Printen

Synodeverslag week 19 - Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten

D.J. Bolt
21-05-11


Op 14-05-11 werd het werk van het deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG) besproken in aanwezigheid van de deputaten en de directeur van het Centrum Dienstverlening br. H.Th. Cramer.
OOG is een fusie van de vroegere deputaatschappen SGO, DTEG, ASE en Depin. De steunpunten van deze nieuwe organisatie en betrokkenen bij de uitvoering werken onder de naam Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken.
 

Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten

Deputaten Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG) en de directeur van het Centrum Dienstverlening (CD) worden welkom geheten.

Preses
Besproken worden:
- Een vraag van GKv Vroomshoop m.b.t. de website www.homoindekerk.nl.
- Een vraag van GKv Bunschoten-Oost m.b.t. publicaties van dr. S. Paas
- De conceptbesluiten OOG

Van de conceptbesluiten zal besluit 8 (en de conceptbesluiten 9 en 10 van het GDD) samen met het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD) worden besproken.

Vragen Vroomshoop en Bunschoten-Oost

Zie bijlage 1 voor concept besluit.
Zie bijlage 2 voor vraag van GKv Vroomshoop.

Preses
De verzoek  is geen revisieverzoek in strikte zin. We bespreken het concept besluit van de commissie Drenthe. Deputaten kunnen aan de bespreking deelnemen.

BESPREKING RONDE 1

Ds. Oostland
Ik heb vragen bij de gronden.
In grond 1 staat "binnen de kaders van onderworpenheid aan Gods Woord …" maar dat wordt nu juist betwist. Vroomshoop denkt juist van niet. Dat moet dus in gronden weerlegd worden. Op de website kun je alle kanten op. Daar kun je niet vinden dat binnen de kaders van Gods Woord gewerkt wordt.

Ds. Van Dijk
Als Oostland. De website neemt een podiumpositie in. Allerlei meningen kunnen worden geventileerd. Zeker als je die kaderzin er boven zet lijkt het alsof alles naar het Woord is wat daar op wordt gezet.

Ds. Gunnink
OOG suggereert dat 'de opdracht niet zo zwaar was' en dat dus de website wel 'kan'. Maar Vroomshoop vindt op basis van het resultaat dat juist niet.
De deputaten zouden naar randvoorwaarden zoeken voor een bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit. De kerken zijn hier dus wel op aan te spreken.
De redactie zou zich gebonden weten aan de Bijbel. Maar élke dwaalleraar zal dat willen zeggen. Het gaat er om dat daadwerkelijk dwaalleer en dwaalleraar worden weerlegd. Hier is de Schrift in geding.
Ik kom met een tegenvoorstel.

Deputaten - Br. J.F. Walinga
De besluiten van Zwolle-Zuid gaven een behoorlijke ruimte aan OOG voor deelname aan deze website na een verzoek daartoe van de NGK. Daar is nauwkeurig bij aangesloten door OOG. De bedoeling is een breed forum te zijn. Want er is diversiteit in de kerken. Het was in Zwolle-Zuid al helder dat het kader zó zou functioneren. Het is dus niet zo dat de redactie verantwoordelijkheid draag voor elke opvatting die op de website staat. Daarom was de opdracht dus niet zo zwaar. Zo hebben wij die begrepen. In dat kader bewegen wij ons om zo een bijdrage aan het vormen van opvattingen over homoseksualiteit te leveren. Het gaat dus niet om garanties tegen wat de grenzen van onze kerkelijke opvattingen overschrijdt. Wel moeten auteurs van de Schrift uitgaan en daarop aangesproken willen worden. Zo is de website vorm gegeven.
Op de website is daar misschien minder expliet over te lezen. Maar het kán er wel gelezen worden.
'Leidinggeven aan' is niet het eerste doel, maar materiaal samenbrengen en ter kennisbrengen zodat de kerken hun weg kunnen vinden.

Commissie - ds. Leeftink
We hebben hier weinig op aan te vullen. Zwolle-Zuid, inclusief de DKE, was hier positief over.

TEGENVOORSTEL

Ds. Gunnink
Ik heb een tegenvoorstel ingediend. [zie bijlage 2]

BESPREKING RONDE 2

Ds. Feijen
Ik word van twee kanten gedrongen. De verdediging van br. Walinga is niet overtuigend. Moeten we zo de weg laten vinden? De breedheid van het materiaal leidt tot verschillende eindpunten. Er zijn open einden. Het probleem met een open site waar je als kerk aan bent verbonden dat de kerk achter de geplaatste opvattingen staat. Dat diverse meningen gehoord kunnen worden is accoord. Maar de indruk is dat er meerdere opvattingen in het licht van de Bijbel kunnen bestaan. Ik weet niet welke van beide voorstellen ik moet kiezen.

Br. Wendt
Ik ben erg ongelukkig met de opzet van de website. Echter zonder meer stoppen is ook cru. Zijn er ook mogelijkheden de kaders te veranderen? Meer in de Schriftuurlijk richting sturend te zijn?

Ds. Oostland
Wat heeft Zwolle-Zuid beoogd? Inderdaad een platform. Maar is dit wat we willen? Als we het er niet mee eens dan moeten we de consequenties nemen.
Het tegenvoorstel is cru. Er is wel behoefte aan de site. De eigen achterban kijkt er verschillend tegenaan. De vraag is welke lijn we willen uitzetten. Wat bijsturen, wat acceptabeler maken?
In tegenvoorstel kan de zin "Diverse bijdragen…" beter worden geschrapt. Dat komt de helderheid ten goede.

Ds. Pos
Ik heb niet uit het antwoord van Walinga kunnen merken dat het de intentie van OOG is om waar mogelijk bij te sturen. Dat had ik wel graag gehoord. Zien zij dat als niet mogelijk?
We doen hier onze broeders en zusters geen dienst mee. Zij snakken naar leiding.
Ik begrijp van het voorstel van Gunnink wat hij wil. Maar het zou jammer zijn om te stoppen. We staan met de rug tegen de muur. We kunnen niet veel meer.

Ds. Ophoff
Voor de discussie over een relatief klein onderwerp is de besluittekst beperkt. De terugblik op Zwolle-Zuid is beperkt. Maar het staat wel in het bredere veld van worsteling met de vragen die hier liggen. Ik heb best begrip voor het tegenvoorstel. Maar een van de bezwaren is dat er nu een toespitsing is op het al of niet accepteren van homoseksueel samenleven. Daardoor ga je de scope van de website inperken.
We zijn er als kerken nog niet. De verwijzing naar de besluiten van Zwolle-Zuid m.b.t. Almelo suggereert meer dan de werkelijkheid is.
Het lijkt goed dat deze site er is. De opzet vraagt wel om problemen. De bijdragen uit GKv, CGK en NGK zijn heel breed, zijn van allerlei soort. Voorlopig denken we nog even verschillend over samenleven en is het de vraag hoe de redactie daar en met allerlei andere zaken omgaat. We moeten aandacht ontwikkelen voor grenzen op een breder gebied.
Ik zou iets willen horen hoe de redactie omgaat met de aanlevering van materiaal. Worden auteurs aangesproken, en zo ja,  wat is het effect daarvan?
Een site met de NGK (samenwerking is een uitstekende zaak) veroorzaakt wel extra zorg. Hoe gaan we met bepaalde grenzen om, wat publiceren we wel, en wat niet? Er zijn heel verschillende bijdragen. Soms ook heel radicaal. Het is voor alle broeders en zusters goed om kennis van verschillende visies te nemen en daar verder mee komen.
Ik steun het commissievoorstel. OOG zou met de NGK meer beleid moeten ontwikkelen voor grenzen.

Br. Wezeman
Ik ben het met Feijen eens.  Een website is naar zijn aard onbeheersbaar. Maar daar aan morrelen is juist de pijn. Dat wil OOG ook niet. Kiezen is lastig maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Beter géén dan een mistig geluid.
OOG heeft er geen vertrouwen in om kaders in te vullen. Het zou me ook verbazen als ze dat wel kon.
Het geluid van Gunnink is helder, misschien moet er nog wat aan gepoetst worden.

Br. Mars
Ik ben blij met Ophoffs benadering. In deze problematiek moeten we de discussie aangaan. Wat voor signaal geven we hier mee? In wezen heeft internet geen marktmeester. Het is heel moeilijk informatie te beheersen. Ook als wij ons zouden terugtrekken. Ik kan de moeite meevoelen als er artikelen met een vraagteken worden geplaatst.  Maar er zijn ook fantastische artikelen met een positieve strekking. Je moet altijd zaken aan deze en gene zijde afwegen. Het tegenvoorstel geeft een verkeerd signaal, het hangt een zaak op aan iets dat veel breder ligt.

Ds. Feenstra
'Uw vriendelijkheid zij aan alle mensen bekend'. Openheid en duidelijk zijn beide nodig. Zo is Gods Woord ook. Die duidelijkheid mis ik. Op de site staat van alles naast elkaar. Als leiding geven niet het eerste doel is dan is er spanning met Gods Woord dat wel altijd leiding geeft.
Steun je homo's met deze site die de moeite meedragen door geen relatie aan te gaan? Het gaat om Genesis 1 en 2, dat probleem blijft. Je kunt er toch ook voor kiezen met de Bijbel duidelijk uit te spreken dat een relatie niet kan? En zo tot een hand en een voet zijn?
Mijn sympatie gaat uit naar het tegenvoorstel maar ik ben wel beducht voor de effecten. We moeten duidelijk maken dat indien het zo blijft we er niet verder mee gaan. Dat is wat anders dan afschieten. Willen de deputaten aangeven of er na aanneming van het tegenvoorstel nog enige mogelijkheden zijn?

Deputaten - Br. J.M. van der Eijk
Zwolle-Zuid heeft opdracht gegeven om de site vorm te geven. Maar daarbij niet precies aangegeven wat leidinggeven inhoudt. Aan deelnemen zit een element van faciliteren. We bieden een forum, leiding geven was geen uitgangspunt. Een forum heeft ongemakkelijke aspecten. Het probleem is dat we nog steeds met elkaar in gesprek zijn.
Hoe geeft redactie vorm gegeven aan zijn verantwoordelijkheid? Het is goed dat Walinga vertelt hoe de redactie functioneert. Is het mogelijk in de toekomst wat strakker aan te halen zodat bepaalde bijdragen geweerd worden die niet binnen de kaders passen?

Deputaten - Br. Walinga
In de omgang met grenzen zit een grote moeite. Op dit punt bestaat er binnen CGK, GKv, NGK geen eenduidige opvatting. Er zijn geen kerkelijke uitspraken gedaan.  Er is diversiteit. Nu grenzen stellen zou geen bijdrage leveren aan het vraagstuk. Door bepaalde bijdragen te weren komt er geen helderheid, je kunt ze alleen daar niet meer lezen.
Zie bijvoorbeeld het artikel van drs. H. de Jong. Ad de Boer heeft daarover geschreven, er afstand van genomen. Zo zie je een evenwicht komen over opvattingen. Je hoort de een en de ander stelt zich teweer. Zo wordt er binnen kaders gereageerd. Als men aangesproken wordt op basis van Gods Woord dan moet men zich verantwoorden.
Als we andere grenzen stellen komen we bij keuzen terecht die geen basis hebben. Er is geen kerkelijk ijkpunt. Er leven veel vragen. Er moet wel eens iets gebeuren maar dat was niet de opdracht van Zwolle-Zuid. Het is moeilijk om iets aan grenzen te doen. Ik zie ook niet dat dat een bijdrage aan de oplossing is.

Deputaten - Br. Van der Eijk
Als het concept van een forum dat nu in werking is niet voldoende helderheid biedt, niet productief is, dan is het beter over onschriftuurlijkheid te spreken en over waar nog geen helderheid is in de kerken. Dat is beter dan niet te participeren.

Deputaten - Br. Walinga
De bijdragen op site komen van christenen die zich binden aan de Bijbel en de belijdenis.
Wat de technische kant van het tegenvoorstel betreft: dat gaat er vanuit dat de site niet wordt gecontinueerd. Overigens heeft OOG niet de opdracht van Zwolle-Zuid zelf deel te nemen aan de site.

Commissie - Br. Aartsma
We moeten naar het fundament van de site: er zijn homo's in de kerk. De discussie erover vinden al lange tijd plaats en zullen altijd doorgaan. Als we er niet aan deelnemen gaat die discussie weer onder water. Daarom is de beste manier een gespreksforum te hebben waarop artikelen worden geschreven, waar wij als kerken aan kunnen deelnemen. Om de dingen boven water te krijgen. We kunnen niet gelijk kaders stellen want dan heb je geen discussie meer.
We hebben gelegenheid om Gods Woord in te brengen en zo de discussie te laten voortgaan. Jezus Christus spreekt als derde gesprekspartner mee.

Ds. Leeftink
Er is aan de synode van Amersfoort-Centrum voorgesteld een studiedeputaatschap in te stellen maar daartoe is niet besloten. Als kerken hebben we ons niet over deze zaak uitgesproken. Het gaat in deze discussie nu ook maar over een brief en terwijl het een grote beleidslijn betreft. Dus gaan we hier weer de fout in met een appelzaak. We kunnen geen beleidsuitspraken doen n.a.v. een verzoek in een brief.
Op dit moment zijn alle opties open, we kunnen geen radicale uitspraken doen. Vergelijk het maar met een zuster die royaal pleit voor de vrouw in ambt maar alle opties nog openhoudt.  
Het tegenvoorstel kan absoluut zo niet.

Deputaten - Br. Van der Eijk
De Landelijke Vergadering van de NGK heeft een deputaatschap voor 'kerk en homoseksuele ambtsdrager'. Zij hebben gevraagd of wij daaraan mee willen doen. Als wij nu het tegenvoorstel aannemen plaatsen we ons buiten een heel belangrijke discussie.

Preses
Welke mogelijkheden zijn er nog om bij te sturen?

Deputaten - Br. Van der Eijk
Dat kunnen we beter later bespreken.

Ds. Gunnink
Er is heel veel gezegd. Ik zal niet op ieder persoonlijk ingaan. Is het nog mogelijk de gronden van het tegenvoorstel aan te passen?

Preses
Die mogelijkheid is er, ook voor deputatenvoorstel.

Ds. Gunnink
Kunnen we de kaders van de site veranderen? Maar ik ben gehouden te spreken over het voorstel van Vroomshoop en de conceptvoorstellen van de commissie. Daar ben ik aan gebonden.
Door de discussie zijn er bij mij geen andere gedachten gevormd. Mijn voorstel is gericht op het niet meer doorgaan met de website in de lijn van Vroomshoop.
De website vraagt om problemen op deze manier. Of er mee ophouden een verkeerd signaal afgeeft is de vraag. Je hoeft er niet in een keer mee stoppen. Het kan ook geargumenteerd gebeuren.
We moeten geestelijk leiding geven, anders is het beter er mee te stoppen.
Het probleem van de homoseksuele broeder en zuster is breder dan alleen een relatie, dat stem ook ik toe. Maar de kern van de zaak is dat het vormen van opinies geen neutrale zaak is. Er moet duidelijkheid worden gegeven.

Grond 1 gaat eruit op voorstel van ds. Oostland.

Preses
Aangepaste voorstellen kunnen nu worden ingediend.

Commissie en deputaten
Commissie en deputaten zullen zich n.a.v. de brief over de kaders uitspreken. We voegen aan grond 3 toe: "Deputaten OOG zijn zich bewust als medetoezichthouders van de website dat Gods Woord de seksuele omgang heeft verbonden aan de relatie man-vrouw binnen het huwelijk."

Ds. Gunnink
Zie concept tegenvoorstel.

Ds. Van Dijk
Voeg toe aan grond 3: …"exclusief" heeft verbonden aan man-vrouw relatie...

Ds. Trimp
Kunnen wij zo iets zeggen als "dat de deputaten zich bewust zijn"? Is dát op de site de pijn?  Als dat zo is moet dit ook regelmatig op de website gepubliceerd worden.
Daarom bij grond 3 aan het eind toevoegen "en zullen dit ook op de website kenbaar maken".

Commissie - Ds. Leeftink
Van Dijks toevoeging suggereert meer duidelijkheid maar zo'n extra statement is niet nodig. Het is zo duidelijk genoeg.
Ook ontraadt de commissie Trimps voorstel. Dat oordeel moeten we niet zo aan de deputaten delegeren terwijl de redactie van de site daar over gaat. Het moet ook niet steeds voor elk verhaal vermeld worden, het algemene uitgangspunt is voldoende.

Commissie - Br. Aartsma
De site is een discussieplatform, je kunt dit niet boven elke bladzij zetten. Het draait in de kern om seksualiteit tussen mannen en vrouwen. Die wordt aangevochten. Het is goed om daarbij als kerken gesprekspartner te zijn. Zodat broeders en zusters een keuze kunnen maken. We moeten dit niet te hoog opblazen.

BESPREKING RONDE 3

Ds. Feijen
Ik word niet meer van twee zijden gedrongen nu deputaten een toevoeging aan de derde grond 3 hebben gedaan. De vraag is en blijft hoe u dit hanteert en omgaat met andere opvattingen. Ik heb er niet meer vertrouwen in gekregen door de opmerkingen van Walinga. O.a. dat er geen kerkelijke ijkpunt is. Dat geeft geen vrijmoedigheid om de commissie te steunen. Dus steun ik het tegenvoorstel. Het gaat er niet om andere opvattingen niet te willen horen. Maar niet meer zoals dat gebeurt op deze site. Daar heb ik geen vertrouwen in, ook niet als de zin boven elke pagina zou staan.

Br. Feenstra
Kan Gunnink toelichting geven op grond 2 van zijn tegenvoorstel?

Ds. Harmannij
Ik heb respect voor het tegenvoorstel, de dingen daar genoemd zijn terzake. Leiding geven via een site is onbevredigend. Er moet meer komen dan een website. Maar het is op dit moment het enige wat we hebben.
De kerken vragen om duidelijkheid. Nu ligt er nog een verzoek van de NGK om met hen te praten over homoseksuele relaties en ambtdrager. Laat daarom het materiaal nu gewoon staan. Dat is onbevredigend maar er is op dit moment niet meer dan deze site.

Ds. Oostland
Laten we gaan nadenken over hoe het dan wel moet. De huidige site levert alleen maar vragen en verwarring op. Laten we meedenken hoe we dat kunnen veranderen. Het moet niet zo als het tegenvoorstel wil, maar hoe dan wel? Misschien kunnen we daarvoor een opdracht geven aan OOG.
Ik vraag me werkelijk af wat die extra grond van commissie en deputaten beoogt: als je dit wilt toevoegen dan heb je de kern van de discussie niet gepakt.

Br. Wendt
Verandering van de site is niet mogelijk, of men wil dat eigenlijk niet. Daarom sluit ik me aan bij Feijen.

Br. Greving
We zouden voor de site randvoorwaarden maken. Dat is lastig, zo niet onmogelijk. Ook een reparatie als door de commissie voorgesteld, niet. De deputaten en OOG kunnen persoonlijk overtuigd zijn maar daarmee is nog geen goede leiding aan de discussie op de site gewaarborgd. De site is daarvoor niet een geschikt medium.

Ds. Pos
De deputaten voegen een extra grond toe als antwoord aan Vroomshoop. Maar dat lost voor hen niets op. En voor mij ook niet. Er verandert immers niks. Daarom moet we de lijn ds. Gunnink volgen.

Ds. Ophoff
Er wordt steeds gezegd dat de site niet een geschikt middel is. Ik kan me in onze discussie niet aan de indruk onttrekken dat men meent dat alle vragen zijn opgelost, de Bijbel duidelijk is op het gebied van homoseksualiteit. Maar dat is niet zo, er zijn vragen op een breed terrein. Daar moeten antwoorden op gezocht worden. De site is maar een heel beperkt middel. De bijdragen die er op staan geven aan dat christenen heel intensief met deze discussie bezig zijn. Auteurs doen hun uiterste best te verwerken wat de Bijbel zegt. Zij mogen daarop ook worden aangesproken. Deputaten zouden daar iets duidelijker over kunnen zijn. Nu lijkt het of er helemaal geen grenzen zijn.
Ik pleit voor dit middel omdat daarmee een discussie gevoerd kan worden die breder is dan de GKv. Nuanceringen worden daar wel gegeven.
Is de aanpassing van het commissievoorstel wel ideaal? Misschien is nog wat extra tijd nodig.
Ik ben erg ongelukkig met het tegenvoorstel. We moeten geen kaders stellen want dan blokken we de discussie. Het is belangrijk dat de discussie boven water wordt gevoerd.
Een nieuwe introductie van de partners zou op de homepagina kunnen worden geplaatst. De partners zouden er ook meer bij kunnen worden betrokken. Markeer het een en ander. En dan over drie jaar evalueren. Ik hoop dat deputaten deze discussie kunnen meenemen.

Br. Judels
De discussie startte bij de brief van Vroomshoop. Een en ander is blijkbaar niet te rijmen. We kunnen op deze manier niet achter de website blijven staan. Deze weg moeten we verlaten. Er zijn nog steeds vele andere mogelijkheden om hier verder over te spreken. Daarom sluit ik me aan bij Pos en Feijen.

Ds. Van Dijk
Ik ben het eens met ds. Feijen.

Ds. Feenstra
Wat is precies de strekking en zijn de effecten van de ingebrachte amendementen? Hoe verhoudt zich de aanvulling van de commissie met opmerkingen van Walinga, dat we geen kerkelijk ijkpunt, geen kerkelijke besluiten over homoseksualiteit hebben? Zijn deze opmerkingen door die toevoeging niet meer geldig?
Deputaten willen doorgaan met site. Gunnink stelt dat het onmogelijk is kaders te stellen voor deze site. Hoe zien de deputaten dat dan wel?

Br. Wezeman
Uit de uitspraken van Walinga blijkt dat het de bedoeling dat de site is een open forum te zijn waar alle opvattingen een plaats kunnen krijgen. Zo'n site is onbeheersbaar vanuit het oogpunt van kwaliteit. Het blijft ook voor kerken ongelooflijk moeilijk.
De gedachte achter het forum is dat ook alle uitersten worden toegelaten. En vanuit een 'chaostheorie' zou dan vanzelf zich een Bijbelse opvatting vormen. Maar dat staat haaks op wat de bijbel leert over waartoe mensen geneigd zijn.
Dat lukt niet en komt door het wezen van een site, Mars deed daar nog een schep boven op. Deze opzet werkt niet. En de uitbreiding van grond 3 biedt geen soulaas. Er zijn wel andere mogelijkheden.

Ds. Trimp
Ik sluit me aan bij collegae Ophoff en Feenstra. We kunnen nog een extra opdracht aan deputaten geven. We hebben op moment nog weinig ervaring. Laten we alert zijn en op de volgende synode evalueren. Het is maar een middel. Een site moet geen leiding willen geven. Leiding geven gebeurt in de gemeente.
Er is erg zuinig op mijn amendement gereageerd. Waarom kan er op de site niet een koersbepaling staat. Waarom zo weerhoudend op dit punt?

Commissie - Ds. Leeftink
Er is toch zo goed als niets op tegen zo'n koersbepaling als Trimp voorstelt regelmatig op de website te publiceren? Dat zit ook in grond 3.
Wat kaders betreft: het lijkt me niet terecht om kaders te stellen aan homofilie als de kerken daar geen enkele beleidsafspraken over hebben gemaakt. Grond 3 is daarom voldoende.
Walinga's woorden worden eenzijdig geïnterpreteerd. Het is duidelijk: Gods Woord is het kader, anders wordt niet geplaatst.
Grond 2 in het tegenvoorstel: De bewering daarin is heel erg afhankelijk van je eigen standpunt, het heeft te maken met je hermeneutiek. Want met een andere hermeneutiek kun je een andere kant op.

Deputaten - Br. Walinga
Ds. Feenstra en br. Wezeman hebben mijn opmerking over 'kerkelijk ijkpunt' eenzijdig neergezet.
In Zwolle-Zuid kwam een brief van de NGK aan de orde met het verzoek om participatie in de site. Men wist in Zwolle-Zuid dat in de NGK brede opvattingen over homoseksualiteit leven. Tegen die achtergrond werd dus een site ontwikkeld. Het was dus bekend dat er ook andere opvattingen zouden worden gepubliceerd. Maar met zo'n site komt er ook grip op de discussie omdat die in alle openheid kan worden gevoerd.
We zijn gebonden aan Schrift en belijdenis. Daarvan is men zich bewust.
Ik heb gezegd:  er is geen ijkpunt. Daarmee bedoelde ik: er is geen beleidsuitspraak van de kerken. Wel zijn er opvattingen. Het is een goede zaak die ook op de website plaats te ventileren. En ook criteria te vermelden. We zullen daarvoor acties ondernemen. Maar de publicaties er op worden dus niet kerkelijk vastgesteld.
Niet alles kan een plekje krijgen. Voorbeeld: in de gesprekken met Contrario is aangegeven dat de relatie met hen wel eens moeilijk kan worden.
Ik hoop dat we vertrouwen in elkaar hebben. Daarom spreken we in grond 3 die gebondenheid ook uit.

Deputaten - Br. Van der Eijk
We moeten het belang van de site niet overschatten. Wel kan er wat aangescherpt worden door de redactieraad. En ook wie er verantwoordelijk is voor de bijdragen. De redactieraad kan helderheid verschaffen, het is geen kerkelijke verantwoordelijkheid.
Om leiding te geven aan de kerkelijke discussie is het niet verstandig kaders aan te  aanscherpen. De synode moet zich bezinnen hoe de bezinning verder richting wordt gegeven. Dan kan niet via OOG. Er zijn andere wegen zoals bijvoorbeeld studie. Dat is veel beter dan scherpere aansturing van de site.

Ds. Gunnink
Ik kan me niet voorstellen dat deputaten zich er niet van bewust zijn dat het materiaal op de website niet spoort met wat de Schrift duidelijk leert.

STEMMING

Commissievoorstel
- Amendement Van Dijk: verworpen, voor 4, tegen 26, onthouding 6
- Amendement Trimp: aanvaard, voor 25, tegen 4, onthouding 7
- Besluit: aanvaard, voor 19, tegen 16, onthouding 1

Daarmee is het tegenvoorstel verworpen.

Ds. Oostland
Krijgen de toezeggingen een plaats in het antwoord aan Vroomshoop?

Preses
Deputaten kunnen bij de opdrachten daar nog aandacht aan schenken.
We zijn in elk geval eensgezind dat de seksuele relatie verbonden is aan man-vrouw in het huwelijk.
We moeten nu verder werken aan de site om hulp te bieden aan homoseksuele naasten. Want wij zijn broeders en zusters van hen.

 

Voorstellen OOG / Voorstellen GDD 9, 10

Deputaten OOG
Er is aan instructie 8.5.g toegevoegd: "daarbij nemen deputaten OOG als uitgangspunt dat Gods Woord de seksuele omgang heeft verbonden aan de relatie man-vrouw binnen het huwelijk; zij zien erop toe dat dit uitgangspunt actief wordt gehanteerd en in het redactiestatuut en op de website kenbaar wordt gemaakt."

Deputaten GDD
We kunnen ons vinden in de voorstellen die door de commissie zijn voorgelegd.

Commissie - Ds. Leeftink
Er zijn enkele typologische puntjes. De nummering van de voorstellen verandert: nummers 8 en 9 worden 6 en 7.

BESPREKING RONDE 1

Ds. OOstland.
Besluit 3: haalbaarheidsonderzoek. Wie zijn de partners en wie zijn uit beeld verdwenen?

Ds. Van Dijk
Ik heb respect voor arbeid van OOG. De fusie heeft veel moeite gekost.
OOG is niet aan opdracht D2 van Zwolle-Zuid toegekomen maar die opdracht komt nu in  in besluit 2 terug. Maar het lijkt of vraag die volgens Zwolle-Zuid onderzocht moest worden nu al positief beantwoord is. Maar over de methoden van gemeentestichting  leven juist vragen, zie Bunschoten-Oost. Er is ernstige kritiek op in bladen en op websites. Dit heeft dus explicitering nodig. 
Een studiecentrum is een brug te ver. We moeten eerst de voorvragen behandelen. Wat is de opdracht van Zwolle-Zuid? Daarom eerst over het fundament praten voor het huis wordt gebouwd.

Aanvullende vraag voor de website. Moeten alle auteurs aan de voorwaarde voldoen en wordt bij een artikel aangegeven of het klopt met de uitgangspunten?

Ds. Pos
Je kunt op twee manieren naar het werk kijken. Veel zaken missen nog en zijn onduidelijk. Maar er is nog volop ontwikkeling. Daarom overheerst grote waardering en kun je aan veel vragen voorbij gaan. Want: nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Wel moeten enkele punten worden aangescherpt in de besluiten:
Besluit 6: vraaggestuurd werken toevoegen.
Besluit 7a: een vierde aspect toevoegen namelijk inzicht verschaffen in producten, programma’s en kosten,
Er werd voor fusie gepleit om doublures te voorkomen. Dat moet ook hier worden toegevoegd.

Besluit 9 b en c moeten worden omgekeerd qua volgorde uit oogpunt van belangrijkheid..

Br. Greving
Ik sluit me grotendeels aan Van Dijk en Pos. We hebben een grote verwachting, maar de winst moet nog verzilverd worden.
Besluit 6: zijn die kaders vastgesteld door de synode?
Besluit 8 grond 2: "is ontslagen…". Dat moet niet in een grond maar in het besluit.
Besluit 10: moet nog verder worden gespecificeerd, een technisch punt.

Ds. Trimp
Ik heb veel waardering voor de voorstellen. Ze vormen een doordachte stap.
Vraag bij de brief van Bunschoten-Oost: Heeft de kerkenraad met dr. S. Paas gesproken? Zo nee, dan komt er een tegenvoorstel met terugverwijzing naar het curatorium. Dat kan dan weer naar de synode.

Ds. Bruijn
Besluit 8: Is er een gezamenlijk jaarplan?

Besluit 9.5.b Op welk niveau, bestuurlijk of door het werkveld?

Br. Wezeman
Hier speelt de vraag 'vraaggestuurd' of 'aanbodgestuurd'. De organisatie komt steeds meer in een adviserende rol. Er is een transitie van producten naar adviseurs. Hoe ziet u dat: vraaggestuurd of aanbodgestuurd? Als je spreekt over productontwikkelaar dan is daar ook verkoop aan verbonden. Maar met adviseurs heb je te maken met een totaal andere bedrijfscultuur, a.h.w. 'zwei Seelen in einer Brust'. Vergelijk een bank met een verzekeringstak. Dat heeft invloed op vaktechniek en verkoop. Er heerst een totaal andere bedrijfscultuur. Er zijn twee bronnen van financiering. Dat is problematisch.

Blz 18 van het deputatenrapport. Het valt op dat er in het jaar 2010 628 declarabele uren zijn, 4,5 fte, 140 uren gedeclareerd per persoon. Dat is geen norm. Normaal is 1500 uur.
De loonsom per hoofd is fors, dat raakt ook onze verantwoordelijkheid: 60.000 per FTE.
En drie jaar is lang voor een fusie.
Ik heb ernstige vragen over de verantwoording van deze onderneming.

Marktgericht denken is noodzakelijk. Wanneer zijn de deputaten zover? Als deskundigheid niet verkoopt dan moet de capaciteit worden aangepast.

Het rapport geeft aan dat er drie jaar geworsteld is met de fusie. Is er concreet uitzicht daarop na nog 3 jaar? Er moet een goed businessplan komen. Met financiering en een kwaliteitsplan.
Wat is de toekomst? Ik heb daar ernstige zorgen over.

Deputaten OOG - Br. Van der Eijk
We gaan het haalbaarheidsonderzoek samen met de TU en de GH doen.

Wat er nu aan voorstellen ligt rond de samenwerking tussen OOG en GDD heeft onze wederzijdse instemming.

Of de gemeentestichtingmethoden verantwoord zijn is niet stiekumweg beantwoord. Daarom is er die nieuwe opdracht.

Wat de website betreft, we zijn nu verplicht het gesprek aan te gaan met redactie. Als zij niet ons uitgangspunt overnemen dan ligt daar een ernstig probleem. Als daarentegen de redactie het uitgangspunt omarmt dan zal dat ook zijn weerslag vinden in het plaatsingsbeleid.

We moeten nog wel een stap maken in de bedrijfsinrichting. Dat is een onderdeel van de taak. Er moet hier ook nog met F&B over gesproken worden.

Wat het adviescentrum betreft, we moeten niet op wachten op beantwoording van de voorvragen en condities. We willen u graag groen licht voor het op te richten adviescentrum.

Het strategisch kader is vastgesteld door de syode. Besluit 10 moet nog verder worden gespecificeerd.

Er is nog geen gezamenlijk jaarplan met de GDD.

We zijn niet zo tevreden over de voortgang van de samenwerking met Kampen en de GH. We missen nog de handen en voeten. In de nieuwe opzet blijft de bestaande organisatie maar gaan we hen meer actief aanspreken over bijdragen richting gemeenten.

We herkennen heel veel in de reflecties van br. Wezeman.
Kerken hebben heel vaak behoefte aan producten en diensten maar willen de kosten ervan niet betalen. Maar er is ruimte nodig om over deze dingen na te kunnen denken zonder dat er gelijk een commerciële luchtje aan zit. Tegelijk is beperking van het centrum nodig om het in de hand te houden.

We willen onder de aandacht brengen wat we te bieden hebben, kerken bewegen daarvan gebruik te maken. Producten aanbieden en nadenken over toekomst en richting waarin de kerken gaan. Ik ben er niet somber over, ben minder pessimistisch dan Wezeman.

Waar we naar toe willen? We willen uitwisseling van kennis en ervaring, studies en producten in samenwerking met de TU en de GH. Het is moeilijk een en ander financieel uit te baten. We hebben ook een platformfunctie waarop we met elkaar en van elkaar kunnen leren. Dat is belangrijker dan overleven onder de tucht van commerciële dwang.

Directeur Centrum Dienstverlening - Br. H.Th. Cramer
We moeten blijvend werken aan transparantie zonder hier in details verzeild te geraken.
Verschillend medewerkers zitten aan het eind van het loongebouw en dat is inderdaad duur.
Jaarlijks werken 30 freelancers mee, daar is ook management voor nodig.
Is er na drie jaar weinig gedaan? Ik ben in oktober 2009 aangetreden. We zijn nu halverwege de rit. Dit jaar is het uur der waarheid.

Deputaten OOG - Br. Van der Eijk
Het heeft inderdaad veel tijd en energie gekost voor een kleine organisatie. Maar we zijn erg gehinderd door ziekte en verzuim, zie het rapport. Er is echter ook op velerlei gebied veel werk verzet. We zijn heel blij met de openheid over verbeterpunten. Onze dank, ook namens de medewerkers, voor de hier uitgesproken waardering.

'Voorkomen van doublures met GDD' hoeft er niet bij, maar is ook geen bezwaar.

Rangschikking in besluit 9 grond accoord.

Werken volgens een vraaggestuurde organisatie? Je moet weten of het werk door het land wordt gewaardeerd. En je afvragen hoe je die ondersteuning het best kunt bieden, kunt inspelen met producten op nieuwe situaties. Daarbij moet wel een zekere terughoudendheid worden betracht. Maar niet alleen wachten op vragen, dan zouden we te mager bezig zijn.

Deputaten GDD - Ds. C. van Dusseldorp
Wat br. Van der Eijk zei heeft mijn volledige instemming.
Een gezamenlijk jaarplan is er inderdaad nog niet.

 

Commissie - Ds. Leefting
Ds. Van Dijk heeft niet helemaal correct geciteerd. In 2008 is deputaten opdracht gegeven om kaders te ontwikkelen, zie het besluit. Na de fusie kregen zij de opdracht gemeentestichting als methodiek verder te ontwikkelen. Daarom nu in het besluit 'bijbels verantwoord' weghalen.

GDD besluit 8 passage "zodat …" kan weg.

Commissie - Ds. Leeftink
Of de kerkenraad van Bunschoten-Oost met dr. Paas heeft gesproken is hier niet aan de orde. We gaan niet in op het verzoek, het komt hier niet in bespreking. In de grond moet ook niet van 'leer en leven' worden gesproken maar van een 'opvatting'.

AMENDEMENTEN

Ds. Harmannij
Het is geen gelukkige toevoeging in het besluit betreffende Bunschoten-Oost want dat stond al in het materiaal. Die hele zin moeten we niet weer herhalen.

Br. Post/Wezeman
Ik heb geen amendement bij besluit 6 meer.

Bij besluit 7 toevoegen "inzicht in de kosten van de verschillende producten en programma's en de mogelijke doorbelasting van die kosten, alsmede in de overhead kosten van de organisatie", om te voorkomen dat op de volgende synode deze vragen weer aan de orde zijn.

Aan besluit 8 toevoegen "om doublures te voorkomen…". We zien de goeie intenties van en hebben vertrouwen in OOG. Maar als je elkaar niet kunt vinden in zaken gaan de dingen toch een eigen leven leiden.

Br. Wezeman
Dank voor de antwoorden. Het begrip van OOG maakt dankbaar. Maar de antwoorden zijn niet voldoende omdat de inefficiëntie blijft. Daarom dien ik een amendement in om de komende drie jaar het budget van OOG te bevriezen op 595.100 euro. Dat dwingt tot interne sanering. Met als grond: "De organisatie kent voldoende interne ruimte in de bezetting om door sanering kostenstijgingen op te vangen."

BESPREKING RONDE 2

Niemand maakt ervan gebruik.

Deputaten OOG - Br. Van der Eijk
Het lijkt me meer dan een synode zou moeten willen. We steunen het amendement niet. Het moet wel aandacht hebben maar niet op synodeniveau.
Met F&B is over de budgetten gesproken. Aannemen van dit amendement betekent een korting. Dan is de vraag dus: geeft de synode voldoende geld vrij voor de gemeenten. De korting is niet te rechtvaardigen vanuit het oogpunt van efficiency.

Met de zin over 'doublures' stemmen we in.

Br. Wezeman
Kort antwoord op het spreken van de voorzitter van OOG. De vraag of de synode voldoende geld over heeft voor de gemeenten snijdt geen hout.

Br. Post
Er is een misverstandje. We gaan niet op het synodeniveau allerlei posten bewaken. Maar het gaat om meer handvatten voor de bepaling van het nut van de inspanningen en voor de beheersing van de kosten. Die vraag ligt er. Daarop zijn geen bevredigende antwoorden gekregen. We willen voorkomen dat dit de volgende synode weer aan de orde is.

STEMMING

35 stemgerechtigden

Besluiten OOG

Besluit 2:      aanvaard, tegen 0, onthouding 2
Besluit 3:      aanvaard, tegen 0, onthouding 4
Besluit 6:      aanvaard, algemene stemmen

Besluit 7
- Amendement Post/Wezeman 1: aanvaard, tegen 9, onthouding 2
- Besluit:       aanvaard, algemene stemmen

Besluit 8:
- Amendement Post/Wezeman 1: aanvaard, algemene stemmen
- Besluit:       aanvaard, algemene stemmen

Besluit 9:      aanvaard, algemene stemmen

Besluit 10
- Amendement Wezeman (budget bevriezen): aanvaard, tegen 11, onthouding 5
- Besluit:       aanvaard, algemene stemmen

Besluiten 9 en 10 GDD

Besluit 9        : aanvaard, onthouding 1

Besluit 10      : aanvaard, algemene stemmen

Besluit verzoek GKv Bunschoten-Oost

Besluit:         aanvaard, tegen 1, onthouding 0

Preses
Bedankt voor het werk dat gedaan is. We hopen dat de samenwerking tussen OOG en GDD het werk ten goed komt.

Bijlagen

[Noot redactie eiw: door een technisch mankement zijn letters als opsommingstekens (vaak) veranderd in cijfers.] 

Bijlage 1 - Concept besluit Vroomshoop en Bunschoten-Oost

Besluiten vragen uit kerken n.a.v. rapport deputaten OOG

Materiaal:

 1. brief van de Geref. kerk te Vroomshoop d.d. 15 november 2010 met het verzoek om als synode uit te spreken de officiële participatie onder verantwoordelijkheid van deputaten OOG (voorheen deputaten SGO) aan de website homoindekerk.nl af te keuren en zo spoedig mogelijk te beëindigen, omdat diverse bijdragen een pleidooi voeren voor het kerkelijk accepteren van het samenleven van homofiele broeders en zusters, terwijl de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 heeft uitgesproken dat het samenwonen van homofiele broeders en zusters die een kuisheidsgelofte afgelegd hebben, af te wijzen is;
 2. brief van de Geref. kerk te Bunschoten-Oost d.d. 13 februari 2011 waarin zij de synode vraagt om de uitlatingen en opvattingen van dr. S. Paas over  gemeentestichting in diverse publicaties grondig te beoordelen bij de behandeling van het rapport van deputaten OOG.

Besluit 1:


niet te voldoen aan de verzoeken van de GKV te Vroomshoop.

Gronden:

 1. binnen de kaders van onderworpenheid aan Gods Woord wil de website plaatselijke kerken helpen om te komen tot een bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit en tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden. Daarbij zijn de bijdragen van de verschillende auteurs niet het standpunt van de redactie;
 2. ook binnen de Gereformeerde Kerken zijn de onderwerpen die op deze website aan de orde gesteld worden, onderwerp van gesprek. Gezamenlijk toezien dat aangeboden bijdragen passen binnen de gestelde kaders draagt bij aan de meningsvorming in plaatselijke kerken;
 3. uitspraken die een generale synode doet in concrete appelzaken kunnen niet gebruikt worden als bewijskracht bij verschil van mening in andere kwesties.  

Besluit 2:

niet in te gaan op het verzoek van de GKV te Bunschoten-Oost.

Grond:
bezwaren tegen leer of leven van een docent aan de Theologische Universiteit dienen via de daartoe aangewezen kanalen ingediend te worden.

Bijlage 2 -  Vraag van GKv Vroomshoop

Aan de Generale Synode 2011 te Harderwijk
Postbus 770
3800 AT Amersfoort
T (06) 31 68 47 29
e-mail: synode@gkv.nl           

Vroomshoop 8 november 2010.

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop wil U het verzoek doen om te besluiten de officiële participatie in het onderhouden van de website  www.homoindekerk.nl stop te zetten. Om die participatie was de vorige Generale Synode gevraagd door de LV 2007 van de Nederlands Gereformeerde Kerken.  De GS heeft toen niet tot die participatie besloten, maar dit verzoek in handen gelegd van deputaten SGO ‘teneinde de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een dergelijke website te onderzoeken en een beslissing over eventuele participatie te nemen” (acta,  art. 113). 

Die beslissing is bij deputaten SGO blijkbaar positief uitgevallen, blijkens het in 2010 verschijnen van genoemde website. Die website presenteert zich aldus:

“Homoindekerk.nl is een handreiking om tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden te komen en een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit te ontwikkelen. De website is een samenwerkingsproject van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. “

Kennisnemend van de inhoud van de website kunnen we niet anders dan daar met verbazing en verdriet op te reageren. Het is niet meer dan een platform waarop verschillende meningen naast elkaar zijn gezet en te raadplegen zijn. Naast goede, Schriftuurlijke bijdragen zijn er heel wat publicaties opgenomen waarin allesbehalve een Bijbels verantwoorde visie wordt neergezet. Diverse bijdragen voeren een pleidooi voor het kerkelijk accepteren van het samenleven van homofiele broeders en zusters, die een relatie met elkaar hebben. We denken bijvoorbeeld aan de artikelen van de Nederlands Gereformeerde predikanten H. de Jong, J. Smit. M. Janssens en J.M. Mudde.

Op geen enkele manier wordt op de site Schriftuurlijk sturend en analyserend  op het gepubliceerde materiaal ingegaan. Dat is op zich ook niet zo verwonderlijk aangezien de  Nederlands Gereformeerde Kerken al  jaren intern verdeeld zijn over de geoorloofdheid van een sexuele relatie tussen twee broeders of twee zusters. Het lijkt ons niet te verdedigen dat onze kerken mee verantwoordelijkheid dragen voor een dergelijke website. De vorige GS heeft zelfs ten aanzien van het samenwonen van homofiele broeders en zusters, die een kuisheidsgelofte afgelegd hebben, uitgesproken dat dergelijk samenwonen niet maar af te raden, maar ook af te wijzen is. Juist in deze tijd komt het erop aan dat er binnen de kerken toch geen onhelderheid moet ontstaan of toenemen over wat de Schrift leert over de verbondenheid van sexualiteit aan een huwelijk tussen een man en een vrouw. Blijvend verantwoordelijkheid dragen voor een website die op beslissende punten een Schriftuurlijke keuze in het midden laat, draagt aan die ongewenste onhelderheid enorm bij.

Daarom verzoeken wij U uit te spreken het besluit van deputaten SGO af te keuren en de officiële participatie aan de website zo spoedig mogelijk te beëindigen.

U de wijsheid van Gods Geest toewensend voor al uw taken,
Met hartelijke broedergroet,

Was getekend
ds. P.L. Storm, preses
br. G.A. Stad. scriba

Bijlage 3 - Tegenvoorstel ds. Gunnink

Tegenvoorstel inzake de participatie aan de website www.homoindekerk.nl

Materiaal:
brief van de kerk te Vroomshoop, d.d. 15 november 2010 (met het verzoek om als synode uit te spreken de officiële participatie onder verantwoordelijkheid van deputaten OOG [voorheen deputaten SGO] aan de website homoindekerk.nl af te keuren en zo spoedig mogelijk te beëindigen, omdat diverse bijdragen een pleidooi voeren voor het kerkelijk accepteren van het samenleven van homofiele broeders en zusters, die een relatie met elkaar hebben, zonder dat er daarbij een Schriftuurlijk positiekeuze wordt geboden).

 

Besluit:

de opdracht aan deputaten SGO om te participeren in de door de NGK opgezette website www.homoindekerk.nl niet te continueren;

Gronden:

 1. Deze website blijkt niet meer dan een platform te zijn waarop verschillende meningen naast elkaar zijn gezet en te raadplegen zijn. Naast goede, Schriftuurlijke bijdragen zijn er ook publicaties opgenomen waarin geen Bijbels verantwoorde visie wordt verwoord en verdedigd. Diverse bijdragen voeren namelijk een pleidooi voor het kerkelijk accepteren van het samenleven van homofiele broeders en zusters, die een relatie met elkaar hebben.
 2. Het is de taak van de kerk te weerleggen en te verwerpen alles wat met het Woord van God in strijd is. Echter, op geen enkele manier wordt op de site Schriftuurlijk sturend en analyserend op het gepubliceerde materiaal ingegaan.
 3. Juist in de huidige tijd en samenleving komt het erop aan dat er binnen de kerken geen onhelderheid moet ontstaan of bevorderd worden inzake wat de Schrift duidelijk leert over het exclusief verbonden zijn van de seksuele omgang aan een huwelijk tussen een man en een vrouw. Blijvend officiële verantwoordelijkheid dragen als kerken voor deze website, die op beslissende punten een Schriftuurlijke keuze in het midden laat, zou aan die ongewenste onhelderheid bijdragen.

Bijlage 4 - Concept besluiten OOG

Materiaal:

 1. rapport Deputaten OOG;
 2. rapport Deputaten OOG; rapportage projecten gemeentestichting;
 3. financiële paragraaf OOG/Centrum Dienstverlening (13.01.2011);
 4. regeling aanvullende steun bij Gemeentestichting (Handleiding) (31.03.2011).

(decharge)

Besluit 1       

te nemen bij besluiten over Gemeentestichting

(voorstellen)

Besluit 2:

 1. in te stemmen met de instelling van een Advies- en Studiecentrum Gemeentegroei, onder verantwoordelijkheid van deputaten OOG, voor de ondersteuning van de samenhang in beleid m.b.t. gemeenteopbouw, gemeentegroei en gemeentestichting, en daarbij ook aandacht te geven aan de opdracht van de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 om gemeentestichting als bijbels verantwoorde methodiek verder te ontwikkelen en te evalueren;

Besluit 3:

deputaten een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor de oprichting van een catechetenschool.

Besluit 4 + 5

te nemen bij besluiten over Gemeentestichting

(opdrachten)

Besluit 6:

 1. deputaten opdracht te geven de ontwikkeling van gemeenten te ondersteunen;
 2. deputaten opdracht te geven het onder hun verantwoordelijkheid functionerende Centrum Dienstverlening te besturen binnen de vastgestelde strategische en financiële kaders.

Besluit 7:

deputaten opdracht te geven

 1. de eerstkomende synode te dienen met een evaluatie van de bijdrage van het Centrum Dienstverlening aan de ontwikkeling van de gemeenten. Onderwerpen die aan de orde dienen te komen omvatten:
  -    kwaliteit, omvang, effectiviteit en efficiency van de ondersteuning van en dienstverlening aan de kerken;
  -    effectiviteit van de samenwerking met andere deputaatschappen en derde partijen;
  -    relatie tussen ontwikkeling van producten en de vraag uit de kerken;
 2. deze opdracht uit te voeren in nauw overleg met deputaten F&B.

 Besluit 8:

deputaten OOG en het GDD op te dragen om de samenwerking op het gebied van het diaconaat in de kerken voort te zetten en te intensiveren.

Grond:

 1. in een snel veranderende wereld verandert ook voortdurend de rol van de kerk, haar ambtsdragers en de gemeente. Zowel op het terrein van het pastoraat als in het diaconaat komt de eigen taak van de gemeente steeds meer in beeld. Dit heeft ook gevolgen voor de verhouding tussen ambt en gemeente. Voor wat betreft de vormgeving van het diaconaat in de brede zin van het woord is het daarom van groot belang dat het Centrum Dienstverlening en het Diaconaal Steunpunt ieder vanuit hun eigen kennis en expertise steeds nauwer met elkaar gaan samenwerken, zoals dit ook al gebeurt, o.a. in de vorm van een gezamenlijk jaarplan 2011 m.b.t. de diaconale gemeente. Terecht stelt het GDD: ‘Er is een gedeeld belang met betrekking tot de ontwikkeling van de diakonale gemeente en de toerusting van ambtsdragers’.
 2. het GDD is ontslagen van zijn inspanningsverplichting tot een fusie met deputaten OOG en deputaten OOG hebben aangegeven wel voordelen te zien in integratie met het GDD, maar vinden om goede praktische redenen integratie met het GDD en fusie van Centrum Dienstverlening en Diaconaal Steunpunt niet gewenst. Daarom is een goede en steeds intensievere samenwerking tussen het Centrum en het Steunpunt op dit moment een effectievere manier van samenwerken dan integratie van beide deputaatschappen en fusie van beide bureaus.


(instructie) 

Besluit 9:

ten behoeve van de werkzaamheden van deputaten de volgende instructie vast te stellen:

Instructie deputaatschap ondersteuning ontwikkeling gemeenten

a.      het Centrum Dienstverlening verder inrichten en aansturen volgens de gebruikelijke regels van goed bestuur;

b.      de focus is daarbij gericht op:

·         de uitdagingen waarvoor onze kerken staan op het gebied van gemeentegroei, gemeentestichting en gemeentevitalisering;

·         het actief ontwikkelen en uitdragen van adviezen, methodieken en materialen ter ondersteuning van de gemeenten;

·         het inspelen op de vraag uit de gemeenten naar de diensten van het Centrum Dienstverlening;

·         het inschakelen en benutten van expertise aanwezig in de kerken en aan de kerken gelieerde instellingen en deputaatschappen;

c.  deputaten OOG en het Centrum Dienstverlening richten zich bij hun werk op de groei van de gemeente ‘naar hem die het hoofd is, Christus’ (Efeziërs 4:15).

2. Werkvelden

De samenhang tussen activiteiten verhogen door het inrichten van de volgende werkvelden:

 1. ambt en gemeente;
 2. diaconaat;
 3. gemeentegroei;
 4. jeugd en jongeren;
 5. pastoraat en toerusting.

 

3. Stimuleren en ondersteunen van plaatselijke kerken

 1. de plaatselijke kerken op de genoemde werkvelden ondersteunen, adviseren en stimuleren in hun visievorming en gemeenteontwikkeling, met als beoogde doelgroepen, zowel in groepsverband als individueel: ambtsdragers, jeugdwerkers, kerkelijk werkers, gemeenteleden en anderen die pastoraal, diaconaal of missionair een taak vervullen in de gemeente;
 2. informatie- en adviespunt zijn voor speciale groepen binnen de gemeente (mensen met een beperking, jeugd en jongeren, toerusting m.b.t. huwelijk en relatievorming, ouderen);
 3. ten behoeve van de plaatselijke kerken en de speciale doelgroepen binnen de gemeente diensten, activiteiten, materialen en producten te ontwikkelen en te vernieuwen, aansluitend bij de vraag uit de kerken en waar mogelijk in samenwerking met partners.

 4. Communicatie

 1. jaarlijks een jaarverslag uitbrengen over de realisatie van de doelstellingen en de financiële resultaten; dit jaarverslag ter kennis brengen van de kerken;
 2. zo vaak als nodig met de kerken communiceren over ontwikkelingen op de werkvelden;
 3. onderzoek doen naar de mogelijkheid het blad Zout te verbreden tot een communicatiekanaal voor de gehele dienstverleningsketen voor de kerken, bij voorkeur in samenwerking met andere dienstverlenende deputaatschappen; uitgangspunt hierbij is budgettaire neutraliteit;
 4. actief werken aan de naamsbekendheid van het Centrum Dienstverlening.

 5. Samenwerking

 1. waar mogelijk en functioneel voor de uitvoering van de taak samenwerking zoeken met andere organisaties, zowel binnen als buiten de GKV, in ieder geval binnen de CGK en de NGK;
 2. goede afstemming te zoeken met de andere dienstverlenende deputaatschappen, de TU Kampen en derde partijen, met name op het terrein van praktijkonderzoek, ondersteuning en toerusting in de kerkelijke werkvelden, zodat door samenwerking meer expertise en energie ontwikkeld worden die ten goede komen aan de kerken;
 3. stimuleren van toegepast onderzoek en de verwerking van studie- en onderzoeksresultaten in de ondersteuning van en de communicatie met de kerken; hiervoor uit de beschikbare middelen een bedrag van maximaal € 10.000,-- op jaarbasis te bestemmen;
 4. ontwikkeling van programma’s en projecten om de plaats van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de gemeente te versterken;
 5. facilitaire medewerking verlenen aan deputaten E&M bij het innen van het vastgesteld quotum en overleggen met E&M over de wijze waarop beschikbaar materiaal binnen de kerken benut kan worden;
 6. ontwikkelen van programma’s en projecten ter ondersteuning van de positie van mensen met een beperking binnen de gemeente, waar gewenst in samenwerking met andere organisaties zoals Dit Koningskind; hiervoor uit de beschikbare middelen een bedrag van maximaal € 10.000,-- op jaarbasis te bestemmen;
 7. blijven participeren in de redactie van de website www.homoindekerk.nl, met het doel materiaal uit de GKV, CGK en NGK toegankelijk te maken en langs die weg een pastorale handreiking te bieden aan de kerken.

6. Missionaire projecten   

te nemen bij besluiten over Gemeentestichting

(budget)

 

Besluit 10a.

 

deputaten OOG op te dragen bovengenoemde werkzaamheden te verrichten binnen het budget dat is vastgesteld op € 595.100,-- in 2012; € 607.000,-- in 2013; € 619.100,-- in 2014; 

Besluit 10 b.

te nemen bij besluiten over Gemeentestichting