Printen

GS Goes Verslag 01 – Buitenlandweek 1

 

D.J. Bolt

13-01-20

 

Vooraf

 

Graag informeren we onze lezers weer over de publieke besprekingen op de generale synode Goes van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Deze synode komt bijeen in het conferentieoord Mennorode te Elspeet. We proberen deze, voor zover ons dat mogelijk is, bij te wonen, m.n. als het gaat om in onze ogen belangrijke zaken.

 

We hebben daarom een zgn. accreditatie aangevraagd bij de synode, een toestemming om als officiële verslaggever de vergaderingen te mogen verslaan en daartoe ook de nodige faciliteiten te ontvangen. Het moderamen vond dat goed. Maar naast de gebruikelijke voorwaarden was er nu een bijzondere: we mogen de besprekingen niet meer verslaan zoals we dat de afgelopen vier synoden gedaan hebben. We waren namelijk gewend om van afgevaardigden samenvattend de essentie weer te geven wat zij te berde brachten: de zgn. Basoski-methode, zoals br. A.A. Basoski destijds voor het Gereformeerd Gezinsblad verzorgde. Maar volgens het moderamen vinden (sommige?) synodeleden het niet fijn dat gepubliceerd wordt wat ze gezegd hebben.

 

We hebben aangegeven dat we hier grote moeite mee hebben, het zien als een beperking van persvrijheid. Het gaat immers om een publieke vergadering waar ieder kan horen en doorvertellen wat afgevaardigden zeggen. Ter vergelijking, hoe anders opereert de CGK-synode waar je via internet kunt luisteren naar de besprekingen! Overigens zien we in het ND en RD uitspraken van synodeleden met naam en toenaam…

Desondanks zullen we proberen er wat van te maken.

 

Synodeleden

 

 

Moderamen

 

Preses          : dr. M.H. Oosterhuis

Scriba 1        : ds. R.J. Vreugdenhil

Scriba 2        : ds. A. Koster

Assessor       : ds. D.W.L. Krol

 

 

Agenda Buitenlandweek

 

De openbare zittingen van de synode waren van 9-11 januari jl. Daarvan woonden we de eerste twee dagen bij.

Zaken:

 1. Behandeling BBK rapport
 2. Zusterkerkrelatie met de Gereja Kristus Tuhan.
 3. Avondmaalsviering in GKv Harderwijk (niet bijgewoond)
 4. Toespraken buitenlandse afgevaardigden
 5. Reacties synode
 6. Groepsbesprekingen

1 – Behandeling BBK rapport

 

Voorstellen: zie bijlage.
Voorzitter: ds. D.W.L. Krol

 

Voorzitter van BBK, br. Peter Bakker, gaf een kort overzicht van de 'enerverende' achterliggende werkperiode. Het deputaatschap is dankbaar voor de kracht en energie die ontvangen werd voor het omvangrijke, vaak ook emotionele werk. Er was een goede samenwerking in het deputaatschap, in een efficiënte organisatie, te danken aan de voorgaande voorzitter K. Wezeman.
Er gaat veel geld om in BBK. Maar het gaat om Christus' kerk, om geestelijke zaken. Het evangelie wordt wereldwijd gebracht maar het gaat niet vanzelf omdat er altijd weerstand, geestelijke strijd is. In verschillende culturen staan kerken onder druk, ze zijn kwetsbaar. We hebben elkaar bitter hard nodig, om elkaar te bemoedigen te troosten, de weg te wijzen.

Groot verdriet en veel pijn is er om het verbreken van zusterkerkrelaties. Was dat nodig, waren er geen andere wegen? Vergelijk wat Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs over moreel bederf zegt en hoe daarmee om te gaan. En ook wat Calvijn in de Institutie over het blijven bij de kerk schrijft.

 

Commissie BBK

 

Synodecommissie BBK voorzitter ds. Leeftink spreekt waardering uit voor het werk van BBK. De commissie adviseert de conceptvoorstellen te aanvaarden. Wel moet er gepaste aandacht worden gegeven aan buitenslandse brieven m.b.t. de besluiten terzake van de vrouw in het ambt (VIA). De 14 brieven moeten bij het VIA revisie-materiaal worden opgenomen. Er wordt gevraagd om in de zaak een pas op de plaats te maken, maar hoe dat zou moeten, daar heeft ook BBK geen bevredigend antwoord op.
Misschien is het mogelijk met kerken die de zusterkerkrelatie beëindigd of beperkt hebben toch een vorm van contact te blijven onderhouden. BBK wil daar helaas echter pas over nadenken na besluiten van deze synode. Weliswaar is het niet de taak van BBK om inhoudelijk over VIA te spreken maar het had wel een appel kunnen doen.

 

Het conceptbudget is met €240.000 wel 20% lager geworden maar nog steeds fors. Zeker in vergelijking met dat van de NGK: €24.000. Er zou nu al minder moeten worden begroot, zo nodig kan het bijgesteld worden bij de bespreking van de algemene begroting. Van de VGKSA is er een klacht dat er door BBK niet is ingegaan op hun bezwaren tegen dr. K. van Bekkum, dr. S. Paas en de VIA-besluiten. Dat laatste zal bij de revisieverzoeken VIA alsnog worden meegenomen.

 

Bespreking

 

Ronde 1 – Email

Er is een niet-publiek gemaakte emailronde geweest.

 

Ronde 2

Brs. Kamsteeg, Bouma (mede namens Van Winden)

Hebben moeite met budget. Wat is nu de noodzaak, welke inzet middelen? Moeten contacten niet opnieuw worden geherdefinieerd? En een praktische vorm van samenwerking met DVN gezocht? Budget nu wel vaststellen en eventueel later bijstellen op beslispunten, om te vermijden de discussie weer over te doen.

 

Ds. Vreugdenhil, scriba
Er is nog geen financieel kader van F&B. Dat moet in overleg met NGK en gaat ook over de inhoud. Daarom nu nog niet daarover besluiten. Moderamen en Financiën & Beheer (F&B) komen mogelijk met een voorstel.

 

BBK – brs. Grashuis, Bakker

Er ligt een heel realistische begroting gebaseerd op de voorstellen 1-9. Die moeten wel worden vastgesteld, later mogelijk op kleine onderdelen aangepast. Anders wordt het heel lastig.

 

Stemming

Besluiten 1-9 worden met algemene stemmen aanvaard.

 

2 - Zusterkerkrelatie met de Gereja Kristus Tuhan

 

De GKv en Gereja Kristus Tuhan (GKT) gaan een zusterkerkrelatie aan. Daartoe wordt de Declaration of Unity wederzijds ondertekend.

 

De twee afgevaardigden, ds. Markus Dominggus Lere Dawa en ds. Amos Oei Hok Liong spraken de synode toe. Zij verhalen hoe hun Methodist Episcopal Church in 1909 in Chinatown Surabaya ontstond vanuit een Chinese achtergrond en gericht op de Chinese cultuur. Dat veranderde in 1965 toen zij haar huidige naam aannam, een andere kerkregering invoerde en ging evangeliseren onder niet-chinezen.

Een heel belangrijk middel daartoe zijn hun volledig zelf bekostigde scholen die volledig onder bestuur van de kerken zijn. Zij laten daar moslim, hindoe, boeddhistische leerlingen toe wat door het christelijke onderwijs tot bekeringen leidt.

Als belijdenis voerden ze eerst alleen het Apostolicum. Maar na 1965 bewogen ze zich in gereformeerde richting en namen naast de geloofbelijdens van Nicea ook de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan. Het Aletheia Theological Seminary  (1969), als algemene gereformeerde opleiding in Indonesië, leidde ook hun predikanten op en hielp bij de gereformeerde heroriëntatie. 

 

Emeritus zendeling ds. H. Venema spreekt de broeders toe.

Hij spreekt de blijdschap uit dat deze relatie tot stand mocht komen. Voor de totstandkoming van contacten met deze kerken heeft de Heidelbergse Catechismus een belangrijke rol gespeeld. Deze catechismus wordt in veel kerken in Indonesië gebruikt. Er werden commentaren gemaakt en de tekst zelfs in songs verwerkt! Verspreiding van teksten vindt plaats via smartphone en i-net.
Er zijn veel contacten met de GGRI. Ook zijn er Nederlandse relaties met de NGK en de CGK. Kees Haak en Ronald Schipper doceren aan het seminarie.

De ceremonie wordt afgesloten met een zegenbede en het zingen van een Indonesisch lied.


Gegevens:

 

- 40 gemeenten en preekplekken

- 103 predikanten (M en V)

- 12.000 leden

 

3 – Toespraken buitenlandse afgevaardigden

 

De andere agendapunten komen in het volgende verslag aan de orde (naar verwachting eind deze week).

 

Bijlage - Voorgestelde besluitteksten

 

43 – BBK

42-200109 - BBK Conceptbesluiten

 

Materiaal

 1. rapport deputaten betrekking buitenlandse kerken (datum)
 2. Veertien brieven van buitenlandse zuster- en contactkerken waarin grote zorgen worden geuit naar aanleiding van de besluiten van GS Meppel 2017 over man, vrouw en ambt; voor een volledig overzicht, zie bijlage X
 3. Brief van de VGKSA (dd 29 augustus 2019), met de vraag om in te gaan op een brief uit 2014 met bezwaren tegen de opvattingen van twee docenten aan de Theologische Universiteit en tegen de ontwikkelingen m.b.t. de vrouw in het ambt; tevens met klachten over de behandeling van hun deputaten in 2013 door deputaten BBK en de weergave van hun standpunt door deputaten MViK in 2014; de brief benoemt ook ongenoegen over de verwerking van de inbreng van de buitenlandse kerken in de M/V-besluiten van GS Meppel 2017.

besluit 1 (zusterkerkrelatie met de GKT)

een zusterkerkrelatie aan te gaan met de Gereja Kristus Tuhan (GKT) in Indonesië.

 

gronden:

 1. De GKT laten zich kennen als een trouwe en toegewijde kerk van Christus, die leeft vanuit de waarheid van de Bijbel als het Woord van God.
 2. De GKT aanvaardt de gereformeerde belijdenissen en spant zich in om in leer en leven gereformeerde kerk te zijn.
 3. Tussen de GKT en GKv is er al enkele jaren in diverse vormen contact.

besluit 2 (reactie op brieven)

 1. bij de behandeling van de revisieverzoeken m.b.t. de besluiten van de GS Meppel 2017 over man, vrouw en ambt gepaste aandacht te geven aan de reacties van zusterkerken en contactkerken op dit onderwerp;
 2. geen uitspraak te doen over de bezwaren tegen de opvattingen van twee docenten van de Theologische Universiteit;
 3. geen uitspraak te doen over zaken uit 2013 en 2014.

Gronden:

1a. Zusterkerken en contactkerken hebben grote zorgen over deze besluiten kenbaar gemaakt. Het hoort bij onze regels voor het beoefenen van zusterkerkrelaties (GR bij art. 70 KO, art. 2.3.a) dat we elkaar als kerken zo veel mogelijk bijstaan in de handhaving, verdediging en bevordering van de gereformeerde belijdenis naar de Schriften in leer, kerkregering, tucht en eredienst.

1b. Het is de taak van de GS zelf om de ingebrachte bezwaren te beantwoorden. Regel is dat als een zusterkerk bezwaar heeft tegen een synodebesluit over leer, kerkregering, tucht en liturgie, zij zich rechtstreeks behoort te richten tot de generale synode (GR bij art. 70 KO, art. 2.4).

2. De kwestie van de bezwaren tegen de opvattingen van twee docenten van de Theologische Universiteit is in vorige synodes al afgehandeld.

3. In de jaren na 2013 en 2014 hebben de contacten met en de inbreng vanuit de VGKSA wel goede vorm en aandacht gekregen.

 

besluit 3 (veranderde relaties)

a. met droefheid kennis te nemen van het bericht dat een aantal zusterkerken de relatie met ons heeft verbroken, opgeschort of teruggebracht naar een lager niveau;

 

De zusterkerkrelatie is verbroken door:

 

- Canadian Reformed Churches

- Free Reformed Churches of Australia

- Reformed Churches in the United States

- Reformed Presbyterian Church in Ireland

 

De zusterkerkrelatie is opgeschort door:

 

- Evangelical Presbyterian Church Ireland

- Evangelical Presbyterian Church in England and Wales

- Free Church of Scotland Continuing

- Reformed Churches of New Zealand

- Vrije Gereformeerde Kerke in Suid Africa

 

De zusterkerkrelatie is teruggebracht naar de relatie van kerkelijk contact door:

- Igreja Presbyteriana do Brasil

 

b. te zoeken naar mogelijkheden om contact te blijven houden met kerken die de relatie met de GKv hebben verbroken of zo’n besluit nog gaan nemen, en daarbij te bouwen op wat ons verbindt.

 

c. met de kerken die de zusterkerkrelatie hebben opgeschort te overleggen, en af te wachten wat hun nadere besluit is.

 

besluit 4 (blijvende zusterkerkrelaties)

In overeenstemming met de Generale Regeling voor het Aangaan en Onderhouden van Relaties met Kerken (GR bij art. 70 KO, art. 1 en 2) contact te blijven oefenen met de volgende zusterkerken, volgens de met elk van deze kerken afzonderlijk gemaakte afspraken, teneinde van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en samen Christus’ naam te prijzen:

 1. African Evangelical Presbyterian Church (in Kenia) (AEPC)
 2. Christian Reformed Church of the Philippines (CRCP)
 3. Christian Reformed Church of Sri Lanka (CRCSL)
 4. Evangelisch-Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERK-WB)
 5. Free Church of Scotland (FCS)
 6. Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA)
 7. Gereja Gereja Reformasi Calvinis (GGRC)
 8. Gereja Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI-NTT, GGRI KalBar, GGRI Papua)
 9. Iglesia Reformada en Venezuela (IRV)
 10. Igrejas Reformadas do Brasil (IRB)
 11. Kosin Presbyterian Church of Korea (KPCK)
 12. Nongu u Kristu u i Ser u shar Tar (in Nigeria) (NKST)
 13. Presbyterian Church of Eastern Australia (PCEA)
 14. Presbyterian Church of Uganda (PCU)
 15. Presbyterian Free Church Council (Kalimpong) (PFCC)
 16. Presbyterian Free Church of Central India (PFC(CI))
 17. Reformed Church in Japan (RCJ)
 18. Reformed Church of East Africa (in Kenia) (RCEA)
 19. Reformed Presbyterian Church of India (RPCI)
 20. Reformed Presbyterian Church of North East India (RPCNEI)
 21. Reformed Presbyterian Church Taiwan (RPCT)
 22. United Reformed Church in the Congo (URCC)

besluit 5 (kerkelijke contacten):

a. in overeenstemming met de Generale Regeling voor het Aangaan en Onderhouden van Relaties met Kerken (GR bij art. 70 KO, art. 1 en 3) contact te blijven onderhouden met de volgende kerken, volgens de met elk van deze kerken afzonderlijk gemaakte afspraken, teneinde van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en samen Christus’ naam te prijzen:

 1. Baltic Reformed Theological Seminary en de Gereformeerde gemeenschappen in de Baltische Staten (BRTS)
 2. Église Réformée Confessante au Bénin (ERCB)
 3. Église Réformée Confessante au Congo (ERCC)
 4. Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France (UNEPREF)
 5. Evangelical Reformed Churches of Russia (ERCR)
 6. First Evangelical Reformed Church van Singapore (FERC)
 7. Hongaarse Gereformeerde Kerken (HGK) en andere gereformeerde groeperingen (Hongaars taalgebied);
 8. Isa-E Church in Bangladesh (ICB)
 9. Iglesias Reformadas de España (IRE)
 10. Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal (ICPP)
 11. Independent Reformed Church of Korea (IRCK)
 12. Minsk Reformed Church (Wit-Rusland)
 13. Orthodox Presbyterian Church (OPC) (USA)
 14. Presbyterian Church in America (PCA), via Mission to the WorldPresbyterian Church of Korea (Hapshin) (PCK (Hapshin))
 15. Presbyterian Theological Seminary (Dehra Dun, India) (PTS)
 16. Protestantska Reformirana Krscanska Ckrva (PRKC)(Kroatië)
 17. Reformed Presbyterian Fellowship in Myanmar (RPCFM)
 18. South Indian Reformed Churches (SIRC)
 19. Ukraine Evangelical Reformed (of Presbyterian) Church (Oekraïne)
 20.  

b. zo mogelijk het contact voort te zetten met

 1. Evangelium Reformatus Egyhaz (ERE) (OekraÏne)
  de ERE heeft het verzoek om een zusterkerkrelatie aan te gaan ingetrokken.

Besluit 6 (participatie in netwerken van christelijke kerken):

 1. in overeenstemming met de Generale Regeling voor het Aangaan en Onderhouden van Relaties met Kerken (GR bij art. 70 KO, art. 1 en 4) te blijven zoeken naar mogelijkheden om, door het organiseren of bezoeken van conferenties of netwerkbijeenkomsten, contact te hebben met kerken wereldwijd;
 2. daarbij zo mogelijk gebruik te blijven maken van het netwerk van de ICRC;
 3. met name ook te zoeken naar netwerkmogelijkheden binnen de Europese regio.

 

Besluit 7 (decharge)

Deputaten BBK te dechargeren.

 

Besluit 8 (benoeming deputaten)

opnieuw deputaten BBK te benoemen en hun aantal terug te brengen naar twaalf.

 

grond:

De ontwikkelingen in de relaties met buitenlandse kerken én de toenemende samenwerking met de CCS rechtvaardigen een vermindering van het aantal deputaten.

 

Besluit 9 (opdrachten)

aan deputaten BBK de volgende opdrachten te geven:

 1. deputaten brengen de kerken en kerkleden in Nederland op de hoogte van Christus’ kerkvergaderend werk in het buitenland en roepen hen op (ook in concrete situaties) tot gebed en dankzegging;
 2. ze laten buitenlandse kerken en kerkleden meeleven met de Gereformeerde Kerken in Nederland;
 3. ze doen hun werk met gebruikmaking van het BBK-bureau en de faciliteiten van “Verre Naasten”;
 4. ze voeren overleg met en werken samen met de deputaten Buitenlandse Kerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken;
 5. ze werken samen met de CCS Buitenland van de Nederlands Gereformeerde Kerken, trekken zoveel mogelijk samen op en stemmen verder af om bij éénwording van de kerken ook als één commissie te kunnen gaan functioneren;
 6. ze rapporteren aan de volgende generale synode over veranderingen in de relaties met buitenlandse kerken en geven aan wat daarvan de consequenties zijn voor het werk van deputaten;
 7. ze zoeken contact en samenwerking met organisaties die vanuit de GKv zich inzetten voor kerken/gemeenten in het buitenland, te weten Yachad, SSRO en Fundament.
 8. ze onderhouden contacten met de Gereformeerde Hogeschool “Viaa” te Zwolle en de Theologische Universiteit in Kampen;
 9. ze formuleren nadere voorstellen over participatie in kerkelijke netwerken, in relatie tot het onderhouden van contacten en relaties met afzonderlijke kerken;
 10. ze houden zich aan de generale regeling voor het aangaan en onderhouden van relaties met kerken in de buitenland.

Besluit 10 (budget)

Voor de jaren 2021-2023 aan deputaten BBK voor hun werk een bedrag van € 239.725,00 ter beschikking te stellen.