Printen

Signalen 96

 

R. Sollie-Sleijster

25-01-20

 

“CGK die afwijkt van landelijk besluit, moet kerkverband verlaten”

RD 22-1-2020

 

Een meerderheidsrapport van de commissie die het rapport van deputaten eenheid CGK bestudeerde, adviseert de GS:

 

“wanneer een kerkenraad onwillig is besluiten van een meerdere vergadering t.a.v. de leer, de orde en de tucht, uit te voeren, zal de meerdere vergadering de band met de plaatselijke kerk opschorten door de geloofsbrieven tijdelijk niet te aanvaarden.”

 

Daarnaast acht de commissie dat als een kerkenraad zich ‘als collectief schuldig maakt aan een openbare grove zonde”, die kerkenraad door de classis kan worden afgezet. Wel moet voorzichtig met samenwerkingsgemeenten (met GKv en/of NGK) omgegaan worden, maar het aantal daarvan mag niet worden uitgebreid. In zulke gemeenten moet de “minst verstrekkende kerkorde” gelden.

 

De meerderheid van de synodecommissie is van mening dat de ontwikkelingen zowel in als buiten de CGK zich hebben toegespitst op zaken “die niet alleen het Schriftverstaan, maar ook het Schriftgezag raken: de visie op vrouw en ambt en op praktiserende homoseksuelen. Dat raakt het wezen van de kerk en vervolgens ook het bestaansrecht van ons kerkverband.”

Zij acht het noodzakelijk dat de synode nu een signaal afgeeft richting kerkenraden die zijn overgegaan tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers of dat van plan zijn: “…het is daarom nu de roeping van de synode deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, opdat die zich niet als een olievlek gaan uitbreiden. Als wij namelijk wachten met het nemen van enig besluit in dezen, zal de situatie op de volgende synode ongetwijfeld onomkeerbaar blijken te zijn.”

 

Een minderheid van de commissie zegt in hun rapport dat de GS zich niet moet uitspreken. Welke optie ook gekozen wordt, zo menen zij, er zal “altijd impliciet sprake zijn van een scheuring.” Zij pleiten voor het instellen van een groep van ‘wijze mensen’ die dan uiterlijk voor de synode van 2022 met een rapport zou moeten komen.

 

Synode CGK zoekt naar juiste weg uit impasse

RD 12-11-2019

 

Ds. J.G. Schenau (Nunspeet-Ichthus) vindt dat de GS van de CGK nu geen stappen moet doen, waarvan ze de gevolgen niet kan overzien. Dat gebeurt als we nu een keuze maken voor één van de drie door deputaten voorgestelde oplossingsrichtingen.

De eerste richting is ‘onverkort vasthouden’ aan de in de CGK bij meerderheid genomen besluiten. De tweede richting is de plaatselijke kerken vrij laten wat de verschillende standpunten betreft.

De derde richting is dat een gemeente die wil afwijken van het landelijke besluit dit aan de classis moet melden. De classis zal dan bij stemming laten weten of de gemeente met haar afwijkende praktijk wel of niet ‘aanvaard’ kan blijven.

De predikant pleit voor uitstel door het instellen van een soort studiegroep die aan de volgende GS kan rapporteren. (zie RD van 7-11-2019: “CGK zoeken uitweg in impasse over vrouw en ambt”).

Dit is wat het minderheidsrapport van de synodecommissie ook voorstaat. (zie vorig signaal)

 

Tegengestelde adviezen CGK over Nationale Synode en Raad van Kerken

RD 22-1-2020

 

De meerderheid van een onderzoekscommissie roept de CGK op om niet te participeren in de Nationale Synode en evenmin in de Raad van Kerken. De commissie constateert in haar rapport aan de CGK synode dat bij de kerken die wel participeren in de stuurgroep van de Nationale Synode grote verscheidenheid bestaat. Zo werd een ‘Verklaring van Verbondenheid’ vorig jaar onder meer ondertekend door de Remonstrantse Broederschap, diverse pinkstergroeperingen en de PKN.

 

Ook wat betreft de Raad van Kerken wijst de meerderheid van de commissie participatie af.

Reden is dat de CGK medeverantwoordelijk zijn voor alle uitingen van de Raad van Kerken, ook als de CGK geen volwaardig lid wordt, maar slechts een geassocieerd lidmaatschap zou krijgen.

Ook de relatie van de Raad van Kerken met de Wereldraad van Kerken en haar visie op Israël en de financiële gevolgen voor de CGK zijn argumenten voor afwijzing.

 

Een minderheid van deze commissie adviseert de GS om wel te blijven participeren in de stuurgroep van de Nationale Synode en eveneens de Verklaring van Verbondenheid te ondertekenen. En ook roepen zij de synode op om wel een geassocieerd lidmaatschap met de Raad van Kerken aan te gaan.

 

Nieuw debat vrouw en ambt PKN

ND 17-1-2020

 

Niet alleen in de GKv en de CGK, maar ook in de PKN is onrust en dreigt een nieuwe discussie over de vrouw in het ambt op te laaien.

In een oproep protesteren zes (oud-)synodeleden tegen de  Gereformeerde Bond (een behoudende stroming binnen de PKN). Ze noemen het ‘te gemakkelijk conservatisme’ om er aan vast te houden dat alleen mannen in de kerkelijke ambten kunnen dienen. De opstellers van de protestbrief roepen de Gereformeerde Bond op “bij zichzelf te rade te gaan of het geen tijd wordt deze wissel nu ook om te zetten”. Zij zouden zich verschuilen achter “een paar eenzijdig geïnterpreteerde Bijbelteksten en aanvechtbare theologische redeneringen”.

 

De Algemeen Secretaris van de Bond, ds. Piet Vergunst, verweert zich door erop te wijzen dat er geen sprake is van eenzijdige uitleg van teksten. De PKN heeft uitgesproken dat als voor- en tegenstanders elkaar niet kunnen vinden, de voorstanders dit niet wettisch moeten hanteren en de tegenstanders niet van de kerkelijke vergaderingen moeten wegblijven. Ieder mag zijn eigen mening houden. Dit heeft niets te maken met het negeren van de gaven van de vrouw.

Ds. Harmen Jansen uit Drachten (medeondertekenaar van de protestoproep) denkt dat de directe aanleiding tot de oproep het ongenoegen is dat in het synodebestuur van de kerk in november een man als preses is gekozen. Dit was de laatste jaren een vrouw. Daardoor bestaat de ‘top’ van de kerk (preses en scriba) nu uit twee mannen.