Printen

Ontwikkelingen in de GKv – 7/2

 

D.J. Bolt

11-02-23

 

We gaan verder met de gevolgen van de grote verschuivingen in de leer.

De vorige keer hebben we aandacht geschonken aan de ontwikkelingen op het gebied van homoseksualiteit, daar gaan we nu verder mee en geven een indruk hoe de geesten in de kerken, m.n. de GKv worden bewerkt en beïnvloed, intern maar ook in en door de samenleving. We geven er korte commentaren op, steeds gescheiden door -----.

  1. Leer, sacramenten en tucht
  2. Ethiek
  3. Kerkelijk leven
  4. Oecumene
  5. Conclusies

 

Homoseksuele relaties 1

Kerkbode GKv Midden, 07-01-22

 

Ds. R. Heij houdt zijn hart vast als hij denkt over de mate waarin jongeren zich vandaag aan de kerk binden. En ook over de kerk in Nederland met al die vergrijzing en krimp. Hij vraagt zich af of dat ook zijn GKv treft.

Belangrijk is 'relevante kerk' te zijn. En vooral geen lange verhalen in de kerk te houden, dat past niet meer bij jongeren. Heij spitst dat toe op relaties en constateert dan dat op het gebied van samenwonen, geregistreerd partnerschap, homorelaties, 'de kerken met de handen in het haar zitten'.
Heij ook. 'Hoe moet je hier over denken? Wat zegt de Bijbel? Wat is de waarheid? Voor veel jongeren zijn bovengenoemde zaken helemaal geen items. Zij vragen zich in gemoede af waar de kerk zich druk over maakt en wat dit met God te maken heeft.'

 

De predikant vindt het gesprek m.n. over homoseksualiteit moeilijk. In de samenleving zijn opvattingen hierover radicaal gekanteld, constateert hij. Hoe wil Heij dan verder?

Wel, 'de Bijbel opendoen en het gesprek met elkaar aangaan. () Benoem niet allereerst wat niet mag maar laat juist zien waar God zijn genadig licht laat vallen'.

Het gaat om 'liefde die niet klaar staat met normen en oordelen, maar die meegaat in moeilijke zoektochten omdat wat jou treft mij raakt'.

 

-----

 

Het lijkt het universele antwoord op moeilijke vragen, we komen het steeds weer tegen: liefde en praten zonder oordelen. Zoektochten, we kennen het uit de tijd van Wiersinga, Kuitert en Den Heijer. Maar is dit zoeken eigenlijk niet ingegeven door het willen verzinnen van goed voelende antwoorden die passen bij onze moderne cultuur[1]?

 

Homoseksuele relaties 2

Kerkbode GKv Midden - 28-02-22

 

GKv Utrecht-N/W meldt aan de classis Utrecht (02-12-21) dat overwogen wordt de ambten open te stellen voor LHBTIérs.

We hebben geen kerkbode kunnen vinden waar een besluit hierover is gemeld.

 

Homoseksuele relaties 3

Kerkbode GKv Noorden - 07-01-23

 

F. Tromp schrijft over Radicale standpunten. Zo had hij in het ND van 17-12-22 iets gelezen over David Maasbach, kerkleider van de Maasbach Wereldzending. In het vraaggesprek laat Maasbach weten zich te verzetten tegen het idee dat hij zijn kinderen zou moeten leren dat homoseksualiteit normaal is. Want: 'De Bijbel zegt dat homoseksualiteit niet normaal is. God verbiedt het. () Homoseksualiteit is niet de norm. De norm is man en vrouw. Daar kan je het mee eens zijn of niet, maar dat is wat de Bijbel leert.'

 

Tromp vindt het 'te prijzen' dat Maasbach zijn 'afwijkende mening' publiekelijk durft uit te dragen. Het valt niet altijd mee om een 'tegendraadse opvatting' te hebben én om die goed onder de aandacht te brengen. Maar Tromp volgt liever de zanger Bob Dylan met  zijn mooie liefdeslied uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. Dat heeft de boodschap 'Er is geen beperking aan die liefde'. Tromp:

 

'Misschien moeten we ons daar meer in vastbijten. Of de liefde onbegrensd te laten zijn. Dan kunnen we alsnog veel weten van en over elkaar. Maar zonder een oordeel. Dat is aan Iemand anders.'

 

-----

 

Daar hebben we het weer: liefde en zonder oordelen. Daar kan geen Bijbeltekst tegenop.

 

Homoseksuele relaties 4

Kerkbode GKv Noorden, 23-04-22

 

Ds. W.L. de Graaff waarschuwt tegen discriminatie. Maar hij stelt ook lachwekkende gelijkheidstoestanden in een Engels ziekenhuis aan de kaak, waar mannen gevraagd worden of ze zwanger zijn en waar niet meer gezegd mag worden dat vrouwen menstrueren maar mensen menstrueren.
Vervolgens schrijft de predikant over de mensheid die geschapen is door God. Hij schiep man en vrouw. Maar 'dat Genesis man en vrouw noemt, is niet beperkend bedoeld maar inclusief. We kunnen het aanvullen met homo's en hetero's, transgenders en hermafrodieten, mensen die in vrijheid geboren zijn en mensen die in slavernij zijn opgegroeid, gelovigen en atheïsten. Wij zijn allen naar het beeld van God geschapen en tegelijk allen zondaren die genade van Christus nodig hebben'.

 

'Wat is er mis mee om een transvrouw volop te erkennen als vrouw, zonder te ontkennen dat zij een mannelijke lichaamsbouw heeft?', vraagt de dominee retorisch.

En ook is het 'geen onrecht om oog te hebben voor het feit dat transitieprocessen vragen oproepen. Bijvoorbeeld met betrekking tot takken van sport waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen vanwege hun gemiddelde lichamelijke kracht en/of lengte'.

 

In de Kerkbode van 08-10-22 stelt De Graaff de zonde van Sodom aan de orde. Het woord 'sodomie' herinnert aan het homoseksuele geslachtsverkeer in die stad. Maar het is 'ongepast' volgens de dominee deze verbinding te maken. Het 'is maar zeer de vraag of de Bijbel zélf de homoseksuele handelingen waarmee de mannen in de stad dreigden als de werkelijke zonde van Sodom ziet. Het is met dit soort oerverhalen in de Bijbel ontzettend belangrijk om de culturele context in de gaten te houden.'

En zijn eindconclusie is: het gaat in Sodom 'om de zonde van sociale ongerechtigheid en verwaarlozing van kwetsbaren. () Sodom wordt als gevolg van die zonde weggevaagd. Wie zijn naaste gastvrij ontvangt en onderdak biedt, leeft met Christus.'

 

In een latere Kerkbode (26-11-22) meldt De Graaff dat ook het Gomarus College (voorheen gereformeerd onderwijs) 'Paarse Vrijdag' heeft geïntroduceerd. Leerlingen worden opgeroepen om in 'paarse kleren op school te komen om zo aandacht te vragen voor acceptatie van de LHBT-gemeenschap. Dat vindt ds. De Graaff 'een sympathiek idee waar je nauwelijks tegen kunt zijn' maar het is wel vervelend dat 'de actie zich keert tegen leerlingen (en personeel) die om die dag om wat voor reden dan ook geen paarse kleding dragen'. Want 'voordat je het weet, staan 'zij in de ogen van hen die wel meedoen niet meer 'goed''.

 

En tenslotte, in de Kerkbode aan het eind van het jaar (17-12-22) lijkt ds. De Graaff weer een stapje verder te zijn. Hij prijst het COC dat 'ongetwijfeld veel goeds betekent voor de acceptatie van homo's in de samenleving'. En hij heeft op voorhand ('nog niet gelezen') vertrouwen in het boek van prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Verbonden voor het leven.
Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?, vraagt De Graaff zich af. Eigenlijk niets is de teneur van zijn verhaal. Jezus spreekt niet over homoseksualiteit, Hij benadrukt trouw.
Er zijn slechts 6 Bijbelteksten die 'negatief lijken te spreken over homoseksualiteit' want gaat het daar wel over 'onze' homoseksualiteit?, weifelt de dominee. (Heeft de dominee inmiddels toch De Bruijne's boek gelezen?)

 

Opnieuw refereert De Graaff aan Sodom en gaat daarin weer verder: 'Het in verband brengen van homoseksualiteit en de zonde van Sodom is feitelijk een dwaling. De zonde van Sodom was het gewelddadig verkrachten van de gastvrijheid'.

Homoseksualiteit een gruwel? Twee mannen die seks hebben, was toen niet passend in die cultuur en daarom een gruwel in de reinheidscultus. Net als niet-passende haardracht, het mengen van vlees en zuivel, etc. gruwelen waren.
De passage van Romeinen 1 lijkt op deze out of date cultuur terug te grijpen.

 

En zo is De Graaff's vraag: 'Is iets dat O.T.-wetgeving een 'gruwel' genoemd werd daarom per definitie voor alle tijden een (dood)zonde?' De dominee weet het niet en daarom wil hij in onze tijd 'terughoudend' zijn'.

Wat betekent dat concreet dan? Wel, accepteren dat

 

'… alle mensen die bij de kerk aankloppen omdat ze Christus willen navolgen, welkom zijn om volwaardig lid te zijn. Ongeacht seksuele geaardheid of mogelijke homoseksuele relatie.

 

-----

 

Een paar opmerkingen.
De idee dat in Sodom het punt van gastvrijheid een grote rol speelde is al (heel) oud en geen vinding van De Graaff, zie bijvoorbeeld de Korte Verklaring op Genesis, deel II. Maar in tegenstelling tot de predikant versmalt de exegeet daarin (dr. G.Ch. Aalders) de uitleg niet tot alléén een zaak van gastvrijheid, hoe belangrijk ook, maar betrekt daarbij ook de homoseksuele verkrachting.

In de benadering van De Graaff is ook weer zo manifest hoe de Bijbel vanuit de huidige moderne 'inclusieve' ideologische cultuur wordt benaderd en geneutraliseerd.

In zijn Refajahkerk heeft 'volwaardig lid' zijn natuurlijk gevolgen. Is Groningen inmiddels verder dan Utrecht-N/W?

 

Homoseksuele relaties 5

Kerkbode GKv Noorden, 17-12-22

 

Mocht ds. De Graaff het boek van prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Verbonden voor het leven nog niet hebben gelezen, ds. T. Huttenga, studentenpastor in Groningen heeft dat wél en schreef er een recensie over. In de onderkop boven zijn artikel vermeldt hij alvast zijn oordeel: Uitstekend boek over homoseksualiteit.

We gaan zijn recensie niet samenvatten. De kern van het boek hebben we in de vorige editie weergegeven met een samenvatting van dr. J. Hoek[2].

Wat doet Huttenga de grens overgaan van afwijzing naar aanvaarding van homoseksuele relaties? Hij legt het moment bij de aanvaarding van de homo als mens:

 

'Als je die ander royaal als homo aanvaardt, ben je al over de streep en kun je niet meer terug.'

 

Huttenga constateert uit het boek dat De Bruijne ontdekte dat hij met teksten die 'uit een ver verleden stamden' niet verder kwam. Want het verleden liet zich moeilijk in kaart brengen en de teksten 'voerden ook eens tot heel verschillende conclusies'.
Wat moet daaruit nu geleerd worden? Huttenga:

 

'Het resultaat leerde mij: dat ik de wereld waarin ik leefde kans moet geven af te leren dat 'ik het weet'. Dat dat een sleutel kan zijn op het slot dat een weerbarstige tekst als Rom. 1:26-27 mij regelmatig voorhield. Dat het ook in zulke teksten om menselijk leven gaat. Maar dat het moeilijk is om aan een dergelijke tekst zin te ontlenen.'

 

-----

 

Het is gedegradeerd tot een 'virus': iets weten, zeggen zó spreekt de Schrift. Dan ben je ziek, een absolutist, denk je de waarheid in pacht te hebben, ben je in 'het klimaat van het absolute' dat ooit de vrijgemaakten zo zou hebben gekenmerkt maar waaraan zij nu zijn ontsnapt[3].
Ook hier weer zie je een problematisering van de normen van de Schrift. Opnieuw wijzen we naar het boek Het Woord in geding dat de ogen wijd kan openen voor wat er hier ten diepste gaande is: de Schrift laten buikspreken om eigen cultuurnormen proberen te onderbouwen.


Homoseksuele relaties 5

Dagblad Trouw, 20 juli 2022

 

Televisiezender SBS maakte een real life-serie over Bunschoten-Spakenburg. Daarin kregen ook ds. G.J. van Harten en zijn GKv Maranatha-kerk aandacht. Een speciale jeugddienst onder het thema What the hell werd bijgewoond. De kerk zat daarbij niet vol, 'maar dat deerde de dominee niet', schrijft het dagblad. Want 'die kleinere groep kerkbezoekers zit er tegenwoordig tenminste uit vrije wil', aldus de dominee. 'Als je twintig jaar geleden niet naar de kerk ging kreeg je op je donder van je opa en oma, er was sociale controle, dat is nu gelukkig veel minder.'

 

Er is een 'frisse wind gaan waaien door Bunschoten-Spakenburg', denkt de schrijver. Symbool daarvoor lijkt de lokale bloemkunstenaar Geert die 'getrouwd' is met Jeroen. 'Het lijkt niet uit te maken in de van oudsher als zeer behoudend bekend staande gemeenschap. Er wordt in de eerste uitzending in ieder geval niet gerept over acceptatieproblemen.'

 

-----

 

Is het een te boude constatering hier een doorwerking te zien van geestelijke beïnvloeding waarvan we hiervoor iets gezien hebben in de kerkelijke pers?

 

Homoseksuele relaties 6

Nederlands Dagblad, 10-12-22

 

Redacteur S. Kuijper schetst de omwenteling in de ChristenUnie(CU) wat betreft hun houding t.a.v. huwelijk en homoseksuele relaties. Deze politieke partij, ooit voortgekomen uit het Gereformeerd Politiek Verbond en de RPF, is gecapituleerd voor de hedendaagse seksuele moraal. Een kort overzicht.

 

November 2007 wilde de CU een gedragscode voor haar politici vaststellen. De vraag was vervolgens of homoseksuelen de partij zouden kunnen vertegenwoordigen – ook zij die in een relatie samenleven. Een partijcommissie ('Cnossen') werd om raad gevraagd. Die stelde voor 'géén uitgewerkt register met do’s en don’ts voor CU-politici, dus ook geen ban op samenlevende lhbt+’ers' vast te stellen.
Maar vele partijleden waren het er niet mee eens.
Een compromis werd aanvaard. In de gedragscode kwam een verwijzing naar het Kernprogramma van de CU. En in dát document zou als voetnoot worden toegevoegd: dat

 

‘het huwelijk door God bij de schepping is ingesteld als een in beginsel onverbreekbare relatie van één man en één vrouw’, én 'dat de seksuele omgang onlosmakelijk verbonden is met het huwelijk’.

 

En kandidaten moest voortaan gevraagd worden of ze instemden met dit Kernprogramma.

Maar op het congres in 2018 werd dit Kernprogramma vervangen door een Beginselverklaring. Daarin staat niets meer over 'de seksuele omgang'. En een kwart stemde er zelfs voor ook aanvaarding van het homo'huwelijk’ in de tekst op te nemen!
 

Zo is het gekomen dat nu een openlijk samenlevende homoseksueel kandidaat is voor een zetel in de Eerste Kamer. En op het congres in 2022 kreeg iemand die de partij opriep om ruimte te maken voor lbht+’ers, 'een klaterend applaus'…

 

-----

 

Verbijsterd luisteren we er naar.

 

Homoseksuele relaties 7

Nieuwsbericht | 17-01-2023 | 14:15 van de Rijksoverheid

 

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een aanpassing van het eerste artikel van onze Grondwet. De grondwetswijziging is het resultaat van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA). Het nieuwe, aangepaste artikel 1 luidt nu:

 

'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan'.

 

'Handicap' en 'seksuele gerichtheid' zijn nieuw toegevoegd aan de non-discriminatiegronden. Minister Bruins Slot (CDA): 'De Grondwet vormt het fundament van onze samenleving. Het is belangrijk dat we die bij de tijd houden.'

 

-----

 

Naar onze inschatting zullen orthodox-gereformeerden hier binnen afzienbare tijd mee te maken krijgen. Heel simpel: kerkenraden die weigeren samenlevende homoseksuelen op tal te zetten, die geen vrouwen in de raden willen opnemen, discrimineren grondwettelijk. Gaan tegen de Universele Rechten van de Mens in. Predikanten die zich openlijk op de kansel uitspreken over de normen van het Woord, inderdaad verkondigen dat het normaal is, - want volgens de Schrift - dat het huwelijk uitsluitend toekomt aan man en vrouw en alleen dáár de seksuele beleving een plaats heeft, kunnen aanklachten verwachten en strafrechtelijke vervolging tegemoet zien. Want het zal en moet 'normaal' en 'leuker' worden in onze samenleving:

 

Homoseksuele relaties 8

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, voor kinderen

 

Kortgeleden bezochten we een 'derde-wereld-winkel'. Een boekje getiteld Alle mensen hebben dezelfde rechten trok onze aandacht. Het boekje probeert De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 uit te leggen aan kinderen.
Al bladerend door het boekje kwamen we dit tegen:

 

'Het huwelijk
Ook al wordt in Nederland steeds minder getrouwd en geven mensen de voorkeur aan samenwonen, in veel andere landen is het huwelijk de enige manier om een gezin te stichten. Homoseksuelen streven naar het huwelijk, omdat zij erkenning willen voor hun identiteit. Het homohuwelijk kan al wel in Nederland, maar in de meeste landen niet. In sommige landen worden meisjes uitgehuwelijkt tegen hun zin.'

 

Het gezin

In 1948 was een gezin stichten een recht, dat is het anno 2012 nog steeds, met dat verschil dat een gezin vandaag niet per se bestaat uit een vader, een moeder en hun kinderen. Er zijn tegenwoordig vele varianten: eenoudergezinnen, twee mannen, twee vrouwen, kinderen van een draagmoeder, geadopteerde kinderen…
De maatschappij verandert sneller dan het recht.

 

Een griezelig voorbeeld hoe zelfs jonge kinderen worden geïndoctrineerd met de genderideologie.

 

Homoseksuele relaties 9

De regenboog

 

Het is een 'gouden' greep van de LHBTI-ideologische beweging geweest als identity marker de zgn. regenboogvlag- en vlag te gaan voeren. Daarmee trekt deze beweging voortdurend dwangmatig aandacht. De vlag wappert van kerktorens, soms zijn zelfs zebrapaden of toegangstrappen tot overheidsgebouwen geschilderd in deze kleuren.

We geven enkele voorbeelden waar we dit symbool onverhoeds ook tegenkwamen.

 

 

 Op de deur van de receptie van een recreatiepark. 

 

Speelgoed in de Sinterklaasfolder.

 

In de klas

 

In de Mariakapel van de roomse kerk te Heino

 

Op de site van de protestantse Wijdekerk van Amersfoort.

 

Gods teken

 

Het stuit ons hoe langer hoe meer tegen de borst te spreken over 'regenboogvlag' in het kader van de LHBTI-beweging. Het symbool is immers al duizenden jaar teken van Gods trouw, nadat de goddeloze wereld van destijds ondergegaan was in de zondvloed? In feite werd de regelboog als teken 'gekaapt' en is er nu zelfs een lading aan gegeven die ook nog eens tegen de Schrift indruist.

Daarom zullen we voortaan spreken van een meerkleurenvlag, meerkleurenzebrapad etc.

 

Wordt vervolgd

 

NOTEN


[1] Lees het ontdekkende verhaal dr. G.A. van den Brink in Het Woord in geding.

[2] Click hier.

[3] Zie artikel Steile nekharen en kromme tenen 5, click hier.