Printen

Besluit Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Vroomshoop

 

Redactie een in waarheid

20-05-23

 

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Vroomshoop heeft eind april besloten niet mee te gaan met de fusiekerk GKv-NGK. Verder zag de kerk gevolgen onder ogen die het besluit met zich meebrengt. En ook hier verder zal worden gewerkt in de ontstane situatie.
De volledige tekst van het besluit vindt u hieronder.

 


 

Besluit van de kerkenraad 24 april 2023

 

 

1. Besluit over de mogelijkheid om per 1 mei 2023 toe te treden
    tot de Nederlandse Gereformeerde kerken

 

De kerkenraad

 

constateert

 1. dat hij, na uitvoerige bespreking, zich in de situatie bevindt die in de Handreiking Nieuwe Regio’s aldus beschreven wordt (p.11):
  “Het kan zijn dat moeiten met of bezwaren tegen de kerkorde en de hereniging zo groot zijn dat de kerken zich niet of niet meteen aan de nieuwe kerkgemeenschap en daarmee aan de nieuwe regio willen verbinden.”
   
 2. dat bij de kerkenraad na de raadpleging van de gemeente die moeiten en bezwaren tegen de hereniging niet weggenomen zijn.

besluit uit te spreken

 

dat de Gereformeerde Kerk van Vroomshoop niet in staat is per 1 mei 2023 toe te treden tot het kerkverband dat dan onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK) zal ontstaan.

 

Gronden:

 1. Een kerkverband behoort herkenbaar te zijn aan dezelfde kenmerken als waaraan een plaatselijke kerk herkenbaar moet zijn. De NeGK voldoet niet aan wat art. 29 NGB  hierover belijdt, namelijk dat men ‘zich richt naar het zuivere Woord van God’ en dat men ‘alles wat daarmee in strijd is verwerpt’.
   
 2. In de NeGK ontvangen verschillende, met elkaar strijdige, opvattingen over het gezag van de Schrift en de regels voor haar uitleg gelijke rechten.
   
 3. Van de besluiten van de Generale Synode van Goes (2020) over vrouw en ambt is door de kerkenraad van Vroomshoop uitgesproken dat die ‘tegen Gods Woord ingaan en een manier van bijbeluitleg hanteren die voor een gereformeerde kerk onacceptabel zou moeten zijn’. En ook dat ‘de daarbij gehanteerde manier van omgang met de Schrift’ ten onrechte wettig is verklaard. In het nieuwe kerkverband wordt dit probleem niet opgelost.
   
 4. De binding aan de belijdenisgeschriften is in de kerkorde en het verbindingsformulier van de NeGK niet langer duidelijk en ondubbelzinnig geregeld.
   
 5. In de kerkorde van de NeGK worden door de kerken belangrijke zaken, die alle kerken aangaan en die de gezamenlijke gehoorzaamheid aan Gods Woord raken, niet langer gezamenlijk beslist, maar aan de vrijheid van de kerken overgelaten. Hierdoor ontstaat er onder andere grote rechtsongelijkheid binnen één kerkverband, bijvoorbeeld bij de toelating tot de sacramenten en de beoefening van de kerkelijke tucht. Wat op dit gebied nu al grote zorgen en verdeeldheid oplevert in de praktijk binnen de GKv, wordt in de KO van de NeGK kerkrechtelijk gelegitimeerd. Kerkelijke afspraken op basis waarvan zusterkerken elkaar nu nog kunnen aanspreken en corrigeren komen te vervallen.
   
 6. Als gevolg van de bovenstaande punten wordt het kunnen voldoen als kerkverband aan wat de belijdenis benoemt als kenmerken voor de kerk van Christus, in gevaar gebracht. Art. 29 NGB noemt er drie: “dat de kerk de zuivere prediking van het evangelie onderhoudt (Gal. 1:8, 1 Tim. 3:15); dat ze de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt, zoals Christus die heeft ingesteld (Hand. 19:3-5, 1 Kor. 11:20-29); dat de kerkelijke tucht geoefend wordt om de zonde te bestraffen (Mat. 18:15-17, 1 Kor. 5:4,5,13, 2 Tess. 3:6-14, Tit. 3:10).”

2. Besluit over de gevolgen van besluit 1

 

De kerkenraad

 

spreekt uit
 

dat hij overtuigd is van de roeping tot en de noodzaak van het samenleven met zusterkerken in één gereformeerd kerkverband dat trouw is aan Schrift en belijdenis en dat haar kerkrecht vorm heeft gegeven naar de principes van het gereformeerde kerkrecht.
 

constateert
 

dat hij voor 1 mei 2023 en zonder voortzetting van een grondige nadere verkenning niet in staat is een verantwoord besluit te nemen over de vraag in welk kerkverband de Gereformeerde Kerk van Vroomshoop het beste die roeping kan opvolgen.

 

besluit:

 1. dat hij de begonnen verkenning voortvarend zal voortzetten met daarbij als uitgangspunt het door de kerkenraad vastgestelde beknopte profiel dat samenvat hoe wij plaatselijk gereformeerde kerk willen blijven en aan welke voorwaarden een gereformeerd kerkverband heeft te voldoen;
   
 2. dat hij ten bate van deze verkenning zo spoedig mogelijk gesprekken zal opstarten met andere confessioneel gereformeerde kerkverbanden, te beginnen bij de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK);
   
 3. dat hierbij ook gestreefd zal worden naar een zo spoedig mogelijke voorlopige voorziening  waarbinnen van de CGK voorlopig kerkverbandelijke steun ontvangen kan worden.
   
 4. dat hierbij zo mogelijk samengewerkt zal worden met andere kerken uit de GKv die in een vergelijkbare positie verkeren;
   
 5. dat dit alles dient te gebeuren met gelijktijdige goede informatie van en communicatie met de gemeente.
   
 6. dat zolang er nog geen aansluiting is gevonden bij een kerkverband de huidige, sinds 1 juli 2015 van kracht zijnde, Kerkorde van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) waar mogelijk toegepast blijft worden; en dat in gevallen waarin deze Kerkorde niet voorziet de kerkenraad beslist.

Gronden:

 1. Eenheid zoeken en onderhouden met andere gereformeerde kerken is een Schriftuurlijke opdracht en van het grootste belang om ook plaatselijk een trouwe kerk van Christus te kunnen zijn en blijven. Met sterk verlangen bidt de Here Jezus Zelf zijn Vader om de eenheid van “de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt” (Joh. 17:6). Hij smeekt in zijn gebed in de nacht vooraf aan zijn lijden en sterven: “Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn” (Joh. 17:11). En Hij geeft daarbij ook aan wat voor het bewaren van die eenheid noodzakelijk is: “Heilig hen dan door de waarheid. Uw Woord is de waarheid” (Joh. 17:17). Zijn apostel Paulus bindt de kerk van Efeze op het hart om “de eenheid te bewaren die de Geest u geeft” (Ef. 4:3). Ook hij wijst als weg daarvoor: “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus” (Ef. 4:15).
   
 2. Een plaatselijke kerk heeft een kerkverband nodig waarbinnen zij gesteund wordt om de leer te bewaren die Christus via zijn apostelen aan de kerk heeft toevertrouwd. In het Nieuwe Testament wordt dan ook vele malen opgeroepen tot het bewaren van de goede en heilzame leer (bijv. in 1 Tim. 1:10,11, 4:6, 6:1,3, 2 Tim. 4:3, Tit. 1:9, 2:1,7,8,10, 1 Joh. 2:23,24, 2 Joh.:7-10, Jud.:3, Openb. 3:8). Juist in de gemeenschap met medebelijders kan ‘ons gemeenschappelijk geloof’ (Tit. 1:4) worden bewaard en verdiept (Ef.3:16-19). De kerk is van Christus. Hij vergadert, beschermt en onderhoudt Zich een gemeente. We belijden in v/a 54 HC dat Hij dit doet ‘door zijn Geest en Woord in eenheid van het ware geloof’ (Joh. 17:21, Hand. 2:42, Ef. 4:3-6, 1 Tim 3:15). Het is deze eenheid die alle gemeenten in een kerkverband zelf hebben te bewaren en waarin zij elkaar moeten versterken en ondersteunen en waarin zij op elkaar moeten kunnen rekenen bij het weren van alles wat die eenheid bedreigt en daarmee tekort doet aan het Woord en de eer van God. Wat Christus gebiedt aan één concrete gemeente is tegelijk bedoeld als gezagvol woord van zijn Geest voor alle gemeenten (Openb. 2:7,11,17,29, 3:6,13,22).
   
 3. Het kan belangrijke ondersteuning en stimulans bieden om hierbij samen op te trekken met kerken die nog steeds op dezelfde basis willen staan en met wie je al binnen één kerkverband verbonden was.
   
 4. De huidige kerkorde van de GKv schrijft voor: “de kerkenraad rekent met de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteleden en raadpleegt de gemeente met het oog op de hoofdzaken van zijn beleid” (art. B29.4).