Printen

Vrouwen op vrijgemaakte kansels 18d - Dalfsen

 

Redactie een in waarheid
30-05-15

 

Hoe gaat het nu in de praktijk met het proces van eenwording tussen GKv en NGK? Als er bij de NGK vrouwelijke ambtsdragers zijn aangesteld?

Deputaten willen ons af en toe doen geloven dat de eenheid tussen deze kerken 'nog lang geen gelopen race is'. Ja, en ook dat vrouwelijke ambtsdragers in de NGK slechts 'een verschil in de praktijk is, waarbij tegelijk over de exegese van teksten het laatste woord nog niet gezegd is'. Nee, dat zal waar zijn. Welke exegese heeft wel het laatste woord? Maar ondertussen is de zaak van vrouwelijke dominees (domina's?) en dito ouderlingen en diakenen wel gedegradeerd tot een verschil in de praktijk. Een zaak waar je in christelijke vrijheid anders over kunt denken.

We gaan zulk theologiseren hier nu niet verder analyseren maar richten de schijnwerper maar eens op de echte praktijk. Daarvoor gaan we naar Dalfsen en nemen kennis van een haast ronkend verslag in het vrijgemaakte kerkblad van Midden- en Zuid-Nederland. In de rubriek IN DE SCHIJNWERPER verslaat Mariska Kloppenburg de nieuwe start van GKv en NGK in Dalfsen. We nemen er een groot deel van over, inclusief kleur en plaatjes.

 


   

Breng ons samen,

één in uw naam

 

'Kom, kijk eens naar dit heerlijke gegeven, naar Gods gezin dat eensge­zind wil leven, als eenheid die veel goeds belooft!' (Psalm 733 - Levens­liederen)

 

In Dalfsen feliciteerden drie kerkenraden elkaar met een nieuwe start! Want op 12 maart vond de officiële ondertekening van de verklaring tot erkenning plaats in de NGK. 'Het kleine kerkje' zoals door dorpsbewoners wel gezegd wordt, bouwt met GKv Het Kruispunt, Dalfsen-Oost en Dalf­sen-West op hetzelfde fundament: Christus.

 

Namens de NGK tekenden ds Gerard Nederveen en voorzitter van de ker­kenraad en diaken Renate Mol, na­mens GKv Dalfsen-Oost zetten ds Maarten van Loon en scriba Bernhard Jonker een handtekening en ds JW. van der Jagt en scriba Martinus Bos deden dit uit naam van Dalfsen-West.

 

Gebed voor alle gelovigen

Een historisch moment voor de drie kerken en de dankbaarheid is dan ook groot dat zij God, elkaar en dorpsgenoten een 'eensgezind sa­menleven' kunnen laten zien. Met de woorden van psalm 133 werd deze gezamenlijke kerkenraadsvergade­ring dan ook geopend. Jan Ploeg­man nam deze avond als eerste het woord en las een gedeelte van het hogepriesterlijk gebed, Joh. 17: 20-26, 'Jezus bidt voor alle gelovigen'."Hij legt zijn verlangen aan zijn Vader voor en bidt voor ons. Omdat een­heid tussen gelovigen niet vanzelf­sprekend is en Jezus ons graag ver­bindt met elkaar om Gods grootheid uit te stralen, zal er blijdschap zijn in de hemel als broers en zussen van hetzelfde huis elkaar terugvinden! Zijn gebed is onze droom: eenheid maakt sterk en zal aantrekkingskracht uitstralen waardoor veel mensen Je­zus willen leren kennen", zei hij. Na de korte meditatie werd geluisterd naar het lied 'Breng ons samen' van Sela en volgde het gebed.

 

Proces tot erkenning

De voorzitter van de samenspre­kingscommissie, Dick Pons (CGK Zui­derhof, Zwolle), blikte terug op het proces tot erkenning en gaf een korte impressie vanaf het moment dat hij in mei 2011 gevraagd werd als voorzit­ter 'om een poosje mee te lopen met jullie, als pelgrims op reis':

"Het eerste gesprekspunt 'Visie op de Schrift en haar gezag' leverde geen verschil tus­sen ons als kerken. Door gebruik te maken van de leidraad van DKE (GKv) en CCS (NGK) bereikten we overeen­stemming over de hermeneutische uitgangspunten. Zoals we geen ver­schil ontdekten in wat de Schrift ons zegt en hoe wij deze lezen, zo gaf ook het tweede gesprekspunt 'Visie Belij­denis en binding met de belijdenis' geen problemen. We gebruikten hierbij het DKE-rapport over "het ge­zag en de hantering van de belijde­nis" (Synode '96 Berkel -Rodenrijs)", Als er verschillen boven water kwa­men, werd er pittig over gesproken maar door de openhartige en broe­derlijke sfeer is dit goed verlopen. Het gesprekspunt 'Visie op kerk' gaf al snel een conclusie van dankbaarheid en blijdschap.

 

 

Ondertekening door ds. J.W. van der Jagt (GKv)

 

Samen één kerk! Dus volgde een gesprek over de Kerkorde waarbij de Herziene Kerkorde (GKv ­synode Harderwijk) en het beknopte Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (NGK) naast elkaar zijn gelegd: "We zijn eruit gekomen al zijn er wel ver­schillen, onder andere of de diake­nen wel of niet tot de kerkenraad ge­rekend worden en over gasten aan het avondmaal, maar deze verschillen zijn geen verhindering om tot een­heid te komen", legt de voorzitter uit. De breuk in Dalfsen was het volgende onderwerp:

"De archieven werden geraadpleegd, omdat wij geen van allen de breuk in het verleden heb­ben meegemaakt wilden we hierover geen uitspraken doen. Dit is terugge­koppeld naar de kerkenraden en zij hebben geïnformeerd binnen de ge­meenten. Er werden tere en moeilijke punten genoemd maar deze bleken geen verhindering om met de sa­mensprekingen verder te gaan.

 

 

Ondertekening door ds G. Nederveen (NGK) en diaken Renate Mol (NGK)

 

In 2014 hebben we het moeilijke onder­werp 'Visie op de ambten en de posi­tie van de vrouw' besproken met als leidraad het VOP-rapport (Rapport van de Commissie Vrouwelijke Ou­derlingen en Predikanten) en het Deputatenrapport M/V aan de Synode van Ede. Er waren bezwaren aan GKv­-kant want hoe doe je recht aan de eenheid van de Schrift? Terwijl beide rapporten twee lijnen onderscheiden en naast elkaar laten staan. De samen­sprekingen kwamen vast te zitten omdat er binnen de GKv op dat mo­ment officieel een blokkade lag: de synode had uitgesproken dat er plaatselijk geen toenadering kan zijn als de betreffende NGK vrouwelijke ambtsdragers heeft. Inmiddels heeft de synode geconcludeerd dat er geen bezwaar meer is om tot elkaar te komen ondanks de verschillen. De besprekingen werden hervat en dit is gelukkig goed gekomen", aldus Dick Pons.

()

Op zondag 7 juni wordt de eerste geza­menlijke dienst gehouden.

 


 

Zo gaat het dus in de praktijk. Inderdaad inclusief vrouwelijke ambtsdragers.

En de deputaten Vrouw in het ambt maar studeren in de Bijbel ...