Printen

Vastberaden nee 9

 

D.J. Bolt

04-03-17

 

Dat gesprek tussen DGK en GKN vertegenwoordigers op 17 februari jl is naar verluidt in positieve sfeer verlopen tussen de ACOBB (de predikanten M. Dijkstra, E. Heres, C. Koster, S. de Marie, M.A. Sneep en br. B. Lourens) en het moderamen van de GKN-synode (de predikanten L. Heres, J.R. Visser, en br. A.P. Bolt als vervanger van ds. E. Hoogendoorn die verhinderd was).

De bijeenkomst is een laatste in een reeks sinds juni 2015[1]:

Het is hoopvol dat nu dus gezamenlijk wordt geconstateerd dat het fundament van de beide kerkengroepen gevormd wordt door de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis alléén. Dat is een belangrijke basis voor verdere gesprekken.

Overigens moet dit nog wel worden overgebracht aan de komende synode van GKN van 18 maart a.s. en tot een instemmend besluit leiden.

 

Velen verlangen er naar dat broeders en zusters in deze kerkverbanden die 'gewoon' gereformeerd willen zijn en bij elkaar horen, elkaar ook vinden onder de ene kansel en aanschuiven aan de ene avondmaalstafel. Zeker in deze barre tijden van ernstige dwalingen en een sterke secularisatie is dat van grote betekenis. En dat niet alleen voor het interne kerkelijke leven maar ook naar 'buiten' toe. Misschien moeten we op dit moment wel zeggen juist naar buiten toe.
Afgelopen week kwam er weer een mailtje bij ons binnen dat dit zo indringend onderstreept. Een vrijgemaakte broeder, medestrijder van het eerste uur, schrijft o.a.:

 

"Als ik nu moest kiezen zou mijn keuze CGK zijn. Eigenlijk heb ik geen hoop meer op eenwording DGK-GKN."

 

Laat deze noodkreet, want dat is het, ons hart bereiken en ons handelen mede bepalen.

 
 

NOOT

[1] Met dank aan J. Trip voor het overzicht op de site werkenaaneenheid.nl