curatoren zijn als commissie gehangen aan de Raad van Toezicht. Zo hebben ook zij een duidelijke status naar buiten en naar binnen.
De synode heeft allereerst met de Raad van Toezicht te maken. In hun rapportage is het verslag van de curatoren een bijlage.

Theologische Universiteit/College van Bestuur – Prof. dr. M. te Velde

We zijn heel dankbaar voor de huidige fase waarin de universiteit verkeert dankzij besluiten die eerder zijn genomen. Vroeger werd de TUK gedragen door de kerken. Maar dat is niet vanzelfsprekend meer. De vraag is: kunnen en willen we een instelling in leven houden met een bachelor én een predikantsopleiding op wetenschappelijk niveau? Wij kiezen voor een academische instelling en willen dat uitwerken. Daar is ook financieel en moreel veel steun voor. Dat maakt ons dankbaar.

 

Kampen heeft grote kracht. Er wordt hard gewerkt en de inzet is maximaal met een heel eigen aanpak. Een externe commissie is daar positief over.
In een onderzoeksvisitatie zijn we doorgemeten op de kwaliteit van het onderzoek en dat samen met Apeldoorn. Op een schaal 1-5, scoorden we voor twee onderzoeken een 2 en voor één onderzoek een 3, d.w.z. dat dit onderzoek zich internationaal kan meten. Al met al een positief resultaat. Onderzoek beweegt zich opwaarts. Elk programma heeft nu een programmaleider. Er worden functioneringsgesprekken gehouden.

 

Accreditatie en bekostiging zitten aan de onderwijsvisitatie vast.  Daarvoor moet een zelfstudie worden ingeleverd die dan in een trialoog wordt besproken. Op basis daarvan heeft in mei 2013 een visitatiecommissie in Kampen alles bekeken en kritisch bevraagd. Het is positief geweest, we zitten op een goed spoor maar er is nog geen ranking gegeven.

 

We zijn bezig met een Engelstalige master. Inmiddels hebben we twee ton besteed aan versterking van de universiteit door internationalisering. Activiteiten waren bijvoorbeeld het voor een half jaar aantrekken van een hoogleraar uit het buitenland. Dat gaat vrij gemakkelijk, men wil graag een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld iemand die wil promoveren en daarvoor zijn sabbatical gebruikt. Zo hebben we ook twee Amerikaanse studenten die bezig zijn met een promotiestudie aan het Fuller Seminary. We zijn bezig met uitwisselingen in het kader van het Erasmus program. Er zijn buitenlandse promovendi die een maand in Kampen komen studeren. We houden een seminar waarin meer aanmeldingen voor zijn dan we kunnen plaatsen.

 

Er zijn met de CGK eerste contacten over een mogelijk breder instituut. Daar kunnen nu geen mededelingen over worden gedaan.

 

De meerjarenbegroting is dit najaar vastgesteld. We willen er graag voor gaan binnen de aangegeven limieten. 35% van de begroting komt van de overheid. Er geldt een vaste voet plus een bedrag per diploma en promotie. 55% komt uit de kerken, 10% collegegelden en overig. We zijn bezig met een derde geldstroom voor bijzondere projecten. Het aandeel uit fondsen en van sponsors mag nog wel groter worden. Dat geldt ook voor de Engelse master. Verschillende partners in de wereld werken samen in de 2-jarige research master. De speerpunten zitten in Kampen en Apeldoorn. Wij richten ons op  waar wij goed in zijn en wat aansluit bij wat onze hoogleraren doen.
Voor het levensonderhoud van studenten moet worden gezorgd. Er wordt gewerkt aan theologie specifiek gericht op hun contekst.

 

Er is onderzoek door een Zwols bureau gedaan naar een mogelijke nieuwe locatie en naar welke factoren daarbij belangrijk zijn. Het rapport is bijna klaar. Maar we moeten eerst met de andere partners nagaan in welke richting we moeten denken.

 

Dit en het komende jaar zijn er vacatures aan de TUK waarvoor benoemingen nodig zijn.

 

BESPREKING RONDE 1

 

Br. K. Bouma
Aan welke criteria moet worden voldaan om voor bekostiging van de overheid in aanmerking te komen. Wat is de rol van de visitatiecommissies?

 

Ds. Tigelaar

Kunt u mooie dingen vertellen van de ontmoeting in Hamilton?

De weg van art. 8, hoe urgent is het die te wijzigen?

Waarom is het ADC nog nodig?
Het curatorium zou een 'eigen nestgeur' hebben, wat betekent dat?
Er is verlegenheid bij de gezamenlijke bezinning op hermeneutiek. Maar als er op dat punt geen eensgezindheid is, wat moeten wij dan?

 

Ds. Soepenberg

Het PC is belangrijk voor de TUK. Ik wil daar graag iets meer van horen.

 

Br. Poutsma

Er is een wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. Wat is een geïntegreerde aanpak in dit kader? Curatoren willen maximaal effectief in kerken zijn. Waarin komt dat dan in de kerken naar voren?

Besluit 8: bijzondere leerstoel ADC is vruchtbaar gebleken? Waarin?

 

Ds. Sytsma

Ik heb waardering voor de heldere rapportage. De TUK laat je niet met rust, laat je nadenken. Er is veel wisselwerking tussen TUK en kerk, het rapport belooft veel informatie daarover maar het is er nog niet.
U streeft naar een gelijkblijvende uitval. Hoe groot is die uitval in vergelijking met landelijke cijfers? Is uw streven wel reëel?

Er komen persoonlijke gesprekken. Maar die werden vroeger toch al gehouden, waren die er dan nu niet meer?

Op pag. 11 staat dat er afgeweken wordt van het statuut en men met een nieuw voorstel gaat komen. Maar is dat niet wat vreemd bij een pas aangenomen statuut?
Wat is die derde geldstroom precies?

Waar zit de achteruitgang met 3,3 fte in?

Hoe zit het met de kerkelijke studiefinanciering? Zij-instromers zijn mooi, maar hoe snel gaan zij?

 

Ds. De Rijke

Waar stopt dit? Mooi dat er enthousiaste broeders zijn maar de eisen in de academische wereld worden wel steeds zwaarder en verfijnder om mee te kunnen tellen. Hoe belangrijk is dit nog? En hoe brengen we dit over aan kerkleden? Moeten we hiervoor blijven betalen? Is er niet een grens, en moeten we niet een keer stoppen en op een andere manier doorgaan? Ik wil niet demotiveren, maar de vraag moet wel worden gesteld.

 

Doen wij de benoemingen in de vacatures? Is er een sollicitatieprocedure?

 

Ds. Boerma

Zitten we op de goede weg? Ik voel hetzelfde als De Rijke.

 

Ds. Van den Geest

Ik wil niet zo demotiverend spreken als De Rijke. Ik heb zeer grote bewondering voor werk van de TUK op alle terreinen. Er is sprake van een volwassen universiteit. Tegelijk, als je dit rapport leest: kunnen we dit in de lucht houden? Er is wel een hele grote urgentie voor samenwerking. Daar moet meer een speerpunt van worden gemaakt.

Voorbeeld pag 7: voor Organisatie en Beheer moet 1/3 van de financiën ingezet worden. Is dat een reële verhouding?

Ik pleit er erg voor dat de theologische output kan groeien. In de wandelgangen merk ik dat hoogleraren klagen dat meer tijd nodig is om geld binnen te krijgen dan kan worden besteed aan onderwijs en onderzoek. Dat lijkt te strijden met elkaar maar dat is de druk van de praktijk. Hoe ontwikkelt zich dat verder? Hoe kunnen we zorgen dat de theologische output gewaarborgd wordt?

Ik pleit ervoor de band met de kerken te intensiveren door voorlichting en communicatie en daarvoor goede wegen te zoeken. Dan komt het tussen de oren.

 

Br. Niemeijer

De TUK is een kleine instelling. Dan rijst de vraag of veel samenwerking en interne ontwikkeling elkaar niet bijten. Ook daar kan men maar een ding tegelijk. Vergaderen, een internationale master, werving, hoe verhoudt zich dat allemaal?
Vindt de TUA ons ook haar natuurlijke partner?

Toevoeging van allerlei staffuncties als directeuren en coördinatoren betekent wel telkens ook toevoegingen aan schalen aan het loongebouw.

 

Het TU magazine is een goede greep maar ik heb wel veel exemplaren gelijk in de papierbak zien verdwijnen.

 

Verantwoording groeit: t.o.v. de overheid en de kerken, kan dat wel met dezelfde krachten? Het is ook belangrijk bij verdere uitbouw evaluatiepunten in te bouwen.

Theologische Universiteit/Raad van Toezicht - Ds. J. Ophoff

We zijn blij met de conferentie in Hamilton. Met de bijeenkomst daar is een toezegging van enkele jaren terug, nagekomen. Het was een goede conferentie met veel kerkmensen. Dat moeten we in Nederland ook nog meer doen. Zo breed en zoveel diepgang.

 

Het aantal curatoren wordt vanaf deze synode kleiner. 4 predikanten en twee andere deskundigen. Er komt een voorstel.

 

De Rijke, Boerma, Van den Geest: waar stopt dit?

De overheid heeft de TUK in de wet hoger onderwijs opgenomen en kan dat niet zomaar meer veranderen.

Visitatie is belangrijk voor het niveau van de universiteit. Als die meerdere jaren negatief uitvalt heeft dat consequenties. Hadden we geen rijkssubsidie gekregen dan had de vorige synode al moeten besluiten tot bezuinigingen en ontslagen. Daarom is bekostiging door de overheid een concrete zegen van God. We moeten er op een verantwoorde manier mee omgaan. De kerken willen nog steeds de TUK onderhouden en daar zijn we dankbaar voor. Blij dat het een erkende theologische universiteit is. Er is ruimte voor in de toekomst. Wel hebben we een dubbele verantwoording. Maar die was er vroeger ook al i.v.m. de erkenning van de academische graden. Nu worden er ook extra eisen gesteld  aan de studieduur, aantal diploma's, etc. 

De verantwoording aan de synode in een apart rapport kost wel extra werk. De voortdurende verantwoording valt de CvB niet altijd mee. Mensen aan TUK maken zich er heel hard voor. Lopen er niet voor weg. Er werken heel betrokken mensen die er voor gaan.

 

Waar ligt de grens? Voor kerken is het van wezenlijk belang dat studenten theologisch wetenschappelijk gevormd worden om predikant te zijn. Dat levert vruchten op voor de kerk. Tegelijk zijn er veel studenten die alleen het niveau van bachelor bereiken, maar ook dat is van veel betekenis voor de kerken. Dat moeten we zichtbaar maken. Theologische bagage is heel belangrijk, voor missionair zijn, om als ouderling te werken. Want het gebeurt in de gemeente, daar is het zichtbaar.
Waar is de grens? Dat is een terechte vraag. Wetenschappelijke output is belangrijk. Voor een positieve beoordeling is veel nodig in allerlei disciplines en dat kost geld. Het gaat in de kern om geestelijke vruchten, geld is dienend. In onze samenleving is wetenschappelijk vorming nodig. Als we dat niveau niet halen dan ontvangen we geen accreditatie meer. Maar dan zal het op gegeven moment nog duurder worden want dan moeten we álles zelf financieren.

 

Het TU magazine is belangrijk. Er worden kwaliteitseisen aan gesteld. Er is een netwerk van contactpersonen. Over de Schooldag wordt steeds nagedacht om ook een jonger publiek te trekken.

Benoemingen moeten wíj doen, want dat staat in de statuten. Er kan ook gesolliciteerd worden. Wij presenteren ze en u kunt ze benoemen.

 

Samenwerking met anderen vinden we ook belangrijk. Het is van groot belang deel uit te maken van een netwerk. Op ons eentje of in grotere instelling, altijd is samenwerken nodig om de sterke punten van de ander in te schakelen. Zo proberen we ook om tot een gezamenlijk instituut te komen.

TUA ziet ons ook als natuurlijke partner. Zo worden we ook ontvangen. We hopen dat het zich verder mag ontwikkelen.

 

Ds. Van der Schee

Ordevoorstel. Kunnen we niet beter in besloten zitting verder praten om misschien dingen te zeggen die nu niet kunnen?

Preses

Nu niet, als dat nodig is kan dat later nog wel.

Theologische Universiteit/Curatorium – Dr. P.L. Voorberg

Wat de vraag over nestgeur aangaat, nestgeur tref je in veel sterkere mate aan in andere opleidingen. Bijvoorbeeld in de opleiding van de Hersteld hervormde Kerk m.b.t. het eigen kerkrecht. Onze opleiding steekt wat dat betreft er met kop en schouders boven uit. 

Theologische Universiteit/College van Bestuur – Prof. dr. M. Te Velde

Er zijn fundamentele vragen gesteld. De TUK is goed bezig. Het werk in Kampen wordt voor slechts 130 studenten gedaan maar hetzelfde zou je ook voor 900 studenten kunnen doen.
De indruk moet niet zijn dat er zoveel extra werk is door de overheidsbekostiging. Alle dominees in onze kerken besteden 5x zoveel aan processen, brieven, organisatie, verantwoording etc. dan wij in onze verantwoording naar buiten en naar binnen. Wij moeten ook aan allerlei onderwijskundige eisen voldoen, ook studenten eisen dat. Zij willen niet studeren waar het niet op orde is.

De invloed van de subsidie is maar beperkt. Erkenning van de diploma's is het belangrijkste punt. Een instellingsplan is nodig waarin investeringen worden aangegeven, keuzes gemaakt, prioriteiten gesteld, maar dat is zelfs in het basisonderwijs al het geval. 

 

Willen we niet te veel in de TUK? Het kan goedkoper door de bachelor te laten vallen. Daarvoor moet men dan naar een andere universiteit. Je kunt er een seminarie van maken zoals in Canada. Maar dan is er wel een probleem met de  diploma-erkenning.
We willen als kerken goed opgeleide predikanten. Studenten moeten met theologie bezig zijn. En hoewel we nu op een andere manier onderwijs geven is het aantal fte's voor wetenschappelijk personeel (13) hetzelfde als in 1988.

 
Communicatie met de kerken gaat volstrekt anders dan in het verleden. We kijken nu naar de  school en de studenten en zien dat iets nieuws nodig is als internationalisering. De PC investering is een middel om in de kerk gezien te worden. Het gaat niet om een algemene liefde voor de TU maar om inhoudelijk resultaat te hebben, te komen met publicaties die er toe doen, met predikanten. Academisch niveau is belangrijk, niet maar theoretisch, maar om op de kerkvloer moeilijke problemen te kunnen analyseren en er wat mee te doen. Sinds 1993 hebben we stages met veel ontmoetingen in de praktijk. Naast boeken, zoals over hermeneutiek en Genesis 1, geven we adviezen in de praktijk. We stimuleren (jonge) mensen om theologie te studeren. Ook meisjes. Dat moeten de kerken ook doen.

 

Kunnen we de zaak in de lucht houden? Met meer studenten misschien? Er is een formatieplan voor wetenschappelijk personeel. De marges voor eigen onderzoek zijn smal. Daarom trekken we externe mensen aan. Daarmee trekken we niet een te grote broek aan. Maar er is wel goed personeel op alle niveaus nodig. Daarbij blijft onze schaalgrootte kwetsbaar.

 

Het is geen zaak van uitbouw maar van beter organiseren. We willen binnen de marges blijven. Ik ben bereid om andere details schriftelijk te beantwoorden.

 

BESPREKING RONDE 2

 

Ds. Boerma

Ik ben in 1989 afgestudeerd. Dat was toen nog ander onderwijs.
De vraag is: wat is een goede dominee? Wat is anders dan 25 jaar geleden? Een goede dominee die meer internationaal georiënteerd is, wordt gelijk aan de TU benoemd. 

Theologische Universiteit/College van Bestuur – Prof. dr. M. Te Velde

 Een goede dominee is een dominee die goed kan luisteren naar de Schrift.  En dus zijn talen kent. Zijn Hebreeuwse en Griekse bijbel niet dichtlaat.
En ook goed naar anderen kan luisteren, diepgang kent voor de zielen.

En volop in de wereld staat. Er zijn kerkmensen die wereldcontacten hebben. Maar als je in Kampen hebt gestudeerd…? De wereld wordt internationaal beleefd. Dat heb ik in Hamilton ervaren. Een extra stage in het buitenland is heel belangrijk.

We willen graag talentvolle en ambitieuze studenten onderwijs geven.

Preses

We danken de brs. Ophoff, Voorberg en Te Velde voor hun inbreng. We zijn dankbaar voor het werk dat wordt gedaan. Wilt u onze dank overbrengen aan de TU gemeenschap?

 

De vergadering wordt op christelijke wijze gesloten.

 

Bijlagen

BIJLAGE 1

Persbericht

De Generale Synode Ede 2014 van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft een bezwaar afgewezen dat ingebracht was tegen één van de afgevaardigde predikanten. De kerkenraad van Ten Boer had met voorrang aandacht gevraagd voor wat ds. W. van der Schee in maart 2013 op zijn website geschreven heeft: ‘het handhaven van belijdenissen en kerkordes is onontkoombaar verleden tijd’. De kerkenraad zag dit haaks staan op de instemming met de belijdenis die alle synodeleden betuigen aan het begin van hun werkzaamheden.

De kerkenraad van Ten Boer had zijn bezwaar niet eerst voorgelegd aan ds. Van der Schee zelf. Dat betreurt de synode. Op verzoek van het moderamen heeft ds. Van der Schee toegelicht hoe de kerkenraad van Ten Boer zijn woorden anders uitlegt dan door hem bedoeld. Daarop besloot de synode het ingebrachte bezwaar af te wijzen.

In zijn weblog wilde Van der Schee benadrukken dat in de huidige tijd méér nodig is dan alleen het handhaven van belijdenis en kerkorde. Mensen moeten ook geholpen worden om deze belijdenis en kerkorde zich eigen te maken, zodat ze bewust belijden en kerkelijke regels toepassen.

 

Materiaal:

  1. brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer d.d. 9 januari 2014 (ontvangen 23 januari 2014), waarin hij de synode verzoekt prealabel de vraag aan de orde te stellen of ds. W. van der Schee als afgevaardigde ontvangen kan worden; de kerkenraad verwijst naar Van der Schee’s website waar hij schrijft dat de tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes onontkoombaar verleden tijd is [zie bijlage 2, red. EIW];
  2. e-mail van de raad van Gereformeerde Kerk te Ten Boer d.d.30 januari 2014 waarin hij   desgevraagd verklaart over deze zaak niet rechtstreeks met ds. Van der Schee te hebben gesproken.
  3. e-mail van ds. W. van der Schee d.d. 4 februari 2014 waarin hij op verzoek van het moderamen toelichting geeft; hij concludeert dat de kerkenraad van Ten Boer zijn blog niet correct leest.

 

Besluit 1:

het te betreuren dat de kerkenraad van Ten Boer geen overleg heeft gehad met ds. Van der Schee alvorens deze brief te schrijven.

 

Grond:

ook al is het geciteerde een in het openbaar gedane uitspraak, toch is het in de lijn van Christus’ onderwijs passend om eerst betrokkene aan te spreken alvorens daar een oordeel aan te verbinden.

 

Besluit 2:

de brief van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer in behandeling te nemen

 

Grond:

door het ontbreken van overleg zou de synode de brief onontvankelijk kunnen verklaren. Daarmee zou echter geen helderheid worden gegeven over de gewraakte positie van ds. Van der Schee ter synode.

 

Besluit 3:

dat ds. Van der Schee als afgevaardigde terecht ter synode is ontvangen.

 

Grond:

het ingebrachte bezwaar berust op een door ds. Van der Schee niet beoogde interpretatie van het gewraakte gedeelte; ds. Van der Schee beoogt niet meer te zeggen dan dat in de huidige tijd méér nodig is dan alleen het handhaven van belijdenis en kerkorde, namelijk ook het helpen van mensen om deze geschriften zich eigen te maken, zodat ze bewust belijden en kerkelijke regels toepassen.

 

BIJLAGE 2

 

Ds. W. van der Schee zette op 2 maart 2013 op zijn site Webhome ds Wim een stuk: Appels en peren groeien allebei aan een boom. Onderdeel daarvan is o.m. de volgende passage:

 

“Voor zover ik kan zien heeft in ieder geval onder theologen de gedachte dat er ook behoorlijk wat Heilige Geest kan werken in de tijdgeest al heel wat erkenning gevonden. Dat loopt niet alleen via Bonhoeffer, op wie Dekker zich beroept. Het kan ook via Herman Bavinck. De eerste gesprekspartner die vanuit een legitimistische afgescheiden positie in beeld komt is toch altijd weer die van de oecumenische afgescheiden positie van Bavinck. Wat bij de positie van de radicale middelmatigheid hoort is echter altijd ook een flinke dosis argwaan. Het is uiteindelijk de basale levenservaring van juist de middenstand dat uitvindingen en ontwikkelingen tegelijk een stap ten hemel en een stap naar de hel kunnen zijn. Dat geldt volstrekt voor de ontwikkeling naar meer autonomie van mens en wereld. Die is een zegen, ook voor kerk en geloof. Je zult je altijd weer zelf je geloof eigen moeten maken en moeten mogen maken. De tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes is onontkoombaar verleden tijd. Ze is tegelijk een onmiskenbare vloek, die mensen onnodig eenzaam en aangevochten maakt. Dekkers eigen keus voor de lijn die Bonhoeffer uitzette komt op mij over als een typische variant van Kuyperiaans optimisme, eigenlijk alleen mogelijk voor iemand uit de GKN”.