Printen

GS Goes Verslag 07 – Vrouw-in-ambt revisie 3

 

D.J. Bolt

31-01-20

 

 

5 – Zwijgteksten (vervolg)

 

Commissie Revisieverzoeken MV – Ds. P. Poortinga

Wat wij als synode moeten doen is op grond van een verantwoorde exegese besluiten nemen met het oog op de praktijk. En dat met een kerkrechtelijke spits.

 

Is er maar één waarheid? Ja, maar dan moet je wel aangeven wat je bedoelt met 'waar'. In Efeze 4 gaat het over de ene waarheid maar dat 'ene' is niet als telwoord bedoeld. Er zijn namelijk vele waarheden terwijl er is maar één unieke waarheid is: Jezus die zegt: Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven.

Waarheid duidt iets aan van waarde dat over een lange periode betrouwbaar is gebleken.

Één waarheid of waarheid klinkt zo absoluut. Dus eerst definiëren wat je bedoelt.


Ik ben onder de indruk van GS Meppel. Toch is daar niet alles goed gegaan. Maar over drie jaar zal men dat ook van Goes zeggen. Wij doen ook niet alles goed.

 

De PKN/gereformeerde bond zit klem, en de CGK omgekeerd ook. Een pacificatie formule moet worden gevonden als: geef beide standpunten blijvend de ruimte. Dat is in de praktijk lastig als het ambt niet wordt opengesteld. Belangrijk is rust te creëren door als gemeente een afspraak te maken voor een periode van 4 jaar zodat het punt niet steeds weer ter discussie wordt gebracht.

 

Ds. Oosterhuis gaat ook akkoord, zij het via een andere route, zoals hij zei. Geen probleem: als die niet fout is, is die ook goed. [hilariteit]

 

Zie over de achtergrond van de gemeente te Efeze publicaties van o.a. Mirjam Klinker en Piet Dorland. Dat er wat aan de hand was met vrouwen daar is te merken 1 Tim 5:11-15 en 2 Tim 3: 3-7.  Paulus beschrijft er de situatie en hij typeert vrouwen. Hetzelfde geldt voor 1 Kor. 7 waar toch een bepaalde geur wordt neergezet over gedrag van vrouwen. Paulus gaat hier bij een concrete gemeente in op concrete situaties die Chloë heeft aangedragen.

 

BESPREKING RONDE 2

Deelnemers: Oosterhuis. Stelpstra

---

Als we meerdere uitleggingen hebben van zwijgteksten, dan kun je het geen zwijgteksten meer noemen, misschien beter struikelteksten. En het uitleggen van teksten met meerdere exegeses flexegese. [hilariteit]

---

Zou je niet van twee plausibele exegeses moeten spreken? Dan ontloop je het begrip waarheid.

 

Commissie Revisieverzoeken MV – Ds. P. Poortinga

Raamwerk spreekt over zogenaamde zwijgteksten. Het is een naar woord want drukt een stempel op een tekst en zet een bril op.

 

Conclusies

 

Op basis van het Raamwerk 1.0 en de besprekingen ervan heeft de Commissie  Revisieverzoeken MV acht conclusies geformuleerd. Die werden via Powerpoint gepresenteerd en vervolgens besproken. Na de bespreking volgde een eindconclusie. Helaas kreeg de pers ook van deze items geen kopie. Daardoor werd een goede verslaggeving bemoeilijkt.
Assessor ds. Krol leidde de bespreking van de conclusies.
 

De conclusies luiden:

  1. Hermeneutiek is in de discussie rondom m/v en ambt niet doorslaggevend.
  2. Het verwijt van buigen voor de cultuur is ongegrond.
  3. De eenheid van het kerkverband is niet in het geding.
  4. De scheppingsorde is geen blokkade voor de vrouw in het ambt.
  5. In de Bijbel is geen sprake van onderschikking van de vrouw. 
  6. Zwijgteksten spreken zich niet uit over de invulling van de ambten. 
  7. De twee lijnen zoals de synode van Ede die formuleert zijn geen bruikbaar en werkbaar concept inzake de openstelling van de ambten.
  8. Om het m/v-besluit te laten staan is het niet nodig eerst een studie te doen naar de invulling van de ambten. Het is wijs de invulling van de ambten te onderscheiden van de openstelling van de ambten.

BESPREKING

 

We vatten de bespreking samen.

 

Een belangrijk is was dat synodeleden beducht waren voor het woord conclusie. Daarmee zouden pers en publiek gemakkelijk aan de haal kunnen gaan, was de angst. Men zou namelijk kunnen gaan denken dat het hier al om besluiten ging. En dat, zo bezwoer de synode, is niet het geval!

De vergadering vond het woord richtingwijzer hiervoor uit. Met deze richtingwijzers wordt nu de Commissie Revisieverzoeken MV op weg gestuurd om een nieuwe versie van Raamwerk te maken, Raamwerk 2.0 dat als basis kan dienen voor conceptbesluiten.

 

De vergadering kenmerkte zich door een zeer grote mate van eenstemmigheid. Bezwaren tegen conclusieonderdelen of teksten waren ongeveer op de vingers van één hand te tellen. We noteerden alleen een wijziging van conclusie 1. Er was namelijk bij ds. Oosterhuis de vrees dat door de formulering van deze conclusie hermeneutiek toch weer in het 'strafhoekje' zou komen. Daarom werd die als volgt omgezet:

 

Conclusie 1 - Een gewijzigde uitleg en toepassing is niet het gevolg van gewijzigde hermeneutiek.

 

Dus niet de hermeneutiek is gewijzigd maar alleen is er een andere exegese (bij) bedacht.

De commissie beloofde ruimhartig alle gemaakte opmerkingen mee te nemen en bood de afgevaardigden de mogelijkheid ook buiten de vergadering commentaar bij haar in te dienen.

 

Slotconclusie

 

Na anderhalf uur bespreking werd de slotconclusie ('voor dit moment') getoond:

 

Gehoord de bespreking van het raamdocument, stemt de synode ermee in, dat de commissie revisieverzoeken MV het gepresenteerde raamdocument verder uitwerkt en als uitgangspunt neemt bij de beantwoording van de revisieverzoeken.